30/12/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Οι αλλαγές στην ωφέλεια της φορολογικής απαλλαγής του Ν. 3908/2011

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου – Αυγούστου 2019 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

Οι αλλαγές στην ωφέλεια της φορολογικής απαλλαγής του Ν. 3908/2011

του Γεώργιου Λαζαρίδη
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Μέλους της ΣΟΛ Α.Ε.

Με τον αναπτυξιακό νόμο 3908/2011 μεταξύ των άλλων θεσπίσθηκαν και κίνητρα σε σχέση με τη φο­ρολογική απαλλαγή επιχειρήσεων που πραγματο­ποιούν επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια των διατάξε­ων του νόμου αυτού.

Η καινοτομία που έφερε ο νόμος αυτός σε σχέση με προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους ήταν ότι η φορολογική απαλλαγή αφορούσε σε σχηματισμό αποθεματικού εξαιτίας μη καταβολής κάποιου πο­σού φόρου εισοδήματος, έναντι ως ίσχυε προηγού­μενα σχηματισμού αφορολογήτων αποθεματικών από μη υπαγωγή σε φόρο μέρους αδιανέμητων κερδών των επιχειρήσεων.

Αρχικά ο Ν. 3908/2011 και στο άρθρο 12 προέβλε­πε τα εξής:

Το δικαίωμα της ωφέλειας του κινήτρου της φορο­λογικής απαλλαγής άρχιζε από τη διαχειριστική πε­ρίοδο κατά την οποία δημοσιευόταν στο ΦΕΚ η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγι­κής λειτουργίας της επένδυσης. Κατά τη διαχειριστι­κή αυτή περίοδο, η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορούσε να ανέλθει μέχρι το ένα τρίτο (1/3) του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Κατά την αμέσως επόμενη διαχειριστική περίοδο η μέγιστη φορολογική απαλλαγή συνυπολογιζόμενης και της ενίσχυσης της πρώτης διαχειριστικής περιό­δου, μπορούσε να ανέλθει μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης της φορολογι­κής απαλλαγής.

Το υπόλοιπο ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής μπορούσε να καλυφθεί από τις νέες επιχειρήσεις εντός δέκα (10) διαχειρι­στικών περιόδων και από τις υφιστάμενες επιχει­ρήσεις εντός οκτώ (8) διαχειριστικών περιόδων, με­τά την διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας δη­μοσιεύθηκε η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Στη συνέχεια με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4146/2013 τροποποιήθηκε η περ. α της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν. 3908/2011. Από την τροποποίη­ση αυτή δεν μεταβλήθηκε ο χρόνος έναρξης της ωφέλειας του κινήτρου ο οποίος εξακολούθησε να αφορά στη διαχειριστική περίοδο κατά την οποία δημοσιεύθηκε η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρ­ξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Όμως επήλθε αλλαγή ως προς το μέγιστο ύψος της ετήσιας φορολογικής απαλλαγής από το ένα τρίτο (1/3) του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης της φορο­λογικής απαλλαγής στο 1/2. Ειδικότερα η τροποποι­ημένη διάταξη προέβλεπε ότι κατά τη διαχειριστική περίοδο κατά την οποία δημοσιεύθηκε η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λει­τουργίας της επένδυσης, η μέγιστη φορολογική α­παλλαγή μπορούσε να ανέλθει μέχρι το ένα δεύτε­ρο (1/2) του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης φορο­λογικής απαλλαγής. Κατά την αμέσως επόμενη δια­χειριστική περίοδο η μέγιστη φορολογική απαλλαγή, συνυπολογιζόμενης και της ενίσχυσης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, μπορούσε να ανέλθει μέ­χρι και το σύνολο του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυ­σης φορολογικής απαλλαγής.

Τροποποίηση επήλθε και ως προς το χρόνο κάλυ­ψης της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Συγκεκριμένα το ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής μπορούσε να καλυφθεί εντός δεκαπέντε (15) διαχειριστικών περιόδων, μετά τη διαχειριστική περίοδο, εντός της οποίας δημοσι­εύτηκε η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης πα­ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, έναντι δέκα (10) ή οκτώ (8) περιόδων (ανάλογα αν ο φορέας αφορούσε σε νέα ή υφιστάμενη επιχείρηση) που ίσχυε αρχικά.

