30/08/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Η κρατική ενίσχυση λόγω covid-19 με μορφή επιδότησης τόκων δανείων και συμμετοχής στο Δώρο Πάσχα λαμβάνεται υπόψη στην δημιουργία του κλάσματος prorata

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου 2021 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

Η κρατική ενίσχυση των επιχειρήσεων λόγω covid-19 με την μορφή της επιδότησης τόκων δανείων και της συμμετοχής στο Δώρο Πάσχα λαμβάνεται υπόψη στην δημιουργία του κλάσματος prorata, εφόσον υφίστανται εισροές για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη Εταιρεία υποκείμενη στον φόρο και υπό­χρεη στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α έλαβε το έτος 2020, επιδότηση τόκων δανείων λόγω της θέσπισης μέτρων ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των αρνητι­κών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού covid-19 και επίσης εισέπραξε το ποσό εκ του επι­δόματος εορτών Πάσχα, που αντιστοιχεί στο χρονι­κό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης των εργαζομένων.

Τα ποσά αυτά καταχωρήθηκαν στα έσοδα της χρή­σης.

Δεδομένου ότι η εταιρεία έχει έσοδα από ενοίκια ακινήτων, για τα οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκ­πτωσης, για τον προσδιορισμό του κλάσματος prorata λαμβάνονται υπόψη οι εν λόγω κρατικές επιδοτήσεις;

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα σας είναι η εξής:

- Στις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2859/2000 «Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου» ορίζονται τα εξής:

«1. Σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγ­ματοποίηση πράξεων, για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, ο εκπιπτόμε­νος φόρος ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του συνολικού ποσού του φόρου των κοινών αυτών εισροών.

Το ποσοστό αυτό βρίσκεται με βάση κλάσμα που έχει ως αριθμητή το ποσό του ετήσιου κύκλου εργασιών, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, που αφορά πράξεις για τις οποίες παρέχεται δικαίω­μα έκπτωσης του φόρου και ως παρανομαστή το ποσό των πράξεων που αναφέρονται στον αριθ­μητή, καθώς και των πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης.

Στον παρανομαστή του κλάσματος συμπεριλαμ­βάνονται επίσης και οι επιδοτήσεις, επιχορηγή­σεις, οικονομικές ενισχύσεις, οι οποίες δεν απο­τελούν μέρος της φορολογητέας αξίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19. ()».

- Στην ΠΟΛ 1056/11-2-2002, με την οποία δό­θηκαν οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της Prorata, αναφέρονται τα εξής:

«3. Αναλογία έκπτωσης Φ.Π.Α. (Prorata).

Α. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρ­θρου 9 του Ν. 2954/2001αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α. ( N. 2859/2000) που αφορούν τον προσδιορισμό του εκπιπτόμενου φόρου εισρο­ών.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι στην περίπτω­ση που ο υποκείμενος χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης(π.χ. φορο­λογητέες, απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτω­σης, φορολογητέες εκτός Ελλάδος) και για την πραγματοποίηση πράξεων που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. απαλλασσομένων χω­ρίς δικαίωμα έκπτωσης ή πράξεων με αναστολή του δικαιώματος έκπτωσης - νέα ακίνητα κ.λπ.), ο εκπιπτόμενος φόρος των κοινών εισροών που αφορά τις πράξεις αυτές ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του συνολικού ποσού του φόρου.

Το ποσοστό αυτό, το οποίο θα εφαρμοστεί στο φόρο των κοινών εισροών, προκειμένου να προσδιοριστεί ο εκπιπτόμενος ή μη φόρος αυτών, βρίσκεται με βάση κλάσμα που έχει ως αριθμητή το ποσό του ετήσιου κύκλου εργασιών, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας, που αφορά πράξεις για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκ­πτωσης του φόρου και ως παρονομαστή το πο­σό των πράξεων που αναφέρονται στον αριθμη­τή, καθώς και των πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης.

Οι πράξεις που από τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. ( Ν. 2859/2000) παρέχουν δικαίωμα έκ­πτωσης του φόρου των εισροών τους είναι οι φορολογητέες (πωλήσεις με Φ.Π.Α., παροχές υπηρεσιών με Φ.Π.Α. κ.λπ.), οι απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης όπως αυτές προβλέπο­νται από τις διατάξεις του άρθρου 30, παραγρ. 1 και 2 του ιδίου Κώδικα και υλοποιούνται με τις οικείες αποφάσεις και εγκυκλίους (π.χ. εξαγω­γές, ενδοκοινοτικές παραδόσεις, πωλήσεις με την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1262/93, πωλήσεις σε πρεσβείες κ.λπ.), καθώς και οι πράξεις οι φορολογητέες εκτός Ελλάδος (π.χ. αμοιβή για αρχιτεκτονικό σχέδιο από Έλληνα Αρχιτέκτονα για ακίνητο που βρίσκεται στο Λονδίνο).

Εάν η επιχείρηση εκτός από πράξεις που παρα­πάνω αναφέρθηκαν πραγματοποιεί και πράξεις, που από τις διατάξεις του ιδίου Κώδικα Φ.Π.Α., δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, θα πρέπει να δημιουργήσει το κλάσμα που προαναφέρθηκε προκειμένου να προσδιοριστεί ο εκπιπτόμενος φόρος των κοινών εισροών, δηλαδή των εισ­ροών που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγμα­τοποίηση των πράξεων, για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης καθώς και για την πραγμα­τοποίηση πράξεων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης.

Ως πράξεις για τις οποίες δεν παρέχεται δι­καίωμα έκπτωσης μπορεί να αναφερθούν κυρίως α) οι πράξεις του άρθρου 22 Ν. 2859/2000, (π.χ. υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευ­σης, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, μισθώσεις ακινήτων, παράδοση εφημερίδων και περιοδικών από πρακτορεία, εφημεριδοπώ­λες και λοιπούς λιανοπωλητές, κ.λπ.) β) παρα­δόσεις νέων ακινήτων όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6, παραγρ. 1, δε­δομένου ότι έχει ανασταλεί η επιβολή του φόρου στα ακίνητα αυτά μέχρι το τέλος του έτους 2002 και έχει ανασταλεί επίσης και το δικαίωμα έκ­πτωσης του φόρου των εισροών για τις πράξεις αυτές, (πώληση νέων διαμερισμάτων με Φ.Μ.Α. χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α των υλι­κών οικοδομής ή των υπηρεσιών για την κατα­σκευή της), γ) για παραδόσεις βιομηχανοποιη­μένων καπνών από μεταπωλητές και λιανοπω­λητές (πρατηριούχους, ψιλικατζίδικα, περίπτερα κ.λπ.), στους οποίους δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι την ίδια αντιμετώπιση έχουν και οι πωλήσεις από με­ταπωλητές εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων των οποίων η ακύρωση προβλέπεται σε ειδικά μηχανήματα, καθώς και των καρτών τηλεπικοι­νωνίας.

Η διαφοροποίηση με την παλαιά διάταξη είναι ότι δεν δημιουργείται πλέον κλάσμα από την επιχεί­ρηση που πραγματοποιεί πράξεις που παρέ­χουν δικαίωμα έκπτωσης και πράξεις εξαιρούμε­νες του Φ.Π.Α. δηλαδή πράξεις εκτός του πεδίου εφαρμογής, όπως π.χ. αποζημιώσεις, οικονομι­κές ενισχύσεις και γενικότερα επιδοτήσεις μη φορολογητέες (που δεν αποτελούν αντιπαροχή και δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή της διάθε­σης των αγαθών).

Από τις ανωτέρω εξαιρούμενες πράξεις, λαμβά­νονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αναλο­γίας έκπτωσης (προστίθενται στον παρονομα­στή) μόνο οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικο­νομικές ενισχύσεις που δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή και μόνο στην περίπτωση που υφί­σταται ήδη μερικό δικαίωμα έκπτωσης, λόγω πραγματοποίησης πράξεων υπαγομένων στο φόρο τόσο με δικαίωμα έκπτωσης, όσο και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.».

