31/03/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Τα τρωτά της φορολογικής μας νομοθεσίας

Όπως και άλλοι αρθρογράφοι αναφέρθηκαν κατά καιρούς στην πολυνομία και γιγαντονομία, θα επαναλάβω και εγώ αυτή την φορά τα τρωτά σημεία της νομοθεσίας μας, κυρίως της φορολογικής, με την ελπίδα ότι θα ευοδωθούν οι προσπάθειες πολλών οικονομολόγων, ελεγκτών και, κυρίως, των λογιστών, προκειμένου να πάψουν να τους ταλανίζουν οι γιγάντιοι νόμοι, οι συχνά ασαφείς διατάξεις, οι επαναλαμβανόμενες τροποποιήσεις κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α.), αλλά και η ενσωμάτωση κυρίως φορολογικών διατάξεων, σε άσχετους νόμους.

Όλα τα παραπάνω θα προσπαθήσω να τα σχολιάσω, απλοποιώντας, κατά το δυνατόν, κατά κατηγορία τα επίμαχα σημεία.

Επισημαίνω ότι, η εργασία αυτή, που αποτελείται από τις επόμενες τρεις ενότητες, είναι ενημερωτική, συνοπτική και αποσκοπεί στο να βοηθήσει κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει μία σφαιρική εικόνα και να έχει την δυνατότητα να προβεί σε μία συνοπτική κωδικοποίηση των διατάξεων που περιλαμβάνονται στις δύο τελευταίες ενότητες.

Ενότητα Α΄ Πίνακας με τις εκδοθείσες κατά τον μήνα Φεβρουάριο διατάξεις και σχετικά σχόλια επ’ αυτών.

Διευκρινίζεται ότι, στο δίστηλο «ΑΦΟΡΑ» αναφέρονται κυρίως τα βασικά νομοθετήματα, στα οποία έχω ταξινομήσει τα παραπάνω εκδοθέντα.

Ενότητα Β΄ Επιστρεπτέα Προκαταβολή σε Επιχειρήσεις.

Ενότητα Γ΄ Μείωση Επαγγελματικών Μισθώσεων και Κύριας Κατοικίας.

Οι διατάξεις που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους περιλαμβάνονται σε:

Τρεις ( 3) Νόμους,

Δεκαεπτά (17) Υπουργικές Αποφάσεις (Α),

Είκοσι (20) Υπουργικές Εγκυκλίους (Ε),

Μία ( 1) Απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.)

Τριάντα (30) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.),

Μία ( 1) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

Μία ( 1) Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας,

Μία ( 1) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και

Μία ( 1) Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)

Σύνολο: (75)

Α΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021

ΝΟΜΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

Φ.Ε.Κ.

ΑΦΟΡΑ

4772/05.02.2021

Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

17/05.02.2021

Δημόσιο

ΚΦΕ

ΕΛΠ

Εργατικά

Ν.4772/2021 Ν.4172/2013 Ν.4308/2014 Ν.4387/2016

4778/19.02.2021

Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις

26/19.02.2021

Δημόσιο

ΚΦΕ

Εργατικά

Ν.4778/2021

Ν.4172/2013

Ν.4387/2016

4781/27.02.2021

Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις

31/28.02.2021

Εργατικά

Ν.4387/2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε 2027/02.02.2021

Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. 126087/4682/30-12-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με την καταβολή περιβαλλοντικού τέλους για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς

Δημόσιο

Ν.2939/2001

Ε 2028/02.02.2021

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 56 του άρθρου 72 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει, μετά την ψήφιση του άρθρου 78 του Ν. 4764/2020 (Α΄ 256), αναφορικά με ακύρωση προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014, που υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως και 25.1.2016

Διάφοροι Νόμοι

Ν.4764/2020

Ε 2029/03.02.2021

Οδηγίες εφαρμογής της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.07.2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών

Τελωνειακός Κώδικας

Ν.2960/2001

Ε 2030/04.02.2021

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 157 και 170 του Ν. 4759/2020 (Α΄ 245)

Εθνικό Κτηματολόγιο

Ν.4759/2020

Ε 2031/04.02.2021

Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Β, όπως τέθηκε με τον Ν. 4646/2019 (Α΄ 201) και τροποποιήθηκε με τον Ν. 4710/2020 (Α΄ 142)

ΚΦΕ

Ν.4172/2013

Ε 2032/29.01.2021

Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. Α. 1006/12.01.2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της Μέσης Σταθμισμένης Τιμής (Μ.Σ.Τ.) λιανικής πώλησης των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού που προορίζονται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και των άλλων καπνών που προορίζονται για κάπνισμα για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας επιβολής του Φ.Π.Α.»

