24/01/24 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο, QRcode και Απώλεια διασύνδεσης για το κανάλι των ERP

Με την Α. 1170/2023 τροποποιήθηκε η Α. 1138/2020 και όλες οι επιχειρήσεις από 1/1/2024 έχουν υποχρέωση να διαβιβάζουν στο myData όλα τα παραστατικά εκδότη, παραστατικά Α’ κατηγορίας από το παράρτημα της Α. 1138/2020, είτε είναι έσοδα, είτε είναι έξοδα αυτοτιμόλογησης, σε πραγματικό χρόνο, όταν εκδίδουν και για διαβιβάζουν παραστατικά από το κανάλι των ERP.

invoiceType

Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής

Τιμολόγιο Πώλησης

1.1

Τιμολόγιο Πώλησης

1.2

Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις

1.3

Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών

1.4

Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων

1.5

Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων

1.6

Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

2.1

Τιμολόγιο Παροχής

2.2

Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών

2,3

Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών

2.4

Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό

Τίτλος Κτήσης

3.1

Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)

3.2

Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη)

Πιστωτικό Τιμολόγιο

5.1

Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο

5.2

Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο

Στοιχείο Αυτοπαράδοσης - Ιδιοχρησιμοποίησης

6.1

Στοιχείο Αυτοπαράδοσης

6.2

Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης

Συμβόλαιο - Έσοδο

7.1

Συμβόλαιο - Έσοδο

Ειδικό Στοιχείο (Έσοδο) – Απόδειξη Είσπραξης

8.1

Ενοίκια - Έσοδο

8.2

Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής

8.4

Απόδειξη Είσπραξης POS

8.5

Απόδειξη Επιστροφής POS

Δελτίο Παραγγελίας

8.6

Δελτίο Παραγγελίας Εστίασης

Παραστατικό Διακίνησης

9.3

Παραστατικό Διακίνησης Μη Συσχετιζόμενο

Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής

Παραστατικά Λιανικής

11.1

ΑΛΠ

11.2

ΑΠΥ

11.3

Απλοποιημένο Τιμολόγιο

11.4

Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής

11.5

Απόδειξη Λιανικής Πώλησης για Λογ/σμό Τρίτων

Από την επιτυχή διαβίβαση της φορολογικής σύνοψης στο myData, η Α.Α.Δ.Ε. εκτός από το invoiceMark και το UID μας επιστρέφει και ένα URL, με το οποίο το σύστημα τιμολόγησης οφείλει να δημιουργήσει εικόνα QRcode. Η εικόνα αυτή δεν αποτελεί σήμανση για το παραστατικό. Είναι μία εικόνα την οποία μπορεί να σκανάρει ο ελεγκτής για να ελέγξει αν η φορολογική σύνοψη του παραστατικού έχει διαβιβαστεί στο myData. Σήμανση για το παραστατικό έχουμε μόνο, την ΠΑΗΨΣ μέσω ΦΗΜ ή το authentication code μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Σε περίπτωση που το παραστατικό τη στιγμή που το εκδώσουμε και το διαβιβάσουμε επιτυχώς λάβει ΜΑΡΚ και σκανάρουμε το QRcode, αλλά μας παρουσιάζει μήνυμα ότι το παραστατικό δεν είναι έγκυρο, πιθανότατα να παρουσιάζεται κάποια καθυστέρηση ενημέρωσης από την πλευρά της Α.Α.Δ.Ε.. Από τη στιγμή που το παραστατικό έχει διαβιβαστεί και έχει λάβει ΜΑΡΚ σε κάθε περίπτωση είναι έγκυρο.

To URL αυτό που μας επιστρέφει η Α.Α.Δ.Ε. παρέα με το InvoiceMark και το UID, όταν το χρησιμοποιούμε, παρουσιάζει μία φόρμα με τα στοιχεία του παραστατικού, όπως έχουν διαβιβαστεί στο myData.

Σε περίπτωση που αλλάξουμε χαρακτηρισμούς στη σύνοψη και λάβει νέο ΜΑΡΚ και URL, καθώς δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του παραστατικού δεν απαιτείται να επανεκτυπώσουμε το παραστατικό και να το στείλουμε εκ νέου στον πελάτη.

Τη στιγμή που θέλουμε να τιμολογήσουμε αν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα επικοινωνίας και ορθής διαβίβασης της φορολογικής σύνοψης στο myData, η πράξη της πώλησης δεν σταματάει. Το παραστατικό μπορεί να εκδοθεί με «Απώλεια Διασύνδεσης», καθώς δε θα διαβιβαστεί στην Α.Α.Δ.Ε. τη στιγμή της έκδοσης. Δε θα έχει QRcode, καθώς το QRcode δημιουργείται από το URL επιτυχής διαβίβασης, οπότε προτεινόμενο λεκτικό στην αναγραφή της εκτύπωσης αντί QRcode είναι «Απώλεια Διασύνδεσης ERP – Α.Α.Δ.Ε. - Transmission Failure_3». Αυτό το λεκτικό είναι προτεινόμενο, καθώς δεν αναφέρεται στην Α. 1138/2020 για την απώλεια διασύνδεσης ERP συγκεκριμένο λεκτικό, όπως στην περίπτωση των ΥΠΑΗΕΣ με την Α. 1058/2023, η οποία τροποποίησε την Α. 1035/2020. Στη συνέχεια, πιθανότατα η Α.Α.Δ.Ε. να ορίσει προδιαγραφές για δημιουργία εικόνας QRcode και στην περίπτωση έκδοσης παραστατικών με απώλεια διασύνδεσης, όπως στην περίπτωση των ΥΠΑΗΕΣ.

