Καλημέρα σας

Σύμφωνα με το Ν.4172 / 2013 η απόκτηση χρεογράφων (ενδεικτικά απόκτηση ομολογιών, εντόκων γραμματίων, προθεσμιακών συμβολαίων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων κλπ) αποτελεί τεκμήριο και πρέπει να δηλωθεί στον κωδ. 743-744 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Αντίστοιχα τα χρεόγραφα που ρευστοποιήθηκαν εντός του έτους 2014, που είχαν αγοραστεί πριν την 1/1/2014, μπορεί το ποσό αυτό της ρευστοποίησης να δηλωθεί στον κωδ. 781-782 σαν ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων ή μπορούμε να δηλώσουμε μόνο την υπεραξία που προέρχεται από αυτά ?
Επίσης το τεκμήριο αγοράς δηλώνεται υποχρεωτικά στα ονόματα των δικαιούχων που αναγράφονται στο αντίστοιχο χρεόγραφο ή μπορεί αν δηλωθεί μόνο σε ένα από αυτούς σαν πραγματικός δικαιούχος ?

Ευχαριστώ για το χρόνο σας