27/05/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Συµπλήρωση πίνακα 9 εντύπου Ν - Προσαυξηµένη έκπτωση δαπανών

Στον πίνακα 9 και ειδικότερα στους υποπίνακες 9Α, 9Β και 9Γ, αναγράφονται οι δαπάνες για τις οποίες προβλέπεται προσαυξηµένη έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, ήτοι:

- για συγκεκριµένες δαπάνες εργαζόµενων και την προστασία του περιβάλλοντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22Β Κ.Φ.Ε., όπως τέθηκε µε το άρθρο 12 του Ν. 4646/2019και τροποποιήθηκε µε το Ν. 4710/2020, ενώ ισχύει για δαπάνες που πραγµατοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2020 και µετά, ( Ε 2031/2021 ).

- δαπάνες για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής τιµολόγησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 71 ΣΤ ΚΦΕ , όπως προστέθηκε µε άρθρο 48 Ν. 4701/2020 (και ισχύει για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 30-6-2020), ( Α 1258/2020).

- προσαυξηµένες αποσβέσεις για εταιρικά επιβατικά αυτοκίνητα µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/ χλµ., φυσικών και νοµικών προσώπων και οντοτήτων που αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα (για δαπάνες απόσβεσης από 1/1/2020), καθώς και επιχειρήσεων που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήµους (για δαπάνες απόσβεσης παγίων που αποκτώνται στα έτη 2020 και 2021), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4646/2019 και άρθρο 8 Ν. 4710/2020 ( Ε 2134/2020 , Ε 2206/2020 ).

1. Πίνακας 9Α Δαπάνες άρθρου 22Β Ν. 4172/2013 (Εξωλογιστικά)

Στον υποπίνακα 9Α, αναγράφονται διακεκριµένα συγκεκριµένες δαπάνες για τις οποίες προβλέπεται προσαυξηµένη έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, ως ακολούθως:

001 Δαπάνη αγοράς µηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδροµών Μ.Μ.Μ. (Εξωλογιστικά)

Στον κωδικό 001 του υποπίνακα συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγµατοποιήσει δαπάνες αγοράς µηνιαίων ή ετήσιων καρτών διαδροµών Μ.Μ.Ε., το ποσό της προσαυξηµένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών, µε βάση τα οριζόµενα στην περ. α’ του άρθρου 22Β του Ν.4172/2013..

Έτος πραγµατοποίησης δαπανών

Ως έτος πραγµατοποίησης των δαπανών αυτών νοείται το έτος στο οποίο πραγµατοποιείται η δαπάνη αγοράς καρτών απεριορίστων διαδροµών µέσων µαζικής µεταφοράς.

Είδη καρτών απεριορίστων διαδροµών

Αφορά την αγορά όλων των ειδών καρτών απεριορίστων διαδροµών µέσων µαζικής µεταφοράς (µηνιαίων, τριµηνιαίων, εξαµηνιαίων και ετήσιων).

Αφορά δαπάνη καταβαλλόµενη είτε απευθείας από την επιχείρηση είτε ως αποζηµίωση στον εργαζόµενο βάση αποδεικτικού

Η δαπάνη προσαυξηµένη κατά (30%) αναγνωρίζεται προς έκπτωση, είτε το σχετικό ποσό καταβάλλεται από την επιχείρηση απευθείας στον προµηθευτή για την αγορά των καρτών, είτε δίνεται ως αποζηµίωση στους εργαζοµένους της για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης από τους ίδιους (βάσει των προσκοµιζόµενων αποδεικτικών αγοράς).

Προσοχή

Η καταβολή της εν λόγω αποζηµίωσης στους εργαζοµένους εξαιρείται από τον υπολογισµό του εισοδήµατος από µισθωτή εργασία και η χορήγηση καρτών στους εργαζοµένους που έχουν αγορασθεί από την επιχείρηση δεν συνιστά παροχή σε είδος.

002 Δαπάνη µίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου µηδενικών ρύπων (Εξωλογιστικά)

Στον κωδικό 002 του υποπίνακα συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγµατοποιήσει δαπάνες µίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου µηδενικών ρύπων µε µέγιστη Λιανική Τιµή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, το ποσό της προσαυξηµένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών και ποσοστό ίσο µε εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) για το υπερβάλλον ποσό, µε βάση τα οριζόµενα στην περ. β’ του άρθρου 22Β του Ν.4172/2013.

003 Δαπάνη µίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου χαµηλών ρύπων (Εξωλογιστικά)

Στον κωδικό 003 του υποπίνακα συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγµατοποιήσει δαπάνες µίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου χαµηλών ρύπων, µε µέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, το ποσό της προσαυξηµένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε τριά ντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών και ποσοστό ίσο µε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για το υπερβάλλον ποσό, µε βάση τα οριζόµενα στην περ. β’ του άρθρου 22Β του Ν.4172/2013.

Αυτοκίνητα µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλµ, σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας των οχηµάτων

Προκειµένου να διαπιστωθεί εάν τα εταιρικά αυτοκίνητα είναι µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλµ, λαµβάνονται υπόψη τα αναγραφόµενα στην άδεια κυκλοφορίας των οχηµάτων.

Προσδιορισµός Λιανικής Τιµής Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.)

Η Λιανική Τιµή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) οχήµατος κατά µάρκα, µοντέλο, τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού είναι η τιµή που προκύπτει από τους υποβαλλόµενους τιµοκαταλόγους στην Αρµόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσηµους αντιπροσώπους/διανοµείς αυτοκινήτων ή άλλα υπόχρεα πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένης και της αξίας του πρόσθετου/προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισµού, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόµησης και αναγράφεται στη «Βεβαίωση Ανώτατης προτεινόµενης Λιανικής Τιµής προ Φόρων» που χορηγείται σχετικά από τους τελευταίους.

Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά δεν δύναται να χορηγήσουν τη σχετική βεβαίωση, η Λ.Τ.Π.Φ. λαµβάνεται εναλλακτικά από την αναγραφόµενη στα οικεία παραστατικά πώλησης αξία, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόµησης, µη συνυπολογιζόµενων τυχόν

Παράδειγµα

Ανώνυµη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2020 µισθώνει εταιρικό επιβατικό αυτοκίνητο µε εκποµπή ρύπων 20g CO2/Km µε Λ.Τ.Π.Φ. 60.000 ευρώ, µηνιαίο µίσθωµα 1.000 ευρώ και διάρκεια µίσθωσης πέντε έτη (λειτουργική µίσθωση). Η εταιρεία εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της δαπάνη ύψους 12.000 ευρώ (1.000€ * 12 µήνες) και επιπλέον εξωλογιστικά µε την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος συνολικό ποσό ύψους 3.000 ευρώ το οποίο προκύπτει ως εξής:.

30% επί του ποσού της δαπάνης µίσθωσης που αναλογεί στη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις 40.000 ευρώ [(12.000 *40.000/60.000)*30%=2.400] και επιπλέον 15% επί υπόλοιπες 20.000 ευρώ (υπερβάλλον των 40.000 ευρώ ποσό) [(12.000*20.000/60.000)*15%=600] δεδοµένου ότι η Λ.Τ.Π.Φ. υπερβαίνει το όριο των 40.000 κατά 20.000 ευρώ.

Εποµένως, η επιχείρηση σε κάθε ένα από τα φορολογικά έτη µίσθωσης 2020 έως και 2024 θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της το ποσό (µίσθωµα) των 12.000 ευρώ και επιπλέον για κάθε ένα από τα πιο πάνω φορολογικά έτη θα εκπέσει εξωλογιστικά µε την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος το ποσό των 3.000 ευρώ. (Ε 2031/2021)

004 Δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δηµόσια προσβάσιµων σηµείων φόρτισης οχηµάτων περ. γ΄ άρθρου 22Β Ν. 4172/2013

Στον κωδικό 004 του υποπίνακα συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγµατοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δηµόσια προσβάσιµων σηµείων φόρτισης οχηµάτων, το ποσό της προσαυξηµένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών, µε βάση τα οριζόµενα στην περ. γ’ του άρθρου 22Β του Ν.4172/2013

Σηµείωση: Δαπάνες λειτουργίας είναι οι δαπάνες για την ηλεκτροδότηση των σηµείων φόρτισης είτε αυτά είναι δηµόσια ή ιδιωτικά προσβάσιµα, όπως αποδεικνύονται από τους λογαριασµούς των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και εκπίπτουν κατά τον χρόνο που αυτές αφορούν.

Για την εφαρµογή της προσαύξησης, η επιχείρηση θα πρέπει να αποδεικνύει µε κάθε πρόσφορο τρόπο τη δαπάνη που αφορά στη λειτουργία των σταθµών φόρτισης.

005 Δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δηµόσια προσβάσιµων σηµείων φόρτισης οχηµάτων σε νησιωτικούς Δήµους περ. γ΄ άρθρου 22Β Ν. 4172/2013

Στον κωδικό 005 του υποπίνακα συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγµατοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δηµόσια προσβάσιµων σηµείων φόρτισης οχηµάτων σε νησιωτικούς δήµους, το ποσό της προσαυξηµένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε εβδοµήντα τοις εκατό (70%) των δαπανών αυτών, µε βάση τα οριζόµενα στην περ. γ’ του άρθρου 22Β του Ν.4172/2013.

Σηµείωση

Οι διατάξεις της περ. 005 εφαρµόζονται για πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 2021, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.45 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκαν µε το άρθρο 11 του Ν.4710/2020

006 Δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δηµόσια προσβάσιµων σηµείων φόρτισης οχηµάτων από Α.Π.Ε. περ. γ΄ άρθρου 22Β Ν. 4172/2013

Στον κωδικό 006 του υποπίνακα συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγµατοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δηµόσια προσβάσιµων σηµείων φόρτισης οχηµάτων από ΑΠΕ, όπως αυτό αποδεικνύεται αποκλειστικά µε τη χρήση Εγγυήσεων Προέλευσης του άρθρου 15 του Ν. 3468/200, το ποσό της προσαυξηµένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε εβδοµήντα τοις εκατό (70%) των δαπανών αυτών, µε βάση τα οριζόµενα στην περ. γ’ του άρθρου 22Β του Ν.4172/2013.

