26/03/24 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Κωδικοποίηση χαρακτηρισμών εξόδων myDATA

Σύμφωνα με την Α.1138/2020:

Τα δεδομένα εξόδων τιμολόγησης, εσόδων αυτοτιμολόγησης και τα έξοδα μισθοδοσίας του έτους 2022, διαβιβάζονται έως και την 31/12/2023.

Τα δεδομένα εξόδων τιμολόγησης, εσόδων αυτοτιμολόγησης και τα έξοδα μισθοδοσίας του έτους 2023, διαβιβάζονται έως και την 31/3/2024.

Από την 1/1/2024:

  • Τα δεδομένα που αφορούν έξοδα, διαβιβάζονται στην πλατφόρμα myDATA μέχρι την προθεσμία δήλωσης ΦΠΑ ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. Ειδικά για τις οντότητες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
  • Οι εγγραφές μισθοδοσίας διαβιβάζονται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης παρακρατούμενων φόρων.
  • Οι εγγραφές αποσβέσεων και οι τακτοποιητικές εγγραφές διαβιβάζονται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με τα δεδομένα που διαβιβάζονται για τα συνηθέστερα έξοδα που οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν, ταξινομημένα ανάλογα με τον λογαριασμό λογιστικής.

Σημείωση: Τα παρακάτω αποτελούν μη δεσμευτική πρόταση. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλογές που υπάρχουν για τον χαρακτηρισμό των εξόδων, δύναται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο παραστατικού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαβίβαση τους.

Λογαριασμός

Περιγραφή

Τύπος παραστατικού

Category

Πεδία Ε3

Προθεσμία / Παρατηρήσεις

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

60.00

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού

17.1 Μισθοδοσία

2.6_Αμοιβές και Παροχές προσωπικού (-) / (+)

E3_581_001 Μικτές αποδοχές

Έως υποβολή δήλωσης απόδοσης παρ. φόρου

60.01

Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού

17.1 Μισθοδοσία

2.6_Αμοιβές και Παροχές προσωπικού (-) / (+)

E3_581_001 Μικτές αποδοχές

Έως υποβολή δήλωσης απόδοσης παρ. φόρου

60.02

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

17.1 Μισθοδοσία

2.6_Αμοιβές και Παροχές προσωπικού (-) / (+)

E3_581_003 Λοιπές παροχές

Έως υποβολή δήλωσης απόδοσης παρ. φόρου

60.03

Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού

17.1 Μισθοδοσία

2.6_Αμοιβές και Παροχές προσωπικού (-) / (+)

E3_581_002 Εργοδοτικές εισφορές

Έως υποβολή δήλωσης απόδοσης παρ. φόρου

60.04

Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπικού

17.1 Μισθοδοσία

2.6_Αμοιβές και Παροχές προσωπικού (-) / (+)

E3_581_002 Εργοδοτικές εισφορές

Έως υποβολή δήλωσης απόδοσης παρ. φόρου

60.05

Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία

17.1 Μισθοδοσία

2.6_Αμοιβές και Παροχές προσωπικού (-) / (+)

E3_581_003 Λοιπές παροχές

Έως υποβολή δήλωσης απόδοσης παρ. φόρου

61

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

61.00

Αμοιβές και έξοδα επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος

Διαβίβαση από εκδότη και χαρακτηρισμός από τον λήπτη του παραστατικού

2.3_Λήψη Υπηρεσιών (-) / (+), 2.4_Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+), 2.5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+),

E3_585_001 Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees), E3_585_002 Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις, E3_585_009 Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής, E3_585_016 Λοιπά έξοδα

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

61.01

Αμοιβές και έξοδα επαγγελματιών μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος

Διαβίβαση από εκδότη και χαρακτηρισμός από τον λήπτη του παραστατικού

2.3_Λήψη Υπηρεσιών (-) / (+), 2.4_Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+), 2.5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+),

E3_585_001 Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees), E3_585_002 Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις, E3_585_009 Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής, E3_585_016 Λοιπά έξοδα

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

62

Παροχές τρίτων

62.00

Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής

Διαβίβαση από εκδότη και χαρακτηρισμός από τον λήπτη του παραστατικού

2.4_Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+)

