18/12/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Τροποποιήσεις διατάξεων με τον Ν. 4646/2019

Πριν από λίγες ημέρες αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η δεύτερη έκδοση του φορολογικού νομοσχεδίου «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο», περιλαμβάνοντας 68 άρθρα έναντι 40 άρθρων του προγενέστερου νομοσχεδίου.

Στις 12.12.2019 ψηφίσθηκε ο ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019), αλλά με 86 άρθρα αυτήν την φορά.

Με την παρούσα εργασία επιδιώκεται μία σύντομη ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου σε τόσο σημαντικά θέματα, ανεξαρτήτως κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής ή επαγγελματικής θέσεως.

Προς διευκόλυνση του αναγνώστη, διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

1. Η εργασία αυτή αποτελείται από τέσσερις ενότητες, σε κάθε μία από τις οποίες αναφέρονται τα κεφάλαια του ν. 4646/2019 και τα τροποποιούμενα από αυτόν άρθρα των συμπεριλαμβανομένων νομοθετημάτων.

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013 - Άρθρα 1 έως και 28)
- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013 - Άρθρα 67, 76, 77, 78 και 84)

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Κ.Φ.Δ. (Ν. 41742013 - Άρθρα 29 έως και 37 και άρθρα 44 και 67)

Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α. (
Ν. 2859/2000 - Άρθρα 39 έως και 40 και άρθρο 79)

Δ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σε κάθε ενότητα περιλαμβάνονται τα τροποποιούμενα νομοθετήματα με χρονολογική σειρά και στο τέλος ενός εκάστου τροποποιουμένου νομοθετήματος, αναγράφονται εντός αγκύλης και με έντονη γραφή τα σχετικά στοιχεία (άρθρο, παράγραφος και εδάφιο) τού νόμου 4646/2019.

Επίσης, στο τέλος κάθε τροποποιουμένου νομοθετήματος γίνεται αναφορά στον χρόνο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων,

Συγκεκριμένα,

Στις τρεις πρώτες ενότητες (Α΄, Β΄ και Γ΄), οι τροποποιούμενες με τον νόμο διατάξεις απεικονίζονται σε πεντάστηλο πίνακα, όπου σε κάθε στήλη αναγράφονται τα εξής:

  • στην πρώτη στήλη, τα άρθρα του τροποποιουμένου νόμου,
  • στην δεύτερη στήλη οι ενδείξεις: Α (=Αντικατάσταση), Π (=Προσθήκη) και Κ (=Κατάργηση),
  • στην τρίτη στήλη, η παρ. (=Παράγραφος), η περ. (=Περίπτωση) και το εδ. (=Εδάφιο), που αντιστοιχούν σε κάθε τροποποιούμενο άρθρο,
  • στην Τέταρτη στήλη, ο τίτλος του τροποποιουμένου άρθρου, και
  • στην Πέμπτη στήλη, το άρθρο, η παράγραφος και η περίπτωση του ν. 4646/2019.

Συντομογραφίες: Για τα «φυσικά πρόσωπα», τα «νομικά πρόσωπα», τις «νομικές οντότητες», το «μετοχικό κεφάλαιο», τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης», τις ανώνυμες εταιρείες» και το «Χρηματιστήριο Αξιών», χρησιμοποιήθηκαν αντιστοίχως οι συντομογραφίες: «φ.π,», «ν.π.», «ν.ο.», «μ.κ.», «ε.π.ε.», «α.ε.» και «χ.α.», για κάθε τροποποιούμενο άρθρο.

2. Επισημάνσεις

  • Επειδή κάτω από τον τίτλο κάθε τροποποιουμένου άρθρου αναγράφεται συνοπτικά το περιεχόμενο της τροπολογίας του, θα πρέπει ο αναγνώστης να ανατρέξει στο πλήρες κείμενο αυτών των τροποποιήσεων.
  • Σε κάποιες περιπτώσεις θεωρήθηκε σκόπιμο να τίθενται ολόκληρες οι νέες διατάξεις του νόμου 4646/2019.

