15/12/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Αναλογία έκπτωσης Φ.Π.Α. (Prorata)

Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από τον φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, τον φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν και η εισαγωγή αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και τον φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν.

Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στον φόρο.

1. Αναλογία έκπτωσης Φ.Π.Α. (Prorata)

Σε περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων, για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, ο εκπιπτόμενος φόρος ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του συνολικού ποσού του φόρου των κοινών εισροών.

Το ποσοστό αυτό βρίσκεται με βάση κλάσμα που έχει ως αριθμητή το ποσό του ετήσιου κύκλου εργασιών, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, που αφορά πράξεις για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου και ως παρανομαστή το ποσό των πράξεων που αναφέρονται στον αριθμητή, καθώς και των πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης. Στον παρανομαστή του κλάσματος συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της φορολογητέας αξίας.

1.1 Πράξεις που περιλαμβάνονται στον αριθμητή του κλάσματος

Οι πράξεις που από τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους είναι:

α) οι φορολογητέες (πωλήσεις με Φ.Π.Α., παροχές υπηρεσιών με Φ.Π.Α. κ.λπ.),

β) οι απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 30, παρ. 1 και 2 του ιδίου νόμου και υλοποιούνται με τις οικείες αποφάσεις και εγκυκλίους (π.χ. εξαγωγές, ενδοκοινοτικές παραδόσεις, πωλήσεις με την ΠΟΛ. 1262/93 , πωλήσεις σε πρεσβείες κ.λπ.),

γ) οι φορολογητέες πράξεις εκτός Ελλάδος (π.χ. αμοιβή για αρχιτεκτονικό σχέδιο από Έλληνα Αρχιτέκτονα για ακίνητο που βρίσκεται στο Λονδίνο).

1.2 Πράξεις που περιλαμβάνονται στον παρανομαστή του κλάσματος

Στον παρανομαστή αναγράφεται το ποσό των πράξεων που αναφέρονται στον αριθμητή, καθώς και των πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης. Ως πράξεις για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης μπορεί να αναφερθούν κυρίως:

α) οι πράξεις του άρθρου 22 Ν.2859/2000 , (π.χ. υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, μισθώσεις ακινήτων, κ.λπ.),

β) παραδόσεις νέων ακινήτων όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6, παραγρ. 1, δεδομένου ότι έχει ανασταλεί η επιβολή του φόρου στα ακίνητα αυτά μέχρι το τέλος του έτους 2022 και έχει ανασταλεί επίσης και το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών για τις πράξεις αυτές, (πώληση νέων διαμερισμάτων με Φ.Μ.Α. χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α των υλικών οικοδομής ή των υπηρεσιών για την κατασκευή της),

γ) για παραδόσεις βιομηχανοποιημένων καπνών από μεταπωλητές και λιανοπωλητές (πρατηριούχους, ψιλικατζίδικα, περίπτερα κ.λπ.), στους οποίους δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.

1.3 Πράξεις που δεν περιλαμβάνονται

Για τον προσδιορισμό της αναλογίας έκπτωσης Φ.Π.Α. δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που προέρχονται:

α) από παράδοση αγαθών που χρησιμοποιούνται από υποκείμενο στο φόρο για πάγια εκμετάλλευση στην επιχείρηση,

β) από παρεπόμενες πράξεις σε ακίνητα, ή από χρηματοδοτικές ή τις παρακάτω πράξεις:

- οι εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση, που αφορούν συνάλλαγμα, χαρτονομίσματα και νομίσματα, τα οποία αποτελούν νόμιμα μέσα πληρωμής, με εξαίρεση τα νομίσματα και χαρτονομίσματα για συλλογές,

- οι εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση εκτός από τη φύλαξη και διαχείριση, που αφορούν μετοχές ανώνυμων εταιρειών, μερίδια, ομολογίες και λοιπούς τίτλους, με εξαίρεση τους τίτλους παραστατικούς εμπορευμάτων,

- η διαχείριση των ΟΣΕΚΑ και των λοιπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που αποσκοπούν στη συλλογή επενδυτικών κεφαλαίων από το ευρύ κοινό,

