Η δωρεάν διανομή μετοχών λόγω κεφαλοποίησης υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων θεωρείται εισόδημα ή όχι????