Και ενώ με βάση την παραπάνω περ. α’ όπως είχε τεθεί με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4146/2013 η οποία δεν είχε (και δεν έχει ακόμη) τροποποιηθεί ή καταργηθεί, εξαγόταν το συμπέρασμα ότι κατά τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας δημοσι­εύεται η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορούσε να ανέλθει μέχρι το ένα δεύτερο (1/2) του εγκεκριμένου ποσού ενί­σχυσης φορολογικής απαλλαγής, ήρθαν οι μετέπει­τα διατάξεις του Ν. 4399/2016 οι οποίες και περιέ­πλεξαν τα πράγματα.

Συγκεκριμένα από τη διάταξη του άρθρου 78 παρ. 3 του Ν. 4399/2016 προβλέπεται ότι:

«3. α. Το σύνολο ή το τμήμα της επιχορήγησης των υπαχθέντων στο Ν. 3299/2004 και Ν. 3908/2011 επενδυτικών σχεδίων που δεν έχει καταβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος μπορεί να χορηγηθεί με τη μορφή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλ­λαγής, όπως αυτή ορίζεται με τις διατάξεις της περί­πτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3908/2011, κατόπιν αίτησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτω­ση αυτή, με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης προσδιο­ρίζεται το συνολικό ποσό της ενίσχυσης. Αν η ανω­τέρω απόφαση έχει ήδη εκδοθεί, τροποποιείται ανα­λόγως. Το ύψος της φορολογικής απαλλαγής που χορηγείται κατ΄ έτος δεν δύναται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της επιχορήγη­σης. Σε περίπτωση μη κάλυψης του ως άνω ποσο­στού, το υπόλοιπο ποσό συνυπολογίζεται με το αναλογούν ποσοστό του επόμενου φορολογικού έτους. Μετά την παρέλευση των πέντε πρώτων ετών από τη δημοσίευση του παρόντος η φορολογική απαλλαγή χορηγείται έως και τη συμπλήρωση των επόμενων δέκα (10) ετών .»

Επίσης από την παρ. 4 περ. β του άρθρου 78 του Ν. 4399/2016 προβλεπόταν ειδικότερα ότι:

«β. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο Ν. 3908/2011 ανεξάρτητα από το χρόνο υπα­γωγής τους και εφόσον κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής αυτοτελώς ή συνδυα­στικά με άλλο κίνητρο, έχουν εφαρμογή αναλογικά οι ρυθμίσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3.»

Βάσει των παραπάνω νεότερων διατάξεων λοιπόν το αφορολόγητο αποθεματικό του Ν. 3908/2011 που σχηματιζόταν κατ΄ έτος δεν μπορούσε να υπερβεί ποσοστό 20% της εγκεκριμένης συνολικής ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής πλέον τυχόν ακάλυπτου υπολοίπου προηγούμενου φορολογικού έτους.

Είναι εύλογο λοιπόν να έχει δημιουργηθεί σύγχυση καθώς από τη μια οι διατάξεις της περ. α της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν. 3908/2011 που προβλέπουν μέγιστο ύψος της ετήσιας φορολογικής απαλλαγής έως το ½ της συνολικής ενίσχυσης δεν καταργήθη­καν και από την άλλη θεσπίσθηκαν νέες διατάξεις σε άλλο όμως νομοθετικό πλαίσιο (αυτό του Ν. 4399/2016) που προέβλεπαν διαφορετικό χειρισμό ήτοι μέγιστο ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής κατ΄ έτος 20%. Η φορολογική διοίκηση εξακολου­θώντας εδώ και πολλά έτη να μην παρέχει επαρκείς διευκρινήσεις σε θέματα κινήτρων φορολογικής απαλλαγής αναπτυξιακών νόμων, δεν έχει δώσει αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής της περίπτωσης αυ­τής.

