17/01/20 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Οι τόκοι ομολογιακού δανείου δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου δυνάμει της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 11 του Α.Ν. 148/1967

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου 2019 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

Οι τόκοι ομολογιακού δανείου, παρότι δεν προβλέπεται η απαλλαγή τους από το τέλος χαρτοσήμου από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3156/2003, δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου δυνάμει της περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 11 του Α.Ν. 148/1967.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία έχει συνάψει ομολογια­κό δάνειο κατά τον ν. 3156/2003. Στην σύμβαση του δανείου έχει ορισθεί και ο τόκος που αναλογεί στις ομολογίες. Η Εταιρεία παρακρατεί κατ’ άρθρο 64 του ν. 4172/2013 τον φόρο εισοδήματος επί των τόκων των ομολογιών. Ερωτάται αν, πέραν του πα­ρακρατηθέντος φόρου, οι τόκοι αυτοί βαρύνονται και με τέλη χαρτοσήμου.

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με τα παραπάνω ερωτήματα σας είναι η εξής:

1. Το νομικό καθεστώς των ομολογιακών δανείων διέπουν οι διατάξεις του ν. 3156/2003. Στην παρά­γραφο 1 του υπό τον τίτλο «Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις» άρθρου 14 του νόμου αυτού ορίζεται:

«Η έκδοση ομολογιακού δανείου του νόμου αυτού, η παροχή κάθε είδους ασφαλειών, όλες οι συμβάσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν, καθώς και κάθε σχετική ή παρεπόμενη σύμβαση ή πράξη και η κα­ταχώριση αυτών σε δημόσια βιβλία όπου απαιτείται, οι προσωρινοί και οριστικοί τίτλοι ομολογιών, η διά­θεση και κυκλοφορία αυτών, η εξόφληση του κεφα­λαίου από ομολογίες και από επιχειρηματικές απαι­τήσεις που τις καλύπτουν και εν γένει η άσκηση δι­καιωμάτων που απορρέουν από ομολογίες που εκ­δίδονται σύμφωνα με το νόμο αυτόν και από επιχει­ρηματικές απαιτήσεις που τις καλύπτουν, η μεταβί­βαση ομολογιών εντός ή εκτός οργανωμένης αγο­ράς ή χρηματιστηρίου απαλλάσσονται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, περιλαμβανομένου και του φόρου υπεραξίας, τέλος, ανταποδοτικό ή μη, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, εισφορά του Ν. 128/1975, προμήθεια, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.»

Παρατηρείται ότι οι ως άνω εν ευρεία εννοία φορο­απαλλακτικές διατάξεις δεν περιλαμβάνουν ρητώς τους τόκους των ομολογιακών δανείων. Ακολούθως ερωτάται αν θα μπορούσε να χωρήσει απαλλαγή των τόκων, νοουμένων ως «σχετικών ή παρεπομέ­νων συμβάσεων ή πράξεων» ή ως «δικαιωμάτων που απορρέουν από ομολογίες».

2. Από μόνη την ορολογική και νομοτεχνική άποψη, πρέπει να αποκλεισθεί εκ προοιμίου ότι στο πλαίσιο του ν. 3156/2003, η είσπραξη των τόκων περιλαμ­βάνεται στην «άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από ομολογίες»: στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του νόμου, γίνεται εξ υπαρχής η διάκριση μεταξύ των «δικαιωμάτων των ομολογιούχων» αφ’ ενός, και των «τόκων και λοιπών ωφελημάτων» αφ’ ετέρου [Σημειώνεται ότι η διάκριση διατηρείται και στο αντί­στοιχο άρθρο 60 («Όροι και πρόγραμμα ομολογια­κού δανείου») του ν. 4548/2018 («Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»)].

3. Περαιτέρω, πρέπει να εξετασθεί αν ο παρεπόμε­νος -σε σχέση με τον δανεισμό του κεφαλαίου- χα­ρακτήρας των τόκων, δύναται να τους υπαγάγει στην έννοια της «κάθε σχετικής ή παρεπόμενης σύμβασης ή πράξης».

