03/09/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φοροτεχνικός

Φορολογικός έλεγχος και αποζημίωση εργαζόμενου μεγαλύτερη της προβλεπόμενης

Όλη η Ελλάδα είναι συντετριμμένη, αφού πέρασε στην αιωνιότητα η ψυχή του Ελληνισμού, ο «Παγκόσμιος Έλληνας» Μίκης Θεοδωράκης… Ο άνθρωπος που έχει συνδεθεί με τη νεότερη ιστορία αυτού του τόπου, αυτού του λαού. Η προσφορά του ήταν ανυπέρβλητη, όχι μόνο η καλλιτεχνική του, αλλά και η κοινωνική του, για τους αγώνες που έδωσε για έναν λαό που τον αγάπησε, που τον έκανε να ονειρεύεται, να αγαπήσει, να αισθανθεί ζωντανός και στις πιο δύσκολες εποχές αυτού του τόπου. Τόσο για εμάς τους παλιότερους, όσο και για τους νεότερους, το έργο του θα μείνει αθάνατο, βαθιά χαραγμένο στις καρδιές μας!

Τώρα στα τετριμμένα τα δικά μας…

Σήμερα θα ήθελα να ασχοληθούμε με κάτι που τελευταία συναντάμε όλο και πιο συχνά σε σχέση με τους φορολογικούς έλεγχούς, αφού ουκ ολίγες εντολές λαμβάνονται από τους φορολογούμενους με ποικίλα τα ελεγχόμενα χρονικά διαστήματα.

Σε αρκετές περιπτώσεις από αυτές λοιπόν, ο φορολογικός έλεγχος διαπιστώνει την καταβολή χρηματικών ποσών, για αποζημιώσεις απολυόμενων, μεγαλύτερων από την προβλεπόμενη αποζημίωση από τον εργασιακό κώδικα και βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Αξίζει βέβαια να αναφέρουμε ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τα ποσά αυτά έχουν συμπεριληφθεί στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών που έχουν δώσει οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους και μάλιστα, σε δειγματοληπτικό έλεγχο που διενήργησαν οι αρμόδιες αρχές, διαπιστώθηκε ότι τα ποσά των αποζημιώσεων αυτών έχουν δηλωθεί στον κωδικό 607 της φορολογικής δήλωσης (εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά).

Η φορολογική αρχή από τη μεριά της, τα επιπλέον ποσά που καταβάλλονται ως αποζημιώσεις απόλυσης, τα προσδιορίζει ως πρόσθετες αμοιβές (bonus) και διαπιστώνει ότι υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20%, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 60 του Κ.Φ.Ε.. Ακόμα, πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ο έλεγχος δικαιωθεί, στα ποσά αυτά θα οφείλονται και ασφαλιστικές εισφορές, αφού ο έλεγχος θα μεταφερθεί στον ΕΦΚΑ.