007 Δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δηµόσια προσβάσιµων σηµείων φόρτισης οχηµάτων σε νησιωτικούς Δήµους από Α.Π.Ε. περ. γ΄ άρθρου 22Β Ν. 4172/2013

Στον κωδικό 007 του υποπίνακα συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγµατοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δηµόσια προσβάσιµων σηµείων φόρτισης οχηµάτων από Α.Π.Ε. σε νησιωτικούς δήµους, όπως αυτό αποδεικνύεται αποκλειστικά µε τη χρήση Εγγυήσεων Προέλευσης του άρθρου 15 του Ν. 3468/2006, το ποσό της προσαυξηµένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε ενενήντα τοις εκατό (90%) των δαπανών αυτών, µε βάση τα οριζόµενα στην περ. γ’ του άρθρου 22Β του Ν.4172/2013.

Σηµείωση: Οι διατάξεις της περ. 007 εφαρµόζονται για πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 2021, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.45 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε., όπως προστέθηκαν µε το άρθρο 11 του Ν.4710/2020.

008 Δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας για τη χρήση σηµείων φόρτισης από τους εργαζόµενους της επιχείρησης (µη δηµόσια προσβάσιµα σηµεία φόρτισης οχηµάτων) περ. γ΄ άρθρου 22Β Ν. 4172/2013

Στον κωδικό 008 του υποπίνακα συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγµατοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας για τη χρήση σηµείων φόρτισης από τους εργαζόµενους της επιχείρησης (µη δηµόσια προσβάσιµα σηµεία φόρτισης), το ποσό της προσαυξηµένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών, µε βάση τα οριζόµενα στην περ. γ’ του άρθρου 22Β του Ν.4172/2013.

Παράδειγµα

Ανώνυµη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2020 προβαίνει στην αγορά και εγκατάσταση δηµόσια προσβάσιµων σηµείων φόρτισης οχηµάτων µηδενικών ρύπων αξίας 50.000 ευρώ. Η εταιρεία θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της ποσό ύψους €50.000 για το έτος 2020 και επιπλέον για το ίδιο έτος θα εκπέσει εξωλογιστικά µε την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος το ποσό των 25.000 ευρώ (50.000*50%).

Στην περίπτωση κατά την οποία η αγορά και η εγκατάσταση των σηµείων φόρτισης διενεργούνταν αποκλειστικά για χρήση τους από τους εργαζοµένους της επιχείρησης και συνεπώς δεν αφορούσε δηµόσια προσβάσιµα σηµεία φόρτισης, το ποσοστό προσαύξησης θα ανέρχονταν σε 30% αντί του 50% (Ε 2031/2021)

Σηµείωση Με την υπ. αριθµ. ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/90483/322/ 29-9-2021, (ΦΕΚ Β’ 4505/30-09-2021) απόφαση, ορίσθηκαν η Διαδικασία, οι όροι και οι λεπτοµέρειες χορήγησης των ενισχύσεων που αφορούν την προσαυξηµένη έκπτωση δαπανών για αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία δηµόσια προσβάσιµων σηµείων φόρτισης οχηµάτων µηδενικών ή χαµηλών ρύπων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22Β περ. γ του Ν. 4172/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του Ν. 4710/2020, σύµφωνα µε τον Κανονισµό για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας και ειδικότερα όσον αφορά τους ως άνω κωδικούς 004 έως και 008.

Για τους δικαιούχους των ενισχύσεων της περ. γ’ του άρθρου 22Β του Ν. 4172/2013, απόφαση του Αυτοτελούς Τµήµατος Ηλεκτροκίνησης και της Επιτελικής Δοµής ΕΣΠΑ Τοµέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά µε τη δυνατότητα λήψης της αναλογούσας προσαυξηµένης έκπτωσης, δυνάµει του κανονισµού de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/90483/322/30-09-202 (ΦΕΚ Β' 4505) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Α 1052/2022).

009 Δαπάνη αγοράς ελαφρού επαγγελµατικού ηλεκτρικού οχήµατος (κατηγορία Ν1 µέχρι 3,5 τόνοι µικτό βάρος) µηδενικών ρύπων

Στον κωδικό 009 του υποπίνακα συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγµατοποιήσει δαπάνες αγοράς ελαφρού επαγγελµατικού ηλεκτρικού οχήµατος (κατηγορία Ν1 µέχρι 3,5 τόνοι µικτό βάρος) µηδενικών ρύπων, το ποσό της προσαυξηµένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών, µε βάση τα οριζόµενα στην περ. δ’ του άρθρου 22Β του Ν.4172/2013.

Αφορά δαπάνες που πραγµατοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1/1/2020.

Ως έτος πραγµατοποίησης των δαπανών αυτών νοείται το έτος το οποίο αυτές αφορούν.

010 Δαπάνη αγοράς ελαφρού επαγγελµατικού ηλεκτρικού οχήµατος (κατηγορία Ν1 µέχρι 3,5 τόνοι µικτό βάρος) χαµηλών ρύπων

Στον κωδικό 010 του υποπίνακα συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγµατοποιήσει δαπάνες αγοράς ελαφρού επαγγελµατικού ηλεκτρικού οχήµατος (κατηγορία Ν1 µέχρι 3,5 τόνοι µικτό βάρος) χαµηλών ρύπων, το ποσό της προσαυξηµένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών, µε βάση τα οριζόµενα στην περ. δ’ του άρθρου 22Β του Ν.4172/2013.

