Το ερώτημα αφορά σε μέρισμα που εισπράττει νομικό πρόσωπο-οντότητα  (με απλογραφικα βιβλία)
από συνεταιρισμό του οποίου είναι μέλος.
Στο μέρισμα λοιπόν που δόθηκε από τον συν/σμό παρακρατήθηκε για λογαριασμό του δικαιούχου (του μερίσματος) 10% φόρος.
Ο φόρος αυτός εξαντλεί την φορολογική υποχρέωση για εν λόγω νομικό πρόσωπο (παίζει ρόλο αν τηρεί
απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία?).;ή θα φορολογηθεί εκ νέου συμπεριλαμβάνοντας το στα
φορολογητέα έσοδα κανονικά και θα συμψηφιστεί ο παρακρατηθέντας φόρος 10%.(τι ισχύει αν δικαιούχος του μερίσματος είναι φυσικό πρόσωπο)??
Επίσης θα ήθελα να μου πείτε το χρόνο κτήσης του εισοδήματος για τον δικαιούχο (είναι η ημερομηνία
έγκρισης από Γ.Σ ?)  και τέλος  αν το είσόδημα αυτό σύμφωνα με τον 4172/2013 αποτελεί εισόδημα 
από κεφάλαιο ή από επιχειρηματική δραστηριότητα?

ευχαριστώ προκαταβολικά

Βύρος Θανάσης