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013 - Άρθρα 1 έως και 28 και άρθρα 67, 76, 77 και 84)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013 - Άρθρα 67, 76, 77 και 84)

ΚΦΕ (Ν. 4172/2013)

ΤΙΤΛΟΣ

Ν. 4646

ΑΡΘΡΟ

ΠΑΡ./

ΕΔΑΦ./ΠΕΡ.

ΑΡΘΡΟ/

ΠΑΡ

4

Α

Παρ. 1 εδ. α΄ και παρ. 2

Φορολογική κατοικία

[Φορολογικός κάτοικος Ελλάδος (προστέθηκε η λέξη και «κοινωνικούς» σκοπούς]

(Εφαρμογή από 12.12.2019 και μετά)

1

παρ. 1 και 2

4

Π

2α΄

Φορολογική κατοικία

[Φορολογικός κάτοικος Ελλάδος [Αναδιατύπωση, με την προσθήκη λέξεων αλλά και επιφύλαξη]

(Εφαρμογή από 12.12.2019 και μετά)

1

παρ. 3

Π

Παρ.1 έως και 10

Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή

(Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα]

(Εφαρμογή από 12.12.2019 και μετά)

2

παρ. 1

8

Α

Παρ. 4

εδ .β΄

Φορολογικό έτος

[Για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττονται το έτος 2014 και μετά]

(Εφαρμογή από 12.12.2019 και μετά)

3

παρ. 1

13

Α

Παρ. 1 έως και 5

Παροχές σε είδος

[Συνυπολογισμός στο φορολογητέο εισόδημα παροχών (σε είδος, υπό μορφή δανείων, δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών και παραχώρησης οχήματος, κατοικίας)]

(Εφαρμογή για τις παροχές σε είδος που λαμβάνονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020 και μετά)

4

14

Π

Παρ. 1

περ. ιβ΄, ιγ’ και ιδ΄

Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία

[Νέες εξαιρέσεις από τον υπολογισμό του εισοδήματος από Μ.Υ. και συντάξεις]

(Εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις παροχές σε είδος που λαμβάνονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020 και μετά)

5

15

Α

Παρ. 1 και 2

Φορολογικός συντελεστής

[Φορολογικών κλιμακίων και συντελεστών, Μ.Υ., Συντάξεων, Αξιωματικών, πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού - Νέα κλίμακα Μ.Υ. και συντάξεων]

(Εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020 και μετά)

6


ΚΦΕ (Ν. 4172/2013)

ΤΙΤΛΟΣ

Ν. 4646

ΑΡΘΡΟ

ΠΑΡ./

ΕΔΑΦ./ΠΕΡ.

ΑΡΘΡΟ/

ΠΑΡ

15

Π

Παρ. 2α΄

Φορολογικός συντελεστής

[Οι διατάξεις και η φορολογική κλίμακα του άρθρου 15 ισχύουν και για το εισόδημα των αμειβομένων αθλητών από τις αθλητικές α.ε., ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, με την εφαρμογή φορολογικού συντελεστή 22% στο άνω των 40.000 ευρώ εισόδημα, με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως]

(Εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από 01.01.2020 και μετά.)

76

παρ. 1 και

84

παρ. 1

15

Π

Παρ. 6

Φορολογικός συντελεστής

[Δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και περιορισμός απαιτούμενου ποσού δαπανών υπό προϋποθέσεις]

(Εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται και για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 01.01.2020 και μετά)

7

παρ. 1

15

Α

Παρ. 4 τελευτ. εδ.