Σχετικά με την νομική φύση των τόκων, ο Π. Ρέ­ππας (ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟ­ΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡ­ΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΥΤΑ) αναφέρει:

«Ο τόκος είναι παρεπόμενη υποχρέωση, δηλαδή έχει παρακολουθηματικό χαρακτήρα, επειδή προϋ­ποθέτει την ύπαρξη κυρίας οφειλής. Αν όμως οι τό­κοι έχουν γίνει δεδουλευμένοι, τότε η ενοχή εκ τό­κων είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής και η ικανοποί­ηση της απαίτησης, για τους τόκους, που έχουν πα­ραχθεί, μπορεί να επιδιωχθεί και με αυτοτελή αγω­γή. Επίσης, αυτοτελώς μπορεί να εκχωρηθεί και η σχετική απαίτηση εκ τόκων (Εφ. Πατρ. 66/1960). Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να τονισθεί, ότι ο τόκος δεν αποτελεί “παρεπόμενο σύμφωνο”, όπως είναι η υποθήκη, το ενέχυρο, η εγγύηση κ.λπ., γιατί τα παρεπόμενα σύμφωνα συνάπτονται προς ασφά­λεια κάποιας κυρίας σύμβασης, εξαρτώμενα αμέ­σως από την τύχη αυτής, πράγμα που δεν συμβαί­νει επί των τόκων, επί των οποίων η ενοχή, όπως προαναφέρθηκε, είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής.»

[βλ. επίσης του ιδίου, ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ Φ.Π.Α., με αφορμή τις υπ' αριθ. 3787-3790/1996 αποφάσεις του Συμβουλίου της Eπικρατείας (7μελούς): «ε. Tα τοκομερίδια, αν και διατηρούν την αυτοτέλειά τους, μετά τον αποχωρισμό τους από τον κύριο τίτλο της ομολογίας, εντούτοις η αυτοτέλεια αυτή δεν είναι απόλυτη, με αποτέλεσμα να διατη­ρούν, κατά ένα μέρος, τον παρεπόμενο χαρακτήρα τους έναντι του κύριου τίτλου της ομολογίας, θεω­ρούμενα, εκ του λόγου τούτου, ως παρεπόμενοι τίτλοι έναντι του κυρίου τίτλου της ομολογίας(4). Έτσι, τα τοκομερίδια, συνεπεία του παρεπόμενου χαρακτήρα της ενσωματούμενης σ' αυτά απαίτησης εκ τόκου, υπόκεινται στις ρυθμίσεις των απαιτήσεων από τόκο, περί των οποίων προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Aστικού Kώδικα. Έτσι, π.χ., ισχύουν και για τα τοκομερίδια οι διατάξεις, που αφορούν το ύψος του τόκου (άρθρα 293 επ. A.K.), τον ανατοκι­σμό (άρθρα 296 επ. A.K.), την παραγραφή της αξί­ωσης από τόκο (άρθρο 250 αριθ. 50 A.K., κ.λπ.(1) (2) Για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης, κρί­νεται σκόπιμο να τονισθεί εν προκειμένω, ότι τα το­κομερίδια, ως παρεπόμενοι τίτλοι, δεν πρέπει να ταυτίζονται, σε καμιά περίπτωση, με τα παρεπόμενα σύμφωνα του Aστικού Kώδικα (υποθήκη, ενέχυρο, εγγύηση κ.λπ.), καθόσον τα τελευταία αυτά συνά­πτονται προς ασφάλεια κυρίας σύμβασης, ακολου­θούντα πάντοτε την τύχη αυτής, πράγμα, που δεν συμβαίνει επί των κατά τ' ανωτέρω παρεπόμενων τίτλων των τοκομεριδίων.»]

4. Συναφώς, ειδικότερα δε ως προς τις έννομες συ­νέπειες, από φορολογική άποψη, του παρακολου­θηματικού / παρεπόμενου χαρακτήρα των τόκων σε σχέση με το ομολογιακό δάνειο καθ’ εαυτό, η Διοί­κηση φαίνεται να έχει αποφανθεί ότι η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος που προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του N. 3156/2003 δεν καταλαμβάνει και τους τόκους που προκύπτουν από τα ομολογιακά δάνεια:

«Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος που προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του N. 3156/2003 αφορά στο φόρο εισοδήματος της υπε­ραξίας που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση ομολό­γου που εκδόθηκε στην ημεδαπή σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης. Αντίθετα, οι τόκοι που αποκτώνται από κατοίκους Ελλάδας και προκύπτουν από τα εν λόγω ομολογιακά δάνεια υπόκεινται σε παρακράτη­ση φόρου εισοδήματος με συντελεστή 10%, ενώ αν ο δικαιούχος αυτών είναι μόνιμος κάτοικος αλλοδα­πής, ανεξάρτητα αν με το κράτος αυτό η Ελλάδα έχει συνάψει ή όχι σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας οι τόκοι αυτοί απαλλάσσονται της φο­ρολογίας και κατά συνέπεια και της παρακράτησης φόρου (τα αριθμ. πρωτ. 1013778/10217/ Β0012/ 22.04.2005 και 1042729/10523/Β0012/26.7.2007 έγγραφά μας).» (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.: 1110407/ 11548πε/Β0012/ 20.11.2007 με θέμα: Φο­ρολογική μεταχείριση ομο­λογιακού δανείου που εκ­δίδεται από ελληνική ανώ­νυμη εταιρεία, θέση 6)

Τα ίδια γίνονται δεκτά και στο ΔΕΑΦ Β 1097116 ΕΞ 2016/23.6.2016.

Ωστόσο, για την πληρότητα της απάντησης, ση­μειώνεται ότι στην ΠΟΛ. 1113/2.6.2015, σχετικά με τους τόκους που εκπίπτουν κατ’ άρθρο 23 του ν. 4172/2013 – Κ.Φ.Ε., αναγράφεται: «Επομένως, οι τόκοι από τραπεζικά δάνεια, διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν οι ανώνυμες εταιρείες, εκπίπτουν στο σύνολό τους με την επιφύλαξη του άρθρου 49 του νόμου αυτού. Στην έννοια των τόκων εμπίπτουν και οι τόκοι υπε­ρημερίας από δανειακή σύμβαση, καθόσον ακολου­θούν τη σύμβαση αυτή.»

Επ’ αυτού λεκτέα τα ακόλουθα: i) στην ερμηνεία του όρου «τόκοι» της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4172/2013 – Κ.Φ.Ε., με την ΠΟΛ. 1042/26.1.2015 - Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερί­σματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύ­ος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. ( ν.4172/2013), στην θέση 6, διευκρινίζεται ότι «στην έννοια των τό­κων εμπίπτουν κάθε είδους τόκοι, ημεδαπής ή αλ­λοδαπής προέλευσης, μεταξύ των οποίων περιλαμ­βάνονται οι τόκοι δανείων, οι τόκοι υπερημερίας λό­γω συμβατικής υποχρέωσης, καθώς και οι τόκοι που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, ανεξάρτη­τα αν αυτές [;] αφορούν την επιχειρηματική δραστη­ριότητα της επιχείρησης. Διευκρινίζεται ότι στην έν­νοια των τόκων δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι που επιβάλλονται βάσει των διατάξεων του ΚΕΔΕ και του ΚΦΔ.[1]». Ο προσδιορισμός του εννοιολογικού εύρους των τόκων σύμφωνα με την ΠΟΛ. αυτή γίνε­ται από την άποψη του κτωμένου εισοδήματος.

ii) Εξ άλλου, για να δύνανται οι τόκοι του άρθρου 37 να εκπίπτουν ως δαπάνη, πρέπει και αυτοί να πλη­ρούν τα κριτήρια των άρθρων 22 και 23. Αντίστοιχα, από το σύνολο των «κάθε είδους» τόκων που απα­ριθμούνται στην ΠΟΛ. 1042/26.1.2015, μεταφέρθη­καν στην ΠΟΛ.1113/2.6.2015 μόνο εκείνοι, οι οποί­οι, σύμφωνα με την Διοίκηση, πληρούν τα κριτήρια αυτά. Έτσι α) προφανώς, απαλείφθηκε η μη σύνδε­ση της προέλευσης των τόκων με την επιχειρηματι­κή δραστηριότητα του φορολογικού υποκειμένου, η δαπάνη των τόκων πρέπει, κατ’ άρθρο 22, να έχει πραγματοποιηθεί προς το συμφέρον της επιχείρη­σης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, β) παραδόξως[2], διατηρήθηκαν οι τόκοι υπερημερί­ας, αποκλειστικά όμως εκείνοι που προέρχονται από συμβάσεις τραπεζικών, διατραπεζικών και ομο­λογιακών δανείων, με την αιτιολογία ότι «ακολου­θούν» τις συμβάσεις αυτές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ι. Το εδάφιο αναφέρεται στους τόκους υπερημερίας των συγκεκριμένων δανειακών συμβάσεων, δεν θα υπήρχε, όμως, κανένας λόγος, από την εξεταζόμενη άποψη του παρακολουθηματι­κού χαρακτήρα των τόκων, να μην γενικευθεί ως θέση, ότι, δηλαδή, οι τόκοι των δανείων «ακολου­θούν» τις συμβάσεις των δανείων.

