15/02/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Αλλαγές στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων (Φ4) με την προσθήκη του Πίνακα Γ και της στήλης 8 (Καθεστώς 4200) του Πίνακα Β

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2020 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

Αλλαγές στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων (Φ4) με την προσθήκη του Πίνακα Γ και της στήλης 8 (Καθεστώς 4200) του Πίνακα Β

του Άγγελου Διονυσόπουλου
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Μέλους του Τεχνικού Γραφείου της ΣΟΛ Crowe

1. Γενικά

Με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4714/31.7.2020 προστέθηκε το άρθρο 7α στον Κώ­δικα ΦΠΑ (Ν 2859/2000), το οποίο ενσωματώνει μία σημαντική ρύθμιση κοινοτικής οδηγίας (άρθρο 1 οδηγίας 2018/1910), η οποία διευκολύνει την απο­στολή και διατήρηση αποθεμάτων εμπορευμάτων ελληνικών επιχειρήσεων σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), χωρίς να υποχρεώνει τον κύριο των αποθεμάτων να λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος αυτό και στη συνέχεια να έχει δηλωτι­κές υποχρεώσεις. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για κοινοτικές επιχειρήσεις, που επιθυμούν να διατηρή­σουν αποθέματα στην Ελλάδα. Η ενσωμάτωση των εν λόγω διατάξεων του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/1910 του Συμβουλίου, των οποίων η εφαρμο­γή είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη από 1.1.2020, είναι αναγκαία προκειμένου η χώρα μας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για την εφαρ­μογή της ενωσιακής νομοθεσίας στο εσωτερικό δί­καιο.

Στην απόφαση Α.1222/2020 του Υφυπουργού Οικο­νομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ ορίζεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ (έντυπο Φ4 – τμήμα Γ).

Επίσης, στην ίδια απόφαση, ορίζεται ο τρόπος υπο­βολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτι­κών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών (έντυπο Φ4 – τμήμα Β), στην περίπτωση ενδοκοινο­τικών παραδόσεων αγαθών, τα οποία είχαν εισαχθεί και είχαν τύχει απαλλαγής του ΦΠΑ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 του Κώδικα ΦΠΑ (κ.ν. 2859/2000), καθώς και των διατάξεων του Κανονισμού 952/2013 του Ευ­ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, που αφορούν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων με άμεση αποστολή σε άλλο κράτος - μέλος (καθεστώς 4200).

2. Αποθέματα, που αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. στη διάθεση συγκε­κριμένου αποκτώντα (call-off stock)

Όπως προαναφέρθηκε, η προσθήκη του άρθρου 7α στον Κώδικα ΦΠΑ, έγινε προκειμένου να ενσωμα­τωθεί μία σημαντική ρύθμιση κοινοτικής οδηγίας, η οποία διευκολύνει την αποστολή και διατήρηση αποθεμάτων ελληνικών επιχειρήσεων σε άλλο κρά­τος μέλος. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του νέου άρθρου 7α, η μεταφορά από υποκείμενο στον φόρο αγαθών της επιχείρησής του σε άλλο κράτος-μέλος, δεν θεωρείται παράδοση αγαθών από επαχθή αιτία στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7α, οι ρυθμίσεις για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκρι­μένου αποκτώντος υφίστανται, όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

O τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος από υποκείμενο στον φόρο ή από τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό του, ώστε τα εν λόγω αγαθά να παραδοθούν στο κράτος αυτό σε μεταγενέστερο στάδιο και μετά την άφιξή τους, σε άλλον υποκείμενο στον φό­ρο, ο οποίος δικαιούται να αποκτήσει την κυ­ριότητα των εν λόγω αγαθών, βάσει ισχύουσας συμφωνίας μεταξύ των δύο υποκειμένων στον φόρο,

O ο υποκείμενος στον φόρο που αποστέλλει ή μεταφέρει τα αγαθά, δεν έχει την έδρα της οικο­νομικής του δραστηριότητας ούτε μόνιμη εγκα­τάσταση στο κράτος μέλος, στο οποίο απο­στέλλονται ή μεταφέρονται τα αγαθά,

O ο υποκείμενος στον φόρο, στον οποίο πρόκει­ται να παραδοθούν τα αγαθά, διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος-μέλος στο οποίο απο­στέλλονται ή μεταφέρονται τα αγαθά και τα στοιχεία του, συμπεριλαμβανομένου του ΑΦΜ/ΦΠΑ, που του έχει αποδοθεί στο εν λόγω κράτος-μέλος, είναι γνωστά στον υποκείμενο στον φόρο που αποστέλλει ή μεταφέρει τα αγαθά, κατά τον χρόνο της αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς,

O ο υποκείμενος στον φόρο, που αποστέλλει ή μεταφέρει τα αγαθά, καταγράφει τη μεταφορά τους σε ειδικό βιβλίο καταχώρισης και περι­λαμβάνει στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα (Φ4) τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του υποκειμένου στον φόρο που αποκτά τα αγαθά.

Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα αποθέματα απο­στέλλονται σε συγκεκριμένο παραλήπτη, μετά από σχετική συμφωνία, ο οποίος διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος άφιξης των αποθεμάτων και στον οποίο τα αποθέματα θα πρέπει να πωληθούν σε διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μηνών από την άφιξή τους στο άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

Πρακτικά, ο παραλήπτης των αγαθών θα διατηρεί απόθεμα που δεν θα του ανήκει, καθόσον η κυριό­τητα αυτού δεν μεταβιβάζεται κατά την αποστολή των εμπορευμάτων, αλλά θα αποκτήσει την κυριό­τητα από τον αποστολέα των αγαθών, όταν θα πα­ραδώσει μέρος ή και το σύνολο των αποθεμάτων αυτών σε πελάτη του, στο κράτος μέλος της εγκα­τάστασής του.

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, όταν ο υπο­κείμενος στον φόρο αποστέλλει ή μεταφέρει τα αγα­θά του στον παραλήπτη των αγαθών που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε άλλο κράτος-μέλος, στο οποίο απο­στέλλονται ή μεταφέρονται τα αγαθά, δεν συντελεί­ται ενδοκοινοτική παράδοση διότι τα αγαθά παρα­μένουν ακόμα στην κυριότητα του αποστολέα. Όταν ο παραλήπτης πωλήσει τα αγαθά σε τρίτο πρόσω­πο (πελάτη του) εντός της χώρας του, τότε θεωρεί­ται ότι πραγματοποιείται η ενδοκοινοτική παράδοση από τον αποστολέα των αγαθών και κατ’ επέκταση η ενδοκοινοτική απόκτηση από τον παραλήπτη των αγαθών.

Με τις διατάξεις που ίσχυαν προ της εφαρμογής του άρθρου 7α, αν μία επιχείρηση μετέφερε τα αγαθά της σε άλλο κράτος μέλος προς αποθεματοποίηση για συγκεκριμένο πελάτη της, υποχρεωτικά θεωρεί­το ότι πραγματοποιεί ενδοκοινοτική παράδοση αγα­θών απαλλαγμένη από τον ΦΠΑ στο κράτος μέλος αναχώρησης των αγαθών και ενδοκοινοτική από­κτηση στο κράτος μέλος άφιξης αυτών, με συνέπεια την υποχρέωση αυτής να λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κρά­τος μέλος άφιξης των αγαθών και να έχει δηλωτικές υποχρεώσεις. Για τα αγαθά που πωλούσε από το απόθεμα αυτό, πραγματοποιούσε μια δεύτερη πα­ράδοση στον πελάτη της, επί της οποίας επιβαλλό­ταν ο ΦΠΑ του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το απόθεμα. Με τις νέες διατάξεις δεν απαιτείται να λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο άλλο κράτος μέλος και η ενδο­κοινοτική παράδοση στον πελάτη της και η ενδοκοι­νοτική απόκτηση από αυτόν, θεωρείται ότι πραγμα­τοποιείται κατά τον χρόνο που τα αγαθά θα μετα­πωληθούν σε τρίτο πρόσωπο από τον πελάτη της.

Εάν, εντός του χρονικού διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών, παύσει να πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, η μεταφο­ρά από τον υποκείμενο στον φόρο (αποστολέας) αγαθών της επιχείρησής του προς το άλλο κράτος-μέλος, θεωρείται ως παράδοση αγαθών, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 7, κατά τον χρόνο παύσης της σχετικής προϋπόθεσης και συνεπώς πρέπει να λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος άφι­ξης των αγαθών και να έχει δηλωτικές υποχρεώσεις.

