Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Είσπραξη τιμολογίων από επιχείρηση που θα κάνει διακοπή εργασιών

Επισυναπτόμενο αρχείο
Ελεύθερος επαγγελματίας που διατηρεί ατομική επιχείρηση και είναι μηχανολόγος μηχανικός ΑΕΙ βρίσκεται σε διαδικασία πρόσληψης από ΟΤΑ ως ΙΔΑΧ. Καθώς του οφείλουν κάποια τιμολόγια από τον δήμο και από κάποιους άλλους ιδιωτικούς φορείς, αν κάνει διακοπή εργασιών θα έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα τιμολόγια επί πιστώσει που του οφείλονται ; Αν όχι, θα μπορούσε να μεταβιβάσει τα οφειλόμενα αυτά σε κάποια μορφή εταιρείας (π.χ. ΙΚΕ, ΟΕ), στην οποία θα είναι μέτοχος και έτσι να τα εισπράξει;

Επίσης, καθώς απασχολεί μια εργαζόμενη με πρόγραμμα απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ, θα μπορούσε να μεταβιβάσει την εργαζόμενη αυτή στην εταιρεία και με ποιο τρόπο;

Όσον αφορά το εργατικό σκέλος του ερωτήματός σας:

 

Τα σχετικά εργασιακά θέματα επί μεταβίβασης επιχειρήσεων ρυθμίζονται με το ΠΔ 178/2002 με το οποίο καταργήθηκε το παλαιότερο σχετικό ΠΔ 572/1988. Βάσει του νομοθετικού πλαισίου που είναι σε ισχύ, ο νέος εργοδότης υπεισέρχεται σε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις προϋφιστάμενες εργασιακές σχέσεις, χωρίς αυτές και τα εν γένει δικαιώματα των μισθωτών να επηρεάζονται από τη μεταβίβαση, είτε τα δικαιώματα αυτά προέρχονται από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), από ατομική σύμβαση εργασίας ή από διαιτητική απόφαση, αρκεί η επιχείρηση να συνεχίζεται ως οικονομική μονάδα και να διατηρεί την ταυτότητα της με τον νέο φορέα, επιδιώκοντας τον ίδιο κερδοσκοπικό ή οικονομικό σκοπό. Διατήρηση της ταυτότητάς της σημαίνει ότι διατηρούνται αμετάβλητες οι θέσεις εργασίας του προσωπικού της και συνεπώς δικαιολογείται ο νέος φορέας της να αναλάβει τις εργασιακές σχέσεις που συνδέονται με αυτές. Ο τρόπος της μεταβίβασης εν προκειμένω δεν ενδιαφέρει. Για να υπάρχει μεταβίβαση επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ή τμήματος αυτών (άρθρο 2 ΠΔ 572/1988 και ΠΔ 178/2002), πρέπει να μεταβιβάζονται τόσα επιμέρους στοιχεία της επιχείρησης και κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία να διατηρούν την οργανική τους ενότητα και υπό τον νέο φορέα (εργοδότη), ικανά να πραγματοποιήσουν τον επιδιωκόμενο κερδοσκοπικό, οικονομικό ή τεχνικό σκοπό.

Επισημαίνεται ότι είναι αυτοδίκαιη η υποκατάσταση του νέου εργοδότη στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις και η απαλλαγή του προηγούμενου εργοδότη για το μετά τη μεταβολή χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως της συναίνεσης των εργαζομένων. Αυτονόητο είναι ότι ο προηγούμενος εργοδότης παραμένει και μετά τη μεταβίβαση της επιχείρησης του υπεύθυνος εις ολόκληρον με τον διάδοχο του (νέο εργοδότη), μόνον για τις αξιώσεις που γεννήθηκαν από τη σύμβαση εργασίας μέχρι το χρόνο της διαδοχής (ΑΠ 1719/2010).

 

Ωστόσο, δεδομένου ότι απασχολείται στην επιχείρηση εργαζόμενη με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ για πληροφορηθείτε σχετικά και να εξασφαλίσετε ότι δεν αντίκειται στους όρους του προγράμματος πριν προβείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

 

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης