01/04/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Η ερώτηση - απάντηση 14 του Ε3 για την ωφέλεια από τη μείωση της επιστρεπτέας προκαταβολής

Ύστερα από την από 24/3/2022 Οδηγία με την οποία η ΕΛΤΕ γνωμοδότησε ότι:

"Οι οικονομικές οντότητες την 31/12/2021 γνωρίζουν αν έχουν εκπληρώσει ή όχι τους όρους που διέπουν τη μη αποπληρωμή. Οι οντότητες που έχουν εκπληρώσει τους όρους μη αποπληρωμής, θα καταχωρίσουν το σχετικό όφελος στα αποτελέσματα της χρήσεως 2021", η ΑΑΔΕ με την Ερώτηση - Απάντηση 14 για τη "Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε3) (Ενημέρωση 31-03-2022)" απάντησε ως εξής:

«14. Με ποιο τρόπο δηλώνεται η επιστρεπτέα προκαταβολή στο έντυπο Ε3;

Στον κωδικό 999 του υποπίνακα Ζ3 προσυμπληρώνεται για πληροφοριακούς σκοπούς το συνολικό ποσό της εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Στα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες το ποσό της ενίσχυσης το οποίο δεν επιστρέφεται αναγράφεται στον πίνακα Ζ1 στα «Λοιπά συνήθη έσοδα» στους κωδικούς 162, 262, 362 και 462, αντίστοιχα και μεταφέρεται στον κωδικό 001 του υποπίνακα 10Α και μέσω αυτού στον κωδικό 513 του εντύπου Ν στο φορολογικό έτος κατά το οποίο το εν λόγω ποσό θα καταστεί δεδουλευμένο και θα αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξης του (σχετ. ΠΟΛ.1223/2015 ), ήτοι θα οριστικοποιηθεί η ωφέλεια λόγω μη επιστροφής του. Για παράδειγμα για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των οποίων το φορολογικό έτος έληξε την 31.12.2021, το εν λόγω ποσό θα οριστικοποιηθεί και θα βαρύνει τα αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2021, θα καταχωρηθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ίδιου φορολογικού έτους.

Στα φυσικά πρόσωπα ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, ποσά που καταβλήθηκαν εντός του έτους 2021 ως προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, αναγράφονται στους κωδικούς 781-782 του εντύπου Ε1.

Τέλος, ως προς το λογιστικό χειρισμό η επιστρεπτέα προκαταβολή αντιμετωπίζεται ως κρατικό δάνειο σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τη ΣΛΟΤ 957/2020

Από την απάντηση, αν και δεν προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια, διαφαίνεται ότι και από φορολογικής απόψεως η ωφέλεια από τη μείωση της επιστρεπτέας προκαταβολής θα ωφελήσει τα έσοδα του φορολογικού έτους 2021. Ως γνωστό η ωφέλεια αυτή είναι αφορολόγητη υπό την αίρεση ότι σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της υπάγεται σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013.

Υπό το πρίσμα αυτό λοιπόν και οι «πολύ μικρές επιχειρήσεις» θα αναγνωρίσουν και από λογιστικής απόψεως την ωφέλεια αυτή κατά το 2021. Αυτό επειδή οι πολύ μικρές επιχειρήσεις «Αναγνωρίζουν τις κρατικές επιχορηγήσεις, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23» (σχετικά άρθρο άρθρο 30 παρ. 1 περ. ιστ του Ν. 4308/2014).

Τέλος να αναφερθεί ότι και από πλευράς ΦΠΑ προκύπτει ότι η ωφέλεια θα καταχωρηθεί στο 2021. Σχετικά εγκύκλιος Ε.2185/2020 Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α: «Τα ποσά που εισπράττονται ως ενίσχυση με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής δεν καταχωρίζονται στη δήλωση Φ.Π.Α. κατά τον χρόνο είσπραξής τους. Κατά τον χρόνο που θα πληρωθούν οι όροι της μη επιστροφής μέρους του ποσού της ενίσχυσης, το ποσό που δεν επιστρέφεται καταχωρίζεται στους κωδικούς 310 και 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. της οικείας φορολογικής περιόδου.»comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Έντυπο > Ε3, έντυπο Ε3, Επιστρεπτέα προκαταβολή, Φορολογικές δηλώσεις 2022