ΙΙ. Εξ άλλου παρατηρείται ότι, στο πλαίσιο της ερμη­νείας του άρθρου 23, το εδάφιο αυτό (της ΠΟΛ. 1113/2015) επιφυλάσσει στους τόκους υπερημερίας των δανειακών συμβάσεων, και πάντως ειδικά των τραπεζικών, διατραπεζικών και ομολογιακών δανεί­ων, διαφορετική μεταχείριση από ό,τι στους λοιπούς τόκους υπερημερίας (πρβλ. εδώ, Υποσημείωση 2). Έτσι, πρέπει μάλλον να θεωρηθεί ότι, με το επιχεί­ρημα ότι οι τόκοι υπερημερίας ακολουθούν την δα­νειακή σύμβαση, επιχειρείται απλώς να αιτιολογηθεί η ανωτέρω εξαιρετική φορολογική αντιμετώπιση των τόκων υπερημερίας δανείων -με τρόπο, ωστόσο, μη πειστικό: για ποιον λόγο οι τόκοι υπερημερίας από δανειακή σύμβαση «ακολουθούν την σύμβαση αυ­τή», ενώ οι προσαυξήσεις που επιβάλλονται εξαιτίας αθετήσεως συμβατικών υποχρεώσεων των επιχει­ρήσεων εν γένει, ειδικότερα δε, για παράδειγμα, οι τόκοι υπερημερίας λόγω οφειλής αμοιβών, δεν «ακολουθούν τις συμβάσεις αυτές»;

Εν κατακλείδι, πρέπει να γίνει δεκτό ότι και η θέση της Διοίκησης στο εξεταζόμενο ζήτημα είναι αυτή που αποτυπώνεται στο έγγραφο 1110407/11548πε/ Β0012/20.11.2007, καθώς μάλι­στα προκύπτει ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενη απόφανση, ενώ η προεκτεθείσα διατύπωση που περιλαμβάνεται στην ΠΟΛ 1113/2015 αποτελεί απλώς μια παρεμπίπτου­σα (και μάλλον άστοχη) αιτιολογική αναφορά.

Ενδιάμεσο Συμπέρασμα: Οι τόκοι ομολογιακού δανείου δεν καταλαμβάνονται
από τις απαλλακτικές διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3156/2003.

Περαιτέρω, πρέπει να εξετασθεί το πεδίο εφαρμο­γής της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3156/2003 σε σχέση με εκείνο της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Α.Ν. 148/1967.

Α.Ν. 148/1967 Περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 11 (χωρίς τίτλο)

