23/05/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Περιπτώσεις αφορολόγητων ποσών που αποκτούνται από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Μείωση εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα φυσικών προσώπων που µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα (άρθρο 5Γ Κ.Φ.Ε.)

Το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν στην Ελλάδα µέσα στο φορολογικό έτος, τα φυσικά πρόσωπα που µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, σύµφωνα τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 5Γ του Ν. 4172/2013, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήµατος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α για επτά (7) συναπτά φορολογικά έτη.

Για την εφαρµογή του άρθρου 5γ κοινοποιήθηκαν οδηγίες µε την Ε.2224/2021 .

Ισχύς. Με την παρ.10 του άρθρου 81 του νόµου 4758/2020 η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει από 1/1/2021 ( Ε.2015/2021).

2. Αφορολόγητο ενισχύσεων για προµήθεια θερµαντικών σωµάτων επιχειρήσεων εστίασης

Το ποσό ενισχύσεων που θα καταβληθούν στο πλαίσιο δράσεων επιχορήγησης των επιχειρήσεων εστίασης για την προµήθεια θερµαντικών σωµάτων εξωτερικού χώρου, είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο. Επίσης, απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167). Η ως άνω ενίσχυση αφορά το χρονικό διάστηµα ισχύος των έκτακτων µέτρων αντιµετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού covid-19, και πάντως όχι πέραν της 30ής/4/2021. Ισχύς των ως άνω διατάξεων από 4/12/2020.

3. Ενισχύσεις αντιµετώπισης συνεπειών πανδηµίας covid

α. Οι οικονοµικές ενισχύσεις που λαµβάνονται µε ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους αυτοαπασχολουµένους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α΄ 43), και για τους ιδιοκτήτες ατοµικών επιχειρήσεων, καθώς και για επιχειρήσεις µε τη µορφή οµόρρυθµων, ετερόρρυθµων και περιορισµένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.), εκτός των ανώνυµων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζοµένους ή απασχολούν µέχρι και είκοσι (20) εργαζοµένους, είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσµεύονται και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα (άρθρο όγδοο Π.Ν.Π. 68/20-3-2020, Ε.2055/2020 , Σ.ΛΟ.Τ. 1137/2020 για τη λογιστική αντιµετώπιση της αποζηµίωσης των 800 ευρώ).

β. Αµοιβές ιδιωτών ιατρών σε δηµόσια νοσοκοµεία για την αντιµετώπιση του covid. Οι αµοιβές των ιδιωτών ιατρών από την απασχόλησή τους σε δηµόσια νοσοκοµεία για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών λόγω Covid, είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσµεύονται και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη (Ε.2055/2020, Π.Ν.Π. 13/4/2020).

γ. Επιστρεπτέα προκαταβολή. Η ενίσχυση µε τη µορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συµψηφίζεται µε οποιαδήποτε οφειλή ( ΓΔΟΥ94/2020 , Σ.ΛΟ.Τ. 957/2020 ).

4. Οικονοµική ενίσχυση πληµµυροπαθών Κρήτης.

Η καταβαλλόµενη έκτακτη οικονοµική βοήθεια δεν εµπίπτει σε καµία κατηγορία εισοδήµατος, ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη. Δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, συµπεριλαµβανοµένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Ν. 4172/2013 (Δ.11/32052/2019).

5. Ενίσχυση πληγέντων ( Ν.4722/2020).

Πρόκειται για ποσά που καταβλήθηκαν στα πληγέντα φυσικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή µόνιµα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πληµµυρών που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στις 8 και 9 Αυγούστου 2020, η οποία ορίζεται ως αφορολόγητη και δεν υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. ( Ε.2112/2021) .

6. Αποζηµίωση τουριστικών καταλυµάτων ( άρθρο 36 Ν. 4753/2020).

Το ποσό της αποζηµίωσης που προέρχεται από τη µίσθωση τουριστικών καταλυµάτων προκειµένου να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για την προσωρινή διαµονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιµετώπισης του κινδύνου µετάδοσης του covid-19, το οποίο καταβάλλεται δυνάµει της υπ΄ αρ. 8825/12-6-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού (ΦΕΚ Β΄ 2270) είναι αφορολόγητο και δεν υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. (σχετ. άρθρο 36, Ν.4753/2020 -ΦΕΚ Α΄ 227).

7. Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού covid-19 στον πρωτογενή τοµέα ( άρθρο 146 Ν.4764/2020).

Πρόκειται για ποσά που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο δράσεων αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού covid-19 στον πρωτογενή τοµέα, συγχρηµατοδοτούµενων ή µη, οι οποίες δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του Κ.Φ.Ε..

8. Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού covid-19 στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τουρ. γραφεία-επιχειρήσεις που διαθέτουν τουρ. λεωφορεία Δ.Χ. ( άρθρο 139 Ν. 4764/2020).

