10/01/24 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Το πλαίσιο των όρων αμοιβής και εργασίας σε ημέρες αργίας

Γενικά περί αργιών

Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Β.Δ. 748/1966 όπως ισχύει, είναι οι εξής:

Με τη διάταξη του άρθρου 60 του Ν.4808/2021 προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδονται μετά από γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.) και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να ορίζονται και άλλες εορτές, μέχρι πέντε (5) κατ΄ έτος, ως ημέρες υποχρεωτικής ή προαιρετικής αργίας για το σύνολο της χώρας.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους Περιφερειάρχες, με αποφάσεις τους (χωρίς γνωμοδότηση του Α.Σ.Ε.), να καθορίζουν και άλλες ημέρες ως τοπικές αργίες. Τέλος, με την ίδια διαδικασία δύνανται να καταργούνται ή να αλλάζουν οι προβλεπόμενες αργίες σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο (Εγκ.64597/03-09-2021).

Η αργία εκκινεί από τις 00:00 μέχρι τις 24:00 της ιδίας ημέρας. Για εργαζομένους επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή υπηρεσιών που λειτουργούν καθ΄ όλο το 24ωρο με σύστημα τριών ομάδων εργασίας, ο χρόνος αυτός δύναται να αρχίζει από τις 06:00 της ημέρας της αργίας και να λήγει στις 06:00 της επόμενης ημέρας (παρ. 3 του άρθρου 194 του Π.Δ. 80/2022).

Κατά τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να απασχολήσουν τους μισθωτούς τους, όπως επίσης και κατά τις Κυριακές, και αυτό γιατί με βάση τη νομοθεσία απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική και κάθε εν γένει εργασία κατά τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες.

Κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς και η απασχόληση των μισθωτών. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις και εργασίες που περιλαμβάνονται στα άρθρα 2, 7 και 9 του Β.Δ.748/1966, καθώς και οι επιχειρήσεις του άρθρου 40 του Ν. 1892/1990 (διαρκούς πυράς).

Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας είναι εξομοιωμένες με το καθεστώς απασχόλησης που διέπει την ημέρα της Κυριακής.

Συνεπώς, ότι ισχύει με βάση την εργατική νομοθεσία για την Κυριακή, ισχύει και για τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών. Σε περίπτωση που η αργία συμπέσει με Κυριακή, με εξαίρεση την Πρωτομαγιά, ή με άλλη ημέρα κατά την οποία δεν παρέχεται εργασία, λόγω πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης των μισθωτών (π.χ. Σάββατο όπως η 6η Ιανουαρίου 2024), δεν μεταφέρεται η ημέρα της αργίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ( παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 3755/1957 και Ν.Δ. 147/1973), η καταβολή ιδιαίτερης αμοιβής για τους μη απασχολουμένους κατά τις κατά νόμου αργίες, για λόγους που δεν οφείλονται σ΄ αυτούς, προβλέπεται μόνο για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο και όχι με μηνιαίο μισθό, και αυτό διότι ο νομοθέτης θέλησε να προστατεύσει τους εργαζόμενους αυτούς, οι οποίοι διαφορετικά θα έχαναν ένα ημερομίσθιο.

Αντίθετα, στους εργαζόμενους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, ο μισθός καταβάλλεται ο ίδιος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των επίσημων αργιών που θα συμπέσουν στο μήνα στον οποίο αντιστοιχεί η αμοιβή.

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, το ημερομίσθιο των επισήμων αργιών καταβάλλεται και εφ΄ όσον η επίσημη αργία συμπέσει με ημέρα ανάπαυσης.

Προαιρετικές αργίες

Με τις προϊσχύουσες ρυθμίσεις, ως ημέρες προαιρετικής αργίας ορίζονταν η 1η Μαΐου και η 28η Οκτωβρίου.

Η διάκριση, μεταξύ υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας, έγκειτο στο γεγονός ότι, στις μεν ημέρες των υποχρεωτικών αργιών απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων (εξαιρουμένης της περίπτωσης οι εργαζόμενοι να απασχολούνται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα και κατά τις Κυριακές), στις δε ημέρες των προαιρετικών αργιών η απασχόληση ή όχι των μισθωτών επαφίετο στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.

