07/04/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Υπολογισμός ποσού αποζημίωσης λόγω αποχώρησης ή απόλυσης μισθωτών που συμπληρώνουν προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης – Παραδείγματα

Σχετικά με το πλαίσιο υπολογισμού του ποσού της αποζημίωσης υπαλλήλων (από 01/01/2022 και των εργατοτεχνιτών) που αποχωρούν ή απολύονται έχοντας συμπληρώσει προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης, στην Ερμηνευτική του Ν.4093/2012, Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας 26352/839/28-11-2012 ορίζεται ότι «Ο νομοθέτης διατυπώνει ρητή εξαίρεση από το σύστημα υπολογισμού της αποζημίωσης ως προς τους ιδιωτικούς υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις νια λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, κατά τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 8 του Ν. 3198/1955, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα για τον υπολογισμό αυτής της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, πριν τη λύση της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Η εξαίρεση, από το σύστημα υπολογισμού της ανωτέρω αποζημίωσης μισθωτών που πληρούν τις προϋποθέσεις για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, αναφέρεται μόνο στο ποσό των αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη, ενώ χρόνος υπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης αυτής, είναι εκείνος που συμπλήρωσε ο εργαζόμενος στον ίδιο εργοδότη στις 12/11/2012, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4093/2012, οποτεδήποτε κι αν αποχωρήσει ή απομακρυνθεί λόγω συμπλήρωσης προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος. Συνεχίζει να ισχύει το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3198/1955 (ΦΕΚ Α΄98) στο οποίο αναφέρεται ότι κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης δε λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα κατά το ποσό που υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό 30». Κατά συνέπεια για τον υπολογισμό της αποζημίωσης αυτής όσον αφορά τους μισθωτούς που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία άνω των 17 ετών έως την 12/11/2012 λαμβάνονται υπόψη:

i) ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συμπληρώσει ο υπάλληλος κατά τη 12/11/2012ανεξάρτητα από το χρόνο απόλυσής του,

ii) οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης χωρίς να υφίσταται εν προκειμένω το όριο του ποσού των 2.000 ευρώ (που ισχύει μόνο στις περιπτώσεις καταγγελίας συμβάσεως εργασίας μισθωτών με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που αποχωρούν ή απολύονται έχοντας συμπληρώσει προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης).

Επισημαίνεται ότι την επιπλέον αυτή αποζημίωση του Ν.4093/2012, τη δικαιούνται μόνο εργαζόμενοι οι οποίοι στις 12/11/2012, συμπλήρωσαν στον ίδιο εργοδότη υπηρεσία 17 ετών και άνω και ότι η υπηρεσία που θα διανύσουν στον ίδιο εργοδότη μετά την 12/11/2012 δεν συνεχίζει να προσμετράται για τον υπολογισμό της αποζημίωσής τους. Δηλαδή η επιπλέον αυτή αποζημίωση έχει παγιωθεί στον αριθμό των μισθών στον οποίο έχει ανέλθει την 12/11/2012, οποτεδήποτε κι αν απολυθούν τα πρόσωπα αυτά.

Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό του μισθού της αποζημίωσης συνυπολογίζονται, και η ποσοστιαία μηνιαία αναλογία των επιδομάτων εορτών και άδειας η οποία (αναλογία) τις προσαυξάνει κατά το 1/6 (12/12 +2/12 = 14/12).

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3198/1955, ο υπολογισμός της αποζημίωσης, γίνεται βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μηνός, υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως. Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι ως τελευταίος μήνας εννοείται το χρονικό διάστημα που έχει αφετηρία την ημερομηνία της καταγγελίας της σχέσης εργασίας και εκτείνεται στην αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου μήνα, δηλαδή, ως βάση για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται ο εργασιακός μήνας και όχι ο ημερολογιακός (`Αρειος Πάγος 72/1998, 1808/1984, 999/1982, Εφετείο Θεσσαλονίκης 448/1988, 187/1991, Μον. Πρωτ. Αθηνών 1408/1971).