Το ποσό της έκτακτης επιδότησης του άρθρου 111 του Ν.4714/2020 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 139 του Ν.4764/2020 που χορηγείται ως αποζηµίωση στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., στα τουριστικά γραφεία και στις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών µεταφορών, που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης, καθώς και στα τουριστικά γραφεία που διαθέτουν και έχουν θέσει σε κυκλοφορία τουριστικά τρένα, οι οποίες πλήττονται από τον αναγκαστικό περιορισµό των οδικών και σιδηροδροµικών επιβατικών µεταφορών εξαιτίας µέτρων κρατικής παρέµβασης, που αποσκοπούν στον περιορισµό των επιπτώσεων της πανδηµίας covid-19 και η οποία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 του Ν.4753/2020 είναι αφορολόγητη και δεν υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε..

9. Επιχορηγήσεις και ενίσχυση πρώτης αρωγής για θεοµηνίες.

Στις επιχειρήσεις και στους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από θεοµηνίες, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση για την αντιµετώπιση των ζηµιών από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, καθώς και εφάπαξ ενίσχυση ως πρώτη αρωγή, η οποία είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, µη εφαρµοζοµένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής της. Δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Ν. 4172/2013 ( άρθρο 4 Ν.4797/2021 και Ε.2113/2021 ).

10. Αποζηµίωση για κάλυψη ζηµίας.

Το ποσό της ζηµίας που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο και καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία σε επιχειρήσεις και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, µη εφαρµοζοµένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής της. Δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά ( άρθρο 5 του Ν. 4797/2021 και Ε.2113/2021).

11. Ενίσχυση µε τη µορφή αυξηµένης αποζηµίωσης ειδικού σκοπού.

Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονοµικά λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού covid-19, η ενίσχυση που χορηγείται ως µέτρο στήριξης µε τη µορφή «αυξηµένης αποζηµίωσης ειδικού σκοπού», είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, µη εφαρµοζοµένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής της. Δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 ( άρθρο 28 Ν.4797/2021 και Ε.2113/2021 ).

12. Ωφέλεια από τη διαγραφή υποχρεώσεων της στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα.

Το ποσό που ωφελείται επιχείρηση από τη διαγραφή υποχρεώσεών της, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 99 του ΠτΚ δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδηµα κατά το χρόνο διαγραφής τους και θα πρέπει να εµφανιστεί σε ειδικό αποθεµατικό. Σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής του δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του Ν.4172/2013, δεδοµένου ότι το ποσό της υπόψη ωφέλειας δεν εµπίπτει στην έννοια του εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα. Τα παραπάνω εφαρµόζονται και σε περίπτωση που το νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα τηρεί απλογραφικά βιβλία, όπου το ποσό της ως άνω ωφέλειας παρακολουθείται εξωλογιστικά (Ε.2164/2020).

13. Αντιστάθµισµα νησιωτικού κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ).

Το Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Δεν προσµετράται στο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδηµα και δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 ( παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4551/2018).

14. Έκτακτο έσοδο λόγω έκπτωσης 25% σε Φ.Π.Α. και ρυθµισµένες οφειλές

Το έκτακτο έσοδο λόγω έκπτωσης σε ποσοστό 25% επί του Φ.Π.Α. και των ρυθµισµένων οφειλών, των άρθρων 1 και 2 της Π.Ν.Π. 11/3/2020, δεν φορολογείται ( Ε.2207/2020 , Σ.ΛΟ.Τ. 834/2020 για το λογιστικό χειρισµό).

15. Ενισχύσεις πληγέντων από τον κυκλώνα «Ιανός»

Το ποσό των πάσης φύσεως ενισχύσεων προς τους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του µεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πληµµύρες της 18ης και 19ης Σεπτεµβρίου 2020 είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο ( άρθρο 2 Ν.4728/2020, εγκ. 136906/2020, 148779/2020, Ε.2212/2020 ).

16. Επιδότηση τόκων πάγιων δαπανών, λόγω covid

Η ενίσχυση µε τη µορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονοµικά λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού covid-19 στο πλαίσιο της στήριξης για µη καλυπτόµενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συµψηφίζεται µε οποιαδήποτε οφειλή και δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης (Ε.2059/2021 ΓΔΟΥ 1046/2021, 808/2021, άρθρο 29 Ν.4772/2021).

17. Οικονοµική ενίσχυση «Αεροπορίας Αιγαίου ΑΕ».

Η χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης, µε τη µορφή άµεσης επιχορήγησης στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» για την αποκατάσταση της άµεσα συναρτώµενης µε την πανδηµία του κορωνοϊού covid-19 ζηµίας που υπέστη, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη. Επίσης, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, µη εφαρµοζόµενης της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 (Ε.2059/2021).

