22/07/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

«Απασχόληση συνταξιούχων» - Άρθρο 20 του Ν.4387/2016

1) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το άρθρο 20 του Ν.4387/2016 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του Ν.4670/2020 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του Ν.4690/2020 και με το άρθρο 53 του Ν.4777/2021 , αποτελεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για την απασχόληση των συνταξιούχων.

2) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 αφορούν μόνο τους συνταξιούχους λόγω γήρατος, όλων των ενταχθέντων στο e-ΕΦΚΑ φορέων και του δημοσίου συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική αποζημίωση και εφαρμόζονται τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική σύνταξη με την προϋπόθεση να προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στο κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΕΑΕΠ).

Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των εντασσόμενων στο e-ΕΦΚΑ φορέων για δε τους συνταξιούχους λόγω θανάτου οι ειδικές ρυθμίσεις που υπάρχουν στις διατάξεις συντάξεων λόγω θανάτου.

3) ΠΕΡΙΚΟΠΗ/ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με την 1α του άρθρου 20 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει, οι εξ’ ίδιου δικαιώματος συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει, ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου, Ν.4670/2020, 28/02/2020, εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή δραστηριότητα.

4) ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

α) 13/05/2016 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4387/2016
β) 28/02/2020 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4670/2020

5) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΧΟΥ

1) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 28/02/2020 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ

Συνταξιούχοι, ανεξάρτητα του έτους συνταξιοδότησης πριν ή μετά την 28/02/2020, εφόσον αναλαμβάνουν εργασία, ή ιδιότητα, ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση μετά την 28/02/2020, έχει εφαρμογή το άρθρο 27 του Ν.4670/2020, δηλαδή έχουν περικοπή της σύνταξης κατά 30%

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

1) Συνταξιούχος πριν την 28/02/2020 αναλαμβάνει μισθωτή εργασία με πλήρη ή μερική απασχόληση στις 10/03/2020 θα υποστεί μείωση της σύνταξης του τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική κατά 30%.

2) Συνταξιούχος μετά την 28/02/2020 αποκτά ιδιότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση την 01/04/2020 θα υποστεί μείωση της σύνταξης του τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική κατά 30%.

2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΑΠΟ 13/05/2016 ΕΩΣ 27/02/2020

Για τους εν λόγω συνταξιούχους έχει εφαρμογή το άρθρο 20 του Ν.4387/2016 όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του με το άρθρο 27 του Ν.4670/2020.

Ως εκ τούτου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα οι εν λόγω συνταξιούχοι είχαν περικοπή της σύνταξης τους κατά 60%. Σε περίπτωση δε απασχόλησης του συνταξιούχου σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προβλεπόταν πλήρης αναστολή της καταβολής όλων των συντάξεων εξ ‘ίδιου δικαιώματος ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Εάν οι ανωτέρω συνταξιούχοι συνεχίζουν να εργάζονται μετά την 28/02/2020, ανεξαρτήτως εάν μεσολάβησε διακοπή της εργασίας, από 01/03/2020 το ακαθάριστο μηνιαίο ποσό της σύνταξης μειώνεται κατά 30% σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4670/28-02-2020.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Συνταξιούχος ανέλαβε εργασία υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση την 01/07/2016. Για το χρονικό διάστημα από 01/07/2016 έως 27/02/2020 θα έχει περικοπή της σύνταξης κατά 60%. Εάν συνεχίζει εργαζόμενος και μετά την 28/02/2020 θα έχει εφαρμογή το άρθρο 27 του Ν.4670/2020 δηλαδή θα έχει μείωση κατά 30% από 28/02/2020.

3) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 13/05/2016 ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 13/05/2016

