20/05/20 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Σημαντικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο σ/ν για κύρωση της από 13ης Απριλίου 2020 ΠΝΠ

Στο σχέδιο νόμου "Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π."Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα" (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις" που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι παρακάτω σημαντικές διατάξεις:

1. Με το άρθρο 3 του σ/ν επεκτείνεται η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), που παρέχεται σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVlD-19, και στις εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση με ημερομηνία υποχρέωσης καταβολής εντός του μηνός Μαΐου 2020,για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία η προθεσμία καταβολής των εν λόγω οφειλών τους παρατείνεται με τις σχετικές αποφάσεις.

2. Με το άρθρο 4 επεκτείνεται και για το μήνα Μάιο 2020 η μείωση κατά σαράντα τοις εκατό (40%) του μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας και μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών, για τις οριζόμενες κατηγορίες προσώπων.

3. Με το άρθρο 5 μετατίθεται την 31η.07.2020, από την 29η.05.2020 που ισχύει, η ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται ληξιπρόθεσμες, οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31η. 12.2019, με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση και αφορούν αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013.

4. Με το άρθρο 6 του υπόψη σχεδίου νόμου:

α. Παρατείνεται έως και την 25η.06.2020. η είσπραξη του Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.) και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), που βεβαιώνονται από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για προϊόντα καφέ, τα οποία εξήλθαν από φορολογική αποθήκη κατά τον μήνα Απρίλιο 2020. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για παραστατικά Δ.Ε.Φ.Κ. τα οποία υποβάλλονται για τη βεβαίωση των ανωτέρω φορολογικών επιβαρύνσεων έως και την 25η.5.2020.

β. Παρατείνονται κατά δέκα (10) ημέρες, οι προθεσμίες είσπραξης του ΦΚ και του Φ.Π.Α. που αναλογούν σε συγκεκριμένα προϊόντα καφέ για τις περιπτώσεις που η γένεση της υποχρέωσης βεβαίωσης και είσπραξης πραγματοποιείται μέχρι και την 5η.6.2020.

5. Με το άρθρο 15 επεκτείνεται και για το μήνα Απρίλιο έτους 2020 (ίσχυε για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο έτους 2020) η δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής στους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

6. Με το άρθρο 16 παρατείνεται έως και τις 30.9.2020 (αντί της 10.6.2020) η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

7. Με το άρθρο 17 παρατείνεται κατά τέσσερις (4) μήνες η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών των μη μισθωτών ασφαλισμένων, καθώς και των ασφαλισμένων προς Ο.Γ.Α., που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, και δύναται αυτή να υποβληθεί έως 30.9.2020 (αντί της 3 1.5.2020) κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα.

8. Με το άρθρο 18 αποσαφηνίζεται το πλαίσιο επιδότησης ανεργίας των πρώην εργαζομένων σε επιχειρήσεις, που συνδέονται με την πτώχευση της εταιρείας Thomas Cook Tour Operator L.T.D..

9. Με το άρθρο 37:

α. Προβλέπεται ότι, η χορήγηση αποσπασμάτων των ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μπορεί να πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών, καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ ΕΠ) με τον ίδιο τρόπο.

β. Για την αποδεικτική δύναμη των προαναφερόμενων αποσπασμάτων και πιστοποιητικών ισχύουν τα προβλεπόμενα στη κείμενη νομοθεσία, η διαδικασία χορήγησης των οποίων και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται, με κ.υ.α.

10. Με το άρθρο 39, οι εμπορικές πτήσεις που πραγματοποιούνται κατά το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου 2020, αποζημιώνονται με το ποσό των 20 ευρώ ανά προσφερόμενη θέση, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ. το δε οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται σύμφωνα με την ειδικά οριζόμενη διαδικασία. Με κ.υ.α., καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της ρύθμισης.

Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ.

Δείτε την αιτιολογική έκθεση εδώ.

comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ληξιαρχική πράξη, Καφές, Αναδρομικές Συντάξεις, Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών, Μείωση μισθώματος