11/10/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Οι αλλαγές που επέρχονται από 01/11/2022 για τις ενάρξεις – μεταβολές και διακοπές στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ

Από 01/11/2022 και εφεξής αποκλειστικά οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά για όσες διαδικασίες Μητρώου είναι ενταγμένες στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE, θα υποβάλλονται μέσα από την εφαρμογή αυτή. Δεν θα εξυπηρετούνται πλέον μέσω επίσκεψης στις ΔΟΥ.

Σε ποιους αποδίδεται Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

Σε κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό ή νομική οντότητα ημεδαπό ή αλλοδαπό, που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου ή να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τη φορολογική διαδικασία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα αυτού, αποδίδεται από τη φορολογική διοίκηση ενιαίος και μοναδικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ανεξάρτητα του αριθμού των εγκαταστάσεων (υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών) που διαθέτει εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, προκειμένου να εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο.

Με τον νόμο 4174/2013 φορολογούμενος είναι:

· κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να καταβάλλει φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα ή έχει οποιαδήποτε άλλη φορολογική υποχρέωση ή

· κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να παρακρατεί φόρους και να τους αποδίδει στη Φορολογική Διοίκηση

Τα έντυπα βάσει της Α. 1221 /27-09-2021

«Η Δήλωση Δ210 Απόδοσης ΑΥΜ και Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων, ενοποιεί τα μέχρι έκδοσης της παρούσας ισχύοντα έντυπα Μητρώου Μ1 και Μ7….»

«Η Δήλωση Δ211 Έναρξης, Μεταβολής, Διακοπής Εργασιών Επιχείρησης ενοποιεί τα μέχρι έκδοσης της παρούσας ισχύοντα έντυπα Μητρώου Μ2 έως και Μ11…»

Η απόδοση Α.Φ.Μ. στα φυσικά πρόσωπα διενεργείται με την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση του εντύπου Δ210 «Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. και μεταβολής ατομικών στοιχείων», ενώ στα νομικά πρόσωπα και στις νομικές οντότητες διενεργείται με την υποβολή του εντύπου Δ211 «Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης. Ενώ ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου αποτελείται από 9 αριθμούς.

Παρέχεται πλέον η δυνατότητα απόδοσης ΑΦΜ σε φυσικό πρόσωπο από οποιαδήποτε ΔΟΥ, ανεξαρτήτως της διεύθυνσης κατοικίας του ή της διεύθυνσης κατοικίας του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του.

Στα φυσικά πρόσωπα, αποδίδεται Α.Φ.Μ., του οποίου το πρώτο αριθμητικό ψηφίο αρχίζει από 1 ή 2 ή 3 ή 4. Στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες αποδίδεται Α.Φ.Μ. του οποίου το πρώτο αριθμητικό ψηφίο αρχίζει από 7 ή 8 ή 9. Οι Α.Φ.Μ. που έχουν αποδοθεί και το πρώτο από τα εννέα ψηφία τους αρχίζει από μηδέν (0), αφορούν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

Για τα ανήλικα τέκνα και σύμφωνα με την Α1257/20.12.2021 «…Στις περιπτώσεις ανηλίκων φυσικών προσώπων, για την υποβολή του εντύπου Δ210 απαιτείται η ρητή συγκατάθεση και των δύο ασκούντων τη γονική μέριμνα, με σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους».

Για τα ανήλικα ημεδαπά φυσικά πρόσωπα κάτω των δώδεκα (12) ετών που στερούνται αστυνομικής ταυτότητας υποβάλλεται πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης των γονέων. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης υποβάλλεται και για τους ανηλίκους υπηκοότητας αλλοδαπής, επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο.

Άρθρο 10 της ΠΟΛ 1006/2013 αντικαταστάθηκε στην Α1134/2022 ως εξής:

«Οι δηλώσεις της παρούσας υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου» για όσες διαδικασίες είναι ενταγμένες στην Εφαρμογή. Σημειώνεται πως η υποβολή αιτήσεων ή δηλώσεων για διαδικασίες που είναι ενταγμένες στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaadegov.gr), βάσει των υπό στοιχεία ΠΟΛ.1123/30-04-2014 (Β’ 1220) και Α.1213/10-09-2021 (Β’ 4272) αποφάσεων, γίνεται αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη ψηφιακή πύλη…. » , «Τα φυσικά πρόσωπα, τόσο για τη διαδικασία της απόδοσης ΑΦΜ, όσο και για τη διαδικασία της μεταβολής των ατομικών τους στοιχείων, δύνανται να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας myAADElive πραγματοποιώντας βιντεοκλήση Ο φορολογούμενος φυσικό πρόσωπο που επιλέγει την υπηρεσία myAADEIive για να λάβει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή να μεταβάλει τα στοιχεία του, επικοινωνεί με τη Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν ραντεβού, μέσω βιντεοκλήσης. Η συνομιλία βιντεοσκοπείται και το αρχείο παραμένει για δέκα (10) έτη στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης, για λόγους απόδειξης ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ελέγχου.»