Με άλλα λόγια, ο έλεγχος αμφισβητεί το δικαίωμα του κάθε εργοδότη να αποζημιώσει με ποσά μεγαλύτερα του προβλεπόμενου. Αμφισβητεί τον τρόπο οργάνωσης της ίδιας της εταιρείας, τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, καθώς επίσης και τα ιδιαίτερα προσόντα ή τη συνεισφορά του κάθε εργαζομένου στην επιχείρηση, τις δεξιότητες, την εξειδίκευσή του και την ηλικία του. Με άλλα λόγια, αμφισβητεί την πολιτική που κάθε εταιρεία μπορεί να διαμορφώνει, για τον τρόπο που λειτουργεί, τόσο στο παρόν, όσο και στο μέλλον. Μάλιστα, σε όλες τις περιπτώσεις, όλες αυτές οι αποζημιώσεις έχουν καταβληθεί μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Να υπενθυμίσουμε ότι ο υπολογισμός της αποζημίωσης απόλυσης γίνεται βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Είναι γνωστό ότι οι εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, με βάση και τη δικαστηριακή νομολογία, συμπεριλαμβάνουν και τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στους δικαιούχους, με βάση τον Ν. 2112/1920, το αρ. 1 του Β.Δ. 16/18-7-1920 και το αρ. 94 του Ν.Δ. 3026/1954, αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα ολόκληρο το ποσό τους, έστω κι εάν καταβάλλεται ποσό μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις, αφού το ποσό αυτό, με βάση το αρ. 14 του Ν. 2238/1994, φορολογείται επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση του Σ.τ.Ε., θεωρείται ότι οι δαπάνες εκείνες οι οποίες εν όψει του σκοπού για τον οποίο διατίθενται και των εκάστοτε ειδικών συνθηκών, συμβάλλουν στη διεύρυνση των εργασιών της επιχείρησης και στην αύξηση του εισοδήματός της.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν, με τη συγκεκριμένη απόφαση, δεν επιτρέπει στη φορολογική αρχή και στα διοικητικά δικαστήρια να ελέγχουν τη σκοπιμότητα, κατά τη συγκεκριμένη εκάστοτε περίπτωση και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών. Εξάλλου, θα πρέπει να τονιστεί ότι, στην έννοια των γενικών εξόδων διαχείρισης, εμπίπτουν κατά τη διάταξη αυτή, όχι μόνο οι δυνάμει νόμιμης ή συμβατικής υποχρέωσης, αλλά και οι οικειοθελώς καταβαλλόμενες δαπάνες, εφόσον είναι, κατά τα ανωτέρω, παραγωγικές. Με άλλα λόγια, η μη αναγνώριση της δαπάνης προς έκπτωση από τη φορολογική αρχή, με την αιτιολογία ότι γίνεται από ελευθεριότητα, χωρίς να υπάρχει νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση, τα Διοικητικά Εφετεία, αλλά και οι αποφάσεις του Σ.τ.Ε., έχουν κάνει δεκτό ότι οι εν λόγω αποζημιώσεις πρέπει να θεωρηθούν παραγωγικές, διότι συμβάλλουν στην επαύξηση του ενδιαφέροντος του προσωπικού, για την προώθηση των εργασιών της επιχείρησης και την αύξηση των κερδών της.

Επιπλέον, στην υπ’ αριθμ. 833/2015 απόφαση του Αρείου Πάγου, αναφέρεται:

«… η καταγγελία της εργασιακής σχέσεως θεωρείται έγκυρη:

α) εφόσον γίνει εγγράφως,

β) έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση,

γ) έχει καταχωρηθεί η απασχόληση στα τηρούμενα για το ΙΚΑ μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος….»

Με βάση την ανωτέρω απόφαση, το κύρος της καταγγελίας μιας σύμβασης ή σχέσης παροχής εξαρτημένης εργασίας, πρέπει ο εργοδότης, πέραν των άλλων υποχρεώσεων, να καταβάλλει στον απολυόμενο πλήρη την οφειλόμενη αποζημίωση απόλυσης. Ως τέτοια θεωρείται, όχι μόνο η νόμιμη αποζημίωση, όπως προσδιορίζεται στην παρ. 1 του αρ. 3 του Ν. 2112/1920, με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, αλλά και η τυχόν πρόθεση χρηματικής αποζημίωσης η οποία έχει οριστεί μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Μια τέτοια συμφωνία απορρέει από την αρχή της ελευθερίας των Συμβάσεων (Α.Κ. 361) και είναι σύμφωνη με την αρχή της εύνοιας υπέρ των εργαζομένων.

Βάσει όλων των ανωτέρω, θεωρώ ότι η φορολογική αρχή δεν μπορεί να επέμβει σε μια συμφωνία ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο και η οποία μάλιστα, είναι ευνοϊκή για τον εργαζόμενο.

Κλείνοντας, θα ήθελα για μια ακόμη φορά να αναφερθώ στην εμμονή του Υπουργείου Οικονομικών για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, όταν ήδη όλοι γνωρίζουμε ότι η προθεσμία για τα μέλη των εταιρειών που τηρούν απλογραφικά βιβλία είναι η 15η Σεπτεμβρίου και όταν μάλιστα το Υπουργείο ανακοινώνει, σε κάθε δημόσια παρουσία των παραγόντων του, ότι 7 στις 10 δηλώσεις είναι πιστωτικές ή μηδενικές. Μάλλον, συνάδελφοι, θα βιάζεται να «επιστρέψει» τα χρήματα σε όσους έχουν πιστωτικό υπόλοιπο…

Καλή σεζόν να έχουμε, δεν λέμε ποτέ καλό χειμώνα με κοντομάνικα και air condition ανοιχτά!

Καλή δύναμη σε όλους για τη δύσκολη εβδομάδα που έρχεται και καλό ΣΚ, το οποίο αρχίζει και αποκτά πάλι την αξία του!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φορολογικός έλεγχος, Αποζημίωση Απόλυσης, Πρόστιμο