«4. Απαλλάσσονται τών τελών χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιωμάτων, ή άλλης επιβαρύνσεως υπέρ τού Δημοσίου ή τρίτων, τροποποιουμένων τών άρθρων 15 και 47 του Κωδικός Τελών Χαρτοσήμου:
α) Τά καταστατικά τών παντός είδους ανωνύμων εταιρειών μετά τών έν αυτοίς περιεχομένων παρεπομένων συμβάσεων (αναδοχή χρέους κλπ.) καί πάσα πράξις σχετική πρός τήν αυξησιν του κεφαλαίου αυτών, β) αί δι' οιονδήποτε λόγον τροποποιήσεις τών καταστατικών τών ανωνύμων εταιρειών, γ) αί πράξεις ανωνύμων εταιρειών περί εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, δ) οί προσωρινοί και οριστικοί τίτλοι ώς καί οί οριστικοί οί εκδιδόμενοι εις άντικατάστασιν προσωρινών ανεξαρτήτως χρόνου εκδόσεως τούτων οιουδήποτε είδους μετόχων ανωνύμων εταιρειών, οί τίτλοι, οί εκδιδόμενοι είς άντικατάστασιν άλλων έξ οιασδήποτε αιτίας, ώς καί οί τίτλοι παντός είδους ομολογιών, ε) οί ιδρυτικοί τίτλοι, στ) ή έξόφλησις μερισμάτων καί άλλων ώφελειών παντός είδους μετοχικών τίτλων, ιδρυτικών τοιούτων, ώς καί τόκων καί λοιπών ωφελειών έξ ομολογιών ανωνύμων εταιρειών, ζ) ή μεταβίβασις μετοχών, ιδρυτικών τίτλων και ομολογιών έν γένει, η) Ή διανομή κερδών ύπό πάσης μορφής Έταιριών καί κοινοπραξιών, έφ' όσον οί εταίροι ή οί κοινοπρακτούντες είναι άποκλειστικώς καί μόνον Ανώνυμοι Έταιρίαι.»

ν. 3156/2003 Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 14: Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις

«1. Η έκδοση ομολογιακού δανείου του νόμου αυτού, η παροχή κάθε είδους ασφαλειών, όλες οι συμβάσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν, καθώς και κάθε σχετική ή παρεπόμενη σύμβαση ή πράξη και η καταχώριση αυτών σε δημόσια βιβλία όπου απαιτείται, οι προσωρινοί και οριστικοί τίτλοι ομολογιών, η διάθεση και κυκλοφορία αυτών, η εξόφληση του κεφαλαίου από ομολογίες και από επιχειρηματικές απαιτήσεις που τις καλύπτουν και εν γένει η άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από ομολογίες που εκδίδονται σύμφωνα με το νόμο αυτόν και από επιχειρηματικές απαιτήσεις που τις καλύπτουν, η μεταβίβαση ομολογιών εντός ή εκτός οργανωμένης αγοράς ή χρηματιστηρίου απαλλάσσονται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, περιλαμβανομένου και του φόρου υπεραξίας, τέλος, ανταποδοτικό ή μη, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, εισφορά του Ν. 128/1975, προμήθεια, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. 2. ...»

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Α.Ν. 148/1967 δεν έχουν ρητώς κα­ταργηθεί, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν με άλλες διατάξεις του νομοθετήματος αυτού. [ Έτσι, για πα­ράδειγμα: i. η παράγραφος 2 του άρθρου 11, κα­ταργήθηκε με την περίπτωση δ' του άρθρου 31 του ν. 1828/1989, ii. το άρθρο 12 καταργήθηκε με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του ν. 3606/2007, iii. στο υπό τον τίτλο «Καταργούμενες διατάξεις» άρθρο 189 του πιο πρόσφατου ν.4548/2018 αναγράφεται: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α) ..., β) το άρ­θρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (Α' 173), γ)...»].

Μένει να εξετασθεί αν η ως άνω παράγραφος 4 του άρθρου 11 του Α.Ν. 148/1967 έχει καταργηθεί σιω­πηρώς / αντικατασταθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 3156/2003.

Με την τελευταία ρυθμίζεται η φορολογική μεταχεί­ριση - συγκεκριμένα θεσπίζεται φορολογική απαλλα­γή- όλων εν γένει (: απασών) των πράξεων και συμβάσεων που σχετίζονται με την έκδοση, διάθεση και κυκλοφορία, εξόφληση του κεφαλαίου, παροχή ασφαλειών και μεταβίβαση των ομολογιών του νό­μου αυτού. Η απαλλαγή είναι ευρύτατη και περιλαμ­βάνει κάθε φόρο, άμεσο και έμμεσο, εισφορά, τέλος, προμήθεια και κάθε συναφές οικονομικό βάρος, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν το Κε­ντρικό Αποθετήριο Αξιών.

