28/07/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Συμπλήρωση εντύπου Ε1 με τα επιδόματα για νέες μητέρες

Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα της εγκυμοσύνης και στη συνέχεια για το επόμενο χρονικό διάστημα από τη γέννηση του τέκνου, οι νέες μητέρες λαμβάνουν ορισμένες παροχές. Παρακάτω θα παραθέσουμε τον τρόπο απεικόνισης ορισμένων από αυτές τις παροχές στους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης.

1. Επίδομα γέννησης

Από 1/1/2020 θεσπίζεται επίδομα γέννησης ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, το οποίο χορηγείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το επίδομα γέννησης απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 (Α΄152), δεν κατάσχεται για οποιαδήποτε οφειλή ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα (άρθρα 1, 10 Ν.4659/2020).

Το επίδομα γέννησης των άρθρων 1 και 10 του Ν. 4659/2020 καταχωρείται στους κωδικούς 781-782 του εντύπου Ε1 (Α.1118/2021).

2. Επίδομα κυοφορίας και λοχείας που δίδεται από το e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)

Τα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) καθώς και το βοήθημα τοκετού που παρέχονται από το ΙΚΑ στις ασφαλισμένες του, δυνάμει των άρθρων 39 και 31 παρ. 7 του Α. Ν. 1846/1951, δεν έχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος και συνεπώς είναι αφορολόγητα, αφού δεν υπάρχει ειδική διάταξη νόμου που να τα υποβάλλει στη φορολογία εισοδήματος (ΝΣΚ 375/2009, ΠΟΛ 1065/2012). Τα ανωτέρω έχουν κριθεί με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Ν.2238/94. Μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013, ο γενικός εννοιολογικός προσδιορισμός του εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών δεν έχει διαφοροποιηθεί και επομένως τα ανωτέρω επιδόματα εξακολουθούν να μην πληρούν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος βάσει και των διατάξεων του Ν 4172/2013. Συνεπώς, το επίδομα αυτό δεν αποτελεί εισόδημα, δεν αναγράφεται στη φορολογική δήλωση ( εγκ. 1079650/2015).

3. Συμπληρωματική παροχή μητρότητας ΟΑΕΔ

Καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ σε ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) αντί της μαιευτικής περίθαλψης, ως συμπληρωματική παροχή αυτής που χορηγείται από το ΙΚΑ ως επίδομα κυοφορίας και λοχείας. Με βάση τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 375/2009 το επίδομα που δίδεται από το ΙΚΑ δυνάμει του άρθρου 39 του N. 1846/1951, χορηγείται για κάλυψη δαπανών και δεν είναι εισόδημα. Κατ΄ ανάλογη εφαρμογή, η παροχή που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ ως συμπλήρωμα της περίπτωσης αυτής, δεν αποτελεί εισόδημα, δεν καλύπτει αντικειμενικές δαπάνες και συνεπώς δεν συμπληρώνεται στη δήλωση, επειδή καταβάλλεται εφάπαξ και η πηγή προέλευσής της εξαντλείται με τον τοκετό.

Επομένως, δεν συμπεριλαμβάνονται στις αμοιβές για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση υποβολής αρχείου βεβαιώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ( εγκ. 1079650/10-6-2015).

Προαιρετικά, μετά την εισαγωγή των κωδικών 429- 430, το ποσό της συμπληρωματικής παροχής μητρότητας μπορεί να αναγραφεί στους κωδικούς αυτούς.

4. Ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας ΟΑΕΔ

Η Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας, η οποία καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ κατά το διάστημα που οι ασφαλισμένες στο e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) μητέρες έχουν λάβει 6 μήνες άδεια μετά από συμφωνία με τον εργοδότη τους, βάσει της γνωμοδότησης ΝΣΚ 278/2012, αποτελεί εισόδημα απαλλασσόμενο από το φόρο. Τα καταβληθέντα ποσά είτε εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στους κωδ.619-620 για την υπόχρεη ή την σύζυγο αν ο φορέας έχει αποστείλει ηλεκτρονικό αρχείο βάσει της Απόφασης ΓΓΔΕ- ΠΟΛ. 1051/2015, είτε θα συμπληρώνονται από την υπόχρεη ή την σύζυγο στους κωδικούς 659-660 αν δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση ( εγκ. 1079650/10-6-2015).comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επίδομα μητρότητας, Κυοφορία και λοχεία, Επίδομα λοχείας, παροχές μητρότητας, Επίδομα γέννησης, Φορολογικές δηλώσεις 2021