- η χορήγηση και η διαπραγμάτευση πιστώσεων, καθώς και η διαχείριση τους από το πρόσωπο που τις χορηγεί,

- η ανάληψη υποχρεώσεων, προσωπικών ή χρηματικών εγγυήσεων και λοιπών ασφαλειών, η διαπραγμάτευση για την ανάληψη των εργασιών αυτών και η διαχείριση εγγυήσεων πιστώσεων, που ενεργείται από το πρόσωπο που τις χορηγεί,

- οι εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση, που αφορούν καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, πληρωμές, μεταφορές καταθέσεων και εμβάσματα, απαιτήσεις, πιστωτικούς τίτλους, επιταγές και λοιπά αξιόγραφα, με εξαίρεση την είσπραξη απαιτήσεων τρίτων, καθώς και τις εργασίες που αφορούν την πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων που ενεργείται από τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις εργασίες αυτές, εφόσον πρόκειται για παρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας πράξεις.

2. Μη δημιουργία κλάσματος Prorata

Δεν δημιουργείται κλάσμα από την επιχείρηση που πραγματοποιεί πράξεις που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης και πράξεις εξαιρούμενες του Φ.Π.Α. δηλαδή πράξεις εκτός του πεδίου εφαρμογής, όπως π.χ. αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις και γενικότερα επιδοτήσεις μη φορολογητέες (που δεν αποτελούν αντιπαροχή και δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή της διάθεσης των αγαθών).

Από τις ανωτέρω εξαιρούμενες πράξεις, λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αναλογίας έκπτωσης (προστίθενται στον παρανομαστή) μόνο οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις που δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή και μόνο στην περίπτωση που υφίσταται ήδη μερικό δικαίωμα έκπτωσης, λόγω πραγματοποίησης πράξεων υπαγομένων στο φόρο τόσο με δικαίωμα έκπτωσης, όσο και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

3. Χρόνος υπολογισμού αναλογίας έκπτωσης Φ.Π.Α. (Prorata)

Η έκπτωση του φόρου που ενεργείται με βάση τις υποβαλλόμενες δηλώσεις Φ.Π.Α., υπόκειται σε τελικό διακανονισμό σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον:

α) η έκπτωση αυτή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από εκείνη που είχε δικαίωμα να ενεργήσει ο υποκείμενος στο φόρο,

β) μετά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων Φ.Π.Α., έγιναν μεταβολές που δεν είχαν ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του ποσού των εκπτώσεων, ιδίως στην περίπτωση έκπτωσης στο τίμημα ή ακύρωσης αγορών. Δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης δώρων μέχρις αξίας 10 ευρώ και δειγμάτων τα οποία διατίθενται για το σκοπό της επιχείρησης.

Οι διακανονισμοί που αφορούν εκπτώσεις που διενεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο περιλαμβάνονται σε δήλωση Φ.Π.Α. που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.

Ειδικά για τα ακίνητα τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς αναστολής της παραγράφου 4α του άρθρου 6, ο εκπεσθείς, πριν την έναρξη της αναστολής φόρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 31, διακανονίζεται κατά τον χρόνο της παράδοσης του κάθε ακινήτου.

Κατηγορία βιβλίων

Δήλωση Φ.Π.Α. στην οποία δύναται να υπολογιστεί η αναλογία έκπτωσης

Χρόνος υποβολής δήλωσης

Απλογραφικά Δήλωση Φ.Π.Α. τριμήνου Ιανουαρίου Μαρτίου

Τελευταία εργάσιμη ημέρα μηνός Απριλίου Διπλογραφικά Δήλωση Φ.Π.Α. Μαρτίου

Τελευταία εργάσιμη ημέρα μηνός Απριλίου

Με την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. στην οποία περιέχονται τα ποσά των διακανονισμών, το ποσοστό της κατ΄ αναλογία έκπτωσης (pro - rata), που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κώδικα Φ.Π.Α. για την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, λαμβάνεται υπόψη:

i. Ως οριστικό ποσοστό για τον προσδιορισμό του εκπιπτόμενου φόρου της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

ii. Ως ποσοστό για τον προσδιορισμό του εκπιπτόμενου φόρου της συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου καθώς και για όλες τις λοιπές φορολογικές περιόδους της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου.

iii. Επίσης το ποσοστό αυτό λαμβάνεται υπόψη και για τις φορολογικές περιόδους της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, έως ότου καταχωρηθούν εμπρόθεσμα σε δήλωση Φ.Π.Α. οι διακανονισμοί του φόρου για την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο.