Εξ άλλου, ο Α.Ν. 148/1967, στο πλαίσιο ρυθμίσεων σχετικά με τις ανώνυμες εταιρείες, περιλαμβάνει πλείστες διατάξεις τροποιητικές του ν. 2190/1920, ενώ από φορολογική άποψη (διατάξεις με φορολο­γικό ενδιαφέρον), αναφέρεται στην φορολογία (ει­σοδήματος) των μερισμάτων (άρθρο 10), και στην απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου των καταστατι­κών και των σε αυτά περιλαμβανομένων παρεπομέ­νων συμβάσεων, της έκδοσης ομολογιακών δανεί­ων, των τίτλων (μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ρη­τώς και οι ομολογίες), της μεταβίβασης αυτών, κα­θώς και της εξόφλησης των ωφελειών εξ αυτών (όπως είναι τα μερίσματα των μετοχών), ομοίως δε των τόκων και λοιπών ωφελειών εξ ομολογιών (άρ­θρο 11).

Παρατηρείται ότι η μεν παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 3156/2003 είναι απολύτως ειδική ως προς το αντικείμενο της φορολογίας (ομολογίες και συνα­φείς και παρεπόμενες συμβάσεις και πράξεις) και απολύτως γενική ως προς το είδος της φορολογίας, η δε παράγραφος 4 του άρθρου 11 του Α.Ν. 148/1967 είναι, αντιθέτως, απολύτως ειδική ως προς το είδος της φορολογίας (χαρτόσημο) και γενι­κή ως προς το αντικείμενο. Έτσι, αν θεωρηθεί ότι η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 3156/2003 θέτει το συνολικό φορολογικό καθεστώς των ομολο­γιών, τότε αυτή, ως νεότερη, αντικαθιστά μόνο τις αντίστοιχες διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Α.Ν. 148/1967 τις οποίες επικαλύπτει, και συγκεκριμένα την φορολογία χαρτοσήμου των ομο­λογιών και των συναφών και παρεπομένων συμβά­σεων και πράξεων. Έγινε δεκτό ανωτέρω ότι το φο­ρολογικό ρυθμιστικό πλαίσιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3156/2003 δεν καταλαμβάνει τους τόκους των ομολογιών. Παρέπεται ότι οι τόκοι αντι­μετωπίζονται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις κάθε φορολογίας. Έτσι, επί των τόκων, όπως στην φορολογία εισοδήματος εφαρμοστές είναι οι διατά­ξεις των άρθρων 23 παρ. α’, 37, 49 και 64 του ν. 4172/2013 – Κ.Φ.Ε., στην φορολογία χαρτοσήμου εφαρμοστέα είναι η διάταξη της περίπτωσης στ’ της παρ. 4 του άρθρου 11 του Α.Ν. 148/1967.

Τελικό Συμπέρασμα: Οι τόκοι ομολογιακού δανείου δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου δυνάμει της περ. στ’ της παρ. 4
του άρθρου 11 του Α.Ν. 148/1967.


[1] Δεν είναι εύκολα κατανοητή η αναφορά αυτή, στο πλαίσιο της εξέτασης των τόκων ως εισοδήματος.

[2] βλ. περ. ε) άρθρου 23 στην αυτή ΠΟΛ. 1113/2015: «Δεν εκπί­πτουν: …Τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές, περι­λαμβανο­μένων των προσαυξήσεων (πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβο­λής), που επιβάλλονται εξαιτίας αθετήσεως συμβατι­κών υπο­χρεώσεων των επιχειρήσεων ή παραβάσεων διατά­ξεων νόμου, κ.λπ.

Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες δαπάνες:

i) κάθε είδους χρηματική κύρωση για παραβάσεις της φορολο­γικής (π.χ. τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής κατά ΚΦΔ ή ΚΕΔΕ) ή ασφαλιστικής (περιλαμβανομένου του ποσού των προσαυ­ξήσεων που κατέβαλε η επιχείρηση για την εκπρόθεσμη κα­ταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς ασφαλιστικά ταμεία), κ.λπ. νομοθεσίας,

ii) οι ποινικές ρήτρες, τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται εξαιτίας αθετήσεως συμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης, κ.λπ., (…)

iv) οι τόκοι υπερημερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, δασμών, εισφορών, αμοιβών, κ.λπ.»comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
τόκοι, Τέλος χαρτοσήμου, Ομολογιακό δάνειο