Προσοχή!! Όταν το παραστατικό εκδίδεται με απώλεια διασύνδεσης, τότε στη φορολογική σύνοψη που θα διαβιβάσουμε πρέπει να ενεργοποιείται το πεδίο TransmissionFailure= 3, δηλαδή απώλεια διασύνδεσης για ERP και εφόσον η φορολογική σύνοψη έχει ενεργοποιημένο αυτό το πεδίο, τότε μπορούμε να διαβιβάσουμε το παραστατικό εμπρόθεσμα έως την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσής του. Αν δεν έχει ενεργοποιηθεί αυτό το πεδίο και διαβιβαστεί το παραστατικό την επόμενη ημέρα, τότε η διαβίβαση θεωρείται εκπρόθεσμη. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε στην εκτύπωση το λεκτικό της «Απώλειας Διασύνδεσης».

Δεν προκύπτει διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο όταν διαβιβάζουμε φορολογική σύνοψη και χρησιμοποιούμε το πεδίο «Ειδική Κατηγορία Παραστατικού» με τον κωδικό = 1 Επιδοτήσεις -Επιχορηγήσεις ή με τον κωδικό = 3 Λογιστική Εγγραφή. Σε αυτή την περίπτωση, οι συνόψεις μπορούν να διαβιβαστούν μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης/ημερομηνία λογιστικής εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Α.1138/2020. Όταν χρησιμοποιούμε αυτές τις τιμές στο πεδίο «Ειδική κατηγορία παραστατικού», δηλώνουμε στην Α.Α.Δ.Ε. ότι αυτές οι φορολογικές συνόψεις που διαβιβάζουμε δεν προκύπτουν από έκδοση παραστατικού.

Προσοχή!! Στην περίπτωση διαβίβασης φορολογικών συνόψεων για στοιχεία λιανικής που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ και διαβιβάζονται στον e-send, για να έχουμε εμπρόθεσμη διαβίβαση μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα, στις φορολογικές συνόψεις που διαβιβάζουμε από το κανάλι των ERP για την ενημέρωση του myData, χρειάζεται να έχουμε το πεδίο «Ειδική Κατηγορία Παραστατικού» με τον κωδικό = 3 Λογιστική Εγγραφή, μέχρι να ενεργοποιηθεί η διασύνδεση e-send με myData.

specialInvoiceCategory

Κωδικός

Περιγραφή

Παρατηρήσεις

1

Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις

2

Έσοδα Λιανικής Ξενοδοχείων

3

Λογιστική Εγγραφή

4

Tax Free

Έγκυρη τιμή μόνο για διαβίβαση μέσω erp ή έκδοση μέσω παρόχου ή timologio

5

Σύνθετες συναλλαγές ημεδαπής –
αλλοδαπής

6

Δικαιούχοι του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 139818 ΕΞ2022/28.09.2022 (Β’5083) κοινής υπουργικής απόφασης

7

Αγορά αγροτικών αγαθών υπηρεσιών Άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ

8

Έσοδα Λιανικών ΦΗΜ ΑΑΔΕ_1

Μόνο για ανάγνωση – μη έγκυρη τιμή για αποστολή μέσω ERP / Πάροχο

9

Έσοδα Λιανικών ΦΗΜ ΑΑΔΕ_2

Μόνο για ανάγνωση – μη έγκυρη τιμή για αποστολή μέσω ERP / Πάροχο

10

Έσοδα Λιανικών ΦΗΜ Επιχείρησης Απόκλιση

Για την διαβίβαση των παρακάτω τύπων παραστατικών περιμένουμε από την Α.Α.Δ.Ε. νέες αποφάσεις για την ενεργοποίηση τους και επιχειρησιακή ανάλυση διαβίβασης δεδομένων. Προς το παρών έχουν γίνει προσθήκη μόνο στο δοκιμαστικό περιβάλλον της Α.Α.Δ.Ε. με την v1.0.8

8.4

Απόδειξη Είσπραξης POS

8.5

Απόδειξη Επιστροφής POS

8.6

Δελτίο Παραγγελίας Εστίασης

9.3

Παραστατικό Διακίνησης Μη Συσχετιζόμενο

Με το άρθρο 4 του Ν. 5073/2023 τροποποιήθηκε το άρθρο 15Α του Ν.4174/2013, καθώς και με το άρθρο 8 του Ν. 5073/2023 πραγματοποιήθηκε η προσθήκη άρθρου 54ΙΓ στον Ν. 4174/2013, σχετικά με συνέπειες και κυρώσεις για τη διαβίβαση δεδομένων στο myData. Οι κυρώσεις αυτές θα ενεργοποιηθούν όταν δημοσιευθούν οι σχετικές αποφάσεις.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Διαβίβαση, myDATA, ERP, QR Code