17/09/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Ρήτρα εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας

Γενικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 652 του Αστικού Κώδικα, ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση πίστης, η οποία αποτελεί εξειδίκευση του γενικού κανόνα της καλής πίστης (άρθρο 288 Α.Κ.) και καλύπτει και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις, που απορρέουν από την όλη δομή της εργασιακής σχέσης. Η υποχρέωση πίστης αποτελεί υποχρέωση του εργαζόμενου να αποφεύγει κάθε βλαπτική ενέργεια σε βάρος του εργοδότη, επιβάλλει επιμελή και καλόπιστη εκπλήρωση της σύμβασης εργασίας και περιλαμβάνει δέσμη επί μέρους υποχρεώσεων, που ποικίλλουν αναλόγως του αντικειμένου της σύμβασης εργασίας. Τέτοιες ειδικότερες υποχρεώσεις είναι κυρίως η υποχρέωση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, καθώς επίσης και προκειμένου για πλήρη απασχόληση εργαζόμενου η υποχρέωση μη παράλληλης απασχόλησης του σε άλλον εργοδότη, καθώς επίσης και η υποχρέωση αποφυγής ανταγωνισμού όπως προεκτέθηκε στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα ο εργαζόμενος στο πλαίσιο τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας υποχρεούται:

• να μην προβαίνει σε ενέργειες που φέρουν χαρακτήρα αθέμιτου ανταγωνισμού κατά του εργοδότη,

• να μη χρησιμοποιεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες σε άλλα στελέχη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό παρά μόνο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων που απορρέουν από την κύρια σύμβαση εργασίας του,

• να μην ανακοινώνει τις εμπιστευτικές πληροφορίες σε άλλα στελέχη, υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες του που απασχολούνται στην Εταιρεία ή σε τρίτους παρά μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για να φέρει σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει και μόνο ύστερα από σχετική έγγραφη εντολή και συναίνεση της Εταιρείας,

• να μην αναπαράγει οποτεδήποτε τις εμπιστευτικές πληροφορίες ούτε να τις αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για να φέρει σε πέρας το έργο που έχει αναλάβει η εργοδότρια Εταιρεία.

• να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των εμπιστευτικών πληροφοριών, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες,

• να επιστρέφει, οποτεδήποτε, ύστερα από σχετικό αίτημα της Εταιρείας, το σύνολο ή μέρος των εμπιστευτικών πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή του,

• να μην εκμεταλλεύεται τις εμπιστευτικές πληροφορίες προκειμένου να προσπορίσει ίδιο περιουσιακό όφελος.

Υπόδειγμα ρήτρας εχεμύθειας εμπιστευτικότητας

«Με την παρούσα σύμβαση ο Εργαζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί απόλυτη και αυστηρή εχεμύθεια για όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες που του έχουν παρασχεθεί ή θα του παρασχεθούν, καθώς και για όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες στις οποίες θα έχει πρόσβαση λόγω της ιδιότητάς του και της συνακόλουθης συνεργασίας του με την Εταιρεία στα πλαίσια εκτέλεσης της κύριας σύμβασης. Ο όρος «Εμπιστευτικές Πληροφορίες», ενδεικτικά περιλαμβάνει την ίδια τη συνεργασία μεταξύ της Εταιρείας και του Εργαζόμενου, καθώς και οποιαδήποτε εμπορικά σημαντική πληροφορία σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία, τα επιχειρηματικά πλάνα και στρατηγικές, τις συνεργασίες και τις επενδύσεις της Εταιρείας, που έχουν περιέλθει στον Εργαζόμενο με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική ή προφορική) και χωρίς απαραίτητα να φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό». Επίσης, ως «Εμπιστευτική Πληροφορία» νοείται οποιαδήποτε πληροφορία γίνεται γνωστή στον Εργαζόμενο στα πλαίσια της συνεργασίας, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα σύμβαση, καθώς και κατά την εκτέλεση και επ΄ ευκαιρία της παρούσας σύμβασης. Η υποχρέωση εχεμύθειας του Εργαζόμενου εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης (από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο της συνεργασίας μμεταξύ της Εταιρείας και του Εργαζόμενου), όσο και για (2) χρόνια μετά τη για οποιονδήποτε λόγο λύση ή λήξη αυτής. Δια της παρούσης συμφωνείται το απόρρητο της σύμβασης και των περιεχομένων όρων της και η υποχρέωση των συμβαλλομένων σε απόλυτη εχεμύθεια έναντι παντός τρίτου συμπεριλαμβανομένων των πελατών της εργοδότριας εταιρείας, των συνεργατών ή υπαλλήλων της.

Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Εργαζόμενος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας της Εταιρείας.

Πέρα από τη συμβατική και κατά το νόμο αστική ευθύνη, ο εργαζόμενος ως αντισυμβαλλόμενος φέρει και ποινική ευθύνη σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για την προστασία του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Απορρήτου, ιδιαίτερα δε με το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα περί παραβίασης της επαγγελματικής εχεμύθειας και τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 του Ν. 146/1914 περί του Αθέμιτου Ανταγωνισμού. Σε περίπτωση ή λύσης της συνεργασίας του Εργαζόμενου με την Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Εταιρεία ακόμα και πριν τη λύση ή καταγγελία της συνεργασίας, αν διαπιστωθεί εκ μέρους της Εταιρείας η με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση των όρων της παρούσας εκ μέρους του Εργαζόμενου, αυτός είναι υποχρεωμένος:

(α) να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών,

(β) να παραδώσει αμέσως στην Εταιρεία οποιαδήποτε αντικείμενα ή έγγραφα τα οποία περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων και

(γ) να ανακοινώσει εγγράφως κατάλογο των ονομάτων και διευθύνσεων των τρίτων προσώπων στους οποίους ο Εργαζόμενος έχει ανακοινώσει εμπιστευτικές πληροφορίες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ή κατά παράβαση αυτών».

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από άρθρο του κ. Πέτρου Ραπανάκη, με τίτλο «Ρήτρες αποφυγής μελλοντικού ανταγωνισμού, μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας και τήρησης εχεμύθειας - εμπιστευτικότητας» που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Απριλίου 2021 του περιοδικού Epsilon7.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ρήτρα, Εχεμύθεια