17/11/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Δικαιώματα προαίρεσης μετοχών

Αποτελεί επιλογή πολλών επιχειρήσεων να παρακινούν τους εργαζόμενους τους ώστε να έχουν βελτιωμένη απόδοση και αποτελέσματα κατά την άσκηση της εργασίας τους, μέσω της παροχής σε αυτούς δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών ή παροχής δωρεάν μετοχών που διατίθενται στο πλαίσιο προγραμμάτων στα οποία συνήθως τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος.

Το δικαίωμα προαίρεσης επί μετοχών, που παρέχεται με διανομή μετοχών στους εργαζομένους, υπό όρους, έχει ως αντικείμενο την προσδοκία είσπραξης ενός μη επακριβώς προσδιορισμένου μελλοντικού οφέλους από τα ενδεχόμενα μελλοντικά κέρδη και συγκεκριμένα τη θετική διαφορά μεταξύ τιμής κτήσης και τιμής πώλησης των μετοχών της επιχείρησης (Τσιατήρη Γ.Δ., Το δικαίωμα προαιρέσεως επί μετοχών των εργαζομένων, Επισκοπήσεις ΕΕΤ, 2000).

1. Δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών

1.1 Βασικό πλαίσιο

Σύμφωνα με την Ε.2208/2020 :

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201) αντικαταστάθηκε το άρθρο 13 του Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) και τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 4 του εν λόγω άρθρου σχετικά με τις παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών.

Η βασική τροποποίηση που επέρχεται σε σχέση με τα προϊσχύοντα είναι ότι για να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, θα πρέπει οι μετοχές που αποκτώνται κατά την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης να μεταβιβαστούν πριν από τη συμπλήρωση κατ΄ αντιστοιχία του χρονικού διαστήματος που ορίζεται, κατά περίπτωση, στο άρθρο 42Α του Κ.Φ.Ε. (το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 4646/2019 ). Ειδικότερα, για να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, οι μετοχές θα πρέπει να μεταβιβαστούν πριν από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης (άρθρο 42 Α, παρ. 1) ή πριν από τη συμπλήρωση τριάντα έξι (36) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 42Α (σ.σ. αφορά μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο νεοσύστατη μικρή επιχείρηση ή και πολύ μικρή επιχείρηση).

1.2 Χρόνος φορολόγησης

Ως χρόνος απόκτησης των δικαιωμάτων προαίρεσης νοείται το χρονικό σημείο που χορηγούνται τα δικαιώματα από την εταιρεία με βάση το εκάστοτε πρόγραμμα διάθεσης, χρονικό σημείο διεθνώς γνωστό με τον όρο «grant».

Η αγοραία αξία της παροχής προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, χρονικό σημείο γνωστό ως «exercise», ανεξάρτητα από το εάν υφίσταται ή όχι η εργασιακή σχέση του δικαιούχου της ωφέλειας κατά το χρόνο αυτό. Η αγοραία αξία άσκησης του δικαιώματος για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος και το εισόδημα προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο την ημέρα της άσκησης του δικαιώματος και της τιμής διάθεσης του δικαιώματος (προνομιακή τιμή απόκτησης μετοχών). Εάν πρόκειται για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χρόνος άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης είναι εκείνος κατά τον οποίο μεταβιβάζονται οι μετοχές με μεταφορά αυτών στις μερίδες των δικαιούχων στο Σύστημα `Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), καθόσον κατά το χρόνο αυτό μπορεί να αποτιμηθεί η τυχόν ωφέλεια, ως η τιμή κλεισίματος μειωμένη με την τιμή διάθεσης του δικαιώματος (προνομιακή τιμή) (σχετικό το αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1055728 ΕΞ 2015/23-42015 έγγραφο)

Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος αυτού, ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (παροχή σε είδος) είναι ο χρόνος μεταβίβασης των μετοχών που αποκτήθηκαν με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον αυτές μεταβιβαστούν πριν από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ή τριάντα έξι (36) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω.

