22/04/24 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Προτεινόμενα

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2023

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος Ε.2028/2024, περιεχόμενο της οποίας είναι η αποσαφήνιση κρίσιμων ζητημάτων με σκοπό την παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και της Κατάστασης της Φορολογικής Αναμόρφωσης για το φορολογικό έτος 2023.

Η εγκύκλιος αφορά όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν.4172/2013 (Α΄ 167, εφεξής ΚΦΕ), καθώς και τις ατομικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το λογιστικό σύστημα τήρησης των βιβλίων (απλογραφικό ή διπλογραφικό) ή τον τρόπο σύνταξης των οικονομικών τους καταστάσεων (με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) που εμπίπτουν στην υποχρέωση συμπλήρωσής του εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και της Κατάστασης της Φορολογικής Αναμόρφωσης για το φορολογικό έτος 2023.

Στο πλαίσιο της ανάγκης να εξασφαλιστεί η ορθή συμπλήρωση του εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και της Κατάστασης της Φορολογικής Αναμόρφωσης για το φορολογικό έτος 2023, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Το έντυπο Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και η Κατάσταση της Φορολογικής Αναμόρφωσης για το φορολογικό έτος 2023 είναι ενιαίο για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ΚΦΕ, καθώς και τις ατομικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το λογιστικό σύστημα τήρησης των βιβλίων (απλογραφικό ή διπλογραφικό) ή τον τρόπο σύνταξης των οικονομικών τους καταστάσεων (με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα).

2. Οι σχετικοί πίνακες συμπληρώνονται από όλες τις επιχειρήσεις, ανάλογα με την δραστηριότητά τους, με εξαίρεση τον Πίνακα ΣΤ, ο οποίος συμπληρώνεται μόνο από τις ατομικές επιχειρήσεις και τον Πίνακα ΙΑ, ο οποίος συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες.

3. Στο έντυπο αυτό καταχωρούνται τα δεδομένα των βιβλίων των επιχειρήσεων όπως αυτά προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Α΄ 251). Επισημαίνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που με βάση την εικόνα που παρουσιάζουν στο Μητρώο δηλώνονται ως μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων, θα πρέπει να επικαιροποιήσουν την εικόνα τους με βάση τα οριζόμενα στον ν.4308/2014, αναφορικά με την υποχρέωση τήρησης βιβλίων, προκειμένου να εφαρμόζονται ορθά οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3986/2011 (Α΄ 152) περί επιβολής τέλους επιτηδεύματος.

4. Για το φορολογικό έτος 2023, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προσυμπληρώνει κατηγορίες εσόδων και εξόδων με ποσά σε επιμέρους κωδικούς των Πινάκων Δ2 - Δ4, σε κωδικούς στη στήλη «Σύνολο» του Πίνακα Ζ΄ και στην αντίστοιχη στήλη των επιλογών τυχόν εσωτερικού Υποπίνακα. Εφόσον δεν έχει προηγηθεί χαρακτηρισμός των σχετικών εξόδων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, όλα τα έξοδα προσυμπληρώνονται στον κωδικό 585 (γραμμή: «Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα») της στήλης «Σύνολο», στην επιλογή 016 της αντίστοιχης στήλης του σχετικού Υποπίνακα. Επισημαίνεται ότι η ορθή και ακριβής συμπλήρωση του Εντύπου Ε3 συνιστά υποχρέωση και ευθύνη του φορολογούμενου. Η προσυμπλήρωση των κωδικών από την ΑΑΔΕ έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση του και δεν είναι δεσμευτική για αυτόν. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί το προσυμπληρωμένο πόσο και να καταχωρεί ποσό διαφορετικής αξίας με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από τα λογιστικά του αρχεία. Στο πλαίσιο αυτό, διευκρινίζεται ότι τα ποσά των ενδιάμεσων στηλών των προσυμπληρωμένων κωδικών (στήλες: εμπορική δραστηριότητα, παραγωγική δραστηριότητα, αγροτική – βιολογική δραστηριότητα και παροχή υπηρεσιών) συμπληρώνονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο, κατά τρόπο τέτοιο ώστε το άθροισμά τους στη στήλη «Σύνολο» να συμφωνεί με τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησής του. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των ποσών που καταχώρησε ο ίδιος και εκείνων που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, θα εμφανίζεται σχετικό ενημερωτικό μήνυμα.

5. Το έντυπο Ε3 συμπληρώνεται υποχρεωτικά από λογιστή – φοροτεχνικό (σχετ. άρθρο 38 του ν.2873/2000 - Α΄285 και ΠΟΛ.1008/2011 - Β΄ 136 απόφαση Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την Α.1009/2023 (Β΄630) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής), στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για όλα τα νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων και ατομικές επιχειρήσεις με διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, β) για ατομικές επιχειρήσεις με απλογραφικά λογιστικά αρχεία με ακαθάριστα έσοδα πάνω από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για εμπορική δραστηριότητα ή για παροχή υπηρεσιών ή μικτή, γ) για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περίπτωσης γ’ του άρθρου 45 του ΚΦΕ όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και τηρούν απλογραφικά λογιστικά αρχεία, καθώς και δ) σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη ότι συμπληρώνεται από λογιστή– φοροτεχνικό, το έντυπο αυτό υποβάλλεται αποκλειστικά με τους κωδικούς του λογιστή – φοροτεχνικού και όχι με τους κωδικούς του επιχειρηματία (φυσικού ή νομικού προσώπου). Στις περιπτώσεις αυτές η υποβολή των λοιπών εντύπων φορολογίας εισοδήματος δεν απαιτείται να γίνει με τους κωδικούς του λογιστή – φοροτεχνικού.

Δείτε ολόκληρη τη νέα εγκύκλιο στην Online Τράπεζα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Έντυπο > Ε3, Οδηγίες Συμπλήρωσης, Φορολογικό έτος, ΑΑΔΕ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων, Επιχειρηματική δραστηριότητα, Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης, Φορολογικές Δηλώσεις 2024