27/02/24 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Συστέγαση συλλόγων και σωματείων (Ν.Π.Ι.Δ. - Μ.Κ.Χ.)

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση και η ανάγκη για περικοπή των λειτουργικών και άλλων εξόδων των συλλόγων /φορέων οδηγούν στην επιλογή της συστέγασης ομοειδών ή συμπληρωματικών επαγγελματιών και φορέων, με σκοπό τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από την διατήρηση μιας επαγγελματικής, φορολογικής και πραγματικής έδρας.

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., επιτρέπεται η συστέγαση των επιχειρήσεων σε κοινή έδρα. Δεν τίθεται πλέον θέμα διαφορετικής εισόδου, όπως ίσχυε στο παρελθόν. Από 01/01/2013 καταργήθηκε η απαγόρευση με τις προηγούμενες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., γεγονός που συνεπάγεται ότι επιτρέπεται σε ένα χώρο να λειτουργήσουν επιχειρήσεις με ίδιο αντικείμενο, κάτι που εξακολουθεί να ισχύει και με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π..
Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συλλόγων και σωματείων δεν κάνουν αναφορά για συστέγαση ή για απαγόρευση της συστέγασης. Σύμφωνα με το άρθρο 64 του Α.Κ., η έδρα του νομικού προσώπου, αν δεν ορίζεται στο καταστατικό του, είναι στον τόπο όπου λειτουργεί η διοίκηση του. Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Α.Κ., το καταστατικό του σωματείου για να είναι έγκυρο θα πρέπει να καθορίζει και την έδρα του. Άρα, για την μεταφορά ενός συλλόγου/σωματείου σε μια έδρα θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη πρόβλεψη στο καταστατικό του (αν θα είναι εντός Δήμου, Νομού, κ.λπ.), ανεξάρτητα αν θα είναι με συστέγαση ή όχι, μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρημένη.

Η συστέγαση επιχειρήσεων και φορέων είναι εφικτή, εφόσον δεν προκύπτουν δυσκολίες και δυσχέρειες, στην περίπτωση μελλοντικών φορολογικών και λοιπών ελέγχων από τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες αρχές.

Στην πράξη, η δυνατότητα συστέγασης κρίνεται, ενδεχομένως και με αυτοψία, από τον έλεγχο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., κατά το χρόνο έναρξης εργασιών της επιχείρησης ή του φορέα, η οποία πρόκειται να συστεγαστεί.

Η συστέγαση επαγγελματιών, εταιρειών και φορέων, κυρίως όταν αυτοί προσφέρουν παροχή υπηρεσιών είναι μια σχετικά εύκολη διαδικασία. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι η σύναψη συμφωνητικού και μισθωτηρίου για τους όρους της συστέγασης. Είναι πολύ σημαντικό, σε κάθε περίπτωση συστέγασης να ορίζονται εμφανώς τα τετραγωνικά μέτρα χρήσης του κάθε ενός επί του ακινήτου. Αυτό γίνεται στο συμβόλαιο μίσθωσης. Είναι προτιμότερο, για την περίπτωση αυτοψίας ή μελλοντικού ελέγχου, να υπάρχει και εμφανής φυσικός διαχωρισμός μεταξύ των επιμέρους χώρων των επαγγελματιών και των φορέων.

Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις και οι φορείς (σύλλογοι, σωματεία, κ.λπ.) απαιτείται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των τηρούμενων λογιστικών συστημάτων, όπως απαιτείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 των Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014).

Σε κάθε περίπτωση, τα μισθώματα ή υπεκμισθώματα θεωρούνται έξοδο για τον σύλλογο ή την επιχείρηση. Αν προκύπτει κάποια δωρεάν παραχώρηση, τότε τα μισθώματα υπολογίζονται τεκμαρτά.

Στο θέμα των επαγγελματικών δαπανών τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, καθώς οι δύο οντότητες (είτε επιχειρήσεις, είτε οργανισμοί) επιμερίζουν κατά το ήμισυ κάθε επαγγελματική δαπάνη, όπως Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.ΑΠ., δαπάνες επικοινωνίας, ενοίκια, κ.λπ..

