Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1032/2015 για τον προσδιορισμό της τιμής κτήσης μετοχών είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση δωρεάν χορήγησης μετοχών στους μετόχους λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (αποθεματικό λόγω υπέρ το άρτιο μετοχών, από φορολογηθέντα κέρδη κλπ.), οι μετοχές αυτές θα επηρεάσουν την τιμή κτήσης των μετοχών και επομένως και την υπεραξία που θα προκύψει κατά την πώληση των μετοχών της υπόψη εταιρείας.

Ερώτημα πρώτο:
Εννοεί ότι το ποσό της κεφαλαιοποίησης θεωρείται σαν καταβολή μετρητών και επομένως θα αυξήσει ισόποσα την τιμή κτήσης των μετοχών;

Ερώτημα δεύτερο:
Η κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 3065/92 θα επηρεάσει (αυξήσει) ισόποσα την τιμή κτήσης των μετοχών;

Ερώτημα τρίτο: Η κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 3220/2004 θα επηρεάσει (αυξήσει) ισόποσα την τιμή κτήσης των μετοχών;