Επίσης, ο υπολογισμός της αποζημίωσης δεν επηρεάζεται από την τυχόν λήψη μειωμένων αποδοχών κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την απόλυση, εφ΄ όσον τούτο οφείλεται λ.χ. στη θέση του σε διαθεσιμότητα, ή σε ασθένειά του, ή και σε άλλη αιτία που αφορά είτε στο πρόσωπό του είτε στο πρόσωπο του εργοδότη. Συνεπώς πλήρης απασχόληση με την ανωτέρω έννοια δε θεωρείται εκείνη που εξαντλεί τα επιτρεπόμενα από το νόμο κάθε φορά χρονικά όρια εργασίας, αλλά εκείνη που είχε συμφωνηθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση μεταξύ των μερών, έστω και αν ήταν μειωμένη χρονικώς σε σχέση με τα ανωτέρω όρια και ως αποδοχές πλήρους απασχόλησης θα θεωρηθούν εκείνες που αντιστοιχούν σε αυτήν ακριβώς τη συμφωνηθείσα εργασία.

Πίνακας 1ος αποζημιώσεως μισθωτών χωρίς προειδοποίηση (`Αρθρο 1, Υποπαράγρ. ΙΑ.12. Ν. 4093/12/11/2012)

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Ποσό αποζημίωσης

1 έτος συμπλ. έως 4 έτη

2 μηνών

4 έτη συμπλ. έως 6 έτη

3 μηνών

6 έτη συμπλ. έως 8 έτη

4 μηνών

8 έτη συμπλ. έως 10 έτη

5 μηνών

10 έτη συμπλ.

6 μηνών

11 έτη συμπλ.

7 μηνών

12 έτη συμπλ.

8 μηνών

13 έτη συμπλ.

9 μηνών

14 έτη συμπλ.

10 μηνών

15 έτη συμπλ.

11 μηνών

16 έτη συμπλ. και άνω

12 μηνών

Πίνακας 2ος πρόσθετης αποζημιώσεως μισθωτών που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία άνω των 17 ετών έως την 12/11/2012

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη διανυθείς έως την 12/11/2012 ανεξάρτητα από το χρόνο απόλυσής τους

Ποσό αποζημίωσης

17 έτη συμπληρωμένα

1 μηνός

18 έτη συμπληρωμένα

2 μηνών

19 έτη συμπληρωμένα

3 μηνών

20 έτη συμπληρωμένα

4 μηνών

21 έτη συμπληρωμένα

5 μηνών

22 έτη συμπληρωμένα

6 μηνών

23 έτη συμπληρωμένα

7 μηνών

24 έτη συμπληρωμένα

8 μηνών

25 έτη συμπληρωμένα

9 μηνών

26 έτη συμπληρωμένα

10 μηνών

27 έτη συμπληρωμένα

11 μηνών

28 έτη συμπληρωμένα και άνω

12 μηνών

Παράδειγμα 1ον

Μισθωτός που προσλήφθηκε την 10η Ιανουαρίου 1987 σε συγκεκριμένη επιχείρηση αποχώρησε από την υπηρεσία του την 10η Σεπτεμβρίου 2022, έχοντας συμπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης και ταυτόχρονα έχοντας συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη επικουρικής σύνταξης.

Οι τακτικές του αποδοχές, δηλαδή του μισθού και κάθε άλλης σταθερώς και μονίμως, ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχομένης εργασίας χορηγουμένης παροχής του τελευταίου μηνός υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως, ανέρχονται σε 2.400,00 ευρώ. Με δεδομένο ότι δεν υφίσταται εν προκειμένω το όριο του ποσού των 2.000 ευρώ, αθροίζονται οι μήνες αποζημίωσης (και από τους δύο πίνακες αποζημίωσης ) που δικαιούται ο εν λόγω υπάλληλος βάσει του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανύσει στον ίδιο εργοδότη.

Κατά συνέπεια δικαιούται:

  • από τον 1ο πίνακα (Πίνακας αποζημιώσεως υπαλλήλων χωρίς προειδοποίηση), αποζημίωσης δώδεκα (12) μηνών και
  • από τον 2ο πίνακα (Πίνακας πρόσθετης αποζημιώσεως υπαλλήλων που έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη υπηρεσία 25 ετών έως την 12/11/2012), αποζημίωσης εννέα (9) μηνών

ήτοι συνολικά δικαιούται 21 μήνες αποζημίωσης.

`Αρα, ποσό αποζημίωσης: 21 μήνες x 2.400,00 x (14/12) x 40% = 23.520,00 ευρώ.

Παράδειγμα 2ον

Υπάλληλος που προσλήφθηκε την 15η Νοεμβρίου 2006 σε συγκεκριμένη επιχείρηση απολύθηκε από την υπηρεσία του την 10η Οκτωβρίου 2022, έχοντας συμπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης και ταυτόχρονα έχοντας συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη επικουρικής σύνταξης.

