Φοιτητής που περιστασιακά θέλει να απαχοληθεί σε διάφορες εργασίες, (για μικρές αμοιβές ) μπορεί να εκδίδει ο ίδιος παραστατικό απόδειξης δαπάνης όταν η υπηρεσία που θα παρέχει απευθύνεται σε εταιρείες ή σε ιδιώτες? ή θα πρέπει υποχρεωτικά η εταιρεία να κόψει δική της απόδειξη δαπάνης  και να κάνει την παρακράτηση του 20% και του χαρτοσήμου 3,6% ?
Αν έχει δικαίωμα έκδοσης  της Απ.δαπάνης, πως γίνεται η παρακράτηση φόρου και η απόδοση χαρτοσήμου ποιός τα αποδείδει και΄κάθε πότε?