Τελωνειακός Κώδικας

Ν.2960/2001

Ε 2033/04.02.2021

Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Γ του Ν. 4172/2013 (A΄167), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4728/2020 (Α΄186), καθώς επίσης του άρθρου 22Δ και της περ. ιστ΄ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013, τα οποία προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 189 του Ν. 4764/2020 (Α΄256), σχετικά με την έκπτωση διαφημιστικών δαπανών

ΚΦΕ

Ν.4172/2013

Ε 2035/05.02.2021

Μη διακοπή αποφάσεων απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας που λήγουν μέχρι 31/12/2020

Τέλη κυκλοφορίας

Ε 2035/2021

Ε 2036/03.02.2021

Διευκρινίσεις για εξαγωγές εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων προς το Ηνωμένο Βασίλειο

ΕΕ

Ν.2036/2021

Ε 2037/08.02.2021

Χρόνος έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα του τέλους καλλυντικών (άρθρο 88 του Ν. 4600/2019 (Α΄ 43))

Υγεία

Ν.4600/2019

Ε 2038/05.02.2021

Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του Ν. 4557/2018 (Α΄ 139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις»

ΕΕ

Ν.4557/2018

Ε 2040/09.02.2021

Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ στα κυλικεία και τα μαγειρεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΦΠΑ

Ν.2859/2000

Ε 2041/08.02.2021

Κοινοποίηση της αριθμ. 188/2020 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β΄), αναφορικά με τη δυνατότητα ή μη καταλογισμού και λήψης μέτρων είσπραξης σε βάρος ανηλίκου που έχει τελέσει λαθρεμπορία

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Ν.3213/2003

Α 1022/09.02.2021

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (Α΄ 17)

Β΄ 516/09.02.2021

ΚΦΕ

Ν.4772/2021

Α 1025/09.02.2021

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 [Τροποποιήθηκε με την Α 1040/27.02.2021 (Β΄ 796/28.02.2021)]

Β΄ 538/11.02.2021

Υγεία

ΠΝΠ 4/2020

Α 1026/09.02.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1261/01.1.2020 (Β’ 5433) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Β΄ 533/10.02.2021

Έντυπα

Φορολογικό έτος 2019

Α 1027/09.02.2021

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α΄ 77), καθώς και τύπος πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ίδιου νόμου για τις περιπτώσεις ναύλωσης γυμνού πλοίου (bareboat charterer) και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίου (ship lessee), οι οποίες προστέθηκαν με τον ν. 4646/2019 (Α΄ 201)

Β΄ 639/17.02.2021

ΚΦΕ

Πλοία

Ν.4174/2013

Ν.27/1975

Ε 2042/12.02.2021

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 35 «Παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων αλκοολούχων» του ν. 4772/2021 (Α΄17)

Δημόσιο

Ν.4772/2021

Ε 2043/15.02.2021

Κοινοποίηση διατάξεων: α) του άρθρου 72 του Ν. 4758/4-12-2020 (Α΄ 242) «Απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία - Τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν. 1798/1988» και β) του άρθρου 74 του Ν. 4764/2020 (Α΄ 256) «Ένταξη τυφλών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% σε ισχύουσες απαλλακτικές διατάξεις για αναπήρους - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 1798/1988» - Παροχή οδηγιών

Διάφοροι Νόμοι

Ν.4758/2020

Ε 2044/15.02.2021

Παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με τη διαδικασία εφοδιασμού πλοίων με προϊόντα καφέ

Τελωνειακός Κώδικας

Ν.2960/2001

Α 1028/15.02.2021

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

Β΄ 726/25.02.2021

Υγεία

ΠΝΠ 2/2020

Α 1029/15.02.2021

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76)

Β΄ 617/17.02.2021

Υγεία

ΠΝΠ 2/2020

Α 1030/18.02.2021

Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, κατ΄ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

Β΄ 702/23.02.2021

Υγεία

ΚΦΕ

ΠΝΠ/2020

Ν.4690/2020

Α 1031/19.02.2021

Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων - «Δήλωση Φ.Μ.Α.»

