09/10/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Τα κέρδη από την πώληση εντός του 2019 εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί από εταιρείες με έδρα το Ην.Βασίλειο απαλλάσσονται της φορολ. εισοδήματος, επειδή το Ην.Βασίλειο ήταν μέλος της Ε.Ε. το 2019

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου 2020 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

Τα κέρδη από την πώληση εντός του 2019 εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί από εταιρείες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος, επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μέλος της Ε.Ε. το έτος 2019

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη εταιρεία πραγματοποίησε, εντός του φο­ρολογικού έτους 2019, κέρδη εκ πωλήσεως εταιρι­κών ομολόγων, εταιρειών με έδρα το Ηνωμένο Βα­σίλειο.

Σύμφωνα με ΠΟΛ. 1032/2015 τα κέρδη πώλη­σης εταιρικών ομολόγων χωρών ΕΕ/ΕΟΧ/ ΕΖΕΣ απαλ­λάσσονται της φορολογίας εισοδή­ματος. Για τις πε­ριπτώσεις αυτές σχηματίζεται ειδικό αποθεματικό και σε περίπτωση διανομής του θα υπαχθεί στον αναλογούντα φόρο.

Σημειώνεται ότι διαδικασίες εξόδου του Ηνωμέ­νου Βασιλείου από την Ε.Ε. είχαν διάφορα στάδια πριν την 31.12.2019 αλλά η επίσημη συμφωνία εξόδου τέθηκε σε ισχύ από τις 31.1.2020.

Ερωτάται αν μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασι­λείου από την ΕΕ τα ανωτέρω κέρδη θα τύχουν του παραπάνω χειρισμού, ή θα αντιμε­τωπισθούν ως κέρδη πώλησης ομολόγων εται­ρειών τρίτων χωρών που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις;

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

- Στο έγγραφο της ΑΑΔΕ με αριθ. Πρωτ. ΔΤΔ 1014155 ΕΞ 2020 και θέμα «Αποχώ­ρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συμφωνία και με­ταβατική περίο­δο» αναφέρεται ότι:

«Από τα μεσάνυχτα της 31 Ιανουαρίου 2020 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), το Ηνωμέ­νο Βασίλειο παύει να είναι μέλος της Ευρω­παϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ η Συμ­φωνία Αποχώρησης (όπως έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. - 2019/C 384 I/01 1) που προβλέπει με­ταβατική περί­οδο από 1/2/2020 έως 31/12/2020.

Η Συμφωνία Αποχώρησης διασφαλίζει την εύτα­κτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασι­λείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτει τα δικαιώματα των πολιτών, τον δημοσιονο­μικό διακανονισμό, τη μεταβατική περίοδο, τα πρωτόκολλα για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρ­λανδία, την Κύπρο και το Γι­βραλτάρ, τη δια­κυβέρνηση και άλλα ζητήματα που άπτονται της αποχώρησης.

(…..)

- Στο Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου της Ευ­ρωπαϊκής Ένωσης της 30 Ιανουαρίου του 2020 αναφέρεται:

«Brexit: Το Συμβούλιο εκδίδει απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας αποχώ­ρησης.

Το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση για τη σύ­ναψη της συμφωνίας αποχώρησης εξ ονόματος της ΕΕ, με γραπτή διαδικασία, σε συνέχεια της ψηφοφορίας έγκρισης του Ευ­ρωπαϊκού Κοινο­βουλίου που έλαβε χώρα στις 29 Ιανουαρίου και της υπογραφής της συμφωνίας αποχώρησης από την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο που πραγ­ματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου.

Η συμφωνία αποχώρησης θα τεθεί σε ισχύ μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασι­λείου από την Ε.Ε., τα μεσάνυχτα της 31ης Ιανουαρίου 2020 (ώρα Κεντρι­κής Ευρώπης). Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πλέον κράτος μέλος της Ε.Ε. και θα θεω­ρείται τρίτη χώρα.

Η συμφωνία αποχώρησης διασφαλίζει την εύτα­κτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασι­λείου από την Ένωση. Καλύπτει τα δικαιώ­ματα των πολι­τών, τον δημοσιονομικό δια­κανονισμό, τη μετα­βατική περίοδο, τα πρω­τόκολλα για την Ιρλανδία/ Βόρεια Ιρλανδία, την Κύπρο και το Γιβραλτάρ, τη διακυβέρνη­ση και άλλα ζητήματα που άπτονται της αποχώρησης.

Μεταβατική περίοδος

Η έναρξη ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ση­ματοδοτεί τη λήξη της περιόδου που προ­βλέπεται στο άρθρο 50 της ΣΕΕ και την έναρξη μεταβατικής περιόδου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Αυτή η μεταβατική περίοδος, που προ­βλέπεται στη συμ­φωνία αποχώρησης, έχει ως στόχο να παράσχει περισσότερο χρόνο στους πολίτες και στις επιχει­ρήσεις προκειμένου να προσαρμοστούν.

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο, αλλά δεν θα εκπροσωπεί­ται πλέον στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η μετα­βατική περίοδος μπορεί να παραταθεί μία φορά για περίοδο ενός ή δύο ετών, εφόσον συμφω­νήσουν σχετικά και οι δύο πλευρές πριν από την 1η Ιουλίου 2020.

Οι διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασι­λείου θα αρχίσουν μόλις το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρή­σει από την ΕΕ. Το πλαίσιο αυτής της μελλοντικής σχέσης καθορίστηκε στην πολιτική διακήρυξη που συμφώνησαν οι δύο πλευρές τον Οκτώβριο του 2019.

Ιστορικό

Στις 23 Ιουνίου 2016, οι πολίτες του Ηνωμένου Βα­σιλείου ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ. Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε επίσημα στο Ευρωπα­ϊκό Συμβούλιο την απόφασή του να αποχωρή­σει από την ΕΕ. Στις 17 Οκτωβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρ­θρο 50) ενέκρινε τη συμφωνία αποχώρησης όπως συμφωνήθηκε από τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Ενέκρινε επίσης την αναθεωρημένη πολι­τική διακήρυξη σχετικά με το πλαίσιο της μελλοντι­κής σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου.».

Λαμβανομένων υπόψη των όσων αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο της ΑΑΔΕ καθώς και στο Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου της Ευρω­παϊκής Ένωσης, η συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ έχει τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα της 31ης Ιανουαρίου 2020 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Από εκείνη τη στιγ­μή και μετά, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ και θεωρείτε τρίτη χώρα. Επομένως, οι πράξεις που μας αναφέ­ρετε έλαβαν χώρα εντός του έτους 2019, χρονι­κή περίοδο κατά την οποία το Ηνωμένο Βασί­λειο ήταν ακόμη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένω­σης. Συνεπώς τα κέρδη πώλησης εταιρικών ομολόγων εταιρειών με έδρα τη χώρα αυτή θα αντιμετωπισθούν με τις δια­τάξεις που αφορούν κέρδη πραγματοποιηθέντα σε χώρα της ευρω­παϊκής ένωσης και απαλλάσσονται της φορο­λογίας εισοδήματος.

Νομοθεσία - Νομολογία

- Έγγραφο ΑΑΔΕ με Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1014155 ΕΞ 2020

- Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 30/1/2020comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εταιρικά ομόλογα, Χώρες > Ηνωμένο βασίλειο