ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΊ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΆ ΒΙΒΛΊΑ ΕΊΧΕ ΚΈΡΔΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΌ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΊ ΜΕ 26%.

ΤΑ ΜΈΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΊΝΑΙ 3 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ με % συμμετοχής άνω του 10% για κάθε μία (Σημείωση : δεν πληρούν την προϋπόθεση του χρόνου διακράτησης για απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος μερισμάτων επειδή η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ιδρύθηκε εντός του 2014 χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών)

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :

 1) Πότε και πως αποδίδει η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ τον παρακρατηθέντα φόρο 10% επί των διανεμομένων μερισμάτων ;

 2) Σε ποιο φορολογικό έτος και πως, θα πρέπει να καταχωρηθούν τα ληφθέντα μερίσματα από τις Α.Ε ;