Επί του ζητήματος αυτού ορθώς (άλλωστε αυτό αποδεικνύεται ήδη και από την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4605/2019, σχετικό απόσπασμα της οποία παρατίθεται παρακάτω) η φορολογική επιτροπή της ΣΟΛ Α.Ε. πήρε σαφή θέση ότι η νέα διάταξη της περίπτωσης β της παρ. 4 του άρθρου 78 του Ν. 4399/2016 ως μεταγενέστερη και ειδική, υπερισχύει των γενικών ρυθμίσεων της παρ. 2α του άρθρου 12 του Ν. 3908/2011. (Βλέπε σχετικά στις σελ. 9-10 του Ενημερωτικού Δελτίου της ΣΟΛ Α.Ε. τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2017).

ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4605/2019

Ήδη όμως έχουν επέλθει σε σχέση με το ζήτημα αυτό νέες τροποποιήσεις βάσει της παρ.1 του άρ­θρου 32 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α' 52/ 01.04.2019. Ειδικότερα η περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 78 Ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

β. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον ν. 3908/2011 ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους και εφόσον κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής αυτοτε­λώς ή συνδυαστικά με άλλο κίνητρο, έχουν εφαρμογή αναλόγως οι υποπεριπτώσεις αα’ και ββ’ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 ( Ν. 4399/2016)

Επισημαίνεται ότι η ως άνω αναφερόμενη παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4605/2019 ήρθε να αλλάξει την ως άνω περ. β ως εξής:

Παλαιά διάταξη της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 78 Ν. 4399/2016 για φορολογική απαλλαγή Ν. 3908/2011

Νέα διάταξη της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 78 Ν. 4399/2016 για φορολογική απαλλαγή Ν.3908/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4605/2019

Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο Ν. 3908/2011 ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους και εφόσον κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής αυτοτελώς ή συνδυαστικά με άλλο κίνητρο, έχουν εφαρμογή αναλογικά οι ρυθμίσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 (σ.σ. του άρθρου 78 του Ν. 4399/2016)

Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον ν. 3908/2011 ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους και εφόσον κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής αυτοτελώς ή συνδυαστικά με άλλο κίνητρο, έχουν εφαρμογή αναλόγως οι υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 (σ.σ. του Ν. 4399/2016).

Για την παλαιά διάταξη της περιπτ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 78 Ν. 4399/2016, που ρύθμιζε θέματα φ­ρολογικής απαλλαγής του Ν. 3908/2011, είχαν εφαρμογή αναλογικά οι ρυθμίσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και νόμου η οποία έχει ως εξής:

Άρθρο 78 Ν. 4399/2016 παράγραφος 3

3. α. Το σύνολο ή το τμήμα της επιχορήγησης των υπαχθέντων στο Ν. 3299/2004 και Ν. 3908/2011 επενδυτικών σχεδίων που δεν έχει καταβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος μπορεί να χορηγηθεί με τη μορφή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλ­λαγής, όπως αυτή ορίζεται με τις διατάξεις της περί­πτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3908/2011, κατόπιν αίτησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτω­ση αυτή, με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης προσδιο­ρίζεται το συνολικό ποσό της ενίσχυσης. Αν η ανω­τέρω απόφαση έχει ήδη εκδοθεί, τροποποιείται ανα­λόγως. Το ύψος της φορολογικής απαλλαγής που χορηγείται κατ΄ έτος δεν δύναται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της επιχορήγη­σης. Σε περίπτωση μη κάλυψης του ως άνω ποσο­στού, το υπόλοιπο ποσό συνυπολογίζεται με το αναλογούν ποσοστό του επόμενου φορολογικού έτους. Μετά την παρέλευση των πέντε πρώτων ετών από τη δημοσίευση του παρόντος η φορολογι­κή απαλλαγή χορηγείται έως και τη συμπλήρωση των επόμενων δέκα (10) ετών.

