18/08/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Επισκόπηση του Νόμου 4714/2020

Ν.4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 148/31.07.2020)

Ένας ακόμη τεράστιος σε έκταση, αλλά και σημαντικότητα, νόμος ήλθε να προστεθεί στο πλήθος των νομοθετημάτων, αποφάσεων, εγκυκλίων κ.λπ., που δεν αφήνει επαρκή χρονικά περιθώρια για ανάλυση, μελέτη, αλλά και κωδικοποίηση σε όσους ασχολούνται με το επίπονο αυτό.. άθλημα, αφού με τον αδιάκοπο καταιγισμό με νέες, τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις, έχει κυριολεκτικά προκληθεί σύγχυση, κούραση, αλλά και απογοήτευση στους ασχολούμενους με τα οικονομικά, φορολογικά και λογιστικά πράγματα.

Συμμεριζόμενος την ανάγκη συμπληρώσεως και ολοκληρώσεως από την Πολιτεία πολλών νομοθεσιών και λαμβάνοντας υπόψη και τον όγκο και τον περιορισμένο χρόνο πραγματοποιήσεώς τους, θεωρώ πως πρέπει να δείξουμε κάποια ανοχή σε τυχόν λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να παρατηρήσει ένας μελετητής. Επί του θέματος αυτού θα θέσω τις προσωπικές μου διαπιστώσεις και θέσεις.

Κατ’ αρχάς θα προβώ σε μία σύντομη περιγραφή του νόμου, παραθέτοντας στο τέλος κάθε νομοθετήματος, με έντονη πλάγια μορφή και εντός αγκύλης, τον/τους αριθμό/θμούς των άρθρων του Ν. 4714/2020, με τα οποία τροποποιούνται διατάξεις των συγκεκριμένων νομοθετημάτων ή απλά αναφέρονται σε διατάξεις άλλων νόμων χωρίς τροποποίηση, και θα ολοκληρώσω με διαπιστώσεις – σχόλια επί ορισμένων σημείων αυτού. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβω την άποψη που έχω διατυπώσει κατά το παρελθόν, ότι η πολυνομία, η γιγαντονομία αλλά και η αναφορά σε φορολογικές διατάξεις που συχνά περιλαμβάνονται σε μη φορολογικούς νόμους, όπως, για παράδειγμα, σε θέματα υγείας, κάθε άλλο παρά διευκολύνουν τους επαγγελματίες αλλά και τους φορολογούμενους πολίτες.

Στην σύντομη περιγραφή των διατάξεων του Ν. 4714/2020 που ακολουθεί, απεικονίζονται δύο ενότητες. Η Α΄, με τα νομοθετήματα των οποίων οι διατάξεις τροποποιούνται και η Β΄, με τα νομοθετήματα στις διατάξεις των οποίων γίνεται απλή αναφορά με διευκρινίσεις περί εφαρμογής των διατάξεων ή μη, ή άλλες γενικές πληροφορίες.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Ν. 4714/2020

Ο νόμος αποτελείται από εκατόν σαράντα τέσσερα (144) άρθρα, με τα οποία τροποποιούνται διατάξεις (τροποποίηση, προσθήκη, κατάργηση) των:

