10/09/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

«Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Εμπειρία – Προκλήσεις – Μεταρρυθμίσεις» - Χαιρετισμός του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών στην 86η ΔΕΘ

Χαιρετισμός του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα

στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών στην 86η ΔΕΘ, με θέμα:

«Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων:

Εμπειρία – Προκλήσεις – Μεταρρυθμίσεις»

Κυρίες και Κύριοι,

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στην ανοιχτή συζήτηση που διοργανώνει το Υπουργείο Οικονομικών με θέμα το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Συζήτηση που θα συμβάλει στον δημόσιο διάλογο και θα ενισχύσει την εμπέδωση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σε έναν κρίσιμο και ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα – αυτόν της πρόληψης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – μέσω της διαφάνειας των εταιρικών δομών και εν γένει των νομικών προσώπων και οντοτήτων.

Κυρίες και Κύριοι,

Η προηγούμενη τριετία σηματοδότησε μία νέα εποχή για την πρόληψη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς αναλάβαμε πρωτοβουλίες με μετρήσιμα αποτελέσματα, θέσαμε νέες προτεραιότητες και στόχους και δρομολογήσαμε νέες δράσεις, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Θα ξεκινήσω με τις πρωτοβουλίες που αφορούν, κυρίως, στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

1ον. Ενσωματώσαμε στην ελληνική έννομη τάξη την 5η Οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και την Οδηγία για τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων.

2ον. Τροποποιήσαμε τον ν.4557/2018, ώστε να αποσαφηνιστούν οι υπόχρεοι προς καταχώριση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και να γίνει ρητή πρόβλεψη εξαιρέσεων από την υποχρέωση καταχώρισης για περιπτώσεις εταιρειών και νομικών οντοτήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις διαφάνειας.

3ον. Θεσπίσαμε ρητά ελεγκτικό μηχανισμό με την επιλογή του ΣΔΟΕ και αναπροσαρμόσαμε τα πρόστιμα. Σε αυτό το πλαίσιο, τα πρόστιμα διαβαθμίστηκαν με κριτήρια τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων ή τον αριθμό απασχολούμενων στους μη κερδοσκοπικούς φορείς, ώστε να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας. Επιπρόσθετα, ρυθμίστηκε η διαδικασία επιβολής του προστίμου, βεβαίωσης, καταλογισμού και είσπραξης.

Πέραν αυτών, προβήκαμε σε περαιτέρω πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της διαφάνειας στο πλαίσιο της καταπολέμησης χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ορισμένες εκ των οποίων συνδέονται και με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

4ον. Δημοσιεύσαμε τον εθνικό κατάλογο, ο οποίος περιλαμβάνει όσους ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα στην Ελλάδα κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

5ον. Καταθέσαμε για πρώτη φορά στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Στρατηγικής στα θέματα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για τα έτη 2020 και 2021.

6ον. Θέσαμε στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείο Οικονομικών ξεχωριστή ενότητα για τα θέματα ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπου περιλαμβάνονται και τα θέματα για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται άμεσα για τις σχετικές εξελίξεις στο πεδίο.

7ον. Συμμετείχαμε στη Διαμόρφωση και υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς 2022-2025 της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

8ον. Συνεργαζόμαστε με όλους τους συναρμόδιους φορείς, στο πλαίσιο της Επιτροπής Στρατηγικής, για την επικαιροποίηση της εθνικής έκθεσης εκτίμησης εθνικού κινδύνου για θέματα ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, βάσει του σχετικού μεθοδολογικού εργαλείου της Παγκόσμιας Τράπεζας, όπου για πρώτη φορά περιλαμβάνεται και η εκτίμηση του κινδύνου για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες.

9ον. Σχεδιάζουμε πλατφόρμα τήρησης στατιστικών στοιχείων για θέματα ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπου, μεταξύ άλλων στοιχείων, περιλαμβάνονται και στατιστικά δεδομένα για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών, διαθέτοντας αυξημένα αντανακλαστικά, είναι παρόν σε όλες τις ευρωπαϊκές και διεθνείς σχετικές συζητήσεις συμμετέχοντας, με σταθερή, ισχυρή θέση ως συνδιαμορφωτής των εξελίξεων.

Συγκεκριμένα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία της δέσμης μέτρων που παρουσίασε τον Ιούλιο 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ) με τα σχετικά προτεινόμενα νομοθετικά κείμενα των οδηγιών και των κανονισμών.

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και αρχές μετέχει ενεργά σε όλα τα στάδια διαπραγμάτευσης.

Σε διεθνές επίπεδο, μέσω της Financial Action Task Force/FATF, του διακυβερνητικού οργανισμού που διαμορφώνει τα διεθνή πρότυπα και τις σχετικές συστάσεις, μετέχουμε στη συνεχή επικαιροποίηση των συστάσεων και των προτύπων σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, ώστε να παρακολουθούμε τις νέες τάσεις και να είμαστε σε θέση, ως χώρα, να ανταποκριθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά με συνεκτικό και οργανωμένο τρόπο στις νέες προκλήσεις.

Τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με επικεφαλής το Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής – τον οποίο και τα οποία θέλω να ευχαριστήσω – συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις της FATF με ουσιαστικές παρεμβάσεις σε θέματα αξιολογήσεων άλλων κρατών, προτύπων, συστάσεων, έργων, ενώ η χώρα συμμετέχει ενεργά και με το ρόλο αξιολογητών άλλων κρατών.

Με τον τρόπο αυτό, η Ελλάδα είναι ισότιμος εταίρος στον διεθνή διάλογο και στις τεχνικές συζητήσεις, διατηρώντας την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος ως κεντρικό άξονα της πολιτικής της.

Κυρίες και Κύριοι,

Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει με προσήλωση και σκληρή δουλειά, με στόχο τη σύσφιγξη της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών φορέων που μετέχουν στην Επιτροπή Στρατηγικής, την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της χώρας, τη διασφάλιση του υψηλού βαθμού συμμόρφωσης της χώρας με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, την αντιμετώπιση των προκλήσεων που διαφαίνονται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, τη χάραξη μιας εθνικής πολιτικής, η οποία αποφασιστικά και στοχευμένα σκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του θεσμικού πλαισίου, ιδίως όσον αφορά στον πραγματικό δικαιούχο.

Παράλληλα, έχει προτεραιοποιηθεί η διαμόρφωση ενός πλαισίου σταθερής επικοινωνίας και συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και φορείς – ιδίως τη FATF.

Εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, ευχαριστώ και πάλι για την ανταπόκρισή σας.

Η ανοιχτή συζήτηση πιστεύω ότι θα φωτίσει τα εργαλεία που προσφέρει το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για τη διαφάνεια των εταιρικών δομών, ενώ θα συνεισφέρει γόνιμα στον εν εξελίξει ανοιχτό διάλογο για την αποτελεσματική διαχείριση των ζητημάτων από την πλευρά της διοίκησης στο πλαίσιο της ρυθμιστικής της δράσης.

Η συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που έχουν προσκληθεί να τοποθετηθούν και να παρακολουθήσουν τη σημερινή μας εκδήλωση, τόσο μέσω αξιόλογων στελεχών όσο και εξειδικευμένων επαγγελματιών, θα προσφέρει ιδιαίτερα σημαντικά συμπεράσματα και αποτελέσματα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων