25/05/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Λογιστικό πλαίσιο σύνταξης οικονομικών καταστάσεων για κοινωφελή ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. του Ν. 2039/39, που λειτουργούν υπό την εποπτεία του δημόσιου

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαριου - Φεβρουαρίου 2020 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

Λογιστικό πλαίσιο σύνταξης οικονομικών καταστάσεων για κοινωφελή ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. του Ν. 2039/39, που λειτουργούν υπό την εποπτεία του δημόσιου

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελές Ίδρυμα του Ν. 2039/1939, λει­τουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, με την έννοια ότι η "Εκτελεστική Επιτροπή" του Ιδρύματος ορίζεται από τον εκάστοτε Υπουργό Παι­δείας.

Το εν λόγω ίδρυμα συντάσσει οικονομικές καταστά­σεις με Ε.Γ.Λ.Σ., Ε.Λ.Π. ή έχει κάποια άλλη υπο­χρέωση;

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Στη Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του νόμου 4308/2014, αναφέρονται τα εξής:

«1.2.1 Με την παράγραφο 2 καθορίζονται οι οντότη­τες που υπάγονται στο σύνολο των διατάξεων αυ­τού του νόμου. Ιδιαίτερα, με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 υπόκειται στις ρυθμίσεις του νόμου και κάθε οντότητα που βάσει της φορολογικής ή άλ­λης νομοθεσίας υποχρεούται στην τήρηση λογιστι­κών αρχείων.

1.2.2 Ενδεικτικά, στην περίπτωση (γ) της παραγρά­φου 2 εντάσσονται οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπι­κού ή μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί, οι δικηγορικές εταιρίες, οι κοινο­πραξίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα [1] , που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακόμη εντάσσο­νται τα Ν.Π.Ι.Δ., τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι ενώ­σεις προσώπων και γενικά μη κερδοσκοπικού χα­ρακτήρα πρόσωπα, εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για την έννοια του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που λαμβάνεται υπόψη για την έντα­ξη στις διατάξεις του νόμου 4308/2014, είχε υπο­βληθεί στο ΣΛΟΤ σχετικό ερώτημα το οποίο κατέλη­γε ως εξής:

«Με βάση τους παραπάνω προβληματισμούς μας, θα παρακαλούσαμε να ορίσετε ακριβώς την έννοια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε σχέση με την υποχρέωση σύνταξης οικονομικών καταστάσε­ων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. αλλά και να διευκρινίσετε αν μια οντότητα που υποχρεούται στη σύνταξη ισο­λογισμού από άλλες διατάξεις, (όπως π.χ. ιδρυτικός της νόμος) μπορεί να μην υποχρεούται σε τήρηση των Ε.Λ.Π., για την σύνταξη των οικονομικών κατα­στάσεων εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν αποκτά γε­νικά ή σε κάποιες χρήσεις, εισόδημα από επιχειρη­ματική δραστηριότητα.»

Η απάντηση του ΣΛΟΤ (Αριθμ. Πρωτ.: 258 ΕΞ / 21.02.2017) είχε ως εξής:

«Ο καθορισμός των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα γίνεται στο φορολογικό νόμο 4172/2013. Το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα να γνω­μοδοτεί επί φορολογικών διατάξεων.

Κατά τη γνώμη μας, μια οντότητα που υποχρεούται από συγκεκριμένη διάταξη στη σύνταξη ισολογι­σμού, δεν αποκτά έσοδα από επιχειρηματική δρα­στηριότητα κατά τα ανωτέρω και δεν εντάσσεται βά­σει της νομοθεσίας που τη διέπει σε κάποιο από τα Π.Δ. του άρθρου 156 του ν.4270/2014, συντάσσει τις προβλεπόμενες χρηματοοικονομικές καταστά­σεις της, είτε βάσει των ΕΛΠ είτε βάσει των ΔΠΧΑ κατά την κρίση της, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλη νομοθετική διάταξη με αναφορά σε άλλο λογιστικό πλαίσιο για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών κατα­στάσεων.»

Κατά συνέπεια ακόμα και στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 4308/2014, αν υποχρεωτικά από άλλη διάταξη ή προαιρετικά συντάσσει χρηματοοικονομικές κατα­στάσεις, θα πρέπει να ακολουθήσει το λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π. ή των Δ.Π.Χ.Α.

[1] Μετά τις τροποποιήσεις του νόμου με το ν.4410/2016 η πε­ρίπτωση αφορά πλέον όλες τις οντότητες είτε ανήκουν στον Ιδιωτικό είτε στο Δημόσιο Τομέα..comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Δημόσιο, ΝΠΙΔ, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, Κοινωφελές ίδρυμα, Κλείσιμο Χρημ/κών Καταστάσεων