Α΄. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Ν. 438/1976 – Α΄ 256 «Περί τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων και ναυταθλητικών σκαφών και ρυθμίσεως δασμολογικών και φορολογικών θεμάτων επί πλοίων, ως και επί πλοιαρίων αναψυχής», [10,15]
 • Π.Δ. 456/1984 – Α΄ 164 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόμος», [139]
 • Ν. 2266/1994 – Α΄ 218 «Έλεγχος δημόσιου τομέα Μετατάξεις Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις», [136]
 • Ν. 2523/1997 – 179 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις», [100]
 • Ν. 2725/1999 – Α΄ 121 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», [141,142,143]
 • Ν. 2859/2000 – Α΄ 248 Φ.Π.Α. «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», [11,12,61,62,63,65]
 • Ν. 2960/2001 – Α΄ 265 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», [9,65]
 • Ν. 2961/2001 – Α΄ 266 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία», [6,7]
 • Ν. 3086/2002 – Α΄ 324 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του», [66]
 • Π.Δ. 238/2003 – Α΄ 214 «Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους», [66]
 • Ν. 3528/2007 – Α΄ 26 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», [66]
 • Ν. 3959/2011 - Α΄ 93 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού», [67]
 • Ν. 3979/2011 – Α΄ 138 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», [135]
 • Ν. 3986/2011 – Α΄ 152/01.07.2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015», [8]
 • Ν. 4152/2013 – Α΄ 107 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», [85]
 • Ν. 4170/2013 – Α΄ 163 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις», [50 έως και 57]
 • Ν. 4172/2013 – Α΄ 167 Κ.Φ.Ε. «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», [1 έως και 5,13,14,18,20,58 έως και 60,95,97]
 • Ν. 4174/2013 – Α΄ 170 Κ.Φ.Δ. «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», [17,19,55,101]
 • Ν. 4223/2013 - Α΄ 287 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», [96]
 • Ν. 4270/2014 – Α΄ 143 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», [68]
 • Ν. 4281/2014 – Α΄ 160 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», [69]
 • Ν. 4387/2016 – Α΄ 85 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος -Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», [114 έως και 117]
 • Ν. 4389/2016 – Α΄ 94 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», [102]
 • Ν. 4473/2017 – Α΄ 78 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης», [108]
 • Ν. 4530/2018 – Α΄ 59 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις», [110]
 • Ν. 4548/2018 – Α΄ 104 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» [93]
 • Ν. 4549/2018 – Α΄ 105 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», [70]
 • Ν. 4551/2018 – Α΄ 116 «Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις», [112]
 • Π.Ν.Π./2018 – Α΄ 138 «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018», [136]
 • Π.Δ. 8/2019 – Α΄ 8 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», [125]
 • Ν. 4600/2019 – Α΄ 43 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις», [133]
 • Ν. 4623/2019 – Α΄ 134 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», [135]
 • Ν. 4626/2019 – Α΄ 141 «Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π. «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018» (Α΄ 127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας «Μάτι Ξανά» και άλλες διατάξεις.», [137]
 • Π.Ν.Π./1919 – Α΄ 145 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας [Κυρώθηκε με τον ν. 4638/2019]», [103]
 • Ν. 4635/2019 – Α΄ 167 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», [121]
 • Ν. 4636/2019 – Α΄ 169 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις», [105]
 • Ν. 4646/2019 – Α΄ 201 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο», [13] (Οι τροποποιήσεις του άρθρου 13 αναφέρονται στον Ν. 4172/2013]
 • Ν. 4648/2018 – Α΄ 205 «Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας», [134]
 • Π.Ν.Π./2020 – Α΄ 55 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», [120]
 • Π.Ν.Π./2020 – Α΄ 75 «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», [106,123]
 • Ν. 4689/2020 – Α΄ 103 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541,2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α’99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις», [140]
 • Ν. 4690/2020– Α΄ 104 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις», [113,122,123,132]
 • «Σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών», [16]
 • «Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10ης Οκτωβρίου 2017 για τους Μηχανισμούς Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», [21 έως και 48]
 • «Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 25ης Μαΐου 2018 και 2020/876 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις και την παράταση ορισμένων προθεσμιών υποβολής και ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας λόγω της πανδημίας Covid-19», [49]
 • «Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία των άρθρων 1 και 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/475 του Συμβουλίου για την τροποποίηση των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ, όσον αφορά τη συμπερίληψη του ιταλικού δήμου Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια και των ιταλικών υδάτων της λίμνης Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ (EE L 83 της 25.3.2019).», [64]
 • «Συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού Covid-19», [71 έως και 83]
 • «Αύξηση οργανικών θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ΙΔΑΧ) στο Υπουργείο Οικονομικών», [84]
 • «Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., τουριστικών λεωφορείων και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», [111]
 • «Καταβολή εξόδων κηδείας ασφαλισμένων τ. ΟΓΑ», [119]
 • Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις- εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού και μεταφορών για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, [124]
 • «Ρυθμίσεις ναυτεργατικών οργανώσεων», [128]
 • «Παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος και των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων και Ενώσεων Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου». [138]

Β΄. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Κ.ΛΠ.

