30/06/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Πρόσθετη Μείωση Προκαταβλητέου Φόρου από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες)

Εισαγωγή

Στο φορολογικό έτος 2021, είχαμε αρκετές αλλαγές στον Κώδικα φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013, για φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές ήταν η μείωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013.

Συγκεκριμένα οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 69 του ΚΦΕ, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 119 (Απαλλαγή από την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε συγκεκριμένα εισοδήματα του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022 - Τροποποίηση της παρ. 50 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 - Προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε.) του Ν.4799/2021,μειώνεται, σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) από εκατό τοις εκατό (100%), που ισχύει, το ποσοστό προκαταβολής του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων.

Σημείωση:

Τα ανωτέρω ισχύουν για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων.

Επίσης μειώνεται, σε ογδόντα τοις εκατό (80%) από εκατό τοις εκατό (100%), που ισχύει, το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Τα ανωτέρω ισχύουν για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 και επόμενων.

Ορίζεται σε εβδομήντα τοις εκατό (70%), το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020.

Επισήμανση:

Για τρόπο υπολογισμού προκαταβολής για Φυσικά Πρόσωπα με Επιχειρηματική Δραστηριότητα, για Νομικά πρόσωπα και Νομικές οντότητες βλέπε σχηματικό Παράρτημα στο τέλος.

Με βάσει τα παραπάνω, διακρίνεται ότι, τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα επιχειρηματική (φυσικά-νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες) σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κ.Φ.Ε. ,ταμειακά, θα έχουν μείωση της ετήσιας φορολογικής υποχρέωσης τους. Λόγω όμως των έκτακτων περιστάσεων της πανδημίας και της μη λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδυνατούν να καταβάλουν τη φορολογική τους υποχρέωση, αν και είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019.

Σε αυτήν την περίπτωση θα μπορούσαν τα ανωτέρω πρόσωπα να κάνουν χρήση των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. για περαιτέρω μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μείωση προκαταβλητέου φόρου για Φυσικά Πρόσωπα με Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 ν.4172/2013 (Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα) ορίζεται ότι, σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση του φόρου που βεβαιώθηκε κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.

Χρόνος Υποβολής της Αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση και αφορά στα ποσά του φόρου για τις δόσεις που δεν έγιναν ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης.

Εκτίμηση της Μείωσης Του Εισοδήματος

Κατά την εκτίμηση της μείωσης του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη:

α) Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στο τρέχον φορολογικό έτος, συγκρινόμενο με τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου φορολογικού έτους.

β) Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης επί των ακαθάριστων εσόδων του τρέχοντος φορολογικού έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούμενου φορολογικού έτους.

γ) Οι ουσιώδεις μεταβολές που τυχόν επήλθαν στους παράγοντες διαμόρφωσης του μικτού κέρδους της επιχείρησης κατά το τρέχον φορολογικό έτος σε σχέση με το προηγούμενο.

δ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο πιθανολογείται μείωση του κέρδους του τρέχοντος φορολογικού έτους.

Επαλήθευση της αίτησης

Σύμφωνα με την παρ. 3, η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει στην επαλήθευση της αίτησης που υποβλήθηκε και υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή της, να ανακοινώνει στον φορολογούμενο τα αποτελέσματα του ελέγχου. Αν διαπιστώσει ότι το εισόδημα μειώθηκε πραγματικά κατά το ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου, η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει στην έκπτωση ανάλογου, με τη μείωση που επήλθε, ποσού φόρου από τις επόμενες δόσεις που οφείλονται.

Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, ο φορολογούμενος μπορεί να καταβάλλει τις, από τη λήξη της προθεσμίας και μετά, απαιτητές δόσεις του φόρου μειωμένες κατά το ποσοστό της μείωσης των εισοδημάτων του, όπως αυτός αναφέρεται στην αίτησή του που υπέβαλε για το σκοπό αυτόν, με επιφύλαξη να καταβάλει τον τυχόν επιπλέον οφειλόμενο φόρο κατά τον έλεγχο της δήλωσης και την οριστική εκκαθάρισή του.