Αν, όμως, από την συστέγαση, προκύπτει ότι ο ένας εξ’ αυτών θα χρησιμοποιεί πάγια του άλλου επαγγελματία ή φορέα για την εργασία του, όπως υπολογιστές, έπιπλα, γραφεία, καρέκλες, κ.λπ., ή ακόμη και υπηρεσίες γραμματειακής, τηλεφωνικής υποστήριξης και λοιπά, τότε θα πρέπει ο επαγγελματίας/φορέας που προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές να εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, υπαγόμενο σε Φ.Π.Α., με ανάλυση του κόστους και του είδους των υπηρεσιών που προσφέρει στον άλλο επαγγελματία/φορέα. Οι υπηρεσίες φυσικά αυτές θα πρέπει να καταγραφούν σε μια σύμβαση που θα κατατεθεί στην Α.Α.Δ.Ε.. Στην σύμβαση αυτή θα πρέπει να προβλέπονται επακριβώς η αξία και το είδος των υπηρεσιών αυτών, διαφορετικά θα πρέπει να αναγράφονται κάθε φορά στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Το πρόβλημα στην ανταλλαγή τέτοιου είδους υπηρεσιών έγκειται όταν οι συστεγαζόμενοι είναι εταιρείες και κυρίως όταν είναι «συγγενικές». Βέβαια, στους συλλόγους / σωματεία που δεν έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, παρά μόνο έσοδα από την πραγματοποίηση του μη κερδοσκοπικού σκοπού τους, δεν υπάρχει περίπτωση εφαρμογής των μέτρων περί συγγενικών επιχειρήσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, με έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και συστέγαση με εταιρείες, το θέμα ανάγεται ως πραγματικό στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Α.Α.Δ.Ε., με εφαρμογή πολλών και δύσκολων αποφάσεων, εφόσον επηρεάζεται η κερδοφορία των εταιρειών αυτών.

Σχετικό έγγραφο 1020639/88/10.3.2009
Συστέγαση επιχειρήσεων Αρ. Πρωτ.: 1020639/88/10.3.2009

Σχετικό έγγραφο 1029554/239/0015/22/8/2006
Συστέγαση επιχειρήσεων Αρ. Πρωτ.: 1029554/239/0015/22/8/2006

Ειδικά για τους αθλητικούς ερασιτεχνικούς συλλόγους υπάρχουν περιορισμοί και απαγορεύσεις.

Με το άρθρο 7 του Νόμου 2725/1999 απαγορεύεται η συστέγαση αθλητικού σωματείου και εμπορικής επιχείρησης. Αθλητικό σωματείο, το οποίο έχει συσταθεί με πρωτοβουλία ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού ή εργασιακού χώρου και φέρει την επωνυμία τους δύναται να συστεγάζεται στην έδρα αυτών.

Με το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος 219/2006 απαγορεύεται, κατά τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Ν. 2725/1999, η συστέγαση ιδιωτικού γυμναστηρίου ή ιδιωτικής αθλητικής σχολής και αθλητικού σωματείου, αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. Επιτρέπεται η συστέγαση γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής με ξενοδοχειακή επιχείρηση, σχολή χορού, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών σάουνας, ατμόλουτρου, σολάριουμ, μασάζ, υδρομασάζ, ινστιτούτο αισθητικής, κέντρο διαίτης, εφόσον αυτή διαθέτει την απαιτούμενη από τις οικείες διατάξεις άδεια λειτουργίας.

Με τον Νόμο 5025/2023 (ΦΕΚ A' 42/24.02.2023) έχουμε αλλαγές για κάποιες από τις ανωτέρω περιπτώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 4, έχουμε κατάργηση του κωλύματος της συστέγασης σωματείου με εμπορική επιχείρηση, με τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 7 και παρ. 3 άρθρου 8 ν. 2725/1999. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2725/1999, περί της απαγόρευσης συστέγασης αθλητικού σωματείου με εμπορική επιχείρηση, τροποποιείται, με την προσθήκη εξαίρεσης ως προς τις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής, και η παρ. 5 του άρθρου 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«Απαγορεύεται η συστέγαση αθλητικού σωματείου και εμπορικής επιχείρησης, πλην των επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής, όπως κυλικεία, αναψυκτήρια, που λειτουργούν εντός αθλητικών εγκαταστάσεων. Αθλητικό σωματείο, το οποίο έχει συσταθεί με πρωτοβουλία ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού ή εργασιακού χώρου και φέρει την επωνυμία τους, δύναται να στεγάζεται στην έδρα αυτών».

Επίσης, και η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 7, ή υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου ή το σωματείο δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής ένωσης ή της ομοσπονδίας της οποίας είναι μέλος ή παραβεί τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 7 ή δεν απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του παρόντος ή στις λοιπές προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο περιπτώσεις.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΝΠΙΔ, Σύλλογος ή σωματείο, ΕΛΠ, Σωματεία