Ειδικά για την Πρωτομαγιά αναφέρεται ότι, η διάταξη του άρθρου 7 του Ν.74/1975 που όριζε ότι: «Δια των κατά το άρθρο 1 του Α.Ν. 380/1968, περί καθιερώσεως της 1ης Μάιου ως ημέρας υποχρεωτικής αναπαύσεως, δια των αποφάσεων του ο Υπουργός Απασχολήσεως δύναται να μεταθέτει την αργίαν της 1ης Μάιου εις έτερον εργάσιμον ημέραν, οσάκις αύτη συμπίπτει προς ημέραν της Μεγάλης Εβδομάδος ή την Κυριακήν του Πάσχα», καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4468/2017 (ΦΕΚ Α΄ 61/28-4-2017).

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 14 του Ν. 4468/2017 ορίζονται τα εξής: «1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 380/1968 (ΦΕΚ Α΄ 85), αντικαθίσταται ως εξής: 1. Η 1η Μαΐου καθορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετατίθεται η αργία της 1ης Μαΐου σε άλλη εργάσιμη ημέρα, εφόσον συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα. 2. Το άρθρο 7 του Ν.74/1975 (ΦΕΚ Α΄ 139) καταργείται». Συνεπώς, κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός φυσικά εκείνων που έχουν, βάσει νόμου, το δικαίωμα να λειτουργήσουν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4468/2017, η Πρωτομαγιά ορίζεται πλέον ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Συγκεκριμένα, στη διάταξη αυτή ορίζεται ότι: « Η παρ. 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 380/1968 (ΦΕΚ Α΄ 85), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η 1η Μαΐου καθορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετατίθεται η αργία της 1ης Μαΐου σε άλλη εργάσιμη ημέρα, εφόσον συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα.»

Στο πλαίσιο αυτό, μετατέθηκε η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2022, που συνέπεσε με ημέρα Κυριακή για τις 2 Μαΐου 2022 και ημέρα Δευτέρα, με την Υ.Α. 33566/2022 (ΦΕΚ Β΄ 1758/11-4-2022). Επίσης, η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2021 που συνέπεσε με Μεγάλο Σάββατο, μετατέθηκε για την Τρίτη 4 Μαΐου 2021.

Κατ΄ εξαίρεση λειτουργία ορισμένων επιχειρήσεων και απασχόληση του προσωπικού αυτών σε ημέρες αργίας

Ορισμένες επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται στο Β.Δ.748/1966, μπορούν υπό προϋποθέσεις να λειτουργήσουν και ταυτόχρονα να απασχολήσουν το προσωπικό τους κατά τις Κυριακές και τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών. Με βάση τις ρυθμίσεις του Β.Δ.748/1966, απαγορεύεται, εκτός εξαιρέσεων, κατά τις Κυριακές, όπως και τις εξαιρέσιμες αργίες, κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική εργασία, καθώς και κάθε εν γένει επαγγελματική δραστηριότητα. Ειδικότερα, καθιερώνεται κατ΄ αρχήν ανάπαυση των εργαζομένων κατά τις Κυριακές σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα, απαγορευόμενης προς τούτο της εργασίας κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας σε κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα, εκτός των εξαιρέσεων που ρητά καθορίζονται από το άρθρο 7 του Β.Δ. 748/1966. Μετά από άδεια της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας, είναι δυνατόν να επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η λειτουργία ορισμένων επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών, καθώς και η απασχόληση του προσωπικού αυτών σε ημέρα Κυριακής και αργίας, στις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 9 του Β.Δ. 748/1966. Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται η υποβολή αίτησης μέσω sepenet.gr για άδεια εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας, έως την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της αργίας ή της Κυριακής που αφορά το αίτημα και ώρα 13:00.

