20/10/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατολόγος

Ποιες άδειες δικαιούται η εργαζόμενη πριν και μετά την γέννα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Είναι άκυρη η απόλυση εγκύου λόγω του γεγονότος της εγκυμοσύνης ως αιτία.

Επίσης ο εργοδότης δεν μπορεί να αρνηθεί την πρόσληψη λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας.

Η απαγόρευση απόλυσης ισχύει για το διάστημα της εγκυμοσύνης και για δέκα οκτώ μήνες μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία για μεγαλύτερο διάστημα λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό.

Η προστασία αφορά και τις εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως έξι ετών και στις εργαζόμενες που αποκτούν τέκνο μέσω παρένθετης.

ΑΔΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ

Η διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε 17 εβδομάδες για τις εργαζόμενες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Από αυτές, τις 8 εβδομάδες (56 ημέρες) πρέπει να πάρει η εργαζόμενη πριν από τον τοκετό και τις υπόλοιπες 9 μετά (63 ημέρες). Σε περίπτωση που η εργαζόμενη γεννήσει πρόωρα, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, έτσι ώστε ο χρόνος της άδειας να φθάνει συνολικά τις δέκα επτά εβδομάδες.

Η μητέρα που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και η εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ ετών δικαιούνται το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας δηλαδή 9 εβδομάδες.

Κατά την διάρκεια της άδειας τοκετού και λοχείας η εργαζόμενη λαμβάνει επίδομα από τον ΕΦΚΑ, μετά από σχετική αίτηση της.

Το επίδομα του ΕΦΚΑ είναι ίσο με το βασικό επίδομα ασθενείας και τις προσαυξήσεις για τα οικογενειακά βάρη. Για τη χορήγησή του απαιτείται η ασφαλισμένη να έχει πραγματοποιήσει 200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας (ασφάλισης) κατά τα δύο τελευταία έτη πριν από τον τοκετό.

Από τον ΟΑΕΔ η εργαζόμενη δικαιούται να λάβει επίσης συμπληρωματικές παροχές μητρότητας. Οι παροχές αυτές είναι ίσες με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του ημερήσιου επιδόματος κυοφορίας και λοχείας που καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ και των ημερήσιων αποδοχών που πραγματικά καταβάλλονται από τον εργοδότη. Βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη είναι η παροχή από τον ΕΦΚΑ επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας και η ενεργή εργασιακή σχέση κατά το χρόνο έναρξης της αποχής λόγω κυοφορίας ή λοχείας.

Το δικαίωμα για καταβολή χρηματικών παροχών από τον ΟΑΕΔ χάνεται σε περίπτωση που η αίτηση για αναγνώριση της δικαιούχου υποβληθεί μετά την παρέλευση 8 μηνών από τη γέννηση.

ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

Κάθε εργαζόμενος πατέρας δικαιούται άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων εργάσιμων ημερών με αποδοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου. Χορηγείται υποχρεωτικά από τον εργοδότη και δεν εξαρτάται από προηγούμενη απασχόληση ή προϋπηρεσία ή από τη συζυγική ή οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου. Η άδεια δύναται να χορηγηθεί συνολικά ή τμηματικά σύμφωνα με την αίτηση του.

Σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου, ηλικίας έως οκτώ ετών, η άδεια πατρότητας χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Οι εργαζόμενες μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΕΦΚΑ και έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση δικαιούνται ειδική άδεια προστασίας μητρότητας χρονικής διάρκειας 9 μηνών, με νέα τροπολογία που κατατέθηκε.

Η άδεια αυτή χορηγείται στις εργαζόμενες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας ή και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης και στις εργαζόμενες που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνουν χρήση της ετήσιας κανονικής άδειας, εφ’ όσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση της ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της.

Το ίδιο ισχύει και για μητέρα που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και σε περίπτωση που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ ετών.

Τους 9 αυτούς μήνες καταβάλλεται ειδική παροχή στην εργαζόμενη μητέρα από τον ΟΑΕΔ, εφόσον αυτή βρίσκεται σε ενεργή εργασιακή σχέση και έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΕΦΚΑ.

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ Ή ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΔΕΙΑ

Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται εναλλακτικώς μεταξύ τους, ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας του άλλου γονέα, ακόμη και εάν ο άλλος δεν εργάζεται ένα από τα παρακάτω:

  • για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας ή της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας ή της γονικής άδειας ανατροφής είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα, κατά μία ώρα κάθε ημέρα από την εργασία τους, είτε να διακόπτουν αυτή κατά μία ώρα ημερησίως
  • με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα μήνες και σε μία ώρα ημερησίως για έξη επιπλέον μήνες
  • με συμφωνία του εργοδότη, ισόχρονη άδεια με αποδοχές σε συνεχείς ημέρες (περίπου 3,5 μήνες), εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού
  • πλήρεις ημέρες αδείας, οι οποίες κατανέμονται σε εβδομαδιαία βάση, αντίστοιχου συνολικού αριθμού ωρών, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία ο εργαζόμενος δικαιούται μειωμένου ωραρίου για την φροντίδα του παιδιού

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Κάθε εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας τεσσάρων μηνών, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ ετών.

Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ ετών, η γονική άδεια χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

Μόνη προϋπόθεση του δικαιώματος αποτελεί η επί ένα έτος απασχόληση του εργαζόμενου στον ίδιο εργοδότη.

Το επίδομα της γονικής άδειας για τους δύο πρώτους μήνες καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ και είναι ίσο με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων στη γονική άδεια και στο επίδομα είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη. Κατ’ εξαίρεση, γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν τη γονική άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, διακεκομμένα ή και συνεχόμενα και δικαιούνται να λάβουν το επίδομα της παρούσας για δύο μήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί.

Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων από την εργασία τους λόγω γονικής άδειας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών τους, τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόματος αδείας, την επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσής τους.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Γονική άδεια, Άδεια τοκετού, Άδεια μητρότητας, Άδεια πατρότητας