Συνταξιούχοι οι οποίοι ξεκίνησαν να απασχολούνται πριν τις 13/05/2016 και συνεχίζουν να έχουν υπακτέα στην ασφάλιση απασχόληση ή ιδιότητα μετά την 13/05/2016 εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 του Ν.4387/16, όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του με το Ν.4670/2020. Το καθεστώς αυτό που διέπει τους συγκεκριμένους συνταξιούχους (της μη περικοπής) ισχύει μέχρι την διακοπή της απασχόλησης ή μέχρι 28/02/2022 που είναι το απώτατο χρονικό σημείο οπότε εντάσσονται όλοι οι συνταξιούχοι στις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4387/16 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Ν.4670/2020 εφόσον βεβαίως συνεχίζουν να εργάζονται κατά την 01/03/2022. Εάν όμως διακόψουν την απασχόληση μέχρι 28/02/2022 ευνόητο είναι ότι για όσο χρονικό διάστημα είχαν εργασθεί εν πίπτουν στις προ ισχύουσες διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Συνταξιούχος που ανέλαβε εργασία ή ιδιότητα, υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση την 01/03/2016, δηλαδή πριν την ισχύ των διατάξεων του Ν.4387/13-05-2016, και ο οποίος συνεχίζει να εργάζεται και μετά την 28/02/2020 θα λάβει μειωμένη την κύρια και επικουρική σύνταξη κατά 30% από 01/03/2022. Δηλαδή στην συγκεκριμένη περίπτωση δίδεται μεταβατική περίοδος δύο ετών. Εάν ο εν λόγω συνταξιούχος διακόψει την ασφαλιστική ιδιότητα που έχει μέχρι την 28/02/2020 (ημερομηνία εφαρμογής του άρθρου 27 του Ν.4670/2020) είναι ευνόητο ότι για το χρονικό διάστημα που είχε την ασφαλιστέα ιδιότητα θα εφαρμοστούν οι προ ισχύουσες διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.

4) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 13/05/2016

Συνταξιούχοι που ξεκινούν και σταματούν την απασχόληση τους πριν τις 13/05/2016 και οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη από ενταχθέντα φορέα στο e-ΕΦΚΑ δεν υφίστανται περικοπή στην σύνταξη λόγω ταυτόχρονης απασχόλησης ούτε έχουν προσαύξηση της σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης από την απασχόληση εφόσον πρόκειται για συνταξιούχο από πρώην ΦΚΑ. Αντιθέτως εάν πρόκειται για συνταξιούχο από το πρώην Δημόσιο ή από πρώην ΦΚΑ λόγω Δημόσιας υπηρεσίας υφίστατο η σύνταξη περικοπής κατά 70%, Ν.2592/98 άρθρο 8 παρ. 14, και ο χρόνος δεν είναι συντάξιμος εκτός εάν γινόταν πλήρης αναστολή καταβολής της σύνταξης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο

Ασφαλισμένος που συνταξιοδοτείται από 29/02/2020 και λαμβάνει κύρια σύνταξη 1.500,00 € και επικουρική 500,00 € , αναλαμβάνει εργασία στον ιδιωτικό τομέα με πλήρη ή

με μερική απασχόληση. Θα λάβει μειωμένη κύρια και επικουρική σύνταξη κατά 30% . Δηλαδή η κύρια σύνταξη θα ανέρχεται σε 1.050,00 € (1.500,00 Χ 30%) και η επικουρική σύνταξη σε 350,00 € (500,00 Χ 30%).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο

Ασφαλισμένος που έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί την 28/02/2020 και λαμβάνει κύρια σύνταξη 1.000,00 € και επικουρική 300,00 €. Ο εν λόγω συνταξιούχος έχει αναλάβει δραστηριότητα πριν την 28/02/2020 και συνεχίζει την δραστηριότητα αυτή κατά την 28/02/2020. Στην περίπτωση αυτή ο συνταξιούχος θα λάβει μειωμένη την κύρια σύνταξη και την επικουρική κατά 30% από 28/02/2020. Δηλαδή η κύρια σύνταξη θα γίνει 700,00 € και η επικουρική 210,00 €

6) ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Συνταξιούχοι που έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από 28/02/2020, ημερομηνία δημοσιεύσεως του Ν.4670/2020, εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικής υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ έχουν την παρακάτω αντιμετώπιση.

α) Συνταξιούχοι οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 28/02/2021 έχουν πλήρη αναστολή της σύνταξης.

Μετά την συμπλήρωση του 61ου έτους ισχύει η περικοπή της κύριας και επικουρικής κατά 30% εφόσον βεβαίως συνεχίζουν να εργάζονται.

