04/02/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Το έντυπο Ε11.2 για τη γνωστοποίηση λήψη της ειδικής άδειας γονέων εργαζομένων λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό

Με την με Αριθμ. 9332/2-2-2022 απόφαση του Υπ.Εργασίας γνωστοποιείται το έντυπο που θα υποβάλλεται στο Εργάνη σε περιπτώσεις που σε εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4722/ 2020 (Α'177), εργαζόμενοι γονείς, κατά την έννοια του ίδιου ως άνω άρθρου, κάνουν χρήση της προβλεπόμενης «ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους από κορωνοϊό COVID-19», διαγνωσθείσας από την 24/1/2022.

Αναλυτικά με την απόφαση Αριθμ. 9332/2-2-2022 τροποποιείται η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω­νικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονι­κής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώ­ρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β'3520), ως εξής:

Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Προθεσμίες» προστίθεται παράγραφος 25 ως ακολούθως:

«14.25 Όταν, σε εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4722/2020 (Α'177), εργαζόμενοι γονείς, κατά την έννοια του ίδιου ως άνω άρθρου, κάνουν χρήση της προβλεπόμενης «ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους από κορωνοϊό COVID-19», διαγνωσθείσας από την 24/1/2022 και λάβουν από τους εργοδότες τους τις προβλεπόμενες αποδοχές, προκειμένου να καταβληθεί στους εργοδότες αυτούς το ποσό που καλύπτεται από τον τακτικό προϋ­πολογισμό, οι τελευταίοι υποχρεούνται να υποβάλλουν εντός του επόμενου μήνα από τη χρήση της άδειας το «ΈΝΤΥΠΟ 11.2: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥ­ΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID -19 ( Άρθρο 16 του ν. 4722/2020, Α'177, όπως αντικατα­στάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022, Α' 12)»,

α) δηλώνοντας υπεύθυνα

i) ότι απέδωσαν στον/στην εργαζόμενό/-ή τους που έκανε χρήση της «ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19» τις προβλεπόμενες αποδοχές για τα ημερομίσθια που αντιστοιχούν στις ημέρες της άδειας αυτής τις οποίες χρησιμοποίησε, καθώς και τις σχετικές αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές στους οικείους φορείς,

ii) τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN),

iii) τα στοιχεία του/της εργαζομένου/- ης τους, τον ΑΜΚΑ του τέκνου του/της το οποίο νόσησε, το διάστημα για το οποίο ο/η εργαζόμενος/-η έκανε χρήση της σχετικής άδειας, τα ημερομίσθια που του/της αντιστοιχούν στο διάστημα της άδειας που δηλώνεται, τις μικτές αποδοχές για τα ημερομίσθια αυτά, καθώς και τις αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές για τα ημερομίσθια κατά τις αντίστοιχες ημέρες άδειας και

β) επισυνάπτοντας το αποδεικτικό εξόφλησης μέσω τραπεζικής κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου/ης τους για την 4η ημέρα της άδειας νόσησης. Για τον καθορισμό του επόμενου μήνα από τη χρήση της άδειας αυτής σημείο αναφοράς είναι ο μήνας στον οποίο λαμβάνεται η τελευταία ημέρα της χορηγηθείσας άδειας».

Συμπληρώνεται το Παράρτημα της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β'3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επα­νακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως ισχύει, με το ακόλουθο έντυπο:

«ΈΝΤΥΠΟ 11.2: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥ­ΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΆΔΕΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID -19 ( Άρθρο 16 του ν. 4722/2020, Α'177, όπως αντικαταστά­θηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022, Α' 12)»,


Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης στην Online τράπεζα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ειδική Άδεια, έντυπα Εργάνη, Κορωνοϊός, Ασθένεια παιδιού, Άδεια νόσησης, Έντυπο > Ε11.2