09/07/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Νέα εγκύκλιος του Υπ.Εργασίας με διευκρινίσεις για τους εποχικά εργαζόμενους

Με την Αρ. Πρωτ.: οικ. 27963/853/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας δίνονται διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12-6-2020 (Β 2268) «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων -Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά».

Πιο συγκεκριμένα με την παρούσα εγκύκλιο, σε συνέχεια της με αριθ. οικ. 25480/755/24-6-2020 εγκυκλίου του υπουργείου Εργασίας, παρέχονται περαιτέρω διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12-6-2020 (Β’ 2268) ως εξής:

Α) Εποχικά εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019, σε εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, δωδεκάμηνης λειτουργίας, δύνανται να υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη δήλωση για κάθε μήνα από 01/06/2020 και σε κάθε περίπτωση μέχρι 30/09/2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση Β του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της ως άνω ΚΥΑ, εφόσον:

• Δεν έχουν επαναπροσληφθεί και δεν απασχολούνται από τους ανωτέρω εργοδότες -επιχειρήσεις ή δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη,

ή

• οι κατά τα ανωτέρω εργοδότες-επιχειρήσεις τους επαναπροσέλαβαν αλλά αποφάσισαν να διακόψουν οριστικά τις εργασίες τους νωρίτερα, πριν το πέρας της θερινής τουριστικής περιόδου, λόγω των συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού. Σε αυτήν την περίπτωση οι εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη δήλωση από την οριστική διακοπή των εργασιών της επιχείρησης- εργοδότη και έως 30/09/2020.

Οι ανωτέρω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 τουν. 4682/2020 (A’ 76).

Β) Εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, δωδεκάμηνης λειτουργίας που επαναπροσέλαβαν εποχικά απασχολούμενους εργαζόμενους οποίοι απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019, δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού αυτού, από την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους και μέχρι 30/9/2020,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση Α του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της ανωτέρω ΚΥΑ.

Οι ανωτέρω εργοδότες-επιχειρήσεις δύνανται να:

α) προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας των εν λόγω εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο δωδέκατο της από 1/5/2020 Π.Ν.Π. (A’ 90) και σε κάθε περίπτωση μετά την επαναπρόσληψή τους. Σε αυτή την περίπτωση οι εργοδότες-επιχειρήσεις υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν στο έντυπο του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ, ΜΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας. Το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας θεωρείται χρόνος εργασίας που αμείβεται εξ ολοκλήρου από τους εργοδότες-επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020.

β) κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (A’ 104) σύμφωνα με την αριθμ. 23103/478/13.06.2020 ΚΥΑ (Β΄2274), δηλαδή να υπαγάγουν στον εν λόγω μηχανισμό τους ανωτέρω εργαζόμενους, με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, εφόσον έχουν προβεί σε επαναπροσλήψεις αυτών και πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 της ως άνω ΚΥΑ. Σε περίπτωση εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, με την υποβολή αίτησης/δήλωσης για την ένταξή τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η αναστολή της σύμβασης εργασίας λογίζεται ως οριστικά ανακληθείσα από τη δηλωθείσα ημερομηνία ένταξής τους στον Μηχανισμό και εφεξής.

Οι ανωτέρω εργαζόμενοι, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A’ 76), εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

Δείτε την εγκύκλιο Αρ. Πρωτ.: οικ. 27963/853/2020 στην Online τράπεζα.

Την ακόλουθη ανακοίνωση εξέδωσε σχετικά με το θέμα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον επισιτισμό-τουρισμό:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

9/7/2020

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας, εχθές 8/7/2020 συναντήθηκε με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα με τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση, τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου κ. Άννα Στρατινάκη, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου κ. Κώστα Αγραπιδά και τον Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη. Η συνάντηση είχε διάρκεια 4 ώρες και από την αρχή φάνηκε πως υπήρχε η βούληση να λυθούν κάποια ζητήματα.

Έτσι λοιπόν καταφέραμε:

-Το πρόβλημα που υπήρχε στο «Εργάνη» που δεν έβγαζε τα στοιχεία του εργοδότη λύθηκε και όλοι τώρα μπαίνουμε και κάνουμε την αίτηση κανονικά.

- Όσοι συνάδελφοι δούλεψαν για πρώτη φορά πέρυσι σε ξενοδοχεία και δεν πήραν ούτε εποχικό επίδομα, ούτε επίδομα ανεργίας, έχουν το δικαίωμα να μπουν κανονικά και να κάνουν την αίτηση.

- Όλοι όσοι μπουν σε αναστολή σύμβασης δικαιούνται μείωση ενοικίου.

- Οι συνάδελφοι που δουλεύουν εποχικά σε 12μηνης λειτουργίας ξενοδοχεία δικαιούνται κανονικά και μονομερώς να κάνουν την αίτηση για αναστολή σύμβασης.

- Τέλος είμαστε κοντά να λύσουμε και την αδικία στον κλάδο του επισιτισμού και σε λίγες μέρες θα ανακοινωθεί η ρύθμιση και για τους συναδέλφους μας εκεί, αφού καταφέραμε να παρουσιάσουμε σωστά το πρόβλημα στον κλάδο μας και τόσο ο υπουργός κ. Βρούτσης όσο και η Γενική Γραμματέας κ. Στρατινάκη κατάλαβαν το πρόβλημα και είμαστε σε διαρκή επαφή για τη λύση του προβλήματος!!

ΤΟ ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΙ! ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΜΕ! ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΑ!!!comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εποχικά εργαζόμενοι, Επαγγέλματα > Ξενοδοχοϋπάλληλος, Κορωνοϊός, Αναστολή σύμβασης, ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