1.3 Κατηγορία εισοδήματος

Για να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία η αγοραία αξία των παροχών σε είδος (η ωφέλεια που προκύπτει από την απόκτηση και πώληση των μετοχών) που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, θα πρέπει οι μετοχές που αποκτώνται κατά την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης να μεταβιβαστούν πριν από τη συμπλήρωση κατ΄ αντιστοιχία του χρονικού διαστήματος που ορίζεται, κατά περίπτωση, στο άρθρο 42Α του Κ.Φ.Ε. (το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 4646/2019 ). Ειδικότερα, για να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, οι μετοχές θα πρέπει να μεταβιβαστούν πριν από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης (άρθρο 42 Α, παρ. 1) ή πριν από τη συμπλήρωση τριάντα έξι (36) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 42Α (σ.σ. αφορά μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο νεοσύστατη μικρή επιχείρηση ή και πολύ μικρή επιχείρηση).

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 4646/2019 προστέθηκε στον Κ.Φ.Ε. νέο άρθρο 42Α, στο οποίο ορίζεται (παράγραφος 1) ότι στην περίπτωση που οι μετοχές που αποκτήθηκαν από έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά το χρόνο πώλησης των μετοχών προκύπτει εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, το οποίο φορολογείται με συντελεστή 15% (πρώτο εδάφιο άρθρου 43 Ν.4172/2013 ), πλέον εισφοράς αλληλεγγύης.

1.4 Φορολογική αντιμετώπιση κατά την πώληση των μετοχών

Κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος που προκύπτει κατά την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 42 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες ωστόσο εφαρμόζονται κατά τον προσδιορισμό του κέρδους που πιθανόν να προκύψει όταν πωληθούν οι μετοχές.

Κι αυτό γιατί στην περίπτωση αυτή, εκτός από την ωφέλεια της απόκτησης μετοχών σε προνομιακή τιμή (εισόδημα του άρθρου 13 ή 42Α του Κ.Φ.Ε., κατά περίπτωση), αποκτάται κι επιπλέον εισόδημα λόγω της πώλησης των μετοχών σε ακόμη υψηλότερη αξία από αυτή που είχαν όταν και αποκτήθηκαν οι μετοχές, ασκώντας τα δικαιώματα (εισόδημα του άρθρου 42 του Κ.Φ.Ε.)

Κατά το στάδιο αυτό, όταν δηλαδή πωληθούν οι μετοχές, προσδιορίζεται το τυχόν επιπλέον εισόδημα του άρθρου 42, ως η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης των μετοχών και της αξίας που είχαν κατά τον χρόνο κτήσης τους, δηλαδή τον χρόνο που ασκήθηκε το δικαίωμα.

Ως τιμή πώλησης λαμβάνεται, αν πρόκειται για εισηγμένες μετοχές, αυτή που προκύπτει από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών που εκδίδει η χρηματιστηριακή εταιρεία ή το πιστωτικό ίδρυμα, ενώ αν πρόκειται για μη εισηγμένες μετοχές, αυτή που προκύπτει με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή το τίμημα ή την αγοραία αξία που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο.

Ως αξία κτήσης των πωλούμενων μετοχών, νοείται για τις μεν μετοχές που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο την ημέρα της άσκησης του δικαιώματος, για τις δε μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η τιμή της μετοχής με βάση τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας (εσωτερική αξία της μετοχής) κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος κι όχι αυτή που πραγματικά κατέβαλλε ο εργαζόμενος κατά την άσκηση των δικαιωμάτων και την απόκτηση των μετοχών. Κι αυτό διότι η διαφορά μεταξύ της καταβληθείσας αξίας (τιμής διάθεσης του δικαιώματος) και της αξίας της μετοχής κατά την ημέρα της άσκησης του δικαιώματος έχει ήδη προσμετρηθεί κατά τον υπολογισμό του εισοδήματος από την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (άρθρο 13 παρ.4 ή άρθρο 42Α Κ.Φ.Ε., κατά περίπτωση).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42, αν πρόκειται για εισηγμένες μετοχές σε χρηματιστήριο και εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό μικρότερο του 0,5%, το πιο πάνω προσδιοριζόμενο κέρδος από την πώληση των μετοχών είναι αφορολόγητο, και υποχρεωτικά αναγράφεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, στον κωδικό 659 - 660 του Πίνακα 6. Αν πρόκειται για μη εισηγμένες μετοχές σε χρηματιστήριο ή για εισηγμένες, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ο μεταβιβάζων συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 0,5%, το πιο πάνω προσδιοριζόμενο κέρδος από την πώληση των μετοχών, φορολογείται με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%) όπως ορίζει το άρθρο 43 του Κ.Φ.Ε. και αναγράφεται στους κωδικούς 829-830 ή 865-866, κατά περίπτωση, του Υποπίνακα 4.Ε του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1).

