30/01/24 | Αρχική > Οδηγός Λογιστη > Θέματα εταιρειών

Τα νέα πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης και της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 5186/2024 του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία αποφασίζεται ο καθορισμός του περιεχομένου και της μορφής των πρότυπων καταστατικών για τη σύσταση εταιρείας είτε μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης είτε μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ). Τα πρότυπα καταστατικά αφορούν στους εξής νομικούς τύπους:

1. Ομόρρυθμη Εταιρεία

2. Ετερόρρυθμη Εταιρεία

3. Αστική Εταιρεία

4. Κοινοπραξία

5. Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού

6. Ανώνυμη Εταιρεία

7. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

8. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

9. Ευρωπαϊκή Εταιρεία

10. Ετερόρρυθμη Εταιρεία κατά Μετοχές.

11. Αστικός Συνεταιρισμός

12. Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας

13. Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών

14. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία

15. Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

16. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

17. Συνεταιρισμός Εργαζομένων.


Άρθρο 1

Ορισμοί - πεδίο εφαρμογής

1. Για τους σκοπούς της παρούσας, δίνονται οι εξής ορισμοί:

α) «Πρότυπο Καταστατικό»: το καταστατικό το οποίο περιλαμβάνει αποκλειστικά το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο, όπως ορίζεται στη νομοθεσία που διέπει κάθε εταιρική μορφή και συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία τους από άλλες της ίδιας νομικής μορφής.

β) «Πρότυπο Καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο»: το πρότυπο καταστατικό της περ. α στο οποίο προστίθενται προαιρετικά επιπλέον άρθρα, ο αριθμός και το περιεχόμενο των οποίων επιλέγεται ελεύθερα από τους ιδρυτές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται ή δεν αναιρούνται τα στοιχεία του ελάχιστου υποχρεωτικού περιεχομένου και δεν παραβιάζονται διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

γ) «Υπηρεσία Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)»: Το φυσικό πρόσωπο ή η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έναρξη, τη διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης.

δ) «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης» (e-Υ.Μ.Σ.): Η ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι κάνουν ηλεκτρονική σύσταση και καταχώριση νεοσύστατης εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr).

2. Η χρήση του πρότυπου καταστατικού των περ. α) ή β) είναι υποχρεωτική για όλες τις νομικές μορφές του άρθρου 7 του ν. 4919/2022 που συστήνονται με ιδιωτικό έγγραφο, εκτός και αν από ειδικότερες διατάξεις επιβάλλεται η χρήση συμβολαιογραφικού εγγράφου.

3. Για τη συμπλήρωση των πρότυπων καταστατικών του άρθρου 2 ακολουθούνται οι οδηγίες που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.


Άρθρο 2

Σύσταση εταιρείας μέσω της Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-Υ.Μ.Σ.)

1. Η ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας πραγματοποιείται:

α) Είτε εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά με τη χρήση της εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ., είτε ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου απαιτείται. Στην δεύτερη περίπτωση, η σύσταση ολοκληρώνεται μέσω της e-Υ.Μ.Σ., εφόσον προηγηθεί ηλεκτρονικά διοικητικός έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις που διέπουν κάθε εταιρικό τύπο.

Δείτε ολόκληρη τη νέα απόφαση στην Online Τράπεζα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Υπηρεσία μιας στάσης, Καταστατικό, Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης, Σύσταση εταιρείας