Σε περιπτώσεις που κατά την είσοδο στις ανωτέρω ψηφιακές υπηρεσίες με τη χρήση των κωδικών TAXISnet δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος λόγω προβλήματος στα στοιχεία Μητρώου, εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα για την εξυπηρέτηση του φορολογουμένου με αυτοπρόσωπη παρουσία από την αρμόδια ΔΟΥ.

Στην περίπτωση που οι δηλώσεις της παρούσας υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο, υποβάλλεται και εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος, είτε κατά τα οριζόμενα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύει ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και επιδεικνύεται το στοιχείο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Χωρίς προσκόμιση ταυτότητας Ε 2054/2022

«Ως προς την υποβολή δήλωσης από εξουσιοδοτημένο άτομο (παρ. 6): Διευκρινίζεται ότι η κατάθεση φωτοαντιγράφου αστυνομικής ταυτότητας δεν είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις υποβολής αιτήματος από τον ίδιο τον φορολογούμενο, καθώς και στις περιπτώσεις που το αίτημα υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, εφόσον η επαλήθευση των στοιχείων γίνεται μέσω της πλατφόρμας "Επιβεβαίωση στοιχείων ταυτότητας".

Περίπτωση θανάτου

Στην περίπτωση θανάτου, το έντυπο Δ210 υποβάλλεται στην στην ψηφιακή πύλη myAADE μέσω της εφαρμογής «Tα Αιτήματά μου», από συγγενή ή άλλο τρίτο πρόσωπο. Ειδικότερα, υποβάλλεται από τον ή τους εγγύτερους συγγενείς ή κληρονόμους, πριν την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του αποβιώσαντος και προσκομίζεται, κατά περίπτωση, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ή αντίγραφο διαθήκης με το αποδεικτικό δημοσίευσής της και στην περίπτωση μη αποδοχής κληρονομιάς, έκθεση περί αποποίησης αυτής.

Για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας – Έντυπο Δ211 (Α.1221/27-09-2021)

Σημαντική αλλαγή βάση της διευκρινιστικής Ε2054/2022

«Ως προς την κατάργηση προσκόμισης απογραφικής δήλωσης του Ε.Φ.Κ.Α. (παρ.10): Από 31.01.2022 καταργείται η προσκόμιση απογραφικής δήλωσης του Ε.Φ.Κ.Α. τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη μεταβολή εργασιών. Το αυτό καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις που η ζητούμενη έναρξη ή μεταβολή ανατρέχει σε χρόνο προγενέστερο της ανωτέρω ημερομηνίας.»

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) / Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», αποστέλλονται με την υποβολή της αίτησης δήλωσης, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης.

Η μη αποστολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Η παρούσα διαδικασία αφορά σε υποβολή εμπροθέσμων αιτήσεων δηλώσεων μεταβολών ή διακοπής εργασιών, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από τη μεταβολή ή τη διακοπή των εργασιών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Κατ’ εξαίρεση οι αγρότες για την ένταξή καθώς και την απένταξη τους στο ειδικό καθεστώς αγροτών υποβάλλουν το έντυπο Μ0 «Αίτηση».

Ως προς τα δικαιολογητικά προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης στην ημεδαπή, στις περιπτώσεις μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης χρήσης, για τις οποίες υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, θα αναζητείται οίκοθεν μόνο το σχετικό έγγραφο ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ή ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων δωρεάν παραχώρησης χρήσης αντιστοίχως.

Στην ψηφιακή πύλη της MyAade υπάρχει η δυνατότητα μέσω της εφαρμογής «Αίτηση - Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Επιχείρησης» να μεταβάλλετε τα στοιχεία της έδρας, του Φ.Π.Α., των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των βιβλίων και των δραστηριοτήτων. Μεταβολές με διαφορετική ημερομηνία πραγματοποίησης θα δηλώνονται με ξεχωριστή αίτηση-δήλωση. Α.1213/2021

Συγκεκριμένα:

1. Μεταβολή των στοιχείων της επιχείρησης που αφορούν:

• στην ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της άσκησης της δραστηριότητας της επιχείρησης

• στις δραστηριότητες

• στο καθεστώς ΦΠΑ, στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης

• στην κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων σύμφωνα με τα ΕΛΠ

• στην εγγραφή στο Επιμελητήριο

• στις εγκαταστάσεις εσωτερικού και εξωτερικού

• στην επιλογή φορολόγησης των Ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως Πωλήσεων Αγαθών και Παροχών Τηλεπικοινωνιακών, Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη, στο κράτος μέλος προορισμού.

2. Διακοπή των εργασιών της επιχείρησης

Τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, εφόσον δεν έχουν στην κατοχή τους πάγια περιουσιακά στοιχεία ή εμπορεύσιμα, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση δήλωση διακοπής εργασιών. Ευθύς αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης, αποστέλλουν συνημμένα, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», τα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2013. Σε περίπτωση κατοχής επαγγελματικού αυτοκινήτου από φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα συνυποβάλλεται και δήλωση ακινησίας και στοιχείο αυτοπαράδοσηςcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Απόδοση ΑΦΜ, myAADElive, Έντυπο > Δ210