 • Α.Ν. 1/1935 – Α΄ 573/20.11.1935 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Νόμων 5439 κωδικοποιηθέντος διά του από 2 Σεπτεμβρίου 1932 Διατάγματος και 5889 περί Ενοριακών ναών και εφημερίων και Ταμείου Αποδοχών και Ασφαλίσεως Κλήρου της Ελλάδος», [127]
 • Ν.Δ. 1997/1942 – Α΄ 311 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως του από 19)20 Νοεμβρίου 1935 Αν. Νόμου «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Νόμων 5439 κωδικοποιηθέντος διά του από 2 Σεπτεμβρίου 1932 Διατάγματος και 5889 περί Ενοριακών Ναών και εφημερίων και Ταμείου Αποδοχών και Ασφαλίσεως Κλήρου Ελλάδος»», [127]
 • Ν. 1719/1944 – Α΄ 183 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως α) του άρθρου 1 του υπ' αριθ. 1997)42 Νομ. Διατάγματος β) καταργήσεως των εδαφίων α΄ και β΄ του άρθρου 14 του υπ' αριθ. 1300) 43 Νομ. Διατάγματος και γ) ανασυστάσεως παρά ταις έδραις των Ιερ. Μητροπόλεων και Επισκοπών Τοπικών Ταμείων ΤΑΚΕ», [127]
 • Ν.Δ. 2687/1953 – Α΄ 317 «Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού», [129,130]
 • Ν.Δ. 228/1973 – Α΄ 284 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί του Ταμείου Ασφαλίσεως Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος (ΤΑΚΕ)», [127]
 • Ν. 25/1975 – Α΄ 74 «Περί υπολογισμού και τρόπου εισπράξεως δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητος και φωτισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», [106]
 • Ν. 344/1976 – Α΄ 143 «Περί ληξιαρχικών πράξεων», [134]
 • Π.Δ. 164/2004 – Α΄ 134 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα», [126]
 • Ν. 3852/2010 – Α΄ 87 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», [135]
 • Ν. 3869/2010 – Α΄ 130 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», [71]
 • Ν. 4051/2012 – Α΄ 40 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012», [114]
 • Π.Δ. 26/2012 – Α΄ 57 «Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών», [134]
 • Ν. 4093/2012 – Α΄ 222 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013?2016 ? Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013?2016», [114]
 • Ν. 4308/2014 – Α΄ 251 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», [58,101]
 • Ν. 4354/2015 – Α΄ 176 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», [71,72]
 • Ν. 4373/2016 – Α΄ 49 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις», [142]
 • Π.Δ. 80/2016 – Α΄ 145 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», [107,109]
 • Ν. 4412/2016 – Α΄ 147 «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις», [104]
 • Κ.Υ.Α. 75555/2017 – Β΄ 2336 «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016», [99]
 • Ν. 4506/2017 – Α΄ 191 «Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύμβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου στην πρόσβαση και χρήση της ονομαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της γης και των συσχετισμένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εμπορικής εκμετάλλευσης ενός συστήματος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εμβέλειας υπό την επωνυμία ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις», [126]
 • Ν. 4578/2018 – Α΄ 200 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις», [118]
 • Ν. 4674/2020 – Α΄ 53 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». [131]

Βασικές τροποποιήσεις διατάξεων ορισμένων νόμων

Με τον Ν. 4714/2020 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις και των παρακάτω νόμων.

Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013):

Με τα άρθρα: 1 έως και 5, 13, 14, 18, 20, 58 έως και 60, 95 και 97 τροποποιήθηκαν τα άρθρα: 5Β΄, 14 έως και 16, 22, 39, 42Α΄, 43Α΄, 60, 66Α΄, 66Β΄, 67 και 72.

Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013):

Με τα άρθρα: 17, 19, 55, 101 και 102 τροποποιήθηκαν τα άρθρα: 11, 22, 54, 54Ε΄, 54ΣΤ΄, 56Α΄ και 72.

Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104/13.06.2018):

Με το άρθρο 93 προστέθηκε παρ. 8 στο άρθρο 184.

Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12.05.2016):

 • Με το άρθρο 114 γίνεται αναφορά στα ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, για το χρονικό διάστημα από 11.06.2015 μέχρι 12.05.2016, έπειτα από την εφαρμογή των διατάξεων των Ν.4051/2012 (Α΄ 40/29.02.2012) και Ν. 4093/2012 (Α΄ 222/12.11.2012) και τα οποία θα επιστραφούν ατόκως, και
 • με τα άρθρα: 115 έως και 117 τροποποιήθηκαν τα άρθρα: 29, 29Α΄ και 35.

Ν.4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287/31.12.2013):

Με το άρθρο 96 αντικαταστάθηκε η παρ. 7 του άρθρου 3.

ΣΧΟΛΙΑ

1. Στο άρθρο 3 η μοναδική παράγραφος αυτού του άρθρου αριθμείται ως παρ. 1.

2. Με το άρθρο 14 προστέθηκε η παρ. 51, (αντί του ορθού παρ. 52) στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013), όπου αναγράφεται περίπτ. β΄ χωρίς να προηγείται περίπτ. α΄.

3. Με το άρθρο 20 αναφέρεται ότι, οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιούνται με το άρθρο 18 του παρόντος, εφαρμόζονται από την 1η.1.2014.

Όμως, με το άρθρο 18 του Ν. 4714/2020 προστέθηκε νέα παρ. 59 στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013, αναφορικά με την μείωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος.

Αναφορικά με την από 01.01.2014 εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, πρέπει να διατυπώσω την απορία και έκπληξή μου, παρ’ ότι δεν είμαι νομικός, ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 78 του Συντάγματος της Ελλάδος, ορίζεται:

«2. Φόρος ή άλλο οποιοδήποτε οικονομικό βάρος δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε.».

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 134 αναφέρεται ο Ν. 344/1975 (Α΄ 143) αντί του ορθού Ν. 344/1976 (Α΄ 143)

Με βάση τα ανωτέρω, συνάγεται το συμπέρασμα ότι, ανεξάρτητα από το εάν κάθε νομοθέτημα ή διάταξη συντάσσεται από την Διοίκηση ή από άλλες υπηρεσίες, θα έπρεπε να διενεργείται τυπικός και ουσιαστικός έλεγχος επ’ αυτών.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φορολογικός νόμος