Με τις νέες διατάξεις, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου απο­κτώντα, απαιτείται από τον υποκείμενο στο φόρο που αποστέλλει τα αγαθά σε άλλο κράτος μέλος, να υποβάλει κατά τον χρόνο αποστολής των αγαθών, ανακεφαλαιωτικό πίνακα με τον αριθμό φορολογι­κού μητρώου ΦΠΑ του συγκεκριμένου αποκτώντα, στον οποίο θα παραδοθούν τα αγαθά, σε μεταγενέ­στερο στάδιο της άφιξής τους, καθώς και ανακεφα­λαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων μετα­γενέστερα, κατά τον χρόνο ανάληψης από τον αγο­ραστή των αγαθών από το απόθεμα. Ο εν λόγω πίνακας, θα περιλαμβάνει και τις οποιεσδήποτε αλ­λαγές, όσον αφορά τις πληροφορίες που έχει υπο­βάλλει ήδη.

Επίσης, προστίθενται νέα εδάφια στην παρ. 5γ. του άρθρου 36, με τις διατάξεις των οποίων, οι πληρο­φορίες, που παρέχονται κατά την αποστολή ή μετα­φορά των αγαθών στο πλαίσιο της ρύθμισης για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα, καταχωρούνται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες της ημερολογιακής περιόδου κατά την οποία πραγ­ματοποιήθηκε η αποστολή ή η μεταφορά τους στο άλλο κράτος μέλος ή η επιστροφή τους από το άλλο κράτος μέλος. Τυχόν μεταβολές των πληροφοριών τούτων, καταχωρούνται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες της ημερολογιακής περιόδου που έλαβαν χώρα.

Παράδειγμα 1

Η ελληνική επιχείρηση Α’ που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα και δεν έχει εγκατάσταση στην Ιταλία, αποστέλλει τον Ιανουάριο 2021 αγαθά στην ιταλική επιχείρηση Β’, η οποία διαθέτει ιταλικό ΑΦΜ/ΦΠΑ, με σκοπό τη μεταγενέστερη διάθεσή τους από την ιταλική επιχείρηση εντός της Ιταλίας. Κατά την απο­στολή των αγαθών, συμφωνείται μεταξύ των δύο επιχειρήσεων ότι τα αγαθά θα παραμείνουν στην αποθήκη της ιταλικής επιχείρησης μέχρι την τελική πώλησή τους. Η αποστολή των αγαθών από την επιχείρηση Α’ στην επιχείρηση Β’, δεν αποτελεί εν­δοκοινοτική παράδοση της επιχείρησης Α’ και συνε­πώς ούτε ενδοκοινοτική απόκτηση για την επιχείρη­ση Β’.

Όσον αφορά τη συμπλήρωση του εντύπου Φ4 μη­νός Ιανουαρίου, στο τμήμα Γ’ «Πίνακας για τα απο­θέματα στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ» του ανακεφαλαιωτικού πίνακα, αναγράφονται για την ιταλική επιχείρηση, προς την οποία απο­στέλλονται τα αγαθά, το κράτος μέλος (Ιταλία), το πρόθεμα του κράτους μέλους (ΙΤ) και ο ΑΦΜ/ΦΠΑ που έχει αποκτήσει στη χώρα της.

Πριν την ενσωμάτωση του άρθρου 7α στον Κώδικα ΦΠΑ, η επιχείρηση Α’ θα έπρεπε να λάβει ιταλικό ΑΦΜ/ΦΠΑ και να πραγματοποιήσει ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών απαλλαγμένη από τον ΦΠΑ στην Ελλάδα και ενδοκοινοτική απόκτηση στην Ιτα­λία με τη χρήση του ιταλικού ΑΦΜ/ΦΠΑ.

Εάν η επιχείρηση Β’ πωλήσει, εντός δώδεκα (12) μηνών από την άφιξή τους, μέρος των αγαθών αυ­τών στον πελάτη της Γ’ που είναι εγκατεστημένος στην Ιταλία, για τα αγαθά αυτά συντελείται ενδοκοι­νοτική παράδοση από την επιχείρηση Α’ προς την επιχείρηση Β’. Σε αυτή την περίπτωση η ελληνική επιχείρηση Α’ υποβάλλει κανονικά τον ανακεφα­λαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων των αγαθών στο μήνα της πώλησης. Αντίστοιχες υπο­χρεώσεις έχει και η ιταλική επιχείρηση Β’, η οποία θα υποβάλλει κανονικά τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων των αγαθών.