Β΄ 839/03.03.2021

Ακίνητα/ ΦΜΑ

ΑΝ1521/1950

Α 1032/15.02.2021

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης προκαταβολής της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων για τις ανάγκες των αλιέων κατοίκων μικρών και απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών

Β΄ 703/23.02.2021

Τελωνειακός Κώδικας

Ν.2960/2001

Α 1033/19.02.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1274/27.12.2013 (Β΄ 3398) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει, και του συνημμένου υποδείγματος της απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α. 1265/03.12.2020 (Β΄ 5346)

Β΄ 703/23.02.2021

ΚΦΕ

Ν.4174/2013

Α 1034/23.02.2021

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975

Β΄ 723/24.02.2021

Πλοία

Ν.27/1975

Α 1035/23.02.2021

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2020

Β΄ 797/01.03.2021

ΚΦΕ

ΚΦΕ

Ν.4172/2013 Ν.4174/2013

Α 1036/23.02.2021

Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 17)

Β΄ 817/02.03.2021

Δημόσιο

Ν.4772/2021

Ε 2045/25.02.2021

Διευκρινίσεις για τη χορήγηση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας για τα πρόσωπα που δικαιούνται της απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 72 του Ν. 4758/2020 (Α΄242) και αρ. 74 Ν. 4764/2020 (Α΄256)

Διάφοροι Νόμοι

Ν.4758/2020

Ε 2046/24.02.2021

Κοινοποίηση των άρθρων 34 και 36 του Ν. 4772/2021 (Α΄ 17) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους

ΦΠΑ

Ν.2859/2000

Ε 2048/08.02.2021

Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων (Α΄ 242)

Διάφοροι Νόμοι

Τελωνειακός Κώδικας

Ν.4758/2020

Ν.2960/2001

Α 1038/25.02.2021

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 καθώς και Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021

Β΄ 773/26.02.2021

Έντυπα

Κληρονομικό

Φορολογικό Έτος 2020

Ν.2961/2001

Ε 2049/26.02.2021

Χρόνος παραγραφής μετά την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή αναλογικών τελών χαρτοσήμου και της ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, όπου προβλέπεται

Τέλη Χαρτοσήμου

ΚΦΕ

Ν.4174/2013

Α 1039/25.02.2021

Καθορισμός τμημάτων διασύνδεσης, δυνάμει των παρ. 1 και 5 του άρθρου 5 του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163), όσον αφορά στην υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9Α του Μέρους Πρώτου του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163), σχετικά με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης

Β΄ 898/08.03.2021Ν 4170/2013

ΕΕ

Ν.4170/2013

Α 1040/27.02.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1025/09.02.2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 538 και Β΄ 655) για τον προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021

Β΄ 796/28.02.2021

Υγεία

ΠΝΠ 4/2020

Α 1041/27.02.2021

Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2021

Β΄ 796/28.02.2021

Τέλη ΙΧΕ

Ν.2948/2001

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Δ.Ε.Δ.)

ΔΕΔ Α 590/15.02.2021

Δαπάνες άνω των 500 ευρώ - Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό από την προμηθεύτρια εταιρία αφού είχε προηγηθεί εξόφληση με μετρητά

ΚΦΕ

Ν.4172/2013


ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (Κ.Υ.Α.)

7062/01.02.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 6877/29.01.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 341).

Β΄ 363/01.02.2021

Υγεία

ΠΝΠ/2020

5629/04.02.2021

Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων

Β΄ 450/05.02.2021

Εργατικά -

Απασχόληση

Ν.4756/2020

13960/04.02.2021

Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από την πλημμύρα της 30ης Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Β΄ 453/05.02.2021

ΚΦΕ

Ν.2459/1997

8378/05.02.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00

Υγεία

ΠΝΠ/2020

5774/05.02.2021

Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19

Β΄ 457/06.02.2021

Διάφοροι Νόμοι

Ν.4745/2020

8381/06.02.2021

Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19 [Αντικαταστάθηκε με την Κ.Υ.Α. 10971/20.02.2021 (Β΄ 650/20.02.2021)]