E3_585_011 Ενέργεια

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

62.01

Φωταέριο (ή φυσικό αέριο) παραγωγικής διαδικασίας

Διαβίβαση από εκδότη και χαρακτηρισμός από τον λήπτη του παραστατικού

2.4_Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+)

E3_585_011 Ενέργεια

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

62.02

Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

Διαβίβαση από εκδότη και χαρακτηρισμός από τον λήπτη του παραστατικού

2.4_Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+)

E3_585_012 Ύδρευση

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

62.03

Τηλεπικοινωνίες

Διαβίβαση από εκδότη και χαρακτηρισμός από τον λήπτη του παραστατικού

2.4_Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+)

E3_585_013 Τηλεπικοινωνίες

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

62.04

Ενοίκια

8.1 Ενοίκιο έσοδο - Διαβίβαση από εκδότη και χαρακτηρισμός από τον λήπτη του παραστατικού. Ο Τύπος Παραστατικού 8.1 Ενοίκιο - Έσοδο ανήκει στην κατηγορία Α1 Αντικριζόμενα

Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο Εκδότης και ο Λήπτης είναι Επιχειρήσεις και η συναλλαγή δεν έχει ΦΠΑ.

2.5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+), 2.10_Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (-) / (+)

E3_585_014 Ενοίκια

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

62.04

Ενοίκια

16.1 Ενοίκια έξοδο.

Ο Τύπος Παραστατικού 16.1. Ενοίκιο – Έξοδο ανήκει στην κατηγορία Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ιδιώτης (μη υπόχρεος στην τήρηση βιβλίων) και ο Λήπτης είναι Επιχείρηση.

2.5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+), 2.10_Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (-) / (+)

E3_585_014 Ενοίκια

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

62.04

Ενοίκια

1.1 Τιμολόγιο πώλησης/2.1 Τιμολόγιο παροχής - Διαβίβαση από εκδότη και χαρακτηρισμός από τον λήπτη του παραστατικού.

-

Όταν η συναλλαγή έχει ΦΠΑ εκδίδεται τιμολόγιο με διαβίβαση είτε μέσω Τύπου Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης είτε μέσω 2.1 Τιμολόγιο Παροχής

2.4_Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+), 2.10_Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (-) / (+)

E3_585_014 Ενοίκια

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

62.05

Ασφάλιστρα

2.1 Τιμολόγιο παροχής - Διαβίβαση από εκδότη και χαρακτηρισμός από τον λήπτη του παραστατικού

2.5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+)

E3_585_009 Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής / E3_585_016 Λοιπά Έξοδα

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

62.06

Αποθήκευτρα

2.1 Τιμολόγιο παροχής - Διαβίβαση από εκδότη και χαρακτηρισμός από τον λήπτη του παραστατικού

2.4_Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+)

E3_585_009 Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής / E3_585_016 Λοιπά Έξοδα

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

62.07

Επισκευές και συντηρήσεις

2.1 Τιμολόγιο παροχής - Διαβίβαση από εκδότη και χαρακτηρισμός από τον λήπτη του παραστατικού

2.4_Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+)

E3_585_009 Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής / E3_585_016 Λοιπά Έξοδα

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

63

Φόροι - Τέλη

63.03

Φόροι - Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

13.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)

2.11_Έξοδα επομένων χρήσεων (-) / (+)

E3_585_016 Λοιπά έξοδα.

Επιπλέον πραγματοποιείται τακτοποιητική εγγραφή στην επόμενη χρήση με τύπο παραστατικού 17.5 - Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση κατηγορία 2.12 Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εξόδων και χαρακτηρισμό E3_585_016 Λοιπά έξοδα

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

Η τακτοποιητική εγγραφή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

63.04

Δημοτικοί φόροι - τέλη

Διαβίβαση από εκδότη και χαρακτηρισμός από τον λήπτη του παραστατικού

2.5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+)

E3_585_016 Λοιπά έξοδα

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

63.98.00

Χαρτόσημο μισθωμάτων

Διαβίβαση από εκδότη και χαρακτηρισμός από τον λήπτη του παραστατικού

2.5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+)

