12/04/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Επώνυμες Σκέψεις

Εταιρείες holding: Τι είναι και γιατί επιλέγονται

Ως Όμιλος θεωρείται μια ομάδα εταιρειών που έχουν μετοχική και λειτουργική σχέση μεταξύ τους και συνήθως υπηρετούν έναν κοινό στόχο.

Για παράδειγμα, ο Όμιλος Α’, αποτελείται από τη μητρική εταιρεία Α’, η οποία με τη σειρά της κατέχει το 80% της εταιρείας Β’, το 60% της εταιρείας Γ’ και το 55% της εταιρείας Δ’.

Στην πράξη ένας τραπεζικός Όμιλος μπορεί να αποτελείται από μια τράπεζα (μητρική εταιρεία) η οποία με τη σειρά της να διαθέτει θυγατρικές εταιρείες στους χώρους των αμοιβαίων κεφαλαίων, των χρηματιστηριακών εργασιών και των ασφαλιστικών υπηρεσιών προκειμένου να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτης της στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.

Άλλο ενδεχόμενο παράδειγμα Ομίλου μπορεί να προκύψει από μια βιομηχανία η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα και διαθέτει θυγατρικές του ίδιου ή παρεμφερούς αντικειμένου σε άλλες χώρες, με στόχο την διεκδίκηση μεριδίων αγοράς σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια από τη χώρα μας.

Ένας Όμιλος εκδίδει όχι μόνο εταιρικές, αλλά και ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις. Σύμφωνα με αυτές, ο Όμιλος λογίζεται ως μία υποθετική ενιαία εταιρεία, από την κερδοφορία της οποίας αφαιρούνται τα λεγόμενα «δικαιώματα μειοψηφίας». Έτσι, στο πρώτο παράδειγμα, ως δικαιώματα (κέρδη ή ζημίες) μειοψηφίας θεωρούνται το 20% των αποτελεσμάτων της εταιρείας Β’, το 40% της εταιρείας Γ’ και το 45% της εταιρείας Δ’.

Εταιρείες Συμμετοχών (holding)

Ως εταιρεία συμμετοχών (holding) θεωρείται μια εταιρεία η βασική δραστηριότητα της οποίας είναι να κατέχει μετοχικά ποσοστά (πλειοψηφικά ή μειοψηφικά) σε άλλες επιχειρήσεις. Η διαφορά με έναν οποιοδήποτε επιχειρηματικό Όμιλο είναι ότι το ποσοστό του κύκλου εργασιών της εταιρείας holding επί του κύκλου εργασιών του Ομίλου είναι πολύ μικρό (συνήθως χαμηλότερο του 20%) και συνήθως αφορά την προσφορά κάποιων διοικητικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών, ή υπηρεσιών marketing προς τις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει.

Στους στόχους μιας εταιρείας holding συγκαταλέγονται ένας ή και περισσότεροι από τους παρακάτω:

· Είσπραξη μερισμάτων από τις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει.

· Η επίτευξη υπεραξιών από την άνοδο της αξίας των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει (ορισμένες φορές και μέσα από την εισαγωγή των τελευταίων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά).

· Επίτευξη κερδών από τη (μερική ή ολική) πώληση μετοχών στις εταιρείες που συμμετέχει.

· Παροχή υπηρεσιών στις εταιρείες που συμμετέχει με στόχο είτε την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, είτε την εκμετάλλευση συνεργειών. Για παράδειγμα, η μια εταιρεία μπορεί ενδεχομένως να αποτελεί πελάτη της άλλης, ή περισσότερες εταιρείες να έχουν κοινό δίκτυο διανομής, κ.λπ.. Μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργούνται πρόσθετα οφέλη για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για έναν επενδυτή να αποκτήσει μετοχές μιας εταιρείας holding, αντί μιας άλλης επιχείρησης.

Στο ερώτημα του γιατί επιλέγεται η μορφή της Holding και όχι μια μεγάλη συγχώνευση των επιχειρήσεων αυτό σε ένα μοναδικό εταιρικό σχήμα, οι πιθανές απαντήσεις είναι πολλές. Για παράδειγμα:

Α) Γιατί αυτό είναι αδύνατο τουλάχιστον στην περίπτωση που οι συμμετοχές της holding σε άλλες εταιρείες είναι μειοψηφικές. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα ήταν ιδιαίτερα σπάνιο για τους βασικούς μετόχους μιας εταιρείας Α’ που διαγράφει κερδοφόρο πορεία και έχει ανοδικές προοπτικές να δεχτούν να ανταλλάξουν το πλειοψηφικό τους ποσοστό με ένα μειοψηφικό ποσοστό στο ευρύτερο εταιρικό σχήμα, την πορεία του οποίου δεν θα ελέγχουν και ενδεχομένως δεν θα κατανοούν πλήρως.