Β΄ 461/06.02.2021

Υγεία

ΠΝΠ/2020

13984/04.02.2021

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Μαΐου 2018 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Β΄ 513/09.02.2021

ΚΦΕ

Ν.2459/1997


15093/05.02.2021

Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Β΄ 514/09.02.2021

ΚΦΕ

Ν.2459/1997

ΓΔΟΥ 133/09.02.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25.1.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 236)

Β΄ 533/10.02.2021

Υγεία

ΠΝΠ 5/2020

9147/10.02.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 [Τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ 9769/12.02.2021 (Β΄ 586/13.02.2021) και 10604/18.02.2021 (Β΄ 643/18.02.2021)]

Β΄ 534/10.02.2021

Υγεία

ΠΝΠ/2020

ΓΔΟΥ 154/10.02.2021

Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021 [Τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΓΔΟΥ 177/22.02.2021 (Β΄ 701/22.02.2021)]

Β΄ 154/11.02.2021

Υγεία

ΠΝΠ/2020

17290/10.02.2021

Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 65 N. 4738/2020 (α΄ 207)

Β΄ 606/15.02.2021

Διάφοροι Νόμοι

Ν.4738/2020

6789/15.02.2021

Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19

Β΄ 646/19.02.2021

Υγεία

ΠΝΠ 2/2020

ΓΔΟΥ 171/19.02.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1645), όπως ισχύει

Β΄ 649/20.02.2021

Υγεία

ΠΝΠ 5/2020


ΓΔΟΥ 172/19.02.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β΄ 2729), όπως ισχύει

Β΄ 649/20.02.2021

Υγεία

ΠΝΠ 5/2020

ΓΔΟΥ 173/19.02.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β΄ 4471), όπως ισχύει

Β΄ 647/20.02.2021

Υγεία

ΠΝΠ 5/2020

ΓΔΟΥ 174/19.02.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β΄ 5047), όπως ισχύει

Β΄ 647/20.02.2021

Υγεία

ΠΝΠ 5/2020

10969/19.02.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 [Τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 11951/24.02.2021 (Β΄ 724/24.02.2021)]

Β΄ 648/20.02.2021

Υγεία

ΠΝΠ/2020

ΓΔΟΥ 175/19.02.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25.01.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 236), όπως ισχύει

Β΄ 649/20.02.2021

Υγεία

ΠΝΠ 5/2020


21526/19.02.2021

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία οικ. 2219/146/Φ. 15/02-03-2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Β΄ 584)

Β΄ 805/01.03.2021

Διάφοροι Νόμοι

Ν.3982/2011

Α 1033/19.02.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1274/27.12.2013 (Β΄ 3398) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει, και του συνημμένου υποδείγματος της απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α. 1265/03.12.2020 (Β΄ 5346)

8534/24.02.2021

Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας

Β΄ 771/26.02.2021

Υγεία

ΠΝΠ 4/2020

8689/25.02.2021

Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του Ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας [Διευκρινίσεις με την Εγκύκλιο 10221/04.03.2021]

Β΄ 756/25.02.2021

Υγεία

Ν.4737/2020

8726/25.02.2021

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 48222/1215/24.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους» (Β΄ 5225)

Β΄ 772/26.02.2021

Εργατικά ΟΑΕΔ

Ν.3746/2009

12639/26.02.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00

Β΄ 793/26.02.2021

Υγεία

ΠΝΠ/2020

51611/28.02.2021

Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που πλήττονται εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

Β΄ 852/04.03.2021

Αυτοκίνητα - ΚΤΕΛ

Ν.2963/2001


ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

31790/02.02.2021

Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη

Β΄ 462.08.02.2021

Γεωργικά

Ν.3874/2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

9039/11.02.2021

Εγκύκλιος οδηγιών για τη διαδικασία πληρωμής δικαιούχων του υπομέτρου 6.1. «εγκατάσταση νέων γεωργών» του Π.Α.Α. 2014-2020

Γεωργικά

Εγκύκλιοι

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

25234/27.02.2021

Παράταση διάρκειας της πρώτης τακτικής εκπτωτικής περιόδου του έτους 2021

Υγεία

ΠΝΠ/2020

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Ν.Σ.Κ.)