Εναλλακτικά, στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο Φ.Π.Α. έχει προσδιορίσει το οριστικό ποσοστό έκπτωσης για την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α.) με τη λήξη αυτής, δύναται να εφαρμόσει αυτό, από την πρώτη φορολογική περίοδο της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου. Με την εφαρμογή του ορθού ποσοστού από την πρώτη φορολογική περίοδο της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου, παρέλκει η διόρθωση που περιγράφηκε ανωτέρω για τις φορολογικές περιόδους που έχουν παρέλθει μέχρι την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α., η οποία συμπεριλαμβάνει τους διακανονισμούς.

4. Κωδικοί δήλωσης Φ.Π.Α.

Οι κωδικοί της δήλωσης Φ.Π.Α. που αφορούν την αναλογία έκπτωσης Φ.Π.Α. (Prorata) είναι:

Κωδ. 402: Γράψτε το ποσό του φόρου για το οποίο προκύπτει δικαίωμα συμψηφισμού και δεν αναγράφεται σε άλλο κωδικό της δήλωσης. Ενδεικτικά το φόρο που προκύπτει από την αύξηση του οριστικού ποσοστού της κατ΄ αναλογία έκπτωσης (pro-rata) της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου σε σχέση με τον ποσοστό που εφαρμόστηκε για τον προσδιορισμό του εκπιπτόμενου φόρου (προσωρινό ή οριστικό ποσοστό της προηγούμενης από αυτή), για τις δηλώσεις Φ.Π.Α. που έχουν υποβληθεί από την αρχή της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου μέχρι και το χρόνο διενέργειας των διακανονισμών.

Κωδ. 407: Γράψτε το ποσό του Φ.Π.Α. που προκύπτει για έκπτωση μετά τη διενέργεια του διακανονισμού των εκπτώσεων (π.χ. pro-rata, πάγια κ.λπ.) που αφορούν την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.

Κωδ. 411: Γράψτε το φόρο των κοινών εισροών που πράγματι δεν δικαιούται να εκπέσει η επιχείρηση με βάση τους υπολογισμούς που ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Κωδ. 422: Γράψτε το ποσό του φόρου για το οποίο προκύπτει υποχρέωση καταβολής και δεν αναγράφεται σε άλλο κωδικό της δήλωσης. Ενδεικτικά το φόρο που προκύπτει από την μείωση του οριστικού ποσοστού της κατ΄ αναλογία έκπτωσης (pro-rata) της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου σε σχέση με το ποσοστό που εφαρμόστηκε για τον προσδιορισμό του εκπιπτόμενου φόρου (προσωρινό ή οριστικό ποσοστό της προηγούμενης από αυτή), για τις δηλώσεις Φ.Π.Α. που έχουν υποβληθεί από την αρχή της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου μέχρι και το χρόνο διενέργειας των διακανονισμών.

Κωδ. 423: Γράψτε το ποσό του Φ.Π.Α. που προκύπτει για καταβολή μετά την διενέργεια του διακανονισμού των εκπτώσεων (π.χ. pro-rata, πάγια, κ.λπ.) που αφορούν την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.

Ο κωδ. 312 είναι ο παρονομαστής του κλάσματος της prorata (για τον προσδιορισμό της έκπτωσης φόρου των κοινών εισροών σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.2859/2000 ). Στον κωδικό 312 δόθηκε η οδηγία για την αναγραφή του κύκλου εργασιών για σκοπούς ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες διακανονισμού του Φ.Π.Α. των εισροών, και διευκρινίστηκε ότι στο ποσό του κωδικού αυτού δεν καταχωρούνται οι εξαιρούμενες πράξεις που έχουν καταχωρηθεί στον κωδικό «310» π.χ. αποζημιώσεις, μέρισμα δικηγορικού συλλόγου κ.λπ., με εξαίρεση τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ. 1056/2002, οι οποίες συνεχίζουν να καταχωρούνται στον κωδικό αυτό.

5. Παραδείγματα

5.1 Παράδειγμα μείωσης της κατ΄ αναλογία έκπτωσης (pro-rata) της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου

Κωδικός 423

Επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα με διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/20Χ1 καταχωρεί στη δήλωση Φ.Π.Α. του Μαρτίου 20Χ2 τα ποσά των διακανονισμών έχοντας προσδιορίσει οριστικό ποσοστό κατ΄ αναλογία έκπτωσης για το φόρο των κοινών εισροών για τη διαχειριστική περίοδο 20Χ1 ύψους 73%. Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από το ποσοστό που εφάρμοσε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου 20Χ1 ύψους 80% (που ήταν το οριστικό ποσοστό για τη διαχειριστική περίοδο 20Χ0).

Εάν το ποσό του φόρου των κοινών εισροών είναι 1.500€, το ποσό των εκατόν πέντε ευρώ (105€) που αντιστοιχεί στη διαφορά των δύο ποσοστών (7%) επί του ποσού αυτού καταχωρείται στη δήλωση Φ.Π.Α. του Μαρτίου 20Χ2 προς καταβολή στον κωδικό «423 - Ποσά διακανονισμών προς καταβολή προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου».

Κωδικός 411

Το ποσοστό 73% θα εφαρμοστεί ως ποσοστό για την έκπτωση του φόρου των κοινών εισροών για τη φορολογική περίοδο του Μαρτίου 20Χ2 καθώς και των επόμενων φορολογικών περιόδων του έτους 20Χ2.

Εάν το ποσό του φόρου των κοινών εισροών για τη φορολογική περίοδο π.χ. του Μαρτίου 20Χ2 είναι 200€, το ποσό των 54€ (200-(200x73%)) καταχωρείται στη δήλωση Φ.Π.Α. του Μαρτίου 20Χ2 προς καταβολή στον κωδικό «411 - Φ.Π.Α. εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει ProRata». Ο ίδιος κωδικός χρησιμοποιείται και για τις επόμενες φορολογικές περιόδους του έτους 20Χ2. Επίσης δεδομένου ότι οι διακανονισμοί του φόρου των εισροών για το έτος 20Χ2 θα δηλωθούν στη δήλωση Φ.Π.Α. του μηνός Μαρτίου 20Χ3, το ποσοστό 73% θα εφαρμοστεί και για τις φορολογικές περιόδους των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 20Χ3. Εναλλακτικά για τους μήνες αυτούς μπορεί να υπολογιστεί και να εφαρμοστεί το οριστικό ποσοστό για το έτος 20Χ2.

Κωδικός 422

Τέλος εφόσον η επιχείρηση έχει εφαρμόσει ποσοστό κατ΄ αναλογία έκπτωσης 80% για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 20Χ2 καθώς δεν είχε προσδιορίσει για τους μήνες αυτούς το οριστικό ποσοστό για το έτος 20Χ1, στη δήλωση Φ.Π.Α. του Μαρτίου 20Χ2 πρέπει να αναγραφεί προς καταβολή το ποσό του φόρου των κοινών εισρο ών που αναλογεί στην ανωτέρω διαφορά. Δηλαδή εάν το ποσό των κοινών εισροών για τις φορολογικές αυτές περιόδους είναι 5.000€ το ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350€=5.000€*7%) θα πρέπει να αναγραφεί στον κωδικό «422-Λοιπά αφαιρούμενα ποσά».

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει εφαρμόσει το ορθό ποσοστό 73% από 1/1/20Χ2 δεν απαιτείται η ανωτέρω διόρθωση.

Σημείωση: Προτείνεται η απεικόνιση της καταβολής ποσού από διαφορά pro - rata των μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου στον κωδικό 422 της δήλωσης Φ.Π.Α., Μαρτίου με βάση τις διευκρινίσεις που παρέχονται με την ΠΟΛ. 1082/2015 για τους κωδικούς 411 και 422, παρόλο που σε παράδειγμα της ΠΟΛ. 1205/2015 προτείνεται η απεικόνιση στον κωδικό 411 της δήλωσης.