- Στην εγκύκλιο Ε.2185/18.11.2020 , με την οποίαδόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλω­σης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 - Φ2 TAXIS), αναφέρονται τα εξής:

«Για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνε­πειών από την πανδημία του κορωνοϊού θεσπί­στηκαν μέτρα ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις - υποκειμένους στον Φ.Π.Α., μεταξύ των οποίων η «επιδότηση τόκων δανείων», η «αποζημίωση ει­δικού σκοπού», η «κρατική συμμετοχή στο Δώ­ρο Πάσχα» και η «επιστρεπτέα προκαταβολή».

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που απευθύνθηκαν στην Υπηρεσίας για τον τρόπο καταχώρησης των ενισχύσεων αυτών στην δήλωση Φ.Π.Α και προκειμένου για την ομοιόμορφη αποτύπωση, δίδονται οι κάτωθι οδηγίες και παράλληλα υπενθυμίζονται τα εξής:

1. Με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1084/2016 (Β'1943/29.6.2016) ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 - Φ2 TAXIS», που ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.7.2016 και εφεξής σύμφωνα με τα ειδι­κότερα αναφερόμενα σε αυτή.

2. Με τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1082/2015, ΠΟΛ 1191/2015 και ΠΟΛ.1093/2016, δόθηκαν οδηγίες για την συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Π.Α. Ειδικά για την συμπλήρωση των εν­δείξεων:

- Στον κωδικό 310 δόθηκε η οδηγία για την αναγραφή της αξίας των εξαιρουμένων από τον ΦΠΑ πράξεων (π.χ. επιδοτήσεων που δεν περιλαμβάνονται στη φορολογη­τέα αξία, οικονομικών ενισχύσεων από ΟΑΕΔ για την πρόσληψη προσωπικού, λοιπών οικονομικών ενισχύσεων, μερι­σμάτων δικηγόρων, εσόδων από συμμε­τοχές σε άλλες εταιρείες, κ.λπ.).

- Στον κωδικό 312 δόθηκε η οδηγία για την αναγραφή του κύκλου εργασιών για σκο­πούς ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες δια­κανονισμού του Φ.Π.Α. των εισροών, και διευκρινίστηκε ότι στο ποσό του κωδικού αυτού δεν καταχωρούνται οι εξαιρούμενες πράξεις που έχουν καταχωρηθεί στον κω­δικό «310» π.χ. αποζημιώσεις, μέρισμα δικηγορικού συλλόγου κλπ, με εξαίρεση τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις σύμ­φωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1056/2002, οι οποίες συνεχίζουν να κατα­χωρούνται στον κωδικό αυτό.

3. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1056/2002 μεταξύ άλ­λων διευκρινίστηκε ότι « δεν δημιουργείται πλέον κλάσμα από την επιχείρηση που πραγματοποιεί πράξεις που παρέχουν δικαί­ωμα έκπτωσης και πράξεις εξαιρούμενες του ΦΠΑ, δηλαδή πράξεις εκτός του πεδίου εφαρμογής, όπως π.χ. αποζημιώσεις, οικο­νομικές ενισχύσεις και γενικότερα επιδοτήσεις μη φορολογητέες (που δεν αποτελούν αντι­παροχή και δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή της διάθεσης των αγαθών). Από τις ανωτέρω εξαιρούμενες πράξεις λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αναλογίας έκπτω­σης (προστίθενται στον παρονομαστή) μόνο οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, που δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή και μόνο στην περίπτωση που υφίσταται ήδη μερικό δικαίωμα έκπτωσης, λόγω πραγ­ματοποίησης πράξεων υπαγόμενων στο φό­ρο τόσο με δικαίωμα έκπτωσης, όσο και χω­ρίς δικαίωμα έκπτωσης...».

4. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτη­μα Α - ΟΡΙΣΜΟΙ του ν. 4308/2014 (Α' 251/24-11-2014), κρατική επιχορήγηση ορίζεται ως η:

«Ενίσχυση από το κράτος με τη μορφή μετα­φοράς πόρων σε μια οντότητα, σε ανταπό­δοση για παρελθούσα ή μελλοντική συμμόρ­φωση με συγκεκριμένες συνθήκες που σχετί­ζονται με τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Δεν περιλαμβάνονται στις κρατικές επιχορη­γήσεις εκείνες οι μορφές κρατικής ενίσχυσης στις οποίες δεν μπορεί εύλογα να αποδοθεί μια αξία καθώς και συναλλαγές με το κράτος, οι οποίες δεν μπορούν να διακριθούν από τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της οντότη­τας».

5. Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται ότι:

Τα ποσά που εισπράττονται από τους υπο­κείμενους στο φόρο που έχουν υποχρέωση για την υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α ως επιδό­τηση τόκων υφισταμένων επιχειρηματικών δανείων και ως κρατική συμμετοχή στο Δώρο Πάσχα των εργαζομένων που τέθηκε η σύμ­βαση εργασίας τους σε αναστολή, η οποία έγινε με επιστροφή μέρους του Δώρου Πά­σχα στους πληττόμενους εργοδότες σε χρή­μα, καταχωρίζονται στη δήλωση Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου που εισπράττονται στους κωδικούς 310 και 312.

Τα ποσά που εισπράττονται ως αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσε­ων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καταχωρίζονται στη δήλωση Φ.Π.Α. στον κωδικό 310 και δεν συ­μπεριλαμβάνονται στον κωδικό 312.

Τα ποσά που εισπράττονται ως ενίσχυση με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής δεν καταχωρίζονται στη δήλωση Φ.Π.Α. κατά τον χρόνο είσπραξής τους. Κατά τον χρόνο που θα πληρωθούν οι όροι της μη επιστροφής μέρους του ποσού της ενίσχυσης, το ποσό που δεν επιστρέφεται καταχωρίζεται στους κωδικούς 310 και 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. της οικείας φορολογικής περιόδου.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α., όπως κοινοποιήθηκαν με τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1082/2015, ΠΟΛ 1191/2015 και ΠΟΛ 1093/2016.».

- Με το άρθρο 6 της από 20.3.2020 Πράξης Νο­μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύ­νου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότη­τας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, θε­σπίστηκε χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Με το άρθρο αυτό ορίζεται:

«Άρθρο έκτο - Χρηματοδότηση δράσεων ενί­σχυσης των επιχειρήσεων

Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, και τα μέτρα για την ανάσχεση αυτής μπορούν να χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμ­ματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με από­φαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε­ων εγκρίνονται οι προκηρύξεις των δράσεων ενίσχυσης, οι οποίες ορίζουν τους δικαιούχους των ενισχύσεων, τις επιλέξιμες δαπάνες, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής, τις σχετικές προθεσμίες, τις αρμόδιες για την υλο­ποίηση Υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο ειδικό­τερο θέμα.».

- Κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε στη συνέχεια και η απόφαση 77883/22.7.2020 «4η Τροποποίηση της υπ' αριθ. 37674/10.4.2020 απόφασης «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμε­νων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β' 1291) στην οποία αναφέ­ρονται τα εξής:

«() 6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΠΡΟΫΠΟ­ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗ­ΣΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/1975 των δανείων των επι­λέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρη­ματικών δανείων τακτής λήξης (όπως αποτυπώ­νεται στη σχετική υπογεγραμμένη δανειακή σύμ­βαση), ομολογιακών δανείων (όπως αποτυπώ­νεται στη σχετική υπογεγραμμένη δανειακή σύμ­βαση), περιλαμβανομένων και των κοινοπρακτι­κών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοι­κτών αλληλόχρεων λογαριασμών), περιλαμβα­νομένων επίσης:

(α) τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρ­θρο 10 του ν. 3156/2003),

(β) δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβι­βαστεί λόγω πώλησης (άρθρα 1-3 του ν. 4354/2015),