Β) Γιατί ακόμη και αν αυτό ήταν εφικτό (πχ ποσοστά συμμετοχής της Holding υψηλότερα του 66,67%) θα μπορούσε να αποδειχτεί αντιπαραγωγικό. Και αυτό, επειδή θα εντασσόταν σε ένα ενιαίο σχήμα διοικήσεις εταιρειών με διαφορετική κουλτούρα, ενώ συχνά θα προέκυπταν εσωτερικές συγκρούσεις και μεγαλύτερη γραφειοκρατία.

Γ) Γιατί θα οδηγούμαστε σε ένα λιγότερο ευέλικτο σχήμα που θα φρενάριζε και δεν θα επιτάχυνε την δημιουργία αξίας. Για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις η ανάπτυξη μιας εταιρείας επιτυγχάνεται καλύτερα μέσα από μορφές συνεργασίας, όπως για παράδειγμα από τη συγχώνευση με μια άλλη επιχείρηση. Τέτοιες κινήσεις διευκολύνονται όταν μια εταιρεία είναι αυτόνομη και δεν αποτελεί απλά ένα ενδοεπιχειρηματικό τμήμα (business unit) μιας άλλης εταιρείας.

Δ) Γιατί θα δυσκολευόταν η επίτευξη υπεραξιών και κερδών χαρτοφυλακίου για λογαριασμό της Holding. Για παράδειγμα, αν η Holding κατέχει το 60% μιας επιχείρησης Β’ τότε η τελευταία μπορεί να εισαχθεί αυτόνομα σε μια χρηματιστηριακή αγορά, γεγονός που συνήθως λειτουργεί υπέρ της τρέχουσας αποτίμησής της. Ένα δεύτερο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η πώληση ποσοστού των μετοχών της Β’(πχ του 20%) με σκοπό είτε την καταγραφή κερδών χαρτοφυλακίου, είτε την άντληση ρευστότητας, είτε τέλος έναν συνδυασμό των δύο παραπάνω.

Ε) Επειδή μέσα από τη μορφή της holding, οι μέτοχοί της μειώνουν τον κίνδυνο που διατρέχουν. Ας πάρουμε το παράδειγμα μιας εταιρείας holding Α’ η οποία κατέχει το 51% της Β’, το 60% της Γ’ και το 70% της Δ’, ωστόσο η εταιρεία Β’ είναι πολύ μεγαλύτερη σε μέγεθος από τις Γ’ και Δ’ και επίσης εντάσσεται στις επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου. Αν οι Α’, Β’, Γ’ και Δ’ αποτελούσαν ένα κοινό εταιρικό σχήμα, τότε μια αποτυχία της Β’ θα έθετε σε μεγάλο κίνδυνο τη βιωσιμότητα ολόκληρου του ενοποιημένου εταιρικού σχήματος, πράγμα που δεν συμβαίνει στην περίπτωση μιας holding (απλά θα διαγραφόταν η αξία μιας εκ των συμμετοχών της).

Κριτήρια επιτυχίας

Από ποιους παράγοντες όμως εξαρτάται το αν μια εταιρεία holding θα είναι επιτυχημένη ή όχι;

Πρώτον, από το πόσο επιτυχημένες είναι οι επενδυτικές κινήσεις στις οποίες προβαίνει (απόκτηση ποσοστών σε εταιρείες με καλές προοπτικές έναντι φτηνών ή έστω λογικών αποτιμήσεων).

Δεύτερον, από το κατά πόσο καταφέρνει να συντονίζει τις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει με τρόπο έτσι ώστε να επιτυγχάνονται συνέργειες και οικονομίες κλίμακας.

Τρίτον, από το να επιλέγει τον κατάλληλο χρονισμό στην απόκτηση νέων συμμετοχών, ή και στην εκποίηση υπαρχουσών, με γνώμονα την μεγιστοποίηση των συμφερόντων των μετόχων της.

Με άλλα λόγια, η εταιρεία Holding θα πρέπει κάθε φορά να επιλέγει τους κατάλληλους κλάδους δραστηριοποίησης μέσα από τη συμμετοχή της σε παραγωγικά εταιρικά σχήματα, όπως επίσης θα πρέπει να διαισθάνεται και το πότε θα πρέπει ενδεχομένως να ρευστοποιήσει -μερικώς ή και πλήρως- τις συμμετοχές της σε κάποιες εταιρείες.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Όμιλος