Σύμφωνα με την παρ. 4 , αν γίνει νέα εκκαθάριση λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον μειωθεί ο φόρος μειώνεται αναλόγως και η προκαταβολή του φόρου.

Μείωση Προκαταβλητέου Φόρου για Νομικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες

Σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν.4172/2013 (Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) και ειδικότερα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 ,σε συνδυασμό με την ΠΟΛ.1060/2015, ορίζεται ότι, αν μειωθεί το φορολογητέο εισόδημα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4172/2013, σχετικά με τη μείωση του προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα.

Επομένως, για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε., θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση, με την οποία θα αιτείται τη μείωση του προκαταβλητέου φόρου που βεβαιώθηκε με την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος του άρθρου 68, για τις περιπτώσεις που έχουμε μείωση του εισοδήματος άνω του 25%.

Σημείωση:

Η εννεάμηνη προθεσμία για την υποβολή της αίτησης μείωσης του προκαταβλητέου ποσού φόρου αρχίζει από την ημέρα έναρξης του νέου φορολογικού έτους.

Βασιμότητα του Αιτήματος

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται βασιμότητα του αιτήματος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας περί μείωσης του προκαταβλητέου φόρου λόγω μείωσης του εισοδήματος του διανυόμενου φορολογικού έτους, με βάση τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, θα γίνεται νέα εκκαθάριση του προκαταβλητέου φόρου και το ποσό της προκαταβολής που βεβαιώθηκε αρχικά θα μειώνεται ανάλογα με τη μείωση του εισοδήματος.

Σημείωση:

Το ποσό κατά το οποίο μειώνεται η προκαταβολή θα αφαιρείται από την προκαταβολή των δόσεων που οφείλονται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Παράδειγμα :

Νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με φορολογικό έτος που λήγει στις 31.12.2020 και του οποίου μειώνεται το φορολογητέο του εισόδημα, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για μείωση του προκαταβλητέου ποσού φόρου μέχρι τις 30.09.2021 και σε κάθε περίπτωση μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσής του, ενώ αν το φορολογικό έτος λήγει στις 30.06.2021 θα πρέπει αντίστοιχα να υποβάλει τη σχετική αίτηση μέχρι τις 31.03.2022 και σε κάθε περίπτωση μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσής του.

Παράρτημα

ΣΧΗΜΑ 1 Υπολογισμός Προκαταβολής Φόρου για Φυσικά Πρόσωπα με Επιχειρηματική Δραστηριότητα


ΣΧΗΜΑ 2 Υπολογισμός Προκαταβολής Φόρου για Νομικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες

** Ορίζεται σε εβδομήντα τοις εκατό (70%), το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020.

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι με το παρόν άρθρο εκφράζω τις προσωπικές μου απόψεις που στηρίζονται στη δική μου ερμηνευτική προσέγγιση. Σε καμία περίπτωση δεν διεκδικώ το αλάθητο και θα δεχθώ τις όποιες επισημάνσεις ή παρατηρήσεις σας.

Αποποίηση Ευθύνης :

Το περιεχόμενο της στήλης, είναι καθαρά ενημερωτικό και πληροφοριακό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

Ο αρθρογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

Πηγές:
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Νόμος υπ’ αριθμ. 4172, Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4172/2013 και άλλες διατάξεις, Αριθμός φύλλου 167, 23 Ιουλίου 2013

Νόμος 4799/2021 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ

ΠΟΛ.1060/2015 «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του ν. 4172/2013»

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ν.4172/2013 /Ανάλυση - Ερμηνεία Ν. 4172/2013, Νασόπουλος Α. Αντώνιος , ΄Β έκδοση.

Εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρήσεων βάσει Κ.Φ.Ε. 4172/2013. Ανάλυση - Εκτενή παραδείγματα, Νασόπουλος Α. Αντώνιος, ΄Α έκδοση, 2021.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Προκαταβλητέοι φόροι εισοδήματος, Φορολογικές δηλώσεις 2021