Ειδικότερα, οι εργοδότες επιχειρήσεων που απαγορεύεται να λειτουργήσουν και να απασχολήσουν προσωπικό κατά την Κυριακή και τις αργίες, υποχρεούται να υποβάλλουν μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού στη διαδικτυακή πύλη του Σ.ΕΠ.Ε. αίτηση για άδεια εργασίας κατά την Κυριακή και τις αργίες (παρ. 3 του άρθρου 9 του Β.Δ. 748/1966).

Η προθεσμία υποβολής του αιτήματος για άδεια εργασίας κατά την Κυριακή ή ημέρα αργίας ορίζεται έως την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της αργίας ή της Κυριακής που αφορά το αίτημα και ώρα 13:00 (άρθρο 11 της Υπουργικής Απόφασης 34331/Δ9.8920/26-07-2016).

Επίσης, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά στο Π.Σ. «Εργάνη» κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας, που να περιλαμβάνει τα στοιχεία των μισθωτών, που πρόκειται να απασχοληθούν κατά τις ημέρες αυτές, τις ώρες απασχόλησής τους, καθώς και την ημέρα που τους χορηγείται αναπληρωματική ανάπαυση, στην περίπτωση που πρόκειται για απασχόληση κατά την Κυριακή.

Στις περιπτώσεις εργασίας μισθωτών σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας δεν χορηγείται αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) στους μισθωτούς.

Αντίθετα, οι μισθωτοί που εργάζονται την Κυριακή πάνω από πέντε (5) ώρες, δικαιούνται αναπληρωματική ανάπαυση σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, εκείνης που ξεκινά από την Κυριακή που απασχολήθηκαν.

Προσαύξηση Κυριακών και αργιών, υπολογιζόμενη σε ποσοστό 75% επί των νομίμων αποδοχών

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του N.Δ. 3755/1957, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.435/1976, το άρθρο 91 του Ν. 4876/2021 και την παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν. 4554/1918, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν νομίμως κατά τις Κυριακές και αργίες, δικαιούνται και την προβλεπόμενη, βάσει των αριθμ. 8900/1946 και 25825/1951 Kοινών Αποφάσεων των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών, πρόσθετη αμοιβή, η οποία ανέρχεται στο 75% του 1/25 του νομίμου μηνιαίου μισθού ή του νομίμου ημερομισθίου. Ειδικότερα, στην εν λόγω διάταξη ορίζεται ότι, οι μισθωτοί που απασχολούνται κατά τις Κυριακές και τις εορτές της 1ης Ιανουαρίου, της 6ης Ιανουαρίου, της 25ης Μαρτίου, της Δευτέρας του Πάσχα, της 1ης Μαΐου, της 15ης Αυγούστου, της 28ης Οκτωβρίου, της 25 Δεκεμβρίου και της 26ης Δεκεμβρίου δικαιούνται προσαυξήσεως 75%, κατά τα υπό των εν λόγω αποφάσεων, ως αύται ισχύουν σήμερον, οριζόμενα.

Επίσης, από τη ρύθμιση αυτή προκύπτει ότι, η προσαύξηση 75% της αμοιβής των μισθωτών για την εργασία που παρέχουν κατά τις Κυριακές και τις ανωτέρω αναφερόμενες αργίες, υπολογίζεται πάντοτε επί των υποχρεωτικώς θεσπισμένων ελάχιστων ορίων των αποδοχών τους.

Στους εργαζομένους κατά τις Κυριακές και τις μη εργάσιμες εορτές, καταβάλλεται, ανεξαρτήτως του κύρους της συμφωνίας για την απασχόληση, το κανονισμένο ημερομίσθιο αυξημένο κατά 75%. Η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται επί του νομίμου μισθού, καταβάλλεται για την εργασία που θα συμπέσει μέσα στο 24ωρο της Κυριακής ή αργίας και ισούται με το 75% ενός ημερομισθίου, εφόσον η εργασία εξαντλήσει το κανονισμένο ημερήσιο ωράριο. Εάν υπολείπεται του νομίμου ωραρίου, μειώνεται ανάλογα και αν υπερβαίνει αυτό αυξάνεται ανάλογα.