011 Δαπάνη αγοράς οχηµάτων τύπου L, µοτοποδηλάτων και µοτοσυκλετών, καθώς και οχηµάτων παντός εδάφους και άλλων µικρών οχηµάτων µε τρεις ή τέσσερις τροχούς, µηδενικών ρύπων ή χαµηλών ρύπων έως 50 g. CO2,/χλµ

Στον κωδικό 011 του υποπίνακα συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγµατοποιήσει δαπάνες αγοράς οχηµάτων τύπου L, µοτοποδηλάτων και µοτοσυκλετών, οχηµάτων παντός εδάφους και άλλων µικρών οχηµάτων µε τρεις ή τέσσερις τροχούς, µηδενικών ρύπων ή χαµηλών ρύπων έως 50 γρ. CO-,/χλµ., το ποσό της προσαυξηµένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών, µε βάση τα οριζόµενα στην περ. δ’ του άρθρου 22Β του Ν.4172/2013.

Αφορά δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 23/07/2020 (άρθρο 7 Ν. 4710/2020).

Ως έτος πραγµατοποίησης των δαπανών αυτών νοείται το έτος που αυτές αφορούν.

Ποιους αφορούν οι διατάξεις του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε. περί προσαυξηµένης έκπτωσης δαπανών

Οι διατάξεις του άρθρου 22Β έχουν εφαρµογή για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες που πραγµατοποιούν τις πιο πάνω δαπάνες, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά).

Υπολογισµός προσαυξηµένης έκπτωσης εξωλογιστικά

Η προσαυξηµένη έκπτωση επί των υπόψη δαπανών διενεργείται εξωλογιστικά µε την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος στα έτη πραγµατοποίησης των εν λόγω δαπανών.

Δαπάνες άρθρου 22Β Κ.Φ.Ε. που αφορούν πάγια επιχείρησης

Εφόσον πρόκειται για δαπάνες του άρθρου 22Β Κ.Φ.Ε. οι οποίες αφορούν πάγια της επιχείρησης τα οποία καλύπτονται και από το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 24 ΚΦΕ (περί φορολογικών αποσβέσεων), η επιχείρηση δύναται είτε να εκπέσει τις δαπάνες αυτές κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 22Β είτε να διενεργήσει απόσβεση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 24.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει τη διενέργεια απόσβεσης, αυτή θα τηρείται µέχρι την πλήρη απόσβεση του παγίου.

Προσαυξηµένη έκπτωση δαπανών εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εκπεσιµότητας του άρθρου 22 Κ.Φ.Ε.. Η διενέργεια προσαυξηµένης έκπτωσης µε βάση το άρθρο 22Β Κ.Φ.Ε. παρέχεται για τις δαπάνες για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις και εκπίπτουν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 22 ΚΦΕ.

Ειδικά για την εφαρµογή των διατάξεων της περ. γ’ του άρθρου 22Β θεωρείται ότι συντρέχει σε κάθε περίπτωση η προϋπόθεση της παρ. α’ (πραγµατοποιούνται προς το συµφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εµπορικές συναλλαγές της, συµπεριλαµβανοµένων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης)του άρθρου 22 του Κ.Φ.Ε. και εξετάζονται συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του άρθρου 22Β µόνο οι προϋποθέσεις των παρ. β’ και γ’ του άρθρου 22 Κ.Φ.Ε..

Αναγνωρίζεται προς συµψηφισµό η προκύπτουσα ζηµία λόγω της προσαυξηµένης έκπτωσης δαπανών

Στην περίπτωση κατά την οποία µετά την αφαίρεση και του πιο πάνω ποσοστού προσαύξησης των δαπανών προκύψουν ζηµίες, αυτές µεταφέρονται για συµψηφισµό µε µελλοντικά κέρδη µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κ.Φ.Ε.. (Ε 2031/2021).

Συσχετιζόµενοι κωδικοί

Στον κωδικό 504 (2η σελ. πίνακα φορολογικής αναµόρφωσης) (πρώην κωδικός 058) καταχωρείται το άθροισµα του υποπίνακα 9Α «Δαπάνες άρθρου 22Β Ν.4172/2013» του Πίνακα 9 « Προσαυξηµένη έκπτωση δαπανών (άρθρα 22Β, 71ΣΤ και 24 Ν.4172/2013)». Ο υποπίνακας 9Α συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες τα οποία έχουν πραγµατοποιήσει δαπάνες αγοράς, µίσθωσης κ.λπ. κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου αυτού. (Ε 2031/2021, Ε 2040/2022)

2.Πίνακας 9Β Δαπάνες για την εφαρµογή ηλεκτρονικής τιµολόγησης άρθρου 71 ΣΤ Ν. 4172/2013 (Εξωλογιστικά)


Στον πίνακα 9Β αναγράφονται οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής τιµολόγησης για την οποία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 71 ΣΤ του Κ.Φ.Ε., όπως αυτό προστέθηκε µε τοάρθρο 48 του Ν. 4701/2020 δόθηκαν σηµαντικά κίνητρα και ευεργετήµατα, κάποια εκ των οποίων αφορούν σε προσαυξηµένη έκπτωση δαπάνης (Σχετ. Α 1258/2020)