Ήδη βάσει της νέας διάταξης της περίπτωσης β της παρ. 4 του άρθρου 78 Ν.4399/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 32 Ν. 4605/2019, ισχύουν οι υποπεριπτώσεις αα και ββ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 Ν. 4399/2016 οι οποίες έχουν ως εξής:

1. Φορολογική απαλλαγή

α. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολο­γικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρή­σης της ωφέλειας με τους ακόλουθους περιορι­σμούς που ισχύουν σωρευτικά:

αα. η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει, κατ΄ έτος, το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιο­ποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών. Στην περίπτωση αυτή, εναπομείναν ποσό ενίσχυσης από προηγού­μενα φορολογικά έτη προστίθεται στο ανωτέρω υπολογιζόμενο μέγιστο ετήσιο ποσό δικαιούμενης ενίσχυσης,

ββ. η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορο­λογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρω­σης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

Κατά το σχετικό απόσπασμα της αιτιολογικής έκθε­σης του Ν. 4605/2019:

Άρθρο 32

Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 78 και 82 του ν. 4399/2016

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 1 παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς των επενδυτι­κών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 και κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής να τύχουν της νέας ευνοϊ­κότερης νομοθετικής ρύθμισης, που δίνει τη δυνατό­τητα στις επιχειρήσεις των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στα καθεστώτα του νόμου 4399/2016 να αξιοποιήσουν σε μικρότερο χρόνο, με προϋποθέσεις, την εγκρινόμενη ενίσχυση που πα­ρέχεται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής (έως 1/3 η κάθε δόση). Με τον τρόπο αυτό, μειώ­νεται ο ελάχιστος χρόνος για την χρήση του κι­νήτρου αυτού στα τρία (3) έτη αντί της μέχρι σή­μερα ισχύουσας πενταετίας. Οι ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις για την χρήση του κινήτρου της φο­ρολογικής απαλλαγής που προτείνονται για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθε­στώτα ενίσχυσης του νόμου 4399/2016 θα επε­κταθούν, για λόγους ίσης μεταχείρισης, και στους φορείς των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα παραπάνω προκύπτουν σαφώς τα εξής:

1. Η έναρξη του κινήτρου της φορολογικής απαλ­λαγής του Ν. 3908/2011 φαίνεται ότι θεμελιώνε­ται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. Το συμπέρασμα αυτό δεν προκύπτει άμεσα καθώς με τη νέα διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4605/2019, δεν ισχύει η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 4399/2016 στο σύνολό της (ως εκ τούτου και η εισαγωγή αυτής που αναφέρει με σαφήνεια ότι «Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου».) αλλά μόνο οι υποπεριπτώσεις αα και ββ αυτής. Όμως από την υποπερίπτωση ββ η οποία αναφέρει ότι «η ενίσχυση που δικαιού­ται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολο­γικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολο­κλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λει­τουργίας της επένδυσης», προκύπτει εμμέσως η δυνατότητα έναρξης του κινήτρου της φορολο­γικής απαλλαγής προ της έκδοσης της απόφα­σης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης μέχρι το 1/3 του εγκεκριμένου συνόλου αυτής.

2. Η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να υπερβαίνει, κατ΄ έτος, το 1/3 του συ­νολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερ­δών.

3. Όμως ως προς την έναρξη ισχύος των νέων δια­τάξεων δεν καθορίζεται με σαφήνεια κάτι ειδικό­τερο ή μεταβατικό ως προς τους φορείς – δικαι­ούχους του κινήτρου οι οποίοι είχαν αρχίσει να εφαρμόζουν τη φορολογική απαλλαγή βάσει του ανώτατου ποσοστού 20% κατ΄ έτος. (Σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4605/2019 η ισχύς του άρ­θρου 32 αρχίζει από την δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, ήτοι από 1/4/2019. Ως εκ τούτου ελ­λείψει ειδικής μεταβατικής διάταξης, έχει δη­μιουργηθεί εκ νέου σύγχυση αν οι παλαιοί φο­ρείς που είχαν αρχίσει να εφαρμόζουν το κίνη­τρο της φορολογικής απαλλαγής τα προηγούμε­να έτη με ποσοστό έως 20%, μπορούν να συνε­χίσουν εφαρμόζοντας το νέο αυξημένο ποσοστό (κλάσμα 1/3).