12/03.02.2021

Ερωτήματα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σχετικά με την υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων

ΚΦΕ/ - Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Ν.3213/2003


ΣΧΟΛΙΑ

Από τον ανωτέρω πίνακα και λαμβανομένων υπόψη όλων των παραγόντων που ταλαιπωρούν Πολιτεία και Κοινωνία (οικονομία, υγεία, μεταναστευτικό, εγκληματικότητα και διάφορα άλλα προβλήματα), παρατηρούνται τα ακόλουθα:

1. Δεν διαπιστώνεται χρονική ακολουθία, όπως στις εξής περιπτώσεις:

Διευκρινίζεται ότι, οι χρονικές ανακολουθίες προέκυψαν με βάση την χρονολογία εκδόσεως των ανωτέρω και όχι με την ημερομηνία δημοσιεύσεως του οικείου Φ.Ε.Κ.

2. Οι εντός του Φεβρουαρίου μεταβολές των διατάξεων (αντικαταστάσεις, τροποποιήσεις – συμπληρώσεις, προσθήκες, ανακλήσεις και διευκρινίσεις) έχουν ως εξής:

Θέλω να επισημάνω σχετικά ότι, από το έτος 2014 και μέχρι σήμερα (30.03.2021), έχω καταγράψει τριακόσιες δώδεκα (312) περιπτώσεις με μεταβολές διαφόρων διατάξεων. Οι μεταβολές αυτές έχουν κατ’ έτος ως εξής:

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

2014

28

2015

47

2016

25

2017

15

2018

24

2019

33

2020

96

2021

44

ΣΥΝΟΛΟ

312

3. Εκτός της ανωτέρω ενότητας Α΄, θεωρώ σκόπιμο να αναφερθώ και σε δύο ακόμη ενότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται σημαντικά θέματα που, παρά το μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον που προκαλείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, οι συνεχείς αλλαγές των σχετικών διατάξεών τους έχουν επιφέρει σύγχιση, όχι μόνο σε ενδιαφερόμενα πρόσωπα αλλά και στον οικονομικό και λογιστικό χώρο. Στις επόμενες ενότητες Β΄ και Γ΄ έχω καταχωρίσει τις δημοσιευμένες μέχρι 31.03.2021 διατάξεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή σε επιχειρήσεις (ενότητα Β΄) και τις διατάξεις περί μειώσεων επαγγελματικών μισθώσεων και κύριας κατοικίας (ενότητα Γ΄), τονίζοντας ότι συνεχίζονται οι μεταβολές των εν λόγω διατάξεων.

Β΄. ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  • Με το άρθρο τρίτο «Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 30/03/2020 «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 75/30.03.2020), που κυρώθηκε με τον Ν. 4684/25.04.2020, αφού τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της ΠΝΠ της 13.04.1920 (ΦΕΚ Α΄ 84/13.04.2020), η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 4690/30.05.2020, προστέθηκε στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου τρίτου από τότε που ίσχυσε νέο εδάφιο, ρυθμίζονται, εκτός των άλλων, και θέματα για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
  • Με την Εγκύκλιο Ε 2043/06.04.2020 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου τρίτου της εν λόγω ΠΝΠ (ΠΝΠ 30.03.2020), με τις οποίες ορίζεται:
    «Στο τρίτο άρθρο ρυθμίζεται η δυνατότητα χορήγησης ενίσχυσης επιστρεπτέας, εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής» σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου η ανωτέρω ενίσχυση είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή».
  • Με το άρθρο εξηκοστό έβδομο της ΠΝΠ της 13.04.2020 «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», που κυρώθηκε με τον Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 84/13.04.2020), επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης, για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2020, επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής ποσού έως πενήντα τοις εκατό (50%) του εκάστοτε υποβληθέντος από την πλοιοκτήτρια τιμολογίου για τα μισθώματα των συμβάσεων του άρθρου 8 του Ν. 2932/2001 (Α΄ 145), καθώς και των συμβάσεων του εξηκοστού δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75/30.03.2020).
  • Με τις παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου τρίτου του Ν. 4684/25.04.2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75) και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 86/25.04.2020) αναφέρονται γενικές οδηγίες για την ενίσχυση επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην C(2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19».