Έτσι, ο υπολογισμός της αμοιβής του μισθωτού από την αιτία αυτή, ήτοι την εργασία κατά τις ημέρες των Κυριακών και μη εργασίμων εορτών, μπορεί να γίνει με βάση την ωριαία απασχόληση μέσα στα χρονικά όρια των ημερών αυτών, που είναι γνωστές από το ημερολόγιο. Οι μισθωτοί που απασχολούνται κατά τις Κυριακές και αργίες δικαιούνται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου ή επί του 1/25 του νομίμου μηνιαίου μισθού τους, προκειμένου για αμειβόμενους με ημερομίσθιο ή με μηνιαίο μισθό αντίστοιχα. Με την εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδιαίως απασχόλησης, η προσαύξηση 75% που δικαιούνται οι εργαζόμενοι υπολογίζεται επί των ωρομισθίων που αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας τους κατά τις Κυριακές και αργίες. Στην περίπτωση που στο χρονικό διάστημα της Κυριακής και αργίας (από 00:00 ώρα έως 24:00 της ίδιας ημέρας) εμπίπτουν ορισμένες ώρες εργασίας των μισθωτών, η προσαύξηση 75% υπολογίζεται μόνο για τις ώρες αυτές.

Σύμπτωση υποχρεωτικής αργίας με ημέρα Κυριακή ή ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν παρέχεται εργασία

Στην περίπτωση που υποχρεωτική αργία συμπίπτει με ημέρα Κυριακή, δεν τίθεται θέμα μετάθεσης της σε άλλη εργάσιμη ημέρα, καθώς έχει καταργηθεί η σχετική διάταξη που ίσχυε παλαιότερα. Ειδικότερα, το άρθρο 4 του Ν.1346/1983 που προέβλεπε τη μεταφορά αργιών καταργήθηκε από την περίπτωση γ΄ του άρθρου 7 του Ν. 1400/1983 (ΦΕΚ Α΄ 156).

Συνεπώς, αν οποιαδήποτε από τις εξαιρέσιμες αργίες συμπίπτει με ημέρα Κυριακή ή ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν παρέχεται εργασία, η συγκεκριμένη αυτή ημέρα αργίας δεν μεταφέρεται σε άλλη εργάσιμη ημέρα.

Εξαίρεση αποτελεί η αργία της 1ης Μαΐου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Ν.4468/2017, όπου με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μετατίθεται σε άλλη εργάσιμη ημέρα, εφόσον συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα.

Τονίζεται ότι, ο εργαζόμενος που αμείβεται με ημερομίσθιο και δεν απασχολείται σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας που συμπίπτει με ημέρα ανάπαυσης, λόγω της εφαρμογής της πενθήμερης ή εξαήμερης απασχόλησης, δικαιούται να λάβει ένα ημερομίσθιο επιπλέον αυτών που δικαιούται, δηλαδή επτά (7) ημερομίσθια.

Αναλυτικότερα, στην παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 3755/1957 ορίζεται ότι: «Εις τους επί ημερομισθίω αμειβομένους μισθωτούς, τους μη απασχοληθέντας εκ λόγων μη οφειλομένων εις τούτους κατά τας εν παρ.2 ημέρας, καταβάλλεται δι΄ εκάστην τούτων ποσόν ίσον προς το ημερομίσθιόν των, άνευ ετέρας προσαυξήσεως».

Σύμπτωση της χρονικής περιόδου χορήγησης της αδείας με υποχρεωτική αργία

Σε περίπτωση που, συμπέσει ημέρα αναπαύσεως με ημέρα υποχρεωτικής εκ του νόμου αργίας ή με ημέρα Κυριακή, δεν προβλέπεται υποχρέωση του εργοδότη να χορηγήσει άλλη ημέρα αναπαύσεως.

Το άρθρο 4 του Ν.1346/1983 που προέβλεπε τη μεταφορά αργιών καταργήθηκε από την περίπτωση γ΄ του άρθρου 7 του Ν. 1400/1983 (ΦΕΚ Α΄ 156). Συνεπώς, αν οποιαδήποτε από τις έξι (6) εξαιρέσιμες αργίες συμπίπτει με ημέρα Κυριακή ή ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν παρέχεται εργασία, η συγκεκριμένη αυτή ημέρα αργίας δεν μεταφέρεται σε άλλη εργάσιμη ημέρα.

