01/12/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Ψηφιακό Ωράριο & Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου! Τι ίσχυε, τι αλλάζει, τι ορίζει η νομοθεσία, τι συστήνει το Υπουργείο Εργασίας

Τι ορίζει η νομοθεσία

Αρχικά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι κατά την παρ. 1 του άρθρου 669 του Αστικού Κώδικα, ο προσδιορισμός της διάρκειας της σύμβασης εργασίας έχει μεγάλη σημασία, όσον αφορά τον τρόπο λύσης της. Η σύμβαση ορισμένου χρόνου παύει αυτοδικαίως με την πάροδο της συμφωνημένης διάρκειας, χωρίς να απαιτείται καμία δήλωση ή άλλη ενέργεια από τα μέρη. Ο εργοδότης έχει μόνο την υποχρέωση, όταν λήξει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, να την αναγγείλει ηλεκτρονικά στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της με το έντυπο Ε7.

Το 10ήμερο της εξαίρεσης

Επί σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια ανανεώνεται ή παρατείνεται, ο έγγραφος τύπος της δεν είναι απαραίτητος, όταν η ανανέωση της έχει εντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και δεν έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Αν δεν επέρχεται υπέρβαση των δέκα εργάσιμων ημερών, δεν χρειάζεται να συναφθεί έγγραφη σύμβαση με την οποία να δηλώνεται η ανανέωση της.

[Σύμφωνα με το έγγραφο 30982/2013, στην περίπτωση σύμβασης μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια ανανεώνεται ή παρατείνεται (πέραν των δέκα εργασίμων ημερών), υποβάλλεται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ τροποποιητικό έντυπο Ε9].

Η γνωστοποίηση της ανανέωσης (πέραν των δέκα (10) εργάσιμων ημερών) της σύμβασης πλήρους απασχόλησης είναι άτυπη διαδικασία και δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Η μηχανογραφική αντιμετώπιση

α) Ας εξηγήσουμε τι γινόταν μέχρι σήμερα από τη συντριπτική πλειοψηφία

Πριν την εφαρμογή του Ψηφιακού Ωραρίου, εναλλακτικά, η επιχείρηση μπορούσε να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε4 – Συμπληρωματικός Ωραρίου συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους και στη στήλη «Παρατηρήσεις» να αναγραφόταν ότι «Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ανανεώθηκε μέχρι την ημερομηνία.....................».

β) Η διαδικασία λόγω Ψηφιακού Ωραρίου

Εδώ όμως, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μετά την ένταξη εργαζόμενου στη Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας, δεν θα χρησιμοποιείται πλέον η διαδικασία υποβολής Ε4 – Συμπληρωματικός Ωραρίου ούτε θα επιτρέπεται να συμπληρωθεί ωράριο για τον εργαζόμενο με άλλον Πίνακα Προσωπικού Ε4.

Επίσης με την ένταξη εργαζόμενου στη Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας στον Ε4 Τροποποιητικός Αποδοχών τα πεδία που αφορούν [ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ - ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ] και [ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ] πρέπει να παραμένουν κενά.

Tο μηχανογραφικώς ορθόν είναι να υποβληθεί αρχικά, εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της σύμβασης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, το έντυπο Ε7 και να προβεί κατόπιν η επιχείρηση σε επαναπρόσληψη του εργαζόμενου υποβάλλοντας προς τούτο το έντυπο Ε3.

Η οδηγία του Υπουργείου Εργασίας

Σε επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε με το Υπουργείο Εργασίας, μας διευκρινίσθηκε ότι η προηγούμενη αντιμετώπιση με υποβολή του Ε4 – Συμπληρωματικός Ωραρίου ήταν λανθασμένη όσον αφορά τη γνωστοποίηση της ανανέωσης και θα πρέπει η επιχείρηση να προβεί σε λήξη σύμβασης με το Ε7 και επαναπρόσληψη με το Ε3.

Η εκκρεμότητα με τη μετατροπή από Ορισμένου σε Αορίστου Χρόνου

Να επισημάνουμε πάντως ότι σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4808/2021 ορίζεται ότι στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ υποβάλλονται, σε ψηφιακή μορφή, τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εποπτεία της αγοράς εργασίας και ιδίως τα στοιχεία, μεταξύ άλλων, που σχετίζονται με μετατροπή σύμβασης ορισμένου χρόνου σε αορίστου, κάτι το οποίο θα ενεργοποιηθεί μόλις εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει το εφαρμοστικό πλαίσιο υλοποίησης.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Σύμβαση ορισμένου χρόνου, Σύμβαση ορισμένου χρόνου εργασίας, μετατροπή σύμβασης ορισμένου χρόνου σε αορίστου, Εργάνη ΙΙ, Ψηφιακό ωράριο εργασίας