β) Συνταξιούχοι οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 01/03/2022 έχουν πλήρη αναστολή της σύνταξης. Μετά την συμπλήρωση του 62ου έτους θα έχουν μείωση κατά 30% της κύριας και επικουρικής σύνταξης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο

Συνταξιούχος του e-ΕΦΚΑ με κύρια σύνταξη 1.000,00 € και επικουρική 200,00 € Εργάζεται σε ΝΠΔΔ που είναι φορέας της γενικής κυβέρνησης, σύμφωνα με το μητρώο φορέων Γ.Κ, συμπληρώνει το 61ο έτος στις 10/02/2021. Επομένως μέχρι 10/02/2021 έχει πλήρη αναστολή της σύνταξης και από 11/02/2021 θα έχει μείωση της κύριας και επικουρικής κατά 30%. Ήτοι 1.000,00 € Χ 70% = 210,00 €

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο

Συνταξιούχος του e-ΕΦΚΑ με κύρια σύνταξη 1.200,00 € και επικουρική 300,00 € , εργάζεται σε φορέα της Γ.Κ και συμπληρώνει το 62ο έτος στις 31/05/2022. Επομένως μέχρι 31/05/2022 έχει πλήρη αναστολή της σύνταξης και από 01/06/2022 θα μειωθεί η σύνταξη του κατά 30%. Ήτοι 1.200,00 € Χ 70% = 840,00 € κύρια σύνταξη και επικουρική 300,00 € Χ 70% = 210,00 €

7) ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ορίζονται στο άρθρο 14/Ν.4270/14.

Οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού αποτελούν φορείς της Γ.Κ, ενώ αντιθέτως η Βουλή των Ελλήνων δεν αποτελεί φορέα της Γ.Κ.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ Ε-ΕΦΚΑ/ΝΑΤ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για τους εν λόγω συνταξιούχους προβλέπεται ότι εφόσον παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στην Δημόσια Ναυτική εκπαίδευση από 01/01/2017 μέχρι το πέρας του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 ήτοι την 31/08/2022 δεν έχουν περικοπή οι συντάξεις τους. Η εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 για τους εν λόγω συνταξιούχους αρχίζει από 01/09/2022 με περικοπή των Συντάξεων κατά 30% σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4387/2016 όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 27 του Ν.4670/2020.

8) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ/ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Βασική προϋπόθεση για την αναστολή/περικοπή της σύνταξης (κύριας και επικουρικής) είναι εάν για την αναληφθείσα εργασία η ιδιότητα ή δραστηριότητα προκύπτει βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον e- ΕΦΚΑ υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ.

Με βάση τα ανωτέρω, συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα ή αποκτούν ιδιότητα που δεν συνεπάγεται ασφάλιση στο e-ΕΦΚΑ δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 περί αναστολής/περικοπής της σύνταξης.

Επιπλέον η απόκτηση εισοδήματος από συνταξιούχους, από εργασία, δραστηριότητα ή ιδιότητα για τις οποίες δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στο e-ΕΦΚΑ, δεν επηρεάζει την σύνταξη του.

Πχ Αμοιβές για έξοδα κίνησης που δεν υπόκεινται βάσει του νόμου σε ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης αμοιβές συνταξιούχου, που από την ισχύουσα νομοθεσία υφίσταται η δυνατότητα παραίτησης και παραιτείται του δικαιώματος είσπραξης τους, δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 περί αναστολής/περικοπής της σύνταξης.

9) ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Η αναστολή/περικοπή της σύνταξης λαμβάνει χώρα για όσο χρονικό διάστημα ο συνταξιούχος απασχολείται στην εργασία του, δραστηριότητα για την οποία έχει υποχρέωση καταβολής εισφορών στους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

10) ΜΕΡΙΚΗ Ή ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

Η αναστολή/περικοπή της σύνταξης, μετά τις διατάξεις του 4670/2020, παραμένει η ίδια ανεξαρτήτως των ωρών, των ημερών απασχόλησης του συνταξιούχου. Δηλαδή δεν παρέχεται η δυνατότητα αναλογικής περικοπής της σύνταξης βάσει των ημερών ασφάλισης ανά μήνα.

11) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Κατά τον χρόνο απασχόλησης του συνταξιούχου καταβάλλονται ανάλογα με την αναληφθείσα εργασία, απασχόληση, ιδιότητα, οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 38,39,40 του Ν.4387/2016 όπως ισχύουν.

Εξαιρούνται οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.

Επίσης οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι που υπάγονται για παροχή υγειονομικής περίθαλψης εκτός ΕΟΠΥΥ δεν καταβάλλουν διπλή εισφορά συνταξιούχου και απασχολούμενου αλλά εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς των φορέων ασθένειας που έχουν διατηρήσει την αυτοτέλεια τους.