5.2 Παράδειγμα αύξησης της κατ΄ αναλογία έκπτωσης (pro-rata) της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου

Κωδικός 407

Επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα με διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/20Χ1 καταχωρεί στη δήλωση Φ.Π.Α. του Μαρτίου 20Χ2 τα ποσά των διακανονισμών έχοντας προσδιορίσει οριστικό ποσοστό κατ΄ αναλογία έκπτωσης για το φόρο των κοινών εισροών για τη διαχειριστική περίοδο 20Χ1 ύψους 83%. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό που εφάρμοσε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου 20Χ1 ύψους 80% (που ήταν το οριστικό ποσοστό για τη διαχειριστική περίοδο 20Χ0).

Εάν το ποσό του φόρου των κοινών εισροών είναι 1.500€, το ποσό των σαράντα πέντε ευρώ (45€) που αντιστοιχεί στη διαφορά των δύο ποσοστών (3%) επί του ποσού αυτού καταχωρείται στη δήλωση Φ.Π.Α. του Μαρτίου 20Χ2 προς καταβολή στον κωδικό «407 - Ποσά διακανονισμών προς έκπτωση προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου».

Κωδικός 411

Το ποσοστό 83% θα εφαρμοστεί ως ποσοστό για την έκπτωση του φόρου των κοινών εισροών για τη φορολογική περίοδο του Μαρτίου 20Χ2 καθώς και των επόμενων φορολογικών περιόδων του έτους 20Χ2.

Εάν το ποσό του φόρου των κοινών εισροών για τη φορολογική περίοδο π.χ. του Μαρτίου 20Χ2 είναι 200€, το ποσό των 34€ (200-(200x83%)) καταχωρείται στη δήλωση Φ.Π.Α. του Μαρτίου 20Χ2 προς καταβολή στον κωδικό «411 - Φ.Π.Α. εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει Pro-Rata».

Ο ίδιος κωδικός χρησιμοποιείται και για τις επόμενες φορολογικές περιόδους του έτους 20Χ2.

Επίσης δεδομένου ότι οι διακανονισμοί του φόρου των εισροών για το έτος 20Χ2 θα δηλωθούν στη δήλωση Φ.Π.Α. του μηνός Μαρτίου 20Χ3, το ποσοστό 83% θα εφαρμοστεί και για τις φορολογικές περιόδους των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 20Χ3. Εναλλακτικά για τους μήνες αυτούς μπορεί να υπολογιστεί και να εφαρμοστεί το οριστικό ποσοστό για το έτος 20Χ2.

Κωδικός 402

Τέλος εφόσον η επιχείρηση έχει εφαρμόσει ποσοστό κατ΄ αναλογία έκπτωσης 80% για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 20Χ2 καθώς δεν είχε προσδιορίσει για τους μήνες αυτούς το οριστικό ποσοστό για το έτος 20Χ1, στη δήλωση Φ.Π.Α. του Μαρτίου 20Χ2 πρέπει να αναγραφεί προς καταβολή το ποσό του φόρου των κοινών εισροών που αναλογεί στην ανωτέρω διαφορά. Δηλαδή εάν το ποσό των κοινών εισροών για τις φορολογικές αυτές περιόδους είναι 5.000€ το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150€=5.000€*3%) θα πρέπει να αναγραφεί στον κωδικό «402 - Λοιπά προστιθέμενα ποσά».

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει εφαρμόσει το ορθό ποσοστό 83% από 1/1/20Χ2 δεν απαιτείται η ανωτέρω διόρθωση.

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από άρθρο των κ.Νικόλαου Παπαγιάννη και του κ. Γιώργου Παπαδόπουλου, με τίτλο «Αναλογία έκπτωσης Φ.Π.Α. (Prorata)» που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2021 του περιοδικού Epsilon7comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ποσοστό prorata, Οικοδομικές επιχειρήσεις > Prorata, Υπολογισμός Prorata, Δήλωση ΦΠΑ, ΦΠΑ, Κλάσμα Pro Rata