Εμπορική επιχείρηση απασχολεί ένα  άτομο με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών  Πχ για  προώθηση πωλήσεων ή για διαφήμιση κλπ  κατατεθειμένη στην Δ.Ο .Υ (η σύμβαση προβλέπει ότι δεν ορίζεται  ό τόπος και ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών οπότε δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σχέση εξηρτημένης εργασίας  ) ορίζει δε ότι ή αμοιβή θα καταβληθεί με την έκδοσή τιμολογίου ή τίτλου κτίσης ανάλογα με το ύψος των αμοιβών του ατόμου ετησίως . Θα ήθελα να μάθω αν κατά τον έλεγχο από συνεργείο ΣΕΠΕ ή ΙΚΑ ο συνεργάτης βρίσκεται στους χώρους της εταιρίας μπορεί να έχω σαν εταιρία πρόβλημα προστίμου 10500, 00 € (τονίζω δε ότι ό συνεργάτης καλύπτεται ασφαλιστικά γιατί είναι ασφαλισμένος σε άλλη επιχείρηση στην οποία  απασχολείται με υπαλληλική σχέση και έχει κανονικά ΙΚΑ) , και αν έχω πρόβλημα πώς μπορώ να καλυφτώ σαν  εταιρία για το συγκεκριμένο άτομο χωρίς να χριαστή να τον απασχολήσω σαν μισθωτό γιατί ή απασχόλησή του δεν είναι ούτε κανονική ούτε τακτική ούτε συγκεκριμένη πωλώ δε μάλλον ή παρουσία του στην εταιρία δεν μπορεί να οριστεί συγκεκριμένα . Ευχαριστώ