Στην περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 ορίζεται ότι: «Δεν περιλαμβάνονται εις την ετησίαν άδειαν μετ΄ αποδοχών αι επίσημοι ή αι κατά έθιμον εορτάσιμοι ημέραι». Διευκρινίζεται ότι, η άδεια, στις περιπτώσεις που στη χρονική περίοδο χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας συμπέσει εργάσιμη ημέρα με εξαιρέσιμη αργία, παρατείνεται κατά μία ημέρα, με δεδομένο ότι δεν περιλαμβάνονται στις ημέρες αδείας κατά τα οριζόμενα στην περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του του Α.Ν. 539/1945 οι εξαιρέσιμες αργίες. Ειδικότερα, τόσο για τους ημερομίσθιους, όσο και για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, που βάσει προγράμματος εργασίας θα εργάζονταν την ημέρα αυτή, παρατείνεται η άδεια τους κατά μια ημέρα. Οι ημερομίσθιοι που βάσει προγράμματος εργασίας δεν θα εργάζονταν την ημέρα αυτή, με δεδομένο ότι συμπίπτει η εξαιρέσιμη αργία με ημέρα ανάπαυσης, δικαιούνται να λάβουν ένα επί πλέον ημερομίσθιο, ήτοι επί πλήρους απασχόλησης δικαιούνται επτά (7) ημερομίσθια την υπόψη εβδομάδα και τούτο γιατί, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 539/1945, κατά τη διάρκεια της αδείας του ο μισθωτός δικαιούται των αποδοχών που θα ελάμβανε αν εργαζόταν.

Αντίθετα, οι αμειβόμενοι με μηναίο μισθό, που βάσει προγράμματος εργασίας δεν θα εργάζονταν την ημέρα αυτή (με δεδομένο ότι συμπίπτει η εξαιρέσιμη αργία με ημέρα ανάπαυσης), δεν δικαιούνται πρόσθετης αμοιβής πέραν του συνήθως καταβαλλομένου μηνιαίου μισθού τους.

Εορτές που δεν χαρακτηρίζονται ως αργίες

Γενικό πλαίσιο

Είναι δυνατόν, με βάση Σ.Σ.Ε. ή με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας επιχείρησης ή από την ατομική σύμβαση εργασίας, να έχουν καθορισθεί εκτός των εξαιρέσιμων αργιών και άλλες ημέρες ως αργίες.

Εορτές όπως η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η εορτή του Αγίου Πνεύματος, κ.λπ., δεν χαρακτηρίζονται σαν υποχρεωτικές αργίες. Επίσης, δεν ανήκουν στην κατηγορία των υποχρεωτικών αργιών οι κατ΄ έθιμο αργίες, οι τοπικές εορτές, καθώς και οι ημέρες επίσημου γενικού πένθους.

Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο

Οι μισθωτοί που αμείβονται με ημερομίσθιο και απασχολούνται κατά τις παραπάνω ημέρες εορτών δικαιούνται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, χωρίς προσαύξηση.

Βέβαια, αν σε Σ.Σ.Ε. αναφέρεται συγκεκριμένος όρος για καταβολή προσαύξησης, π.χ. 75% στους μισθωτούς που απασχολούνται κατά μία συγκεκριμένη ημέρα εορτής, όπως για παράδειγμα την Καθαρά Δευτέρα, τότε ο όρος αυτός υπερισχύει ως ευνοϊκότερος της γενικής ρύθμισης και συνεπώς στην περίπτωση αυτή όσοι μισθωτοί υπάγονται στη συγκεκριμένη Σ.Σ.Ε. δικαιούνται την προβλεπόμενη προσαύξηση.

