Ανώνυμη εταιρεία σκοπεύει να εκλέξει   στο Διοικητικό της Συμβούλιο, ως μέλος, συνταξιούχο   ΙΚΑ,   στον οποίο θα καταβάλλει αποζημίωση, προς αντιμετώπιση των εξόδων παράστασης και κίνησής του (χωρίς αυτό να είναι σχέση εξαρτημένης εργασίας), σύμφωνα με σχετική διάταξη του Κ.Νόμου 2190/1920 αλλά και καταστατικού της εταιρείας, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 10.000,00 ευρώ, ετήσια και θα καταβάλλεται εφάπαξ   ή   τμηματικά. Σας επισημαίνουμε ότι η εταιρεία θα προβαίνει στην ανάλογη παρακράτηση φόρου εισοδήματος και χαρτοσήμου καθώς και στην απόδοσή του στην αρμόδια   ΔΟΥ.

Μετά από τα παραπάνω σας υποβάλλουμε τα εξής ερωτήματα:

1)       Με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον ως άνω συνταξιούχο και δεν θα λάβει αμοιβές, η εταιρεία μας έχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για την   ως άνω αποζημίωση που θα λαμβάνει ο συνταξιούχος ;

2)       Ο συνταξιούχος έχει υποχρέωση να δηλώσει στο Ι.Κ.Α. τη σχέση του αυτή, από την οποία θα λαμβάνει την αποζημίωση,   και σ’ αυτή την περίπτωση θα του παρακρατηθεί ποσοστό από την καταβαλλόμενη σύνταξη και   αν ναι, πάνω από ποιο μικτό μηνιαίο ποσό σύνταξης.