21/06/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων μετά την εφαρμογή του Ν.4670/2020

1) Έννοια τουριστικών καταλυμάτων

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4276/2014 τουριστικά καταλύματα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που υποδέχονται τουρίστες και παρέχουν σε αυτούς διαμονή και άλλες συναφείς προς την διαμονή υπηρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, αναψυχή, άθληση. Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα μπορεί να ανεγερθούν είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό με ειδική τουριστική υποδομή.

2) Διακρίσεις τουριστικών καταλυμάτων

Τα τουριστικά καταλύματα διακρίνονται σε:

α) ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), ξενώνες φιλοξενίας νέων, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels), ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ 33/1979.

β) ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα-τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες), αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα-τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα.

γ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

3) Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων

Τα τουριστικά καταλύματα λειτουργούν είτε βάσει ειδικού σήματος λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του Ν.4442/2016.

Ειδικότερα με τον Ν.4442/2016 εισήχθη η υποχρεωτική διαδικασία ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής για την έναρξη λειτουργίας οικονομικής δραστηριότητος η οποία προτίθεται να ασκηθεί σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος, και η οποία ορίστηκε ως γνωστοποίηση Ν.4442/2016. Η εν λόγω γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος άσκησης δραστηριοτήτων και ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου14 του Ν.4442/2016.

Από την έναρξη ισχύος της νέας διαδικασίας γνωστοποίησης επί των τουριστικών δραστηριοτήτων καταργήθηκε ή χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας (ΕΣΛ) και τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά για την λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων δεν υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού αλλά τηρούνται εντός των τουριστικών καταλυμάτων. Τα ανωτέρω ισχύουν για τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4442/2016 (07/12/2016). Τα ειδικά σήματα λειτουργίας (ΕΣΛ) που είχαν εκδοθεί μέχρι την δημοσίευση του Ν.4442/2016 παραμένουν σε ισχύ. Εάν μεταβληθεί στοιχείο δραστηριότητος με βάση το οποίο χορηγήθηκε το ΕΣΛ η διαδικασία που ακολουθείται για την συνέχιση της λειτουργίας του καταλύματος διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4442/2016.

4) Εισφορές και χρόνος ασφάλισης ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων

Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων σε όλη την επικράτεια από 01/01/2020 ανεξαρτήτως αριθμού δωματίων υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ. Ο χρόνος ασφάλισης και η εισφοροδότηση τους ανάλογα με την μορφή της ασκούμενης δραστηριότητας έχει ως εξής:

Α) ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - (ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ)

Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων που δραστηριοποιούνται με ατομικές επιχειρήσεις υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε λειτουργούν βάσει ειδικού σήματος του ΕΟΤ είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του Ν.4442/2016.

Τα πρόσωπα αυτά με ελεύθερη επιλογή τους καταβάλλουν μια ασφαλιστική εισφορά από τις έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες ή την ειδική ασφαλιστική κατηγορία που προβλέπονται από το άρθρο 39 του Ν.4387/2016 όπως ισχύει και ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος ασφάλισης του πρώην ΟΑΕΕ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 39/Ν.4387/16

ΑΣΦΑΛ ΚΑΤΗΓΟΡ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘ

ΑΝΕΡΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1η

155,00

55,00

10,00

220,00

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

2η

186,00

66,00

10,00

262,00

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

3η

236,00

66,00

10,00

312,00

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

4η

297,00

66,00

10,00

373,00

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

5η

369,00

66,00

10,00

445,00

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

6η

500,00

66,00

10,00

576,00

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΑΝΕΡΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

93,00

33,00

10,00

136,00

Β) ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ)

ΓΕΝΙΚΑ

Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων που δραστηριοποιούνται με ατομικές επιχειρήσεις εφ’όσον υποχρεούνται σε παράλληλη ασφάλιση οποιουδήποτε εντασσόμενου στον e-ΕΦΚΑ φορέα, λόγω άσκησης άλλης δραστηριότητος ή απασχόλησης. Εισφοροδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης του άρθρου 36/Ν.4387/2016 και καταβάλλουν μια ασφαλιστική εισφορά.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

1) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης τουριστικών καταλυμάτων που δραστηριοποιείται με ατομική επιχείρηση υποχρεούνται σε παράλληλη ασφάλιση λόγω άσκησης άλλης δραστηριότητος υπαγόμενη στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, πλην π.ΟΓΑ καταβάλλει μια ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4387/2016 και ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ.

2) Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης τουριστικού καταλύματος με ατομική επιχείρηση υποχρεούνται σε παράλληλη ασφάλιση λόγω άσκησης άλλης δραστηριότητος υπαγόμενης στο e-ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα στον πρώην φορέα ΟΓΑ καταβάλλεται μια ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4387/2016 όπως ισχύει εφόσον: α) Είναι ιδιοκτήτης τουριστικού καταλύματος δυναμικότητος έως 5 δωμάτιων σε όλη την επικράτεια.

3) β) Είναι ιδιοκτήτης τουριστικού καταλύματος από έξι (6) έως δέκα (10) δωματίων σε όλη την επικράτεια και παράλληλα είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)

4) Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 40/Ν.4387/16 ΓΙΑ ΤΟ 2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΓΡ ΕΣΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1η

91,00

32,00

2,00

125,00

2η

110,00

38,00

2,00

150,00

3η

139,00

38,00

3,00

180,00

4η

175,00

38,00

3,00

216,00

5η

218,00

38,00

4,00

260,00

6η

295,00

38,00

6,00

339,00

Γ) ΜΕΛΗ - ΕΤΑΙΡΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τα μέλη/εταίροι νομικών προσώπων που κατέχουν την ιδιοκτησία ή εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων ανεξαρτήτως αριθμού δυναμικότητος δωματίων, σε όλη την επικράτεια υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του π. ΟΑΕΕ.

Ειδικότερα

1) Επί νομικών προσώπων ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ Το σύνολο των εταίρων

2) Επί μονοπρόσωπης ΙΚΕ Ο διαχειριστής ή και ο έταιρος

3) Επί πολυπρόσωπης ΙΚΕ Οι διαχειριστές

4) Επί ΑΕ Τα μέλη του ΔΣ που κατέχουν ποσοστόν συμμετοχής στο ΜΚ 3% και άνω.

Τα ανωτέρω πρόσωπα σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης σε οποιονδήποτε εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ φορέα (συμπεριλαμβανόμενου και του π.ΟΓΑ) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36 Ν.4387/16 όπως ισχύει και καταβάλλεται μια ασφαλιστική εισφορά.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ασφάλιση, Ξενοδόχος > Μη Κύρια Τουριστικά καταλύματα, Ξενοδόχος > Τουριστικά καταλύματα