23/10/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, τύπος και περιεχόμενο

Δόθηκε στη δημοσιότητα η Απόφαση Α.1229/23.10.2020 (ΦΕΚ 4684 β΄) του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τέλους επιτηδεύματος και φόρου πολυτελούς διαβίωσης», ύστερα από το γεγονός ότι διαπιστώθηκε η μη υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 από φυσικά πρόσωπα, τα οποία απέκτησαν εισόδημα στο έτος αυτό και για το οποίο υπήρχε υποχρέωση υπο­βολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013. Δεδομένου του γεγονότος, η Απόφαση ορίζει ότι:

· Για το φορολογικό έτος 2014 στις περιπτώσεις που φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα, παρά την υποχρέωσή τους να υποβάλουν φορολογική δήλωση εντός του 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 67 του Ν. 4172/2013, δεν την υπέβαλαν, εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με την προϋπόθεση ότι από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση προκύπτει:

α) φορολογητέα ύλη για τον κατ΄ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης,

β) ποσό φόρου προς καταβολή και

γ) ότι το ποσό προς βεβαίωση για τον φορολογούμενο υπερβαίνει το ποσό των τριάντα (30) ευρώ.

Με την ίδια πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν. 3986/2011, το τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης (άρθρο 44 του Ν. 4111/2013) στα φυσικά πρόσωπα, κατά περίπτωση.

· Η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εκδίδεται για εισόδημα που προκύπτει με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η φορολογική αρχή, καθώς επίσης και στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας και εν γένει από κάθε διαθέσιμη πληροφορία από τρίτους που λαμβάνει η Φορολογική Διοίκηση. (π.χ. τόκοι από καταθέσεις αλλοδαπής).

· Ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα της Απόφαση Α.1229/23.10.2020 (ΦΕΚ 4684 β΄).

· Επί του ποσού του φόρου που προσδιορίζεται με την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου δεν υπολογίζονται πρόστιμα του Ν. 4174/2013, υπολογίζεται όμως ο τόκος του άρθρου 53 του Ν. 4174/2013. Ως αφετηρία υπολογισμού του τόκου λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί, βάσει του νόμου, ο φόρος που προκύπτει από την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού.

· Ο φορολογούμενος λαμβάνει στην προσωπική θυρίδα του στο TAXISnet ειδοποίηση με διαδρομή (link) που τον οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., όπου έχει τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει την εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου. Επιπρόσθετα αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

· Μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το φορολογικό έτος 2014 δήλωση φόρου εισοδήματος συνυποβάλλοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η δήλωση του φορολογούμενου με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλεται με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή (με φυσικό φάκελο) ταχυδρομικά είτε με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

· Ο φορολογούμενος υποχρεούται σε καταβολή του οφειλόμενου με βάση την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης.

· Κατά της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 ΚΦΔ.

Δείτε το σύνολο της Απόφασης Α.1229/23.10.2020 (ΦΕΚ 4684 β΄) του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ, στην on line τράπεζα.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τέλος επιτηδεύματος, Φόρος εισοδήματος, Φόρος πολυτελείας, Ειδική εισφορά αλληλεγγύης, Πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου