15/05/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Κλείσιμο χρήσης για τις οντότητες της παρ. 2α και 2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014

Tα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (οντότητες της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.4308/2014) όταν εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων δύνανται, εναλλακτικά των υποδειγμάτων Β.1.1 ή Β.1.2 (Ισολογισμός) και Β.2 (Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Β.2.1 ή Β.2.2) του παραρτήματος Β του Ν.4308/2014, να καταρτίζουν συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία.

1. Πολύ μικρές οντότητες

Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.

γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.

Σημείωση: Όταν η οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των τριών κριτηρίων για δύο διαδοχικές περιόδους, η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους ενεργοποιείται από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4308/2014

2. Οι παρακάτω οντότητες εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου:

α) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

β) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής.

2. Υποδείγματα

2.1 Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Περιουσιακά στοιχεία

20Χ1

20Χ0

Πάγια

Χ

Χ

Μείον: Αποσβεσμένα

Χ

Χ

Χ

Απομειωμένα

Χ

Χ

Χ

Χ

Αποθέματα

Χ

Χ

Απαιτήσεις

Χ

Χ

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα

Χ

Χ

Λοιπά

Χ

Χ

Σύνολο ενεργητικού

Χ

Χ

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

Κεφάλαια και αποθεματικά

Χ

Χ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Χ

Χ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Χ

Χ

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

Χ

Χ

2.2 Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

20Χ1

20Χ0

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Χ

Χ

Λοιπά συνήθη έσοδα

Χ

Χ

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

Χ

Χ

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

Χ

Χ

Παροχές σε εργαζόμενους

Χ

Χ

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων

Χ

Χ

Λοιπά έξοδα και ζημιές

Χ

Χ

Λοιπά έσοδα και κέρδη

Χ

Χ

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

X

X

Αποτέλεσμα προ φόρων

Χ

Χ

Φόροι

X

X

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

X

X

3. Παράδειγμα

Το προσαρμοσμένο ισοζύγιο Εμπορικής Ι.Κ.Ε. (με βάση τα κριτήρια του άρθρου 2 του Ν.4308/2014 ανήκει στην κα-τηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων) για τη χρήση 20ΧΧ, ήτοι μετά τις τακτοποιητικές εγγραφές είναι το παρακάτω:

Κωδικός

Περιγραφή

Χρ. Υπόλοιπο

Πίστ. Υπόλοιπο

13-02-01-0024

Αυτοκίνητα φορτηγά (Ιδιοχρησιμοποιούμενα) - Αγορές εσωτερικού Φ.ΠΑ 24%

50.000,00

13-99-02-0000

Αποσβεσμένα αυτοκίνητα φορτηγά (Ιδιοχρησιμοποιούμενα)

10.000,00

14-00-01-0024

' Έπιπλα - Αγορές εσωτερικού Φ.Π.Α. 24%

20.000,00

14-99-00-0000

Αποσβεσμένα έπιπλα

6.000,00

20-00-00-0000

Αποθέματα έναρξης εμπορευμάτων Φ.Π.Α. 24%

30.000,00

20-01-01-0024

Αγορές χρήσης εμπορευμάτων εσωτερικού Φ.Π.Α. 24%

280.000,00

30-00-00-0000

Πελάτες εσωτερικού χονδρικής μη συνδεδεμένοι

60.000,00

33-13-00-0000

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος

10.000,00

33-90-00-0000

Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) - Μη συνδεδεμένες οντό­τητες

20.000,00

38-00-00-0000

Ταμείο κεντρικού

2.000,00

38-03-00-0000

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ

30.000,00

40-06-00-0000

Εταιρικό κεφάλαιο

5.000,00

41-02-00-0000

Τακτικό αποθεματικό

7.000,00

42-00-00-0000

Υπόλοιπο κερδών εις νέον

25.000,00

50-00-00-0000

Προμηθευτές εσωτερικού μη συνδεδεμένοι

22.000,00

53-90-00-0000

Επιταγές πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες) - Μη συνδεδεμένες οντό­τητες

30.500,00

54-00-99-0012

Απόδοση - Εκκαθάριση Φ.Π.Α./ Λογαριασμός παρεμβαλλόμενος μηνός Δεκεμβρίου

3.000,00

54-03-00-0000

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών

1.500,00

54-04-00-0000

Φόρος αμοιβών επαγγελματιών

500,00

55-00-00-0000

ΕΦΚΑ Μισθωτής απασχόλησης τρέχουσας χρήσης

8.000,00

60-00-00-0000

Τακτικές αποδοχές έμμισθου προσωπικού

80.000,00

60-03-00-0000

Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. έμμισθου προσωπικού

15.000,00

61-00-06-0024

Αμοιβές και έξοδα λογιστών Φ.Π.Α. 24%

5.400,00

62-98-00-0013

Φωτισμός Φ.Π.Α. 13%

6.600,00

63-04-00-0000

Τέλη καθαριότητας και φωτισμού

1.000,00

64-07-03-0024

Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων Φ.Π.Α. 24%

500,00

66-03-02-0000

Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών

5.000,00

66-04-00-0000

Αποσβέσεις επίπλων

1.000,00

70-00-00-0024

Πωλήσεις εμπορευμάτων χονδρικής εσωτερικού σε μη συνδεδεμένες Φ.Π.Α. 24%

500.000,00

81-00-00-0000

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

2.000,00

Σύνολα

618.500,00

618.500,00

3.1 Υπολογισμός λογιστικού αποτελέσματος

Από τα δεδομένα του ανωτέρου ισοζυγίου και λαμβάνοντας υπόψη οτι η απογραφή λήξης ανέρχεται σε 26.500,00 ευρώ, υπολογίζεται το λογιστικό αποτέλεσμα:

Χρ. Υπόλοιπο

Πιστ. Υπόλοιπο

Τελ. Υπόλοιπο

Ομάδα 7

0,00

500.000,00

500.000,00

Μείον

Ομάδα 6

114.500,00

0,00

114.500,00

Μείον

Ομάδα 2

310.000,00

310.000,00

Πλέον

Ομάδα 8

0,00

Μείον

Ομάδα 8

2.000,00

2.000,00

Πλέον

Απογραφή λήξης

26.500,00

26.500,00

Καθ. Κέρδος προ φόρων

100.000,00

3.2 Πίνακας διαφορών λογιστικής φορολογικής βάσης

Για την επιχείρηση ισχύουν τα παρακάτω δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση του πίνακα διαφορών λογιστικής φορολογικής βάσης.

Φορολογικές αποσβέσεις μεταφορικών μέσων

6.000,00

Φορολογικές αποσβέσεις επίπλων

2.000,00

Αμοιβές εργαζομένων που εξοφλήθηκαν με μετρητά

10.000,00

Πίνακας διαφορών λογιστικής φορολογικής βάσης

Λογαριασμός

Λογιστική βάση

Φορολογική βάση

Διαφορά βάσεων

(Ι) Λογιστικά κέρδη ισολογισμού προ φόρων

100.000,00

Πλέον

(ΙΙ) Προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές

Αποσβέσεις παγίων

-6.000,00

-8.000,00

-2.000,00

Σύνολο προσωρινών διαφορών

-6.000,00

-8.000,00

-2.000,00

(ΙΙΙ) Μόνιμες λογιστικές διαφορές

Πρόστιμα

-2.000,00

0,00

2.000,00

Αμοιβές εργαζομένων που εξοφλήθηκαν με μετρητά

-10.000,00

0,00

10.000,00

Σύνολο μόνιμων διαφορών

-12.000,00

0,00

12.000,00

Φορολογητέα κέρδη περιόδου (Ι + ΙΙ + ΙΙΙ)

110.000,00

Φόρος εισοδήματος

22%

24.200,00

Καθαρά (λογιστικά) κέρδη περιόδου μετά φόρων (κέρδη προ φόρων μείον φόρος εισοδήματος)

75.800,00


3.3 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (Υπόδειγμα Β.6)

20ΧΧ

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

500.000,00

Λοιπά συνήθη έσοδα

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

-3.500,00

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

- 280.000,00

Παροχές σε εργαζόμενους

- 95.000,00

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων

- .000,00

Λοιπά έξοδα και ζημιές

- 15.500,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

Αποτέλεσμα προ φόρων

100.000,00

Φόροι

- 24.200,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

75.800,00

3.4 Εγγραφές κατά το κλείσιμο

Η λογιστική εγγραφή του φόρου έχει ως εξής:

Κωδικός

Περιγραφή

Χρέωση

Πίστωση

63-07-00-0000

Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου

24.200,00

54-08-00-0000

Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων - τελών ετήσιας δήλωσης φόρου ει­σοδήματος

24.200,00

24.200,00

24.200,00

Η λογιστική εγγραφή συγκέντρωσης των αποτελεσματικών λογαριασμών είναι η παρακάτω

Κωδικός

Περιγραφή

Χρέωση

Πίστωση

20-00-00-0000

Αποθέματα έναρξης εμπορευμάτων Φ.Π.Α. 24%

30.000,00

20-01-01-0024

Αγορές χρήσης εμπορευμάτων εσωτερικού Φ.Π.Α. 24%

280.000,00

20-00-02-0024

Αποθέματα Λήξης Εμπορευμάτων Φ.Π.Α. 24%

26.500,00

60-00-00-0000

Τακτικές αποδοχές έμμισθου προσωπικού

80.000,00

60-03-00-0000

Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. έμμισθου προσωπικού

15.000,00

61-00-06-0024

Αμοιβές και έξοδα λογιστών Φ.Π.Α. 24%

5.400,00

62-98-00-0013

Φωτισμός Φ.Π.Α. 13%

6.600,00

63-04-00-0000

Τέλη καθαριότητας και φωτισμού

1.000,00

63-07-00-0000

Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου

24.200,00

64-07-03-0024

Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων Φ.Π.Α. 24%

500,00

66-03-02-0000

Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών

5.000,00

66-04-00-0000

Αποσβέσεις επίπλων

1.000,00

70-00-00-0024

Πωλήσεις εμπορευμάτων χονδρικής εσωτερικού σε μη συνδεδεμένες Φ.Π.Α. 24%

500.000,00

81-00-00-0000

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

2.000,00

86-90-00-0000

Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών

75.800,00

526.500,00

526.500,00

Η λογιστική εγγραφή μεταφοράς λογαριασμού συγκέντρωσης αποτελεσματικών λογαριασμών σε καθαρά κέρδη μετά φόρων είναι:

Κωδικός

Περιγραφή

Χρέωση

Πίστωση

86-90-00-0000

Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών

75.800,00

86-91-00-0000

Καθαρό κέρδος περιόδου (μετά από φόρους)

75.800,00

75.800,00

75.800,00

Η λογιστική εγγραφή της μεταφοράς των κερδών μετά φόρων σε αποτελέσματα εις νέο είναι η παρακάτω:

Κωδικός

Περιγραφή

Χρέωση

Πίστωση

86-91-00-0000

Καθαρό κέρδος περιόδου (μετά από φόρους)

75.800,00

42-00-00-0000

Υπόλοιπο κερδών εις νέον

75.800,00

75.800,00

75.800,00

Η λογιστική εγγραφή μεταφοράς προκαταβολής φόρου προηγούμενου έτους έχει ως εξής:

Κωδικός

Περιγραφή

Χρέωση

Πίστωση

54-08-00-0000

Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων - τελών ετήσιας δήλωσης φόρου ει­σοδήματος

10.000,00

33-13-00-0000

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος

10.000,00

10.000,00

10.000,00

3.5 Ισοζύγιο Ισολογισμού

Το ισοζύγιο που προκύπτει μετά τις παραπάνω λογιστικές εγγραφές και με τα δεδομένα του οποίο θα καταρτιστεί ο Ισολογισμός, έχει ως εξής:

Κωδικός

Περιγραφή

Χρ. Υπόλοιπο

Πιστ. Υπόλοιπο

13-02-01-0024

Αυτοκίνητα φορτηγά (Ιδιοχρησιμοποιούμενα) - Αγορές εσωτερικού Φ.ΠΑ 24%

50.000,00

13-99-02-0000

Αποσβεσμένα αυτοκίνητα φορτηγά (Ιδιοχρησιμοποιούμενα)

10.000,00

14-00-01-0024

' Έπιπλα - Αγορές εσωτερικού Φ.ΠΑ 24%

20.000,00

14-99-00-0000

Αποσβεσμένα έπιπλα

6.000,00

20-00-02-0024

Αποθέματα Λήξης Εμπορευμάτων Φ.ΠΑ 24%

26.500,00

30-00-00-0000

Πελάτες εσωτερικού χονδρικής μη συνδεδεμένοι

60.000,00

33-90-00-0000

Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) - Μη συνδεδεμένες οντό­τητες

20.000,00

38-00-00-0000

Ταμείο κεντρικού

2.000,00

38-03-00-0000

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ

30.000,00

40-06-00-0000

Εταιρικό κεφάλαιο

5.000,00

41-02-00-0000

Τακτικό αποθεματικό

7.000,00

42-00-00-0000

Υπόλοιπο κερδών εις νέον

100.800,00

50-00-00-0000

Προμηθευτές εσωτερικού μη συνδεδεμένοι

22.000,00

53-90-00-0000

Επιταγές πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες) - Μη συνδεδεμένες οντό­τητες

30.500,00

54-00-99-0012

Απόδοση - Εκκαθάριση Φ.Π.Α./Λ/σμός παρεμβαλλόμενος μηνός Δεκεμ­βρίου

3.000,00

54-03-00-0000

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών

1.500,00

54-04-00-0000

Φόρος αμοιβών επαγγελματιών

500,00

54-08-00-0000

Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων - τελών ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος

14.200,00

55-00-00-0000

ΕΦΚΑ Μισθωτής απασχόλησης τρέχουσας χρήσης

8.000,00

208.500,00

208.500,00

3.6 Ισολογισμός (Υπόδειγμα Β.5)

Περιουσιακά στοιχεία

20ΧΧ

Πάγια

70.000,00

Μείον: Αποσβεσμένα

16.000,00

Απομειωμένα

0,00

54.000,00

Αποθέματα

26.500,00

Απαιτήσεις

80.000,00

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα

0,00

Λοιπά

32.000,00

Σύνολο ενεργητικού

192.500,00

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

Κεφάλαια και αποθεματικά

112.800,00

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

79.700,00

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

192.500,00

Το άρθρο των κυρίων Νικόλαου Παπαγιάννη και Γιώργου Παπαδόπουλου έχει δημοσιευθεί στο τεύχος Απριλίου 2023 του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Λογιστικές εγγραφές, Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων, Πολύ μικρές οντότητες, Λογιστικό αποτέλεσμα, Φορολογική βάση, Λογιστική βάση, Κλείσιμο Χρημ/κών Καταστάσεων