Οι τακτικές του αποδοχές, δηλαδή του μισθού και κάθε άλλης σταθερώς και μονίμως, ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχομένης εργασίας χορηγουμένης παροχής του τελευταίου μηνός υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως, ανέρχονται σε 1.400,00 ευρώ.

Με δεδομένο ότι ο υπόψη συνταξιοδοτούμενος έχει συμπληρώσει υπηρεσία δέκα πέντε (15) ετών, δικαιούται ένδεκα (11) μηνών αποζημίωσης.

`Αρα, ποσό αποζημίωσης: 11 μήνες x 1.400,00 x (14/12) x 40% = 7.186,67 ευρώ.

Παράδειγμα 3ον

Εργατοτεχνίτης που προσλήφθηκε την 15η Νοεμβρίου 2004 σε συγκεκριμένη επιχείρηση απολύθηκε (ή αποχώρησε) από την υπηρεσία του την 10η Οκτωβρίου 2022, έχοντας συμπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης και ταυτόχρονα έχοντας συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη επικουρικής σύνταξης.

Το ημερομίσθιο του κατά τον τελευταίο, της απασχόλησης, μήνα ανέρχεται σε 46,00 ευρώ. Επιπλέον από 10/9/2022 έως 10/10/2022 έλαβε πρόσθετες αμοιβές (Νυχτερινή, Κυριακάτικη απασχόληση, υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία) συνολικού ύψους 140,00 ευρώ.

Με τη διάταξη του άρθρου 64 του Ν.4808/2021 και οι εργάτες θα δικαιούνται από 1/1/2022 το 40% της αποζημίωσης, όχι μόνο όταν αποχωρούν αλλά και όταν απολύονται κατά το χρόνο συμπλήρωσης προϋποθέσεων πλήρους συνταξιοδότησης.

Το ύψος της οφειλόμενης αυτής αποζημίωσης και ο τρόπος υπολογισμού της γίνεται από 1/1/2022, με βάση τον αντίστοιχο υπολογισμό για τους υπαλλήλους κατά τα οριζόμενα στο Ν.2112/1920. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, ως μηνιαίος μισθός του εργατοτεχνίτη λογίζονται τα είκοσι δύο (22) ημερομίσθια, εκτός εάν ήδη αμείβεται με μηνιαίο μισθό.

Με δεδομένο ότι ο υπόψη συνταξιοδοτούμενος έχει συμπληρώσει υπηρεσία μεγαλύτερη των 16 ετών (εν προκειμένω έχει 17 έτη υπηρεσία συμπληρωμένα), δικαιούται 12 μηνών αποζημίωσης.

Αποζημίωση λόγω πλήρους συνταξιοδότησης : (46,00 x 22 ημερομίσθια + 140,00 ευρώ) x (14/12) x 12 μήνες x 40% = 6.451,20 ευρώ.

Παράδειγμα 4ον

Εργατοτεχνίτης που προσλήφθηκε την 10η Μαρτίου 1989 σε συγκεκριμένη επιχείρηση αποχώρησε (ή απολύθηκε) από την υπηρεσία του την 10η Οκτωβρίου 2022, έχοντας συμπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης και ταυτόχρονα έχοντας συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη επικουρικής σύνταξης.

Το ημερομίσθιο του κατά τον τελευταίο, της απασχόλησης, μήνα ανέρχεται σε 49,00 ευρώ. Επιπλέον από 10/9/2022 έως 10/10/2022 έλαβε πρόσθετες αμοιβές (Νυχτερινή, Κυριακάτικη απασχόληση, υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία) συνολικού ύψους 160,00 ευρώ.

Κατά συνέπεια δικαιούται:

  • από τον 1ο πίνακα αποζημίωσης 12 μηνών και
  • από τον 2ο πίνακα, αποζημίωσης 7 μηνών,

ήτοι συνολικά δικαιούται 19 μήνες αποζημίωσης.

Αποζημίωση λόγω πλήρους συνταξιοδότησης: (49,00 x 22 ημερομίσθια + 160,00 ευρώ) x (14/12) x 19 μήνες x 40% = 10.976,93 ευρώ.

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το άρθρο «Το πλαίσιο αποζημίωσης λόγω αποχώρησης ή απόλυσης μισθωτών που συμπληρώνουν προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης» του κ. Πέτρου Ραπανάκη που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Οκτωβρίου 2022 του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Προυποθέσεις Συνταξιοδότησης, Αποζημίωση Απόλυσης