Αντιθέτως οι υπαγόμενοι για υγειονομική περίθαλψη στον ΕΟΠΥΥ καταβάλλουν διπλή εισφορά για τον κλάδο ασθένειας τόσο μέσω της παρακράτησης από την σύνταξη, όσο και επί του μισθού ή ημερομισθίου λόγω της απασχόλησης.

12) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιείται από τους απασχολούμενους συνταξιούχους μπορεί να αξιοποιηθεί για καταβολή επιπλέον ποσού στην κύρια και επικουρική σύνταξη στις περιπτώσεις που γίνεται περικοπή ή αναστολή σύνταξης.

Ο συνταξιούχος μετά την διακοπή της εργασίας του ή αυτοαπασχόλησης πρέπει να υποβάλλει αίτηση που να ζητά.

1) Για την κύρια σύνταξη αναλογία της ανταποδοτικής σύνταξης για τον χρόνο τις αποδοχές και τις εισφορές που κατέβαλλε ως απασχολούμενος συνταξιούχος.

2) Για την επικουρική σύνταξη να ζητά να λάβει το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει με βάση τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν.4387/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του Ν.4670/2020 και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του συνταξιούχου.

13) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Με βάση την παρ. 7 του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 εξαιρούνται της μείωσης της σύνταξης οι παρακάτω οριζόμενες κατηγορίες συνταξιούχων.

1) Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι ασκούν απασχόληση που υπάγεται στην ασφάλιση του τ.ΟΓΑ.

2) Οι ψυχικά ασθενείς που έχουν αναπηρία η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση η νοητική καθυστέρηση σε ποσοστό 50% και άνω για τους οποίους η ανάληψη μισθωτής εργασίας ή αυτοαπασχόλησης ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 23/Ν.4488/2017.

3) Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από λοιπούς πλην του δημοσίου φορείς ως πάσχοντες από παραπληγία-τετραπληγία, πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου υποβαλλόμενοι σε αιμοκάθαρση καθώς και από λοιπές παθήσεις βάσει του Ν.612/77 και των διατάξεων που παραπέμπουν σ’ αυτόν.

4) Οι αντίστοιχοι με την κατηγορία 3 συνταξιούχοι του δημοσίου.

5) Όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα του Ν.1140/81 ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54/Π4169/2007

6) Οι πολύτεκνοι των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

7) Κατηγορίες ειδικών συντάξεων του δημοσίου όπως παθόντες από βίαιο συμβάν, θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, δικαιούχοι πολεμικής σύνταξης ή σύνταξης αναπήρου πολίτη ειρηνικής περιόδου, εθνικής αντίστασης, λογοτεχνών-καλλιτεχνών προσωπικές συντάξεις, συντάξεις παθόντων εν υπηρεσία κλπ.

8) Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του δημοσίου που απασχολούνται στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, αλιείς, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από τις αναφερόμενες δραστηριότητες δεν υπερβαίνει τις 10.000,00 € (Φ80000/ΟΙΚ15094/581/2020)

9) Εξαιρούνται από την αναστολή ή περικοπή της σύνταξης οι συνταξιούχοι που διορίζονται ως μετακλητοί υπάλληλοι σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, εφόσον υφίσταται η δυνατότητα παραίτησης του δικαιώματος είσπραξης των αποδοχών τους και παραιτούνται αυτών. ( Φ80000/45644/1635/2019)

10) Τα έσοδα των συνταξιούχων από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα επί έργων δεν επιφέρουν μείωση της σύνταξης που τους χορηγείται δεδομένου ότι η λήψη εσόδων από πνευματικά δικαιώματα δεν συνιστά ανάληψη δραστηριότητας και ως εκ τούτου δεν καταβάλλονται εισφορές. (19892/539/2019), (Δ.ΑΣΦ./316/725222)

11) Στην περίπτωση αμειβόμενης απασχόλησης συνταξιούχων-σπουδαστή ΙΕΚ στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας δεν έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του Ν.4387/2016, δεδομένου ότι ο πρακτικός ασκούμενους ή μαθητευόμενος σπουδαστής ΙΕΚ δεν θεωρείται εργαζόμενος. (Σ78/6/336900/2019)

14) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΥΠΑΚΤΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Ε-ΕΦΚΑ

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του δημοσίου συμπεριλαμβανόμενων και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική αποζημίωση οι οποίοι είτε έχουν αναλάβει εργασία, ή ιδιότητα, ή δραστηριότητα έως και την 28/02/2020, είτε αναλαμβάνουν εργασία, ή αυτοαπασχόληση από 29/02/2020 και εφόσον για την εργασία ή την ιδιότητα ή την δραστηριότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, υποχρεούνται στην υποβολή σχετικής δήλωσης στην καθ’ όλη αρμόδιας υπηρεσίας εκκαθάρισης συντάξεων του e-ΕΦΚΑ.