18. Αποζηµίωση αποδοχών αδείας που καταβάλλεται στις επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού τοµέα

Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Ν. 4745/2020, η αποζηµίωση αποδοχών αδείας που καταβάλλεται στον εργοδότη σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, είναι αφορολόγητη.

19. Αποζηµίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσµεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας, από την έξαρση του κορωνοϊού covid-19.

Η αποζηµίωση χρήσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσµεύθηκαν αναγκαστικά και εν συνόλω από το Δηµόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δηµόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την έξαρση του κορωνοϊού covid-19, κατ΄ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου τέταρτου της από 25/2/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο1 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄ 76), είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη ( άρθρο 42Ν.4790/2021, σχετ. και άρθρο 44 Ν.4812/2021, Ε.2193/2021 ).

20. Επιχορήγηση αγροτικών εκµεταλλεύσεων των πληγέντων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από 1 Μαίου έως τέλος Αυγούστου 2021.

Η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 (εγκ. 110745/2021).

21. Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Η ενίσχυση που καταβάλλεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 73 του Ν. 4864/2021, στις επιχειρήσεις αυτές είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται ειδική εισφορά αλληλεγγύης και δεν εφαρµόζεται παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής της (Ο ΔΕΑΦ 1110885/2021).

22. Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης επιχειρήσεων εστίασης προµήθειας πρώτων υλών.

Τα ποσά αυτά δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), µη εφαρµοζοµένης της παρ. 1 τουάρθρου 47 του Ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους (Ε.2137/2021).

23. Ενίσχυση επιχειρήσεις προµήθειας θερµαντικών σωµάτων.

Η ενίσχυση αυτή δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), µη εφαρµοζοµένης της παρ. 1 τουάρθρου 47 του Ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους ( Ε.2120/2021 ).

24. Επιχορήγηση αυτοαπασχολούµενων δικηγόρων, κεφαλαίου κίνησης τουριστικών επιχειρήσεων, γυµναστηρίων, παιδότοπων πληττόµενων λόγω covid.

Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη απαλλάσσεται της εισφοράς αλληλεγγύης και δεν εφαρµόζεται η παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής της (Ε. 2120/2021).

25. Οικονοµική ενίσχυση σε επιχειρήσεις του πρωτογενή τοµέα λόγω covid.

Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες στο πλαίσιο δράσεων αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού covid-19 στον πρωτογενή τοµέα, συγχρηµατοδοτούµενων ή µη, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), µη εφαρµοζόµενης της παρ. 1 του άρθρου 47 τουΝ. 4172/2013 σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους ( Ε.2012/2021 ).

26. Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέµειναν κατ' εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω covid-19.

Η ενίσχυση δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), µη εφαρµοζοµένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους (Ε.2102/2021 ).

27. Οικονοµικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, µηχανικούς, οικονοµολόγους και γεωτεχνικούς.

Η οικονοµική ενίσχυση που χορηγείται στους παραπάνω λόγω covid είναι αφορολόγητη και απαλλάσσεται της εισφοράς αλληλεγγύης (ΚΥΑ 5629/2021).

28. Εφάπαξ έκτακτη οικονοµική ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή, σε επιχειρήσεις και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές από την 27η Ιουλίου 2021 και έως την 13η Αυγούστου 2021.

Η ενίσχυση πρώτης αρωγής είναι αφορολόγητη, µη εφαρµοζόµενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής της, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 (ΓΔΟΥ 841/2021).

29. Οικονοµική ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδροµής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και έως την 13η Αυγούστου 2021.

Η ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι της στεγαστικής συνδροµής είναι αφορολόγητη, µη εφαρµοζόµενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής της, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 ( ΓΔΟΥ 842/2021 ).

30. Ενίσχυση σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονοµικά λόγω της εµφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού covid-19 κατά τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο 2021, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και υπέστησαν µεγάλες οικονοµικές απώλειες που επιτάθηκαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχής γενοµένης την 3η Αυγούστου 2021 στην Β. Εύβοια.

Η ενίσχυση µε τη µορφή επιχορήγησης είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, µη εφαρµοζόµενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 (ΚΥΑ 157866/9-12-2021).

31. Ενίσχυση για τη δηµιουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος.

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηµατοδοτούµενης από το Ε.Σ.Π.Α. δράσης e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάµενων Μ.µ.Ε. επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεµπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθµιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήµατος» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 (Ο ΔΑΕΦ1110885/10-12-2021, 1038522/2021).

32. Οικονοµική ενίσχυση σε πληγέντα φυσικά και νοµικά πρόσωπα από τον σεισµό της 30ης Οκτωβρίου 2020 στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάµου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως αυτές οριοθετήθηκαν ή/και τον σεισµό της 3ης Μαρτίου 2021 στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι της στεγαστικής συνδροµής είναι αφορολόγητη, µη εφαρµοζόµενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής της, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, αποκλειοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 (ΚΥΑ 161385/16-12-2021).

33. Ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδροµής φυσικών και νοµικών προσώπων που πλήττονται από θεοµηνίες.

Η ενίσχυση της πρώτης αρωγής είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, µη εφαρµοζοµένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, αποκλειοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 (Ο ΔΕΕ 1113828/20-12-2021, σχετική και η Ε.2193/2021 για τους πληγέντες από το σεισµό της Κρήτης της 27ης Σεπτεµβρίου 2021).

34. Χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Τουρισµού για την αποπληρωµή των παρόχων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα του Υπουργείου Τουρισµού «Τουρισµός για όλους» για το έτος 2021.

Τα ποσά αυτά είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 ( παρ. 2 άρθρου 131 Ν.4764/2020, ΟΔΕΕ1116878/30-12-2021).

35. Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, µουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων, χώρων παραστάσεων και επιχειρήσεων κινηµατογράφων και διανοµέων κινηµατογραφικών ταινιών, στο πλαίσιο αντιµετώπισης των συνεπειών του covid-19, για το έτος 2021.

Η οικονοµική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 (ΚΥΑ 107422/24-12-2021).

36. Αποζηµίωση ειδικού σκοπού για την προστασία των θέσεων εργασίας στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τον σεισµό της 27ης/9/2021.

Η αποζηµίωση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Ν. 4172/2013 (ΚΥΑ 108115/28-12-2021).

Αφορολόγητη είναι και η εφάπαξ έκτακτη οικονοµική ενίσχυση για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νοµικών προσώπων έναντι στεγαστικής συνδροµής. Σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησης, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου47 του Ν. 4172/2013 (Ε.2193/2021).

37. Επιχορήγηση αγροτικών εκµεταλλεύσεων για την αντιµετώπιση ζηµιών από τις πληµµύρες της 17ης έως και της 20ής Σεπτεµβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, µη εφαρµοζοµένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 (ΚΥΑ 13942/2022).

38. Αποζηµίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων που επιβλήθηκε απαγόρευση µουσικής τον Ιανουάριου 2022.

Η αποζηµίωση της περίπτωσης αυτής όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 109412/2021, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 (ΚΥΑ 1094212/2021).

39. Αποζηµίωση ειδικού σκοπού που εισπράττουν καλλιτέχνες και επαγγελµατίες της τέχνης και του πολιτισµού, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι έως και την 10/01/2021 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα: artandcultureprofessionals.services.

Η αποζηµίωση αυτή όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ 109435/2021, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 (ΚΥΑ 109435/2021).

40. Εισόδηµα από κεφάλαιο και υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου.

Με τις διατάξεις του άρθρου 298 του N. 4738/2020 (ΦΕΚ Α΄ 207), ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήµατα από κεφάλαιο και από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου ( Ε.2208/2020 ). Απαλλαγή προβλέπεται και για το φορολογικό έτος 2021 (παρ. 50 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε. και Ε.2059/2021 ).

41. Ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόµενων από την πανδηµία επιχειρήσεων Ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυµναστηρίου και σχολής χορού».

Η ενίσχυση αυτή δεν υπόκειται ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 (άρθρο 1 τροπολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που τέθηκε στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών µε τίτλο «Κύρωση της από 28/1/2022 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθµίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώµατος αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας” (ΦΕΚ Α’ 14)»).

42. Οικονοµική ενίσχυση λόγω ακραίων καιρικών φαινοµένων.

Η οικονοµική ενίσχυση που καταβάλλεται στα πληγέντα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή τις πληγείσες νοµικές οντότητες, επιχειρήσεις και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς λόγω των ακραίων καιρικών φαινοµένων, ορίζεται ως αφορολόγητη, µη εφαρµοζόµενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής της, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 (Π.Ν.Π., Ν. 4824/2021).

43. Επιχορήγηση από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων σε επιχειρήσεις που πλήττονται από θεοµηνίες

Η επιχορήγηση που δίδεται σε επιχειρήσεις και στους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, η οποία καλύπτει υλικές ζηµιές που προκλήθηκαν από θεοµηνία σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισµός, πρώτες ύλες, εµπορεύµατα, φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελµατικής χρήσης, µέσα παραγωγής, είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, µη εφαρµοζοµένης της παρ. 1του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Ν. 4172/2013 ( άρθρο 4 Ν.4797/2021, εγκ. 111822/2021).

Το άρθρο αποτελεί µέρος του βιβλίου ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2022 - Πρακτικός Οδηγός Συµπλήρωσης για Φυσικά Πρόσωπα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αφορολόγητο, Φορολογικές δηλώσεις 2022