Φορολογικός συντελεστής

[Περιπτώσεις, με τις οποίες δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά για περιοδική ή εφάπαξ παροχή, από ασφάλισμα που καταβάλλεται σε εργαζόμενο, στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων]

(Εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά)

8

παρ. 1

16

Α

Παρ. 1, 2 και 3

Μείωση φόρου εισοδήματος

[Διαφοροποιήσεις στις μειώσεις του φόρου εισοδήματος από Μ.Υ. και συντάξεις και για εξαρτώμενα τέκνα]

(Εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 01.01.2020 και μετά)

9

παρ. 1 και 2

16

Κ

Παρ. 3

Μείωση φόρου εισοδήματος

[Κατάργηση από 12.12.2019 και μετά, των μέχρι τώρα ισχυουσών διατάξεων σχετικά με την διατήρηση ή την μείωση του φόρου λόγω πραγματοποιήσεως δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής]

9 και

άρθρο 67

παρ. 2

19

Π

1

Μειώσεις φόρου για δωρεές

[Μείωση του φόρου κατά 20% (έναντι 10% που ίσχυε), επί των ποσών δωρεών]

(Εφαρμόζονται για μειώσεις φόρων σε δωρεές από 01.01.2020 και μετά.)

77 και

84

παρ. 2

21

Π

Παρ. 6

Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

[Εισόδημα αποτελεί από επιχειρηματική δραστηριότητα και η ωφέλεια που προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους]

(Εφαρμογή από 12.12.2019 και μετά)

10

22

Α

Περ. α΄

Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

[Συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης]

11

παρ. 1

22

Π

Στο τέλος της περ. γ΄

Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

[Εκπτώσεις και των δαπανών για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με προϋποθέσεις]

(Εφαρμόζονται για δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020 και μετά)

11

παρ. 2

ΚΦΕ (Ν. 4172/2013)

ΤΙΤΛΟΣ

Ν. 4646

ΑΡΘΡΟ

ΠΑΡ./

ΕΔΑΦ./ΠΕΡ.

ΑΡΘΡΟ/

ΠΑΡ


22Β

Π

Περ. α΄, β΄

και γ΄

Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος

[Για δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετησίων καρτών, μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50g CO2/Km και δαπάνη αγοράς, εγκαταστάσεως και λειτουργίας δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km]

(Εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020 και μετά)

12

23

Π

Περ. ιε΄

Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

[Δεν εκπίπτονται οι δαπάνες ενοικίων αν η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με την χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών]

(Εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020 και μετά)

13

24

Α

Παρ. 1

περ. β΄

Φορολογικές αποσβέσεις

[Έκπτωση από τον μισθωτή σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης και των αποσβέσεων κατά την έννοια των ΔΠΧΑ ή Ε.Λ.Π.]

(Εφαρμόζονται για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτονται από την 01.01.2020 και μετά)

14

παρ. 1

24

Α

Πίνακας παρ. 4

Φορολογικές αποσβέσεις

[«Μέσα μεταφοράς ατόμων εκτός από τα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/km»]

(Εφαρμόζονται για αποσβέσεις που αφορούν σε φορολογικά έτη από 01.01.2020 και μετά)

14

παρ. 2α΄

24

Π

Πίνακας παρ. 4

Φορολογικές αποσβέσεις

[Νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης με τίτλο «Μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων» και στην αντίστοιχη στήλη «Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)» τίθεται: «25%»]

(Εφαρμόζονται για αποσβέσεις που αφορούν σε φορολογικά έτη από 01.01.2020 και μετά)

14

παρ. 2β΄

24

Π

Πίνακας παρ. 4

Φορολογικές αποσβέσεις

[Νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης με τίτλο «Μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/km» και στην αντίστοιχη στήλη «Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)» τίθεται: «20%»]

(Εφαρμόζονται για αποσβέσεις που αφορούν σε φορολογικά έτη από 01.01.2020 και μετά)

14

παρ. 2γ΄

24

Α

Πίνακας παρ. 4

Φορολογικές αποσβέσεις

[«Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων εκτός από μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50g CO2/km»]

(Εφαρμόζονται για αποσβέσεις που αφορούν σε φορολογικά έτη από 01.01.2020 και μετά)