Αμέσως κατωτέρω παραθέτονται οι σχετικές Κ.Υ.Α. και η Εγκύκλιος Ε 2109/14.07.2020 που έχουν εκδοθεί από 02.04.2020 μέχρι και σήμερα, με βάση την χρονολογία εκδόσεώς τους και όχι με την ημερομηνία δημοσιεύσεως του οικείου Φ.Ε.Κ.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΚΥΑ Α 1076/ 02.04.2020 (Β΄1135/02.04.20)

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ Α 1080/09.04.2020 (Β΄ 1294/10.04.2020) και 1091/13.04.2020 (Β΄ 1466/16.04.2020))

ΚΥΑ 39162/15.04.2020 (Β΄1457/16.04.2020)

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 [Τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ 88/24.04.2020 (Β΄ 1578/24.04.2020), 89/25.04.2020 (Β΄ 1587/25.04.2020), 57856/10.06.2020 (Β΄ 2250/11.06.2020) και ΚΥΑ ΓΔΟΥ 132/15.06.2020 (Β΄ 2371/16.06.2020) και 224/25.09.2020 (Β΄ 4181/25.09.2020)]

ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/02.05.2020 (Β΄1645/03.05.20)

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 [Τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ ΓΔΟΥ 101/15.05.2020 (Β΄ 1862/15.05.2020), 218/15.09.2020 (Β΄ 4073/22.09.2020), 285/23.11.2020 (Β΄ 5224/25.11.2020) και 171/19.02.2021 (Β΄ 649/20.02.2020)]

ΚΥΑ ΓΔΟΥ 131/13.06.2020 (Β΄ 2276/14.06.2020)

Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020 [Τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΓΔΟΥ 138/22.06.2020 (Β΄ 2488/22.06.2020)]

ΚΥΑ ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 (Β΄2729/03.07.20)

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020 [Επιστροφή προκαταβολής - Τροποποιήθηκε με τις Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ 163/10.07.2020 (Β΄ 2787/10.07.2020), 170/15.07.2020, 193/31.07.2020 (Β΄ 3223/03.08.2020), 219/15.09.2020 (Β΄ 4074/22.09.2020), 286/23.11.2020 (Β΄ 5224/25.11.2020) και 172/19.02.2021 (Β΄ 649/20.02.2021)]

Ε 2109/14.07.2020

Παροχή διευκρινίσεων χορήγησης της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής μετά την δημοσίευση της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 163 (Β΄ 2787/10.07.2020)

ΚΥΑ ΓΔΟΥ 207/ 10.09.2020 (Β΄3867/10.09.20)

Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020 [Τροποποιήθηκε με την ΓΔΟΥ 222/21.09.2020 (Β΄ 4051/21.09.2020)]

ΚΥΑ ΓΔΟΥ 233/ 10.10.2020 (Β΄4471/11.10.2020)

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020 [Τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ ΓΔΟΥ 246/26.10.2020 (Β΄ 4752/27.10.2020), 173/19.02.2021 (Β΄ 647/20.02.2021) και 287/23.11.2020 (Β΄ 5224/25.11 2020)]

ΚΥΑ ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 (Β΄5047/14.11.2020)

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 [Τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ ΓΔΟΥ: 282/17.11.2020 (Β΄ 5081/17.11.2020), 295/24.11.2020 (Β΄ 5207/25.11.2020), 296/26.11.2020 (Β΄ 5251/27.11.2020), 392/09.12.2020 (Β΄ 5449/09.12.2020) και 174/19.02.2021 (Β΄ 647/20.02.2021)]

ΚΥΑ ΓΔΟΥ 1/04.01.2021 (Β΄7/04.01.2021)

Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020 [Τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΓΔΟΥ 4/15.01.2021 (Β΄ 86/15.01.2021)]

ΚΥΑ ΓΔΟΥ 19/25.01.2021 (Β΄236/25.01.2021)

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020 [τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ ΓΔΟΥ 38/28.01.2021 (Β΄ 338/29.01.2021) και 133/09.02.2021 (Β΄ 533/10.02.2021)]

ΚΥΑ ΓΔΟΥ 154/10.02.2021 (Β΄540/11.02.2021)

Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021 [Τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΓΔΟΥ 177/22.02.2021 (Β΄ 701/22.02.2021)]

ΚΥΑ ΓΔΟΥ 175/19.02.2021 (Β΄649/20.02.2021)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25.01.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 236), όπως ισχύει