Σε περίπτωση που κατά την πώληση των μετοχών ο προσδιορισμός της υπεραξίας σύμφωνα με το άρθρο 42 Κ.Φ.Ε. καταλήξει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζημία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του εν λόγω άρθρου μεταφέρεται για τα επόμενα πέντε (5) έτη και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας, εάν η εταιρεία είναι μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο ή αν είναι εισηγμένη και ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό μεγαλύτερο του μισού τοις εκατό (0,5%). Αν πρόκειται για εταιρεία εισηγμένη σε χρηματιστήριο και ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό μικρότερο του μισού τοις εκατό (0,5%), τότε η ζημιά δεν αναγράφεται στην δήλωση και δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό (ΠΟΛ. 1082/2018).

1.5 Ανακεφαλαίωση

- Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται για τις παροχές σε είδος που λαμβάνονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01/01/2020 και μετά. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παρ. 53 του άρθρου 72 Κ.Φ.Ε. , όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 4714/2020 , οι παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 42Α εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01/01/2020 και μετά.

- Η αγοραία αξία της παροχής προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης.

- Η αγοραία αξία άσκησης του δικαιώματος για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος και το εισόδημα προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο την ημέρα της άσκησης του δικαιώματος και της τιμής διάθεσης του δικαιώματος (προνομιακή τιμή απόκτησης μετοχών).

- Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος αυτού, ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (παροχή σε είδος) είναι ο χρόνος μεταβίβασης των μετοχών που αποκτήθηκαν με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον αυτές μεταβιβαστούν πριν από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης.

- Στην περίπτωση που οι μετοχές που αποκτήθηκαν από έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά το χρόνο πώλησης των μετοχών προκύπτει εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Αν πρόκειται για εισηγμένες μετοχές σε χρηματιστήριο και εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό μικρότερο του 0,5%, το πιο πάνω προσδιοριζόμενο κέρδος από την πώληση των μετοχών είναι αφορολόγητο, και υποχρεωτικά αναγράφεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, στον κωδικό 659 - 660 του Πίνακα 6. Αν πρόκειται για μη εισηγμένες μετοχές σε χρηματιστήριο ή για εισηγμένες, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ο μεταβιβάζων συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 0,5%, το πιο πάνω προσδιοριζόμενο κέρδος από την πώληση των μετοχών, φορολογείται με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%).

Εισόδημα

Χρόνος μεταβίβασης

Φορολόγηση

Περιορισμοί

Το εισόδημα που προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο την ημέρα της άσκησης του δικαιώματος και της τιμής διάθεσης του δικαιώματος (προνομιακή τιμή απόκτησης μετοχών)

<24 μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης

Ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (παροχή σε είδος)

> 24 μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης

Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

Κέρδος από την πώληση των μετοχών

Αφορολόγητο

Εισηγμένες μετοχές σε χρηματιστήριο και εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό μικρότερο του 0,5%

Φορολόγηση με συντελεστή 15%

Μη εισηγμένες μετοχές σε χρηματιστήριο ή εισηγμένες, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ο μεταβιβάζων συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 0,5%

2. Δωρεάν μετοχές που διατίθενται στο πλαίσιο προγραμμάτων στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος

2.1 Βασικό πλαίσιο

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4714/2020 προστέθηκε νέο εδάφιο ιζ΄, στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε. , σύμφωνα με το οποίο από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρείται η παροχή σε είδος με τη μορφή δωρεάν μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών.

Περαιτέρω, με το άρθρο 14 του N. 4714/2020 προστέθηκε παρ. 52 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. , η οποία ορίζει ότι η περ. ιζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14, εφαρμόζεται για τις παροχές σε είδος που λαμβάνονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01/01/2020 και μετά. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 53 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. , όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 του N. 4714/2020, η παράγραφος 3 του άρθρου 42Α εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01/01/2020 και μετά.

2.2 Κατηγορία εισοδήματος

Το εισόδημα που προκύπτει για έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο με τη μορφή μετοχών που του χορηγούνται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών (ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι συναφή προγράμματα κινήτρων προς τους εργαζόμενους: restricted Stock Units (RSUs), performance shares ή performance units, restricted shares plan, matching shares ή employee stock purchase plan, deferred stock κ.α.), στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία εφόσον οι μετοχές μεταβιβαστούν οποτεδήποτε μετά την απόκτησή τους, από τον δικαιούχο του προγράμματος.

