02/09/10 | Αρχική > Οδηγός Λογιστη > Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. ακινήτων

Σχετικά με το ΦΠΑ ακινήτων παρατίθενται οι παρακάτω εγκύκλιοι:

ΠΟΛ 1150/2011
Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/31.3.11)

ΠΟΛ. 1056/2009
Τροποποίηση της με αριθμ. 1093809/8296/1161/Β0014/ΠΟΛ. 1112/5.10.2007 απόφασης για τη μίσθωση χώρων εμπορικών κέντρων.

ΠΟΛ. 1008/2008
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3610/2007 που αφορούν τον προσδιορισμό του Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής Οικοδομών.

ΠΟΛ. 1067/2008
Τροποποίηση της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ. 1277/5-12-1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (όπως ισχύει), «Καθορισμός των στοιχείων, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών καθώς και του προσδιορισμού του ελαχίστου ποσού των ακαθαρίστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιανδήποτε επί μέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές».

ΠΟΛ 1160/2008
Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα.

ΠΟΛ 1043/2008
Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 21 και 27 του Ν. 3610/22.11.2007 «περί αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».

ΠΟΛ 1004/2008
Διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1003/3-1-2008.

ΠΟΛ. 1081/2008
Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ. 276/Α/22.12.2006), σχετικά με τη χορήγηση δυνατότητας επιλογής φορολόγησης των μισθώσεων χώρων εμπορικών κέντρων.

Αρ.Πρωτ .: 1002566/7432/1037/Β0014π.ε./7.1.2008
Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1082/2007
Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή διατάξεων του άρθρου του N. 3522/2006 (ΦΕΚ. 276/Α/22.12.2006), σχετικά με την επέκταση εφαρμογής μειωμένου συντελεστή σε παροχή υπηρεσιών.

Eγχειρίδιο 1040/2007
Συνοπτικός οδηγός σχετικά με το ΦΠΑ στα ακίνητα

ΠΟΛ. 1040/2007
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης τέλους συναλλαγής ακινήτων.

ΠΟΛ. 1041/2007
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος.

ΠΟΛ. 1049/2007
Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 25 του Ν. 3522/06 και λοιπές οδηγίες για την εφαρμογή του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές.

ΠΟΛ. 1038/2006
Διαδικασία χορήγησης εξαίρεσης από την επιβολή ΦΠΑ στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.

ΠΟΛ. 1039/2006
Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών – Έκδοση ειδικού στοιχείου παράδοσης κτισμάτων στον οικοπεδούχο.

ΠΟΛ. 1048/2006
Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής του ειδικού εντύπου απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους της οικοδομής και κατανομής αυτού στις επί μέρους ιδιοκτησίες.

ΠΟΛ. 1053/2006
Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη μεταβίβαση ακινήτου.

ΠΟΛ. 1054/2006
Έλεγχος ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. μεταβίβασης ακινήτων.

ΠΟΛ. 1064/2006
Υποχρεώσεις επιτηδευματιών κατασκευαστών ακινήτων μετά την επιβολή Φ.Π.Α. στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων.

ΠΟΛ. 1066/2006
Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1038/9.3.2006 για τη διαδικασία χορήγησης εξαίρεσης από την επιβολή Φ.Π.Α. στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων.

ΠΟΛ. 1065/2006
Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής.

ΠΟΛ. 1061/2006
Μη υπαγωγή σε τέλος χαρτοσήμου των εργολαβικών συμβάσεων για ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής.


ΠΟΛ. 1067/2006 
Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών – Έκδοση στοιχείου Παράδοση κτισμάτων στον οικοπεδούχο.

ΠΟΛ. 1070/2006
Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της «δήλωσης μεταβίβασης ακινήτου».

ΠΟΛ. 1071/2006
Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης 1031382/1116/ΔΕ-Α΄/ΠΟΛ. 1054/27.3.2006 «Έλεγχος ειδικής δήλωσης ΦΠΑ μεταβίβασης ακινήτων».

ΠΟΛ. 1083/2006
Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3427/27.12.2005 για το Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές.

ΠΟΛ. 1001/2006
Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄) Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου.

ΠΟΛ. 1105/2006
Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής του ειδικού εντύπου απεικόνισης απολογιστικού κόστους της οικοδομής και κατανομής αυτού στις επί μέρους ιδιοκτησίες.

ΠΟΛ. 1059/2006
Παράταση του χρόνου ενημέρωσης του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών που αναφέρεται στην περίπτωση Δ΄ της παραγράφου 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1024754/187/ΠΟΛ. 1039/9-3-2006 (ΦΕΚ 311 Β΄/15-3-2006) Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών – Έκδοση ειδικού στοιχείου παράδοσης κτισμάτων στον οικοπεδούχο.

ΠΟΛ. 1111/2006
Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου απολογιστικού κόστους οικοδομής.

ΠΟΛ. 1061/2006
Μη υπαγωγή σε τέλος χαρτοσήμου των εργολαβικών συμβάσεων για ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής.


comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.