ΚΥΑ ΓΔΟΥ 232/01.03.2021 (Β΄804/01.03.2021)

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021. [Τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΓΔΟΥ 289/10.03.2021 (Β΄ 946/10.03.2021)]


Γ΄. ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Γ1. ΠΝΠ της 20.03.2020

Με το άρθρο δεύτερο «Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας» της ΠΝΠ της 20.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 68/20.03.2020) και κυρώθηκε με τον Ν. 4683/2020, ρυθμίζονται, εκτός των άλλων, και θέματα για τη μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις των παρ. 8α και 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020 (Α΄ 83),όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4753/2020 (Α΄ 227) και με το άρθρο 26 του Ν. 4772/2021 (Α΄ 17) και όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 31 του Ν. 4778/2021 (Α΄ 26)

Οι διατάξεις του άρθρου δεύτερου της ΠΝΠ 20.03.2020 αντικαταστάθηκαν διαχρονικά μέχρι σήμερα, με τους κατωτέρω νόμους.

Με την παρ. 43 (και όχι παρ. 42 όπως εσφαλμένα αναφέρεται), του άρθρου 72 του Ν. 4172.23.07.2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΚΦΕ) παρέχονται σχετικές διατάξεις, οι οποίες τροποποιήθηκαν στη συνέχεια με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 4690/30.05.2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020).

Αμέσως κατωτέρω παραθέτονται οι σχετικές Αποφάσεις και Εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί από 09.07.2020 μέχρι και σήμερα, με βάση την χρονολογία εκδόσεώς τους και όχι με την ημερομηνία δημοσιεύσεως του οικείου Φ.Ε.Κ.

Γ2. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Α 1164/09.07.2020 (Β΄2867/15.07.2020)

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020. [Τροποποιήθηκε με την Α 1170/20.07.2020 (Β΄ 3048/22.07.2020)]

Α 1193/24.08.2020 (Β΄3505/24.08.2020)

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4690/2020 (Α΄ 104), σχετικά με τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ΄ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοΐοου COVID-19. [Τροποποιήθηκε με την Α 1053/20.03.2021 (Β΄ 942/21.03.2021)]

Ε 2141/27.08.2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 4690/2020 (Α΄ 104) «Κύρωση:

α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄84) και

β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) και άλλες διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους.

Α 1213/24.09.2020 (Β΄4180/28.09.2020)

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Σεπτέμβριο 2020.

Α 1214/24.09.2020 (Β΄4181/28.09.2020)

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020.

Α 1225/07.10.2020 (Β΄4469/09.10.2020)

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020.

Α 1230/20.10.2020 (Β΄4620/20.10.2020)

Καθορισμός του τρόπου, χρόνου, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την υποβολή της «Δήλωσης COVID» στις περιπτώσεις που έχει επέλθει μείωση μισθώματος τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).

Α 1251/20.11.2020 (Β΄5204/24.11.2020)

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020. [Τροποποιήθηκε με την Α 1047/03.03.2021 (Β΄ 898/08.03.2021)]

Α 1252/20.11.2020 (Β΄5203/24.11.2020)

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020.

Α 1274/14.12.2020 (Β΄5577/17.12.2020)

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020. [Τροποποιήθηκε με την Α 1048/03.03.2021 (Β΄ 898/08.03.2021)]

Α 1003/11.01.2021 (Β΄37/11.01.2021)

Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων που λαμβάνουν εκμισθωτές για μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ΄ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. [Τροποποιήθηκε με την Α 1011/20.01.2021 (Β΄ 181/22.01.2021)]

Α 1025/09.02.2021 (Β΄538/11.02.2021)

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. [Τροποποιήθηκε με την Α 1040/27.02.2021 (Β΄ 796/28.02.2021)]

Α 1030/18.02.2021 (Β΄702/23.02.2021)

Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, κατ΄ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

Α 1057/18.03.2021 (Β΄1069/19.03.2021)

Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των δικαιούχων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών, που δεν εισπράττουν βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, κατ΄ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

Α 1058/18.03.2021 (Β΄1072/19.03.2021)

Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης του ανταλλάγματος που λαμβάνουν οι δικαιούχοι για την εκμίσθωση/ παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ΄ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

Α 1063/22.03.2021 (Β΄1156/24.03.2021)

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Νομοι, Φορολογική Νομοθεσία