14

παρ. 2δ΄

24

Π

Πίνακας παρ. 4

Φορολογικές αποσβέσεις

[Νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης με τίτλο «Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων», και στην αντίστοιχη στήλη «Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)» τέθηκε: «20%»]

(Εφαρμόζονται για αποσβέσεις που αφορούν σε φορολογικά έτη από 01.01.2020 και μετά)

14

παρ. 2ε΄


ΚΦΕ (Ν. 4172/2013)

ΤΙΤΛΟΣ

Ν. 4646

ΑΡΘΡΟ

ΠΑΡ./

ΕΔΑΦ./ΠΕΡ.

ΑΡΘΡΟ/

ΠΑΡ

24

Π

Πίνακας παρ. 4

Φορολογικές αποσβέσεις

[Νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης με τίτλο «Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/km», και στην αντίστοιχη στήλη «Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)» τέθηκε : «15%»]

(Εφαρμόζονται για αποσβέσεις που αφορούν σε φορολογικά έτη από 01.01.2020 και μετά)

14

παρ. 2στ΄

24

Π

Πίνακας παρ. 4

Φορολογικές αποσβέσεις

[Νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης με τίτλο «Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων» και στην αντίστοιχη στήλη «Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)» τέθηκε: «15%»]

(Εφαρμόζονται για αποσβέσεις που αφορούν σε φορολογικά έτη από 01.01.2020 και μετά)

14

παρ. 2ζ΄

24

Π

Πίνακας παρ. 4

Φορολογικές αποσβέσεις

[Νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης με τίτλο «Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/km» και στην αντίστοιχη στήλη «Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος)» τέθηκε: «10%»]

(Εφαρμόζονται για αποσβέσεις που αφορούν σε φορολογικά έτη από 01.01.2020 και μετά)

14

παρ. 2η΄

24

Α

Πίνακας παρ. 4

Φορολογικές αποσβέσεις

[«αεροσκάφη, σιδηροδρομικοί συρμοί, πλοία και σκάφη εκτός από μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/km»]

(Εφαρμόζονται για αποσβέσεις που αφορούν σε φορολογικά έτη από 01.01.2020 και μετά)

14

παρ. 2θ΄

24

Π

Παρ. 4

νέο εδ.

Φορολογικές αποσβέσεις

[Δυνατότητα εκπτώσεως από τα ακαθάριστα έσοδα, προσαυξημένης κατά 30%, για δαπάνη αποσβέσεως εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 gr CO2/km, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων έως τις 40.000 ευρώ]

(Εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020 και μετά.)

78

26

Α

Παρ. 4α΄

και β΄

Επισφαλείς απαιτήσεις

[Προϋποθέσεις για την δυνατότητα διαγραφής απαιτήσεων]

(Εφαρμόζονται και στην περίπτωση που έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας)

15

34

Π

Παρ. 2 υποπερ. δδ΄

Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής

[Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης του συναλλάγματος για τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α.]

2

παρ. 2

37

Π

Παρ. 5

Τόκοι

[Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε τόπο διαπραγματεύσεως εντός Ε.Ε., καθώς και των πάσης φύσεως ομολογιών που εκδίδουν οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίοι αποκτώνται από φ.π. που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής]

(Εφαρμογή για πληρωμές τόκων που πραγματοποιούνται από την 01.01.2020 και μετά)

21

παρ. 1


ΚΦΕ (Ν. 4172/2013)

ΤΙΤΛΟΣ

Ν. 4646

ΑΡΘΡΟ

ΠΑΡ./

ΕΔΑΦ./ΠΕΡ.

ΑΡΘΡΟ/

ΠΑΡ

39Β

Π

Παρ. 1 έως και 3

Έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων

[Προϋποθέσεις εκπτώσεως από τον φόρο εισοδήματος των φ.π.]

(Εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020 έως και 31.12.2022)

16

40

Α

Παρ. 1

Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο

[Μείωση της φορολογίας για τα μερίσματα από 10% σε 5%]

(Εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 01.01.2020 και μετά)

24

παρ. 1

40

Π

Παρ. 4

νέο εδ.

Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο

[Αναλογική εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 15 και για τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που φορολογούνται σύμφωνα με την κλίμακα του άρθρου 40]

(Εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται και για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 01.01.2020 και μετά)

7

παρ. 2

42Α

Π

Παρ. 2 έως και 4

Δικαιώματα προαίρεσης

[Το εισόδημα εργαζομένου ή εταίρου ή μετόχου από ν.π. ή ν.ο. με την μορφή δικαιωμάτων προαιρέσεως αποκτήσεως μετοχών, αποτελεί, με προϋποθέσεις, εισόδημα από υπεραξία. – Το εισόδημα που προκύπτει από ν.π. ή ν.ο. που είναι μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο νεοσύστατη μικρή επιχείρηση ή και πολύ μικρή επιχείρηση υπόκειται στον συντελεστή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 43 ΚΦΕ, (5% με ορισμένες προϋποθέσεις, έναντι 15% που ίσχυε μέχρι τώρα)]

(Ισχύουν για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020 και μετά)

17

παρ 1

43

Π

Νέο εδ. β΄

Φορολογικός συντελεστής

[Ειδικά το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου της παρ. 2 του 42A φορολογείται με συντελεστή 5% (έναντι 15% που ίσχυε μέχρι τώρα)]

17

παρ 2

43Α

Α

Παρ. 2 πρώτο εδ.

Επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

[Εξαίρεση από την υποχρέωση επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης των φ.π. που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό από 80%, η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσεως]

(Εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από 01.01.2020 και μετά)

18

παρ. 1

43Α

Π

Παρ. 2 νέο εδ.

Επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

[Εξαιρούνται από την εισφορά αλληλεγγύης και τα φ.π. που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής για το εισόδημα από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και για το εισόδημα από τόκους εταιρικών ομολογιών]

(Εφαρμογή για πληρωμές τόκων που πραγματοποιούνται από την 01.01.2020 και μετά)

21

Παρ. 3


ΚΦΕ (Ν. 4172/2013)

ΤΙΤΛΟΣ

Ν. 4646

ΑΡΘΡΟ

ΠΑΡ./

ΕΔΑΦ./ΠΕΡ.

ΑΡΘΡΟ/

ΠΑΡ

43Α

Α

Παρ. 6

Επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

[Διενέργεια παρακρατήσεως στο εισόδημα από Μ.Υ. μισθωτών και συνταξιούχων με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από 1 έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, των αξιωματικών και του κατώτερου πληρώματος του εμπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία και με εξαίρεση τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί και παρουσιάζουν βαριές αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό από 80% και άνω. Διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης]

18

παρ. 2

47

Π

Παρ. 5

Νέο εδ.

Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

[Η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των τόκων εταιρικών ομολόγων και των πάσης φύσεως ομολογιών της παρ. 5 του άρθρου 37 εφαρμόζονται και στα ν.π. που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και δεν διατηρούν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση

(Εφαρμογή για πληρωμές τόκων που πραγματοποιούνται από την 01.01.2020 και μετά)

21

Παρ. 2

47

Π

Παρ. 8

Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

[Για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, των ν.π. της περιπτ. γ' του άρθρου 45, εκπίπτονται ως δαπάνη κατά το άρθρο 22 οι δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως]

(Εφαρμόζονται για δωρεές που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και μετά)

19

48Α

Π

Παρ. 1 και 2

Απαλλαγή υπό όρους των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής

[Προϋποθέσεις για την απαλλαγή]

(Εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 01.07.2020 και μετά)