Η υπεραξία ισούται:

α) για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα όπου πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών, εφόσον η τιμή πώλησης των μετοχών είναι ίση ή μικρότερη αυτής. Σε περίπτωση που η τιμή πώλησης είναι μεγαλύτερη από την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα την οποία πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 του Κ.Φ.Ε. ,

β) για τις μετοχές των μη εισηγμένων εταιρειών, με την τιμή πώλησης, εφόσον αυτή υπερβαίνει την αξία της μετοχής, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής της, ενώ σε περίπτωση που η τιμή πώλησης είναι μικρότερη, με την αξία της μετοχής κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσης.

2.3 Φορολογική αντιμετώπιση κατά την πώληση των μετοχών

2.3.1 Πώληση εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών

Από 01/01/2020 και εξής επιβάλλεται κατά την πώληση εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών που χορηγήθηκαν δωρεάν σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, φόρος με τον συντελεστή που ορίζει το άρθρο 43 του Κ.Φ.Ε., δέκα πέντε τοις εκατό (15%), επί της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα όπου πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών.

Στην περίπτωση που η τιμή πώλησης των μετοχών, όπως αυτή καθορίζεται από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών που εκδίδει η χρηματιστηριακή εταιρεία ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οποιοσδήποτε φορέας που διενεργεί συναλλαγές, είναι μεγαλύτερη από την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα την οποία πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών και ο εργαζόμενος -μεταβιβάζων συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό μικρότερο του 0,5%, το υπερβάλλον ποσό δηλώνεται ως απαλλασσόμενο του φόρου εισόδημα, στους κωδικούς 659-660 του Πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) και του επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Αν ο εργαζόμενος/εταίρος/μέτοχος - μεταβιβάζων συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5%, το υπερβάλλον ποσό δηλώνεται στους κωδικούς 829-830 ή 865-866, κατά περίπτωση, του Υποπίνακα 4.Ε του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1), ως εισόδημα του άρθρου 42 του Κ.Φ.Ε.. Το εισόδημα αυτό φορολογείται με τον συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 43 του Κ.Φ.Ε. και επιβάλλεται σε αυτό και ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

2.3.2 Πώληση μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών

Κατά την πώληση μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών που χορηγήθηκαν δωρεάν σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, από 01/01/2020 και εξής επιβάλλεται, φόρος με τον συντελεστή που ορίζει το άρθρο 43 του Κ.Φ.Ε., δέκα πέντε τοις εκατό (15%) επί:

• της τιμής πώλησης των μετοχών, η οποία είναι αυτή που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασής τους, αν αυτή υπερβαίνει την αξία των μετοχών που προσδιορίστηκε κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής τους ή

• της αξίας των μετοχών κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής τους, η οποία προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (εσωτερική αξία της μετοχής), αν η τιμή πώλησής τους είναι μικρότερη από την αξία που προσδιορίστηκε κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής τους.

Εισόδημα

Παρατηρήσεις

Φορολόγηση

Μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο

Το ποσό που προκύπτει με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα όπου πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών

Με συντελεστή 15%

Το υπερβάλλον ποσό μεταξύ τιμής πώλησης μετοχών και τιμής κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα την οποία πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών

Ο εργαζόμενος -μεταβιβάζων συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό μικρότερο του 0,5%

Απαλλάσσεται του φόρου

Μετοχές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο

Το ποσό που προκύπτει από την τιμή πώλησης των μετοχών

Ο εργαζόμενος - μεταβιβάζων συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5%

Με συντελεστή 15%

Το ποσό που προκύπτει από την αξία των μετοχών κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής τους, η οποία προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (εσωτερική αξία της μετοχής)

Αν η τιμή πώλησης των μετοχών υπερβαίνει την αξία των μετοχών που προσδιορίστηκε κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής τους

Με συντελεστή 15%

Αν η τιμή πώλησής τους είναι μικρότερη από την αξία που προσδιορίστηκε κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής τους

Με συντελεστή 15%

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το ομότιτλο άρθρο των κυρίων Νικόλαου Παπαγιάννη και Γιώργου Παπαδόπουλου που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιανουαρίου 2022 του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φορολογική αντιμετώπιση, Πώληση μετοχών, Ανακεφαλαιωση, Δικαίωμα προαίρεσης, δωρεάν μετοχές, Αξία κτήσης μετοχής