Μία Α.Ε. έχει συμμετοχή σε μία Ο.Ε 95%.

Το κεφάλαιο της Ο.Ε. ανέρχεται σε 150.000 και τηρεί απλογραφικά βιβλία. Το υπόλοιπο 5% ανήκει σε φυσικό πρόσωπο.

Στα βιβλία της Α.Ε. έχουν εγγραφεί απαιτήσεις από την Ο.Ε. ποσού 500.000.

Τα αποτελέσματα της Ο.Ε. είναι ζημιογόνα ( σωρευμένες ζημίες αξίας 150.000).

Το μόνο περιουσιακό στοιχείο της Ο.Ε. είναι τα πάγια της αξίας 50.000, ενώ δεν έχει υποχρεώσεις σε τρίτους (χρωστάει μόνο στην μητρική Α.Ε.)

Η Α.Ε. θέλει να τερματιστεί η λειτουργία της Ο.Ε. Σε περίπτωση εκκαθάρισης της Ο.Ε. ποια θα είναι η επίπτωση στα βιβλία της Α.Ε. ;