Εάν η διάθεση των αγαθών δεν πραγματοποιηθεί εντός του διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών και δεν συντρέχει περίπτωση αποστολής ή μεταφοράς τους σε άλλο κράτος-μέλος, καταστροφής, απώ­λειας ή κλοπής τους, τότε από την επόμενη μέρα θεωρείται ότι πραγματοποιείται παράδοση των αγα­θών (της παρ. 3 άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ) από την επιχείρηση που τα απέστειλε, αλλά και ενδοκοι­νοτική απόκτηση στο κράτος μέλος αυτό από την ίδια (περ. γ άρθρου 12 του Κώδικα ΦΠΑ) και συνε­πώς θα πρέπει να λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ, προκειμένου να είναι σύννομη με τις κανονικές διατάξεις του ΦΠΑ (χωρίς την εν λόγω απλούστευση), για το απόθεμα που θα διατηρεί στην ιδιοκτησία της στο άλλο κρά­τος μέλος.

Παράδειγμα 2

Εάν στο προηγούμενο παράδειγμα 1, η ιταλική επι­χείρηση Β’ δεν καταφέρει να διαθέσει τα αγαθά σε πελάτες της στην Ιταλία και η ίδια δεν επιθυμεί να τα αποκτήσει, η ελληνική επιχείρηση Α’, με τη συμπλή­ρωση των δώδεκα (12) μηνών, θα πρέπει να απο­κτήσει ιταλικό ΑΦΜ/ΦΠΑ προκειμένου να πραγμα­τοποιήσει ενδοκοινοτική απόκτηση στην Ιταλία για την αξία των αγαθών που παραμένουν στην αποθή­κη της ιταλικής επιχείρησης. Ταυτόχρονα θα πραγ­ματοποιήσει ενδοκοινοτική παράδοση στην Ελλάδα, υποβάλλοντας ανακεφαλαιωτικό πίνακα παράδοσης αγαθών προς το ιταλικό της ΑΦΜ/ΦΠΑ.

Εάν η διάθεση των αγαθών δεν πραγματοποιηθεί εντός του διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών, αλ­λά τα αγαθά επιστραφούν στο κράτος μέλος από το οποίο απεστάλησαν πριν τη λήξη της δωδεκάμηνης περιόδου, η πράξη δεν θεωρείται παράδοση αγα­θών αλλά ο αποστολέας και ο παραλήπτης των αγαθών πρέπει να υποβάλλουν το έντυπο Φ4 στο μήνα της επιστροφής.

Παράδειγμα 3

Εάν στο προηγούμενο παράδειγμα 2 η ιταλική επι­χείρηση Β’ επιστρέψει τα αγαθά στην Ελλάδα, εντός του διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών, η ελληνι­κή επιχείρηση Α’ δεν απαιτείται να αποκτήσει ιταλικό ΑΦΜ/ΦΠΑ. Σε αυτή την περίπτωση, η ελληνική επι­χείρηση Α’ συμπληρώνει το έντυπο Φ4 του μήνα της επιστροφής στο τμήμα Γ’ «Πίνακας για τα αποθέμα­τα στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ» του ανακεφαλαιωτικού πίνακα, αναγράφοντας για την ιταλική επιχείρηση το κράτος μέλος (Ιταλία), το πρόθεμα του κράτους μέλους (ΙΤ), τον ΑΦΜ/ΦΠΑ που διαθέτει στην Ιταλία και αναγράφεται επιπρο­σθέτως και η ένδειξη «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΓΑΘΩΝ» στη στήλη 6.