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι από τη στιγμή που η νέα διάταξη της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 78 του Νόμου 4399//2016 που ρυθμίζουν θέματα φορολογικής απαλλαγής του Ν. 3908/2011 δεν εξαρτά το χρόνο εφαρμογής του νέου ποσοστού από το χρόνο αρχικής υπαγωγής του επενδυτι­κού σχεδίου στις διατάξεις του Νόμου, δίνεται η δυνατότητα συνέχειας βάσει του νέου αυξημέ­νου ποσοστού 1/3. Όμως είναι γνωστό ότι από την αρχική υπαγωγή ενός σχεδίου μέχρι το φο­ρολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολο­κλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λει­τουργίας της επένδυσης μπορεί να μεσολαβήσει ένα ικανό χρονικό διάστημα και ως εκ τούτου ο νομοθέτης θέλησε να προλάβει τυχόν παρερμη­νεία για υπαγωγή στο αυξημένο ποσοστό νέων (μετά την ισχύ του Ν. 4605/2019) επιχειρηματι­κών σχεδίων.

Καθώς όμως ο Ν. 3908/2011 έχει παύσει να ισχύει ως προς νέες υπαγωγές και λόγω της αναφοράς στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 4605/2019 «ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους» έχω την άποψη ότι τα νέα «ενισχυμένα» ποσοστά μπορούν να εφαρμο­σθούν και από τους φορείς που είχαν ήδη εφαρμόσει το κίνητρο βάσει του ποσοστού 20%.

Από την άλλη βέβαια η συνέχιση εφαρμογής του παλαιού ποσοστού δεν φαίνεται να έχει συνέ­πειες καθώς το όλο πλαίσιο του Ν. 3908/2011 δεν περιέχει κυρώσεις στην περίπτωση μη εξά­ντλησης του ποσοστού σε κάποιο έτος παρά την επάρκεια κερδών.

Συμπερασματικά λοιπόν κατά την άποψή μου δεν αποκλείεται στις επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί στο κίνητρο της φορολογικής απαλλα­γής και εφάρμοζαν το ποσοστό 20% να μετατα­χθούν στο κλάσμα 1/3, όμως ούτε και υπάρχουν συνέπειες για αυτές εφόσον συνεχίζουν να εφαρμόζουν το ποσοστό 20% αν και μπορούν να μεταταχθούν στο 1/3.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Πλέον βάσει του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν. 4609/2019 τέθηκε νέα παρ. 10 στο άρθρο 16 του Ν. 4399/2016 στην οποία μεταξύ των άλλων προβλέ­πεται ότι οι ορκωτοί λογιστές μπορούν να χορηγούν σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμέ­νου του επενδυτικού σχεδίου και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης,

Αναλυτικά η νέα διάταξη προβλέπει τα εξής:

«10. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περίπτωση α΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, δύναται να πιστοποιηθεί η υλο­ποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχε­δίου και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ­θρο 20, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ΄ επιλογή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα ανωτέ­ρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύ­σεων σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του πε­νήντα τοις εκατό (50%) υπογεγραμμένες από ορκωτό λογιστή και, όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό ή άλ­λης επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό πρό­σωπο. Η αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του αιτήματος ελέγχου και των ως άνω βεβαιώσεων και αναλόγως εισηγείται την έκδοση ή μη της σχετι­κής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτεί­ται καταβολή του παράβολου της παραγράφου 7. Η πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκα­τό (50%) με την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με την παρά­γραφο 4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι απαιτούμενες ειδικότητες των επαγγελματιών που υπευθύνως βεβαιώνουν για την υλοποίηση της επένδυσης σύμφωνα με τον Ν. 4399/2016, οι συνέ­πειες που επέρχονται σε περίπτωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων πιστοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%), καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Με όμοια απόφαση ορίζονται τα καθεστώτα του παρό­ντος και τα είδη ενισχύσεων που αυτή αφορά».

Σχετική και η από 6-5-2019 ανακοίνωση της ΓΕΝΙ­ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙ­ΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ­ΚΩΝ ΝΟΜΩΝ με θέμα :

«Πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επέν­δυσης και παροχή της δικαιούμενης ενίσχυσης μετά την υποβολή σχετικής βεβαίωσης από ορκωτό λο­γιστή και κατάλληλης ειδικότητας μηχανικών, χωρίς έλεγχο από ΚΟΕ/ΠΟΕ».

Επίσης σχετική η με αριθμό 51362/2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομι­κού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016 και 3908/2011, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ' επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επιχορήγηση, Επενδυτικά σχέδια, Φορολογική απαλλαγή