Σε επιχείρηση που παραμένει συνήθως κλειστή κατά τις ημέρες εορτών (Καθαρά Δευτέρα, Αγίου Πνεύματος κ.λπ.), οι μισθωτοί που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν απασχολούνται κατά τις ημέρες αυτές δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο των ημερών αυτών. Στην περίπτωση, λοιπόν, που επιχείρηση παραμένει συνήθως κλειστή κατά τις ημέρες των εορτών που δεν χαρακτηρίζονται ως ημέρες αργίας, με συνέπεια να μην απασχολούνται οι εργατοτεχνίτες της, εφόσον οι τελευταίοι έχουν αποδεχθεί τη μη καταβολή του ημερομισθίου (που αντιστοιχεί στις ημέρες αυτές) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 380 του Α.Κ., οι εργοδότες δεν υποχρεώνονται από κάποια διάταξη του εργατικού δικαίου να καταβάλουν στους εργατοτεχνίτες που δεν θα απασχοληθούν το ημερομίσθιο που αντιστοιχεί στις ημέρες εκείνες που δεν συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσιμες αργίες .

Στην περίπτωση, όμως, που η επιχείρηση λειτουργεί συνήθως κατά τις ημέρες αυτές των εορτών που δεν χαρακτηρίζονται ως αργίες και εξαιρετικά μια χρονιά ο εργοδότης αποφασίσει μονομερώς να μη λειτουργήσει, οφείλει να καταβάλει στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο το ημερομίσθιό τους, κατά τις διατάξεις περί υπερημερίας εργοδότη.

Αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό

Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται πρόσθετης αμοιβής εκτός του κανονικού μηνιαίου μισθού τους, τόσο στην περίπτωση που η επιχείρηση που τους απασχολεί παραμείνει κλειστή κατά τις ημέρες αυτές και δεν τους απασχολήσει, όσο και στην περίπτωση που λειτουργήσει κανονικά και τους απασχολήσει.

Ειδικά στην περίπτωση που επιχείρηση παραμένει τα τελευταία χρόνια κλειστή κατά τις ημέρες αυτές και μία χρονιά, έκτακτα, ο εργοδότης αποφασίσει να λειτουργήσει η επιχείρησή του και να απασχολήσει τους μισθωτούς του που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, τότε αυτοί δικαιούνται να λάβουν εκτός από το μηνιαίο μισθό τους, επιπλέον το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού τους.

Αργίες εργαζόμενων στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ισχύουν οι αργίες που ορίζονται και για τους τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα. Ειδικότερα, σύμφωνα, λοιπόν, με τον Ν.1157/1981, οι αργίες των ως άνω εργαζομένων είναι οι εξής:

1. Η 1η Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά),

2. η 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνεια),

3. η Καθαρά Δευτέρα,

4. η 25η Μαρτίου,

5. η Μεγάλη Παρασκευή,

6. το Μεγάλο Σάββατο,

7. η δεύτερη ημέρα του Πάσχα,

8. η 1η Μαΐου,

9. η εορτή του Αγίου Πνεύματος,

10. η 15η Αυγούστου,

11. η 28η Οκτωβρίου,

12. η 25η Δεκεμβρίου και

13. η 26η Δεκεμβρίου.

10. Ψηφιακό ωράριο και ημέρες αργίας

Στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη για την Ανάλυση Απασχόλησης Ημέρας υποστηρίζονται 4 επιλογές:

  • εργασία (ώρα από / έως),
  • τηλεργασία (ώρα από / έως),
  • ανάπαυση / Ρεπό και
  • μη Εργασία (χρησιμοποιείται στην περίπτωση μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής).

Κατά συνέπεια, δεν έχει προβλεφθεί από το Υπουργείο Εργασίας, ως πρόσθετη επιλογή, η ημέρα αργίας.

Επίσης, δεν έχει προβλεφθεί η καταχώριση της αργίας στη λίστα αδειών /απουσιών του Π.Σ. Εργάνη.

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το ομότιτλο άρθρο του κ. Πέτρου Ραπανάκη που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Δεκεμβρίου 2023 του περιοδικού Epsilon7. Στο πλήρες άρθρο μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά και σε σχετικά παραδείγματα, στην απασχόληση σε εμπορικό κατάστημα τις Κυριακές του έτους 2023, ενώ παρατίθεται και Πίνακας Πρόσθετων αργιών βάσει όρου συλλογικής ρύθμισης.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Όροι εργασίας, Ημέρες αργίας, Όροι αμοιβής