(γ) δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει ανα­λάβει Ειδικός Εκκαθαριστής των υπό ειδική εκ­καθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων - απο­τελώντας σήμερα το διαχειριστικό όχημα ειδικής εκκαθάρισης, όπως ορίζεται στις διατάξεις του ν. 4261/2014,

()

7. Πέραν των αναφερομένων στην Παράγραφο (1) τύπων δανειακών συμβάσεων (επιχειρηματι­κά δάνεια τακτής λήξης και ομολογιακά δάνεια) δεν είναι επιλέξιμος άλλος τύπος δανειακής σύμβασης, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται σύμβαση καταναλωτικού δανείου, σύμβαση στεγαστικού δανείου, σύμβαση δανεί­ου με παρακράτηση κυριότητας.».

- Σύμφωνα με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 19 της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπι­σης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» η οποία κυ­ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 ορίζο­νται ότι:

«()

«3. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επι­χειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατι­κό προϋπολογισμό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση.

4. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, το επίδομα εορτών Πάσχα υπολογίζεται βάσει του καταβαλ­λόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγουμέ­νη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι­κών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και ο τρό­πος καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Λαμβάνοντας υπόψη συνδυαστικά όλα τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής:

- Τα ποσά που εισέπραξε η εταιρεία (υποκεί­μενη σε φόρο και υπόχρεη σε υποβολή δή­λωσης Φ.Π.Α.) ως επιδότηση τόκων υφιστα­μένων επιχειρηματικών δανείων και ως κρα­τική συμμετοχή στο Δώρο Πάσχα των εργα­ζομένων που τέθηκε η σύμβαση εργασίας τους σε αναστολή, η οποία έγινε με επιστρο­φή μέρους του Δώρου Πάσχα στην πληττό­μενη εταιρεία σε χρήμα, συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά των επιδοτήσε­ων, επιχορηγήσεων, οικονομικών ενισχύσε­ων, δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή και κα­ταχωρίζονται στη δήλωση Φ.Π.Α. της φορο­λογικής περιόδου που εισπράττονται στους κωδικούς 310 και 312.

- Επομένως, τα συγκεκριμένα ποσά, λαμβάνο­νται υπόψη για τον προσδιορισμό της αναλο­γίας έκπτωσης – prorata του φόρου των κοι­νών εισροών, προστιθέμενα στον παρανο­μαστή του κλάσματος και μόνο στην περί­πτωση που υφίσταται ήδη μερικό δικαίωμα έκπτωσης, λόγω πραγματοποίησης πράξεων υπαγόμενων στο φόρο τόσο με δικαίωμα έκ­πτωσης, όσο και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης όπως συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περί­πτωση όπου η εταιρεία έχει έσοδα από ενοί­κια για τα οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκ­πτωσης ( άρθρο 22 Ν.2859/2000).

- Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσά προστίθε­νται στον παρονομαστή του κλάσματος συμ­μετέχοντας στη δημιουργία του νέου ποσο­στού έκπτωσης – prorata ανεξάρτητα αν, πριν την προσθήκη των ποσών αυτών, το ποσοστό έκπτωσης – prorata ανερχόταν σε ποσοστό 100% λόγω στρογγυλοποιήσεων στην αμέσως μεγαλύτερη ακεραία μονάδα, δηλαδή η υποχρέωση ή μη σχηματισμού prorata εξετάζεται αφού πρώτα ληφθούν υπόψη και οι ανωτέρω κρατικές επιδοτήσεις.

Νομοθεσία - Νομολογία

- Άρθρο 31 του Ν. 2859/2000

- ΠΟΛ 1056/11.2.2002

- Ε.2185/18.11.2020

- Άρθρο 6 της από 20.3.2020 Π.Ν.Π.

- Απόφαση 77883/22.7.2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

- Παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 19 της από 30.3.2020 Π.Ν.Π.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Δώρο Πάσχα, Επιδότηση τόκων, κρατική ενίσχυση, Κορωνοϊός, Κλάσμα Pro Rata