ΣΧΟΛΙΟ Η διατύπωση της παρ. 18β΄ του άρθρου 66 σχετικά με τις ζημίες των ν.π. του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. είναι λάθος, διότι δεν υπάρχει παρ. 4 στο προστιθέμενο, με το άρθρο 20 του ν. 4646/2019 άρθρο 48Α΄. Η σωστή διατύπωση παρέχεται από το νομοσχέδιο

20

58

Α

Παρ. 1

Φορολογικός συντελεστής

[Μείωση φορολογικού συντελεστή από 29% σε 24% στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής, των ν.π.. και ν.ο. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, με εξαίρεση τα πιστωτικά ιδρύματα που εμπίπτουν στην περίπτ. β' αυτής της παραγράφου, καθώς και οι υπόχρεοι των περιπτ. β', γ', δ', ε', στ' και ζ' του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία

Τα πιστωτικά ιδρύματα της περιπτ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, εφόσον έχουν ενταχθεί και για τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α, φορολογούνται με συντελεστή 29%]

22

παρ. 1


ΚΦΕ (Ν. 4172/2013)

ΤΙΤΛΟΣ

Ν. 4646

ΑΡΘΡΟ

ΠΑΡ./

ΕΔΑΦ./ΠΕΡ.

ΑΡΘΡΟ/

ΠΑΡ

58

Α

Παρ. 2

Φορολογικός συντελεστής

[Μείωση φορολογικού συντελεστή από 13% σε 10% στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα των αγροτικών συνεταιρισμών και των ν.ο. που αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων]

(Εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από 01.01.2020 και μετά)

22

παρ. 2

60

Π

Παρ. 4α΄

Φορολογικός συντελεστής

[Όμοια με την περίπτωση της παρ. 2α΄ του άρθρου 15]

(Εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από 01.01.2020 και μετά.)

76

παρ. 2 και

84

παρ. 1

61

Π

Νέο εδ.

Υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου

[Όσον αφορά στα ομόλογα του άρθρου 37 παρ. 5, υποχρέωση παρακρατήσεως φόρου από τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου του άρθρου 61 έχουν μόνον οι φορείς πληρωμής που προβαίνουν σε καταβολές τόκων και δεν υποχρεούται σε παρακράτηση ο εκδότης των ομολόγων]

(Εφαρμογή για πληρωμές τόκων που πραγματοποιούνται από την 01.01.2020 και μετά)

21

Παρ. 4

63

Α

Παρ. 2

Απαλλαγή για ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές

[Δεν παρακρατείται φόρος από τόκους και δικαιώματα (royalties) που καταβάλλονται σε ν.π. εφόσον το ν.π. ή η ν.ο. που εισπράττει κατέχει άμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον 25% (από 10% που ίσχυε μέχρι τώρα)]

(Εφαρμογή από 12.12.2019 και μετά)

23

64

Α

Παρ. 1

περ. ε΄

τελευτ. εδ.

Συντελεστές παρακράτησης φόρου

[Περιπτώσεις καταβολών σε εργαζομένους, οι οποίες δεν θεωρούνται πρόωρη εξαγορά]

[Εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά]

8

παρ. 2

64

Α

Παρ. 1

περ. α΄

Συντελεστές παρακράτησης φόρου

[Μείωση συντελεστή παρακράτησης φόρου για μερίσματα, από 10% σε 5%]

(Εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 01.01.2020 και μετά)

24

παρ. 2

64

Α

Παρ. 9

Συντελεστές παρακράτησης φόρου

[Δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου το εισόδημα από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και από τόκους εταιρικών ομολογιών της παρ. 5 του άρθρου 37 που αποκτούν ν.π. ή ν., που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα]

(Εφαρμογή για πληρωμές τόκων που πραγματοποιούνται από την 01.01.2020 και μετά)

21

Παρ. 5

65

Α

Παρ. 6

περ. β΄

Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

[Θεωρείται ότι βρίσκεται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς το φ.π. ή ν.π. ή ν.ο. εάν υπόκειται σε φόρο, του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το 60% (αντί του 50% που ήταν πριν]

(Εφαρμόζονται για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2019 και μετά)

25


ΚΦΕ (Ν. 4172/2013)

ΤΙΤΛΟΣ

Ν. 4646

ΑΡΘΡΟ

ΠΑΡ./

ΕΔΑΦ./ΠΕΡ.

