30/09/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Ο εργοδότης ως τεχνικός ασφαλείας

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2γ του Π.Δ. 17/1996 , σε επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότητας (κατηγορία Γ) που απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό, έχουν τη δυνατότητα οι ίδιοι οι εργοδότες, εφόσον επιμορφωθούν κατάλληλα, ασχέτως άλλων ειδικών προσόντων, να αναλαμβάνουν τον ρόλο του τεχνικού ασφαλείας. Αυτή η επιμόρφωση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 17/1996 και το άρθρο 13 του Ν.1568/1985 .

Τα σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών δεν γίνονται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών ασφαλίσεων, αλλά από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας), τα εγκεκριμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) που έχουν πιστοποιηθεί ή από εκπαιδευτικούς ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς, που αποστέλλουν τα προγράμματά τους για έγκριση στο Υπουργείο και συγκεκριμένα στο Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.). Μετά το πέρας του σεμιναρίου παρέχουν στους εργοδότες πιστοποιητικά που τους δίνουν τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας μόνο όμως στην επιχείρησή τους. Δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των σεμιναρίων έχουν και τα Επιμελητήρια και οι Σύλλογοι που είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3850/2010 , ο εργοδότης αναλαμβάνει ως Τεχνικός Ασφαλείας στις παρακάτω περιπτώσεις:

• Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στις κατηγορίες Β΄ και Γ΄ και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους, επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή του, εφόσον έχει τα προσόντα (σπουδές) από τις ειδικότητες τεχνικών ασφαλείας, που προβλέπονται για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

• Στην περίπτωση των ανωτέρω επιχειρήσεων που υπάγονται στην κατηγορία Β΄ και απασχολούν λιγότερους από 20 εργαζομένους, αν ο εργοδότης έχει τα ανάλογα προσόντα και μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφαλείας που δεν προβλέπεται για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του, επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή του, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών.

• Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Γ΄ ο εργοδότης δύναται να αναλάβει ο ίδιος τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την περίπτωση αυτή εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα.

• Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β΄ και απασχολούν μέχρι και 6 εργαζομένους, επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή του με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον είναι πτυχιούχος τεχνικής ειδικότητας Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και το αντικείμενο των σπουδών του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του.

• Σε επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β΄ και απασχολούν μέχρι και 3 εργαζομένους επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή του με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειας του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του ή αποδεδειγμένα ασκεί επί δεκαετία και πλέον την οικονομική δραστηριότητα για την οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας.

Στις επιχειρήσεις που ο ίδιος ο εργοδότης αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας, αυτός έχει την υποχρέωση να αναθέτει τη σύνταξη της γραπτής εκτίμησης κινδύνου στην επιχείρηση σε τρίτα πρόσωπα που έχουν τα ανάλογα προσόντα και μια από τις ειδικότητες τεχνικών ασφαλείας που προβλέπονται για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

Τέλος, είναι σημαντικό να προσδιορισθεί η έννοια του εργοδότη ως υπεύθυνου και δυνάμενου να εκπαιδευθεί ως τεχνικός ασφαλείας. Με τον όρο εργοδότη, σχετικά με τις ευθύνες, εννοούμε ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης:

• Στις ατομικές επιχειρήσεις τον κύριο - κάτοχο - της επιχείρησης.

• Στις Ομόρρυθμες ή Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρείες, τους διαχειριστές όπως αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας, που συνήθως είναι εταίροι.

• Στις Ανώνυμες Εταιρείες, ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, αν δεν αναφέρεται ρητά ο ποινικός υπεύθυνος της εταιρείας που συνήθως είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.

• Στους συνεταιρισμούς, ο ποινικά υπεύθυνος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

• Στα υπόλοιπα Ιδιωτικά Νομικά Πρόσωπα της χώρας οι ασκούντες τη διοίκησή τους.

• Στα Νομικά Πρόσωπα Ξένων Χωρών που ασκούν επιχείρηση στη χώρα μας, οι πράκτορες, οι αντιπρόσωποι ή οι εκπρόσωποί τους στην Ελλάδα. Στις εταιρείες μπορεί να θεωρηθεί ως εργοδότης για την επιμόρφωση ως τεχνικός ασφαλείας και οποιοσδήποτε εταίρος, μόνον αν από το καταστατικό προκύπτει δυνατότητα δέσμευσης όλων των εταίρων από τις ενέργειες, του καθενός άλλου εταίρου ή αν αυτός ο συγκεκριμένος εταίρος έχει από το καταστατικό τη δυνατότητα να δεσμεύει με την υπογραφή του την επιχείρηση.

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από άρθρο του κ. Βασιλείου Παπαβασιλείου, με τίτλο «Η άσκηση καθήκοντος τεχνικού ασφαλείας» που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2021 του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τεχνικός ασφαλείας