E3_585_016 Λοιπά έξοδα

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

63.98.08

Μη συμψηφιζόμενος ΦΠΑ, εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος

Διαβίβαση από εκδότη και χαρακτηρισμός από τον λήπτη του παραστατικού

2.5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+)

E3_585_016 Λοιπά έξοδα

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

63.98.09

Μη συμψηφιζόμενος ΦΠΑ, μη εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος

Διαβίβαση από εκδότη και χαρακτηρισμός από τον λήπτη του παραστατικού

2.5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+)

E3_585_016 Λοιπά έξοδα

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

64

Διάφορα έξοδα

64.00

Έξοδα μεταφορών

Διαβίβαση από εκδότη και χαρακτηρισμός από τον λήπτη του παραστατικού

2.4_Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+)

E3_585_009 Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής, E3_585_016 Λοιπά έξοδα

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

64.01

Έξοδα ταξιδίων

Διαβίβαση από εκδότη και χαρακτηρισμός από τον λήπτη του παραστατικού

2.5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+)

E3_585_006 Έξοδα ταξιδίου

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

64.01

Έξοδα ταξιδίων

13.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) [Για λιανικές συναλαγές]

2.5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+)

E3_585_016 Λοιπά έξοδα

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

64.02

Έξοδα προβολής και διαφημίσεως

Διαβίβαση από εκδότη και χαρακτηρισμός από τον λήπτη του παραστατικού

2.3_Λήψη Υπηρεσιών (-) / (+)

E3_585_015 Διαφήμιση και προβολή

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

64.03

Εξοδα εκθέσεων - επιδείξεων

Διαβίβαση από εκδότη και χαρακτηρισμός από τον λήπτη του παραστατικού

2.5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+)

E3_585_004 Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες, E3_585_015 Διαφήμιση και προβολή, E3_585_016 Λοιπά έξοδα

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

64.05

Συνδρομές - Εισφορές

13.4 - Συνδρομές

2.3_Λήψη Υπηρεσιών (-) / (+)

E3_585_016 Λοιπά έξοδα

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

64.05

Συνδρομές - Εισφορές

13.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)

2.3_Λήψη Υπηρεσιών (-) / (+)

E3_585_016 Λοιπά έξοδα

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

64.06

Δωρεές - Επιχορηγήσεις

13.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)

2.5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+)

E3_585_016 Λοιπά έξοδα

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

64.06

Δωρεές - Επιχορηγήσεις

13.4 - Συνδρομές

2.5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+)

E3_585_016 Λοιπά έξοδα

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

64.07

Εντυπα και γραφική ύλη

Διαβίβαση από εκδότη και χαρακτηρισμός από τον λήπτη του παραστατικού

2.4_Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+)

E3_585_016 Λοιπά έξοδα

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

64.08

Υλικά άμεσης αναλώσεως

Διαβίβαση από εκδότη και χαρακτηρισμός από τον λήπτη του παραστατικού

2.4_Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+)

E3_585_016 Λοιπά έξοδα

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

64.98.00

Κοινόχρηστες δαπάνες

13.3 - Κοινόχρηστα

2.5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+)

E3_585_016 Λοιπά έξοδα

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

65

Τόκοι και συναφή έξοδα

Διαβίβαση από εκδότη και χαρακτηρισμός από τον λήπτη του παραστατικού

2.5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+)

E3_586 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

66

Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

17.2 - Αποσβέσεις

2.8_Αποσβέσεις Παγίων (-) / (+)

E3_587 Αποσβέσεις

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

68

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

17.5 - Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση

2.5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+)

E3_589 Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος

81

Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα

81.00.00

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

13.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)

2.5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+)

E3_588 Ασυνήθη έξοδα ζημιές και πρόστιμα

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

81.02.0Χ

Ζημιές από εκποίηση αγαθών

17.5 - Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση

2.12_Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων (-) / (+)

E3_584 Ζημιές από διάθεση - απόσυρση μη κυκλοφ. Περιουσιακών στοιχείων

Μέχρι ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

Το ομότιτλο άρθρο των κ.κ. Νικόλαου Παπαγιάννη και Γιώργου Παπαδόπουλου δημοσιεύθηκε στο τεύχος Μαρτίου 2024 του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Έξοδα, Κωδικοποίηση, myDATA