Προκειμένου όμως να διασφαλιστεί επαρκής παρα­κολούθηση από τις φορολογικές αρχές, για την αποστολή των αγαθών μεταξύ των κρατών μελών, απαιτείται από τον αποστολέα και τον παραλήπτη των αγαθών να τηρούν το ειδικό βιβλίο καταχώρισης των αγαθών που προβλέπεται στην περ. ζ της παρ. 4 του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ, η οποία προ­στέθηκε προκειμένου να ενσωματωθούν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/1910. Με τη νέα διάταξη ο υποκείμενος στο φόρο ο οποί­ος, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα, μεταφέρει αγαθά εκτός του εσωτερικού της χώρας σε άλλο κράτος μέλος ή στον οποίο παραδίδονται αγαθά στο εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτος μέλος, τηρεί ειδικό βιβλίο καταχώρισης στο οποίο καταγράφεται η αποστολή ή η απόκτηση των αγαθών. Ο τρόπος τήρησης και το περιεχόμενο του εν λόγω ειδικού βιβλίου θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικο­νομικών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και στις τρεις περιπτώσεις των παραδειγμάτων που προηγήθηκαν, απαιτείται η συμπλήρωση του ειδικού βιβλίου της περ. ζ της παρ. 4 του άρθρου 36.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7α, πα­ρέχεται η δυνατότητα της αντικατάστασης του πα­ραλήπτη των αγαθών από άλλον υποκείμενο στον φόρο, χωρίς η πράξη αυτή να θεωρείται ως παρά­δοση αγαθών κατά την έννοια της παρ. 3 του άρ­θρου 7, εφόσον η αντικατάσταση πραγματοποιηθεί μέσα στο διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την άφιξη των αγαθών στο κράτος-μέλος στο οποίο έχουν αποσταλεί. Προκειμένου να μην θεωρηθεί ως πράξη παράδοσης η αντικατάσταση αυτή, θα πρέ­πει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προ­αναφέρθηκαν και περιλαμβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 7α και ο αποστολέας των αγαθών να ενη­μερώσει σχετικά το ειδικό βιβλίο καταχώρισης των αγαθών, που προβλέπεται στην περ. ζ της παρ. 4 του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ. Επίσης, στις υπο­χρεώσεις του αποστολέα, περιλαμβάνεται και η συ­μπλήρωση του Πίνακα Γ’ «Πίνακας για τα αποθέμα­τα στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ» του ανακεφαλαιωτικού πίνακα, όπου αναγράφεται επιπροσθέτως και ο ΑΦΜ/ΦΠΑ, που έχει αποκτήσει στο άλλο κράτος - μέλος ο νέος πελάτης, που αντι­κατέστησε τον προηγούμενο.

Παράδειγμα 4

Εάν στο προηγούμενο παράδειγμα 1, η ελληνική επιχείρηση αποφασίσει μετά από τρεις (3) μήνες να αντικαταστήσει την ιταλική επιχείρηση Β’ δίνοντάς της την εντολή να μεταφέρει τα αγαθά στην επιχεί­ρηση Δ’ που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ιταλία, θα πρέπει να ενημερώσει με την αλλαγή αυτή το ειδικό βιβλίο καταχώρισης των αγαθών που προβλέπεται στην περ. ζ της παρ. 4 του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ και να υποβάλλει το έντυπο Φ4 του μήνα της αντικατάστασης, συμπληρώνοντας στον Πίνακα Γ’ «Πίνακας για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκρι­μένου πελάτη σε άλλο κ-μ», πέραν του κράτους μέ­λους (Ιταλία) και του προθέματος του (IT), στη στή­λη 5 τον ΑΦΜ/ΦΠΑ της ιταλικής επιχείρησης Δ’.

Η δωδεκάμηνη περίοδος δεν παρατείνεται με την αντικατάσταση του παραλήπτη των αγαθών και συ­νεπώς η επιχείρηση Δ’ θα πρέπει να πωλήσει τα αγαθά εντός εννέα (9) μηνών προκειμένου να μην υποχρεωθεί η ελληνική επιχείρηση Α’ στη λήψη ιτα­λικού ΑΦΜ/ΦΠΑ, όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω.

Τέλος, σε περίπτωση που ο ανακεφαλαιωτικός πί­νακας υποβάλλεται για την τροποποίηση των στοι­χείων που έχουν ήδη υποβληθεί, εκτός από τα στοι­χεία της αρχικής καταχώρισης, η οποία χρήζει διόρ­θωσης, συμπληρώνεται επιπροσθέτως και η σχετική ένδειξη «ΔΙΟΡΘΩΣΗ» στη στήλη 7 του Πίνακα Γ’ «Πίνακας για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκρι­μένου πελάτη σε άλλο κ-μ».

2. Ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, τα οποία είχαν εισαχθεί και είχαν τύχει απαλ­λαγής του ΦΠΑ, κατ’ εφαρμογή των διατά­ξεων της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 του Κώδικα ΦΠΑ

Σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 του Κώδικα ΦΠΑ, απαλλάσσεται από το φόρο η ει­σαγωγή αγαθών, που προέρχονται από τρίτη χώρα, η οποία πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώ­ρας, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν προορίζονται να παραμείνουν στην Ελλάδα, αλλά ο εισαγωγέας τα προορίζει για άλλο κράτος μέλος.