001 Δαπάνη για την αρχική προµήθεια τεχνικού εξοπλισµού και λογισµικού που απαιτείται για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής τιµολόγησης – άρθρο 71 ΣΤ Ν. 4172/2013

Στον κωδικό 001 του υποπίνακα συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγµατοποιήσει δαπάνες για την αρχική προµήθεια τεχνικού εξοπλισµού και λογισµικού, που απαιτείται για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, το ποσό της προσαυξηµένης έκπτωσης (πλήρους απόσβεσης) από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε εκατό τοις εκατό (100%) της πλήρους απόσβεσης, στο έτος πραγµατοποίησής τους, µε βάση τα οριζόµενα στην περ. β’ της παρ.2 του άρθρου 71ΣΤ του Ν.4172/2013.

002 Δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιµολογίων δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιµολογίων

Στον κωδικό 002 του υποπίνακα συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγµατοποιήσει δαπάνες παραγωγής, διαβίβασης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης ηλεκτρονικών τιµολογίων, το ποσό της προσαυξηµένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε εκατό τοις εκατό (100%) των δαπανών αυτών, για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης µέσω ηλεκτρονικής τιµολόγησης, µε βάση τα οριζόµενα στην περ. γ’ της παρ.2 του άρθρου 71ΣΤ του Ν.4172/2013.

Για τις οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιµολόγηση µέσω Παρόχου και υπό την προϋπόθεση ότι την εφαρµόζουν αποκλειστικά για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ή των φορολογικών ετών για τα οποία έχει γίνει η επιλογή αυτή.

Απαιτούµενα δικαιολογητικά

Την παραγόµενη από τον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. εκτύπωση της ηλεκτρονικά υποβληθείσας «Δήλωση Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων µέσω Παρόχου», «Δήλωση Αποδοχής Λήψης Ηλεκτρονικών Τιµολογίων» ή «Δήλωση Ανάκλησης», κατά περίπτωση, που ορίσθηκε µε την Α.1258/2020 απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 71ΣΤ του Ν. 4172/2013, για την παροχή των κινήτρων εφαρµογής της ηλεκτρονικής τιµολόγησης ( Α 1052/2022 ).

Συσχετιζόµενοι κωδικοί

Στον κωδικό 509 (2η σελ. πίνακα φορολογικής αναµόρφωσης) (πρώην κωδικό 069) καταχωρείται το άθροισµα του υποπίνακα 9Β «Δαπάνη για την εφαρµογή ηλεκτρονικής τιµολόγησης - 71 ΣΤ» του Πίνακα 9 «Προσαυξηµένη έκπτωση δαπανών (άρθρα 22Β, 71ΣΤ και 24 Ν.4172/2013)».

Ο υποπίνακας αυτός συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες τα οποία έχουν πραγµατοποιήσει δαπάνες για την εφαρµογή ηλεκτρονικής τιµολόγησης, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 71ΣΤ του Κ.Φ.Ε.

3.Πίνακας 9Γ Προσαυξηµένες αποσβέσεις άρθρου 24 Ν.4172/2013 (Εξωλογιστικά)


Ο υποπίνακας 9Γ συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες τα οποία διενεργούν αποσβέσεις εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου µηδενικών/χαµηλών ρύπων σε νησιωτικούς ή µη δήµους, του κόστους για την αναβάθµιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) και του κόστους ενεργειακής απόδοσης ή εξοικονόµησης νερού, καθώς και του κόστους της επένδυσης δηµιουργίας µονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχηµάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών µε τα ηλεκτρικά οχήµατα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Ε 2026/2020, Ε 2040/2022).

001 Δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου άρθρου 24 Ν. 4172/2013 µηδενικών ρύπων

Στον κωδικό 001 του υποπίνακα συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγµατοποιήσει δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου µηδενικών ρύπων, µε µέγιστη Λιανική Τιµή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως τις 40.000 ευρώ, το ποσό της προσαυξηµένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών και σε ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) για το υπερβάλλον ποσό, µε βάση τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013.

002 Δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου άρθρου 24 Ν. 4172/2013 χαµηλών ρύπων

Στον κωδικό 002 του υποπίνακα συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγµατοποιήσει δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου χαµηλών ρύπων, Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως τις 40.000 ευρώ το ποσό της προσαυξηµένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών και σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για το υπερβάλλον ποσό, µε βάση τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013.

Σηµείωση: Την πιο πάνω έκπτωση (περ. 001, 002) δικαιούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, µε την προϋπόθεση ότι το αυτοκίνητο θεωρείται πάγιο στοιχείο της επιχείρησης, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, που διενεργούν δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλµ., ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά).

Η επιπλέον έκπτωση σε ποσοστό 50% και 25%, (ή 30% και 15%, κατά περίπτωση) επί των υπόψη δαπανών διενεργείται εξωλογιστικά µε την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος στα έτη απόσβεσης των υπόψη εταιρικών οχηµάτων.

Ισχύει για δαπάνες που πραγµατοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2020 και µετά.

Παράδειγµα

Ανώνυµη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2020 προβαίνει στην αγορά εταιρικού οχήµατος (µέσο µεταφοράς ατόµων) µηδενικών ρύπων αξίας 70.000 ευρώ το οποίο έχει Λ.Τ.Π.Φ. 50.000 ευρώ.

Ο συντελεστής απόσβεσης για το όχηµα αυτό ανέρχεται σε 50%, σύµφωνα µε τον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 Κ.Φ.Ε..

Άρα η απόσβεση διενεργείται σε δυο έτη (στο παράδειγµά µας: στα έτη 2020 και 2021).

Η εταιρεία θα διενεργήσει φορολογική απόσβεση ύψους €35.000 (70.000 * 50%) σε καθένα από τα έτη 2020 και 2021.

Επιπλέον δικαιούται να εκπέσει φορολογικά, µε την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, επιπλέον απόσβεση συνολικού ύψους € 15.750 σε κάθε ένα από τα έτη αυτά, το οποίο προκύπτει ως εξής: 50% επί του ποσού της ετήσιας απόσβεσης που αναλογεί στη Λ.Τ.Π.Φ. έως 40.000 ευρώ ((35.000*40.000/ 50.000)*50%=14.000), και 25% επί του ποσού της ετήσιας απόσβεσης που αναλογεί στη Λ.Τ.Π.Φ. που υπερβαίνει το όριο των 40.000 ευρώ, ήτοι στις €10.000 (( 35.000*10.000/50.000)*25%=1.750)

Εποµένως, η επιχείρηση σε κάθε ένα από τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της ως απόσβεση το ποσό των 50.750 ευρώ (35.000 ευρώ βάσει συντελεστή του πίνακα της παρ. 4 άρθρου 24 ΚΦΕ, προσαυξηµένο κατά 15.750 ευρώ.

Αναγνωρίζεται προς συµψηφισµό η προκύπτουσα ζηµία λόγω της προσαυξηµένης έκπτωσης δαπανών

Στην περίπτωση κατά την οποία µετά την αφαίρεση των ανωτέρω προσαυξηµένων αποσβέσεων που διενεργούνται εξωλογιστικά προκύψουν ζηµίες, αυτές µεταφέρονται για συµψηφισµό µε µελλοντικά κέρδη µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 Κ.Φ.Ε..

Αυτοκίνητα µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλµ, σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας των οχηµάτων

Προκειµένου να διαπιστωθεί εάν τα εταιρικά αυτοκίνητα είναι µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλµ, λαµβάνονται υπόψη τα αναγραφόµενα στην άδεια κυκλοφορίας των οχηµάτων.

Προσδιορισµός Λιανικής Τιµής Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.)

Η Λιανική Τιµή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) οχήµατος κατά µάρκα, µοντέλο, τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού είναι η τιµή που προκύπτει από τους υποβαλλόµενους τιµοκαταλόγους στην Αρµόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσηµους αντιπροσώπους/διανοµείς αυτοκινήτων ή άλλα υπόχρεα πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένης και της αξίας του πρόσθετου/ προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισµού, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόµησης και αναγράφεται στη «Βεβαίωση Ανώτατης προτεινόµενης Λιανικής Τιµής προ Φόρων» που χορηγείται σχετικά από τους τελευταίους.

Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά δεν δύναται να χορηγήσουν τη σχετική βεβαίωση, η Λ.Τ.Π.Φ. λαµβάνεται εναλλακτικά από την αναγραφόµενη στα οικεία παραστατικά πώλησης αξία, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόµησης, µη συνυπολογιζόµενων τυχόν εκπτώσεων που έχουν χορηγηθεί.

003 Δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου σε νησιωτικούς δήµους άρθρου 24 Ν. 4172/2013 µηδενικών ρύπων

Στον κωδικό 003 του υποπίνακα συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγµατοποιήσει δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου µηδενικών ρύπων από επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήµους της ελληνικής επικράτειας, µε µέγιστη Λιανική Τιµή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως τις 40.000 ευρώ, το ποσό της προσαυξηµένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δαπανών αυτών και ποσοστό τριανταπέντε τοις εκατό (35%) για το υπερβάλλον ποσό, µε βάση τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013.

004 Δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου σε νησιωτικούς δήµους άρθρου 24 Ν. 4172/2013 χαµηλών ρύπων

Στον κωδικό 004 του υποπίνακα συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγµατοποιήσει δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου χαµηλών ρύπων από επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήµους της ελληνικής επικράτειας, µε µέγιστη Λιανική Τιµή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως τις 40.000 ευρώ, το ποσό της προσαυξηµένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των δαπανών αυτών και ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για το υπερβάλλον ποσό, µε βάση τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013.

Ισχύς διατάξεων περ. 003 και 004

Οι ως άνω διατάξεις έχουν περιορισµένη ισχύ και εφαρµόζονται µόνο για τα πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 2021.

Για τα έτη από το 2022 και µετά ως προς τη διενέργεια αποσβέσεων εταιρικών οχηµάτων µηδενικών ή χαµηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλµ. θα έχουν ισχύ και για αυτές τις επιχειρήσεις τα όσα αναφέρονται στις περ. 001 και 002.

Σηµείωση: Με την υπ. Αριθµ. ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/90485/323 (ΦΕΚ Β 4504/30-9-2021) απόφαση, ορίσθηκαν οι όροι και οι λεπτοµέρειες χορήγησης των ενισχύσεων που αφορά την προσαυξηµένη έκπτωση αποσβέσεων οχηµάτων µηδενικών και χαµηλών ρύπων σε επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήµους, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013.

Για τους δικαιούχους των ενισχύσεων της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013, απόφαση του Αυτοτελούς Τµήµατος Ηλεκτροκίνησης και της Επιτελικής Δοµής ΕΣΠΑ - Τοµέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά µε τη δυνατότητα λήψης της αναλογούσας προσαυξηµένης έκπτωσης, δυνάµει του κανονισµού de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/90485/323/30-09-2021 (ΦΕΚ Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Α 1052/2022)

005 Δαπάνη απόσβεσης κόστους ενεργειακής απόδοσης άρθρου 24 Ν.4172/2013

Στον κωδικό 005 του υποπίνακα καταχωρούνται οι προσαυξηµένες αποσβέσεις µε βάση τις διατάξεις της περ. α’ της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του Ν.4172/2013.

Το συναφές µε την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόµηση νερού κόστος αποσβένυται µε τους συντελεστές του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. προσαυξηµένους κατά ποσοστό 100% για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 14/6/2018.

Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 10%, ο προσαυξηµένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει τις 10 ποσοστιαίες µονάδες.

Εξαιρούνται οι κατηγορίες ενεργητικού επιχείρησης σχετικές µε: «Αεροσκάφη, σιδηροδροµικούς συρµούς, πλοία και σκάφη», «Μέσα µεταφοράς ατόµων» και «Μέσα µεταφοράς εµπορευµάτων».

Αφορά

Οικονοµικά κίνητρα για την εξοικονόµηση νερού και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, προκειµένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις στα πεδία αυτά, προωθώντας ουσιαστικά την κυκλική οικονοµία και τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής (άρθρο 10 Κ.Φ.Ε. όπως προστέθηκε µε άρθρο 117 Ν. 4549/2018, ΠΟΛ. 1147/2018).

Έκπτωση προσαυξηµένων αποσβέσεων εξωλογιστικά

Τα ποσά των προσαυξηµένων αποσβέσεων αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσµατα των νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων και των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους εντός του οποίου αφορούν.

Αφετηρία υπολογισµού

Ο υπολογισµός τους άρχεται από τον επόµενο µήνα εντός του οποίου χαρακτηρίζονται ως υπαγόµενες στις διατάξεις αυτές οι συναφείς µε την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόµηση νερού δαπάνες.

Αναγνώριση των ζηµιών που προκύπτουν λόγω προσαυξηµένων αποσβέσεων

Σε περίπτωση που µετά την αφαίρεση των ως άνω αποσβέσεων προκύψουν ζηµίες, αυτές µεταφέρονται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4172/2013 ( ΠΟΛ. 1221/2018).

Σηµείωση: Με την ΠΟΛ. 1221/2018, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του Ν.4172/2013.

Οι συντελεστές απόσβεσης των χαρακτηρισµένων ως συναφών µε την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόµηση νερού δαπανών διπλασιάζονται, εφόσον οι δαπάνες αντιστοιχούν σε στοιχεία ενεργητικού του πίνακα της παρ.4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 µε συντελεστή έως 10% και ως εκ τούτου, οι συντελεστές της τελικής ετήσιας απόσβεσης αυτών διαµορφώνονται σε ποσοστό έως 20%, κατά περίπτωση.

Οι συντελεστές απόσβεσης των υπόψη δαπανών, των οποίων ο αρχικός συντελεστής υπερβαίνει το 10%, δεν διπλασιάζονται, ωστόσο, δύνανται να προσαυξηθούν έως 10 ποσοστιαίες µονάδες.

Στην περίπτωση που οι εν λόγω δαπάνες συνιστούν κόστη βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής ή αποκατάστασης του περιβάλλοντος και πραγµατοποιούνται µε τη µορφή παρεµβάσεων σε υφιστάµενα πάγια στοιχεία της επιχείρησης, οι προσαυξηµένες αποσβέσεις υπολογίζονται µόνο επί των συγκεκριµένων δαπανών και δε λαµβάνεται υπόψη η αναπόσβεστη αξία του παγίου επί του οποίου αυτές πραγµατοποιούνται (Ε 2065/2020 ).

Απαιτούµενα δικαιολογητικά

Έκθεση µηχανικού της παρ. 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1221/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, καθώς και την τεχνική έκθεση εργασιών της παρ. 2 του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης (Α 1052/2022).

006 Δαπάνη απόσβεσης µε βάση τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 71 Ζ ν. 4172/2013 Περ. Δυτική Μακεδονίας/Αρκαδίας

Στον κωδικό 006 του υποπίνακα συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικών οχηµάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών µε τα ηλεκτρικά οχήµατα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το ποσό της προσαυξηµένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε δέκα πέντε τοις εκατό (15%) των δαπανών αυτών και ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) όταν πρόκειται για χρηµατοδοτική µίσθωση κατά την έννοια του ν.4308/2014, µε βάση τα οριζόµενα στην περ. α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 71Ζ του ν.4172/2013 ( Ε. 2051/2021 , Ε 2040/2022 ).

Ποιους αφορούν τα κίνητρα

Τα κίνητρα του άρθρου 71 Ζ ΚΦΕ ισχύουν µόνον για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και εφαρµόζονται για δαπάνες που πραγµατοποιούνται και εισοδήµατα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01/01/2020 και µετά.

Καταλαµβάνουν τόσο τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα όσο και τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες παραγωγής ηλεκτρικών οχηµάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών µε τα ηλεκτρικά οχήµατα των περ. α’, β’, δ’, ε’ και στ’ του άρθρου 45 του ΚΦΕ.

Φορολογικές αποσβέσεις

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 71 Ζ του Κ.Φ.Ε. όπως προστέθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 4710/2020, την Ε 2134/2020 και την Ε 2051/2021, ορίζεται ότι:

Κατά τον προσδιορισµό των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα όσον αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία µονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχηµάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών µε τα ηλεκτρικά οχήµατα, οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από:

αα) τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις περιπτώσεις εκτός της υποπερ. ββ’, προσαυξηµένες κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

ββ) τον µισθωτή, σε περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης κατά την έννοια του ν. 4308/2014, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο αυτόν, προσαυξηµένες κατά δέκα τοις εκατό (10%).

Η φορολογική απόσβεση του κόστους της επένδυσης, πλην των στοιχείων ενεργητικού της παρ. 3 του άρθρου 24 Κ.Φ.Ε. (στοιχεία ενεργητικού που δεν υπόκεινται σε απόσβεση), για τη δηµιουργία µονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχηµάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών µε τα ηλεκτρικά οχήµατα πραγµατοποιείται ισόποσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας.

Οι διατάξεις αυτές της παρ. 3 του άρθρου 71Ζ Κ.Φ.Ε. εφαρµόζονται µόνο για τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού και γενικά το κόστος της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι την έναρξη λειτουργίας της µονάδας. Για σκοπούς εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου 71Ζ Κ.Φ.Ε. ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της µονάδας πιστοποιείται µε την έκδοση ή τροποποίηση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας µονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχηµάτων (Η/Ο) και αγαθών ή ειδών σχετικών µε τα Η/Ο που εγκαθίστανται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου από την αρµόδια κατά περίπτωση αδειοδοτούσα αρχή από αυτές που ορίζονται µε τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν.3982/2011, όπως αυτές ισχύουν, µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 25 Α του ν.3982/2011 το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 4 του ν.4710/2020.

Παράδειγµα

Επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρικών οχηµάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών µε τα ηλεκτρικά οχήµατα έχει ιδιόκτητη ειδική βιοµηχανική εγκατάσταση µε αρχικό κόστος επένδυσης 1.200.000 ευρώ,

Η επιχείρηση µε αφετηρία το φορολογικό έτος που θα λάβει χώρα η έναρξη λειτουργίας της µονάδας και εντός τριών ετών ισόποσα θα διενεργήσει κάθε έτος απόσβεση ίση µε 400.000 ευρώ.

Επιπλέον κάθε ένα από τα τρία αυτά έτη θα εκπίπτει εξωλογιστικά ποσό ίσο µε 60.000 ευρώ (400.000 * 15%).

Στην περίπτωση που πρόκειται για χρηµατοδοτική µίσθωση η εν λόγω επιχείρηση ως µισθωτής θα διενεργήσει τις ανωτέρω αποσβέσεις και επιπλέον για κάθε ένα από τα τρία έτη θα εκπίπτει εξωλογιστικά ποσό ίσο µε 40.000 ευρώ (400.000 * 10%).

007 Δαπάνη απόσβεσης των παγίων που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4608/2019

Ο κωδικός 007 του υποπίνακα συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4608/2019.

008 Δαπάνη απόσβεσης παγίων µεταποιητικών επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4608/2019

Ο κωδικός 008 του υποπίνακα συµπληρώνεται από τις µεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρο 12 του ν. 4608/2019.

Σηµείωση: Λόγω µη υπαγωγής επιχειρήσεων στο κίνητρο της επιτάχυνσης φορολογικών αποσβέσεων παγίων του ν. 4608/2019 εντός του φορολογικού έτους 2021, οι ως άνω κωδικοί 007 και 008 µένουν ανενεργοί για το έτος αυτό.

Το άρθρο 12 καταργήθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν. 4608/2019 από τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 02/12/2021.

Συσχετιζόµενοι κωδικοί

Στον κωδικό 512 (2η σελ. πίνακα φορολογικής αναµόρφωσης) (πρώην κωδικό 056) καταχωρείται το άθροισµα του υποπίνακα 9Γ «Προσαυξηµένες αποσβέσεις άρθρο 24 ν.4172/2013» του Πίνακα 9 «Προσαυξηµένη έκπτωση δαπανών (άρθρα 22Β, 71ΣΤ και 24 ν.4172/2013)» ( Ε. 2206/2020 , Ε 2040/2022 ).

Το άρθρο αποτελεί µέρος του βιβλίου ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2022 - Πρακτικός Οδηγός Συµπλήρωσης για Noµικά Πρόσωπα.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επιχειρήσεις, Εργαζόμενοι, Εκπτώσεις δαπανών, Εταιρικά αυτοκίνητα, Ακαθάριστα έσοδα