Προσεχώς θα υλοποιηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων των συντάξεων.

Β) ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

α) Οι ασφαλισμένοι όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του δημοσίου οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος συνεχίζουν να εργάζονται ή να αυτοαπασχολούνται υποχρεούνται να το δηλώσουν στην αίτηση συνταξιοδότησης.

β) Συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία πριν την 13/05/2016 και δεν εν πίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 20/Ν.4387/16 και βάσει του προ ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου εξαιρούνται από τις επιπτώσεις της απασχόλησης τους αυτής , με βάσει γενικές ή ειδικές διατάξεις και οι οποίοι συνεχίζουν την εργασία τους και μετά την 28/02/2020 υποχρεούνται στην υποβολή σχετικής δήλωσης στις καθ’όλην αρμόδιες για την εκκαθάριση της κύριας και επικουρικής σύνταξης υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για την περίοδο απασχόλησης από την 01/03/2022 και εφεξής.

γ) Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ πρώην ΝΑΤ που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προίκα αντιμισθία στην Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση από 01/01/2017 έως 31/08/2022 υποχρεούνται στην υποβολή σχετικής δήλωσης από 01/09/2022.

15) ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ

Τα στοιχεία του συνταξιούχου που δηλώνονται στην προβλεπόμενη δήλωση περί ανάληψης εργασίας ή ιδιότητος ή δραστηριότητος για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ είναι τα ακόλουθα α) Τα στοιχεία του συνταξιούχου

β) Τα στοιχεία της προς ανάληψη εργασίας, ιδιότητας ή δραστηριότητος για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ

γ) Τα στοιχεία του εργοδότη στον οποίο θα παρασχεθεί η επαγγελματική δραστηριότητα δ) Η χρονική διάρκεια ή τα χρονικά διαστήματα της παρεχόμενης δραστηριότητας

16) ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ

Σε περίπτωση που μετά από έλεγχο διαπιστωθεί μη υποβολή της σχετικής δήλωσης από τους υπόχρεους συνταξιούχους, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο αντιστοιχεί στο ύψος 12 μηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων του παραβάτη.

Το ποσό της οφειλής της κύριας σύνταξης δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως του ποσού του % από το ύψος της μηνιαίας σύνταξης. Το ποσό της οφειλής της επικουρικής δύναται να αποσβένεται με συμψηφισμό με τις δικαιούμενες επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ παροχή. Σε κάθε άλλη περίπτωση το ποσό της οφειλής εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ

17) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων των αναφερόμενων στο «Μητρώο Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος απασχολεί συνταξιούχους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο ΕΡΓΑΝΗ τα προβλεπόμενα έντυπα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 40331/11.13521/13-9-2019 ΥΑ όπως αυτή ισχύει (Ε3-Ε4-Ε5-Ε6-Ε7 κ.λπ.). Στην περίπτωση που ο συνταξιούχος προσλαμβάνεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου δικαίου, η αρμόδια διεύθυνση προσωπικού του φορέα καταχωρεί τα στοιχεία του εργαζόμενου στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Επίσης ο εργοδότης υποχρεούται σε παρακράτηση και καταβολή στον e-ΕΦΚΑ των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπερ κύριας σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, όπου οι τελευταίες προβλέπονται καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών τις οποίες ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει.

Κυριακόπουλος Νικόλαος, Partner της εταιρείας OWL LEADERSHIP THROUGH EXPERTISE IKE – Πρώην Πρόεδρος ΛΣΑ
Φιλιππούσης Γεώργιος, Συνεργάτης της εταιρείας OWL LEADERSHIP THROUGH EXPERTISE IKE – Πρώην ΓΓ ΛΣΑ και επίτιμο μέλος ΛΣΑcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Συνταξιούχος που εργάζεται, Απασχόληση συνταξιούχου