Η απαλλαγή κατά την εισαγωγή στην περίπτωση αυτή, ισχύει μόνον εάν, κατά τη στιγμή της εισαγω­γής, ο εισαγωγέας έχει παράσχει στις αρμόδιες αρ­χές τις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:

α) τον ΑΦΜ/ΦΠΑ που έχει χορηγηθεί στον εισαγω­γέα στο εσωτερικό της χώρας, ή μέσω του φορολο­γικού αντιπροσώπου του, ως υπόχρεου, για την καταβολή του ΦΠΑ,

β) τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του αποκτώντος, στον οποίο πα­ραδίδονται τα αγαθά, που έχει χορηγηθεί σε άλλο κράτος μέλος ή τον δικό του ΑΦΜ/ΦΠΑ, ο οποίος έχει χορηγηθεί στο κράτος μέλος άφιξης της απο­στολής ή της μεταφοράς των αγαθών όταν τα αγαθά αποτελούν αντικείμενο μεταφοράς, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 28,

γ) την απόδειξη ότι τα εισαγόμενα αγαθά προορίζο­νται να μεταφερθούν ή να αποσταλούν από τη χώρα μας σε άλλο κράτος μέλος.

Ο εισαγωγέας ή ο φορολογικός του αντιπρόσωπος, καταθέτει παραστατικό εισαγωγής, προκειμένου να τα θέσει σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Κοινότη­τας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει ότι, τα αγαθά αυτά θα μεταφερθούν σε άλλο κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή, η αρμό­δια τελωνειακή αρχή θα εισπράξει τους τυχόν οφει­λόμενους κατά την εισαγωγή δασμούς ή άλλες επι­βαρύνσεις, εκτός από το ΦΠΑ.

Η αποστολή των αγαθών αυτών από την Ελλάδα προς το άλλο κράτος μέλος, θεωρείται ενδοκοινοτι­κή παράδοση και θα πρέπει να περιληφθεί στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδό­σεων (Φ4), ούτως ώστε να διασφαλισθεί η καταβολή του φόρου που αναλογεί στην ενδοκοινοτική από­κτηση στο άλλο κράτος μέλος.

Στο προηγούμενο έντυπο Φ4, οι ανωτέρω παραδό­σεις, περιλαμβάνονταν μαζί με όλες τις άλλες ενδο­κοινοτικές παραδόσεις, στη στήλη 5.

Πλέον, με το νέο έντυπο, στην περίπτωση ενδοκοι­νοτικών παραδόσεων αγαθών, τα οποία έχουν ει­σαχθεί και έχουν τύχει απαλλαγής του ΦΠΑ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 του Κώδικα ΦΠΑ, καθώς και των διατά­ξεων του Κανονισμού 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρί­ου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, που αφορούν τη θέση σε ελεύθερη κυκλο­φορία εμπορευμάτων με άμεση αποστολή σε άλλο κράτος - μέλος (καθεστώς 4200), η φορολογητέα αξία αυτών αναγράφεται διακριτά στη νέα στήλη 8.

Παράδειγμα 5

Η ελληνική επιχείρηση Α’ που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα και δεν έχει εγκατάσταση σε άλλο κρά­τος μέλος, παραδίδει τον Ιανουάριο 2021 έναντι
€ 20.000 αγαθά στην ισπανική επιχείρηση Ι’, η οποία είναι εγκατεστημένη στη Βαρκελώνη και δια­θέτει ισπανικό ΑΦΜ/ΦΠΑ. Τον ίδιο μήνα αποκτά από την Κίνα εμπορεύματα αξίας € 15.000, τα οποία αφού τα εκτελωνίσει, τα παραδίδει αμέσως στην βουλγάρικη επιχείρηση Β’ έναντι € 18.000. Κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων από την Κίνα, η ελλη­νική επι­χείρηση έτυχε απαλλαγής του ΦΠΑ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 του Κώδικα ΦΠΑ.

Στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών πα­ραδόσεων που θα υποβάλλει η ελληνική επιχείρηση Α’ για το μήνα Ιανουάριο, θα συμπεριλάβει, μεταξύ άλλων, τις δύο ενδοκοινοτικές παραδόσεις προς Ισπανία και Βουλγαρία αντίστοιχα. Η πώληση προς την Ισπανία ποσού € 20.000 θα περιληφθεί στη στήλη 5 «Φορολογητέα αξία ενδοκοινοτικών παρα­δόσεων αγαθών» και η πώληση προς τη Βουλγαρία ποσού € 18.000 θα περιληφθεί στη στήλη 8 «Φορο­λογητέα αξία ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών-καθεστώς 4200».comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, Ενδοκοινοτικές παραδόσεις