ΑΡΘΡΟ/

ΠΑΡ

67

Π

Παρ. 1

νέο εδ. γ΄

Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου

[Υποχρέωση φορολογουμένων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Α΄ για όλα τα εισοδήματά τους, που προκύπτουν στην ημεδαπή, ενώ δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, και τα οποία υπόκεινται στην εναλλακτική φορολόγηση.]

2

παρ. 3

67

Π

Παρ. 1

τελευτ. εδ.

Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου

[Δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης τα φ.π. που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής αποκλειστικά από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και από τόκους εταιρικών ομολογιών της παρ. 5 του άρθρου 37]

(Εφαρμογή για πληρωμές τόκων που πραγματοποιούνται από την 01.01.2020 και μετά)

21

Παρ. 6

71

Π

Παρ. 1

τελευτ. εδ.

Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

[Βεβαίωση προκαταβολής φόρου, ποσού ίσου με το 95% (έναντι του 100%), αποκλειστικά για το φορολογικό έτος 2018]

(Εφαρμόζεται για την προκαταβολή φόρου που έχει βεβαιωθεί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018)

26

71Β

Α

Παρ. 5

εδ. α΄

Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων εταιρειών

[Μείωση του χρόνου σε 5 έτη (από 10 έτη που ίσχυαν μέχρι τώρα) από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών, με την διάλυση ή την μείωση του μ.κ. της α.ε., με σκοπό επιστροφής των αποθεματικών στους μετόχους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά φορολογούνται με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε]

(Εφαρμόζονται για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 01.01.2020 και μετά)

27

παρ .1

71Β

Α

Παρ. 6

Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων εταιρειών

[Δυνατότητα κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών α.ε., που έχουν σχηματισθεί είτε από υπεραξία μετοχών που προέρχεται από απόσχιση κλάδου ή από συγχώνευση εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, είτε από την αύξηση της αξίας των συμμετοχών της ή από διανομή μετοχών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 148/1967, του ν. 542/1977, του ν. 1249/1982, του ν. 1839/1989 και του ν. 2065/1992.

Η κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί από κατ' ειδικό τρόπο φορολογηθέντα κέρδη, χωρίς εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2238/1994, που θα κεφαλαιοποιηθούν, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος 5% με εξάντληση κάθε φορολογικής υποχρεώσεως.

Δεν επιστρέφεται ο φόρος που τυχόν έχει καταβληθεί στο παρελθόν για τα αποθεματικά αυτά του ν. 2238/1994. Η κεφαλαιοποίηση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο μερισμάτων λόγω διανομής, σε παρακράτηση φόρου και σε εισφορά αλληλεγγύης.

(Εφαρμόζονται για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 01.01.2020 και μετά)

27

παρ .2


ΚΦΕ (Ν. 4172/2013)

ΤΙΤΛΟΣ

Ν. 4646

ΑΡΘΡΟ

ΠΑΡ./

ΕΔΑΦ./ΠΕΡ.

ΑΡΘΡΟ/

ΠΑΡ

71Β

Α

Παρ. 8

Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων εταιρειών

[Ενώ οι προς αντικατάσταση διατάξεις καθορίζουν τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με το έτος κεφαλαιοποιήσεως των αποθεματικών, με τις νέες διατάξεις καθορίζεται ο τρόπος αυξήσεως του μ.κ. από την κεφαλαιοποίηση]

(Εφαρμόζονται για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 01.01.2020 και μετά)

27

παρ. 3

71Γ

Α

Παρ. 1

Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη εισηγμένων εταιρειών και Ε.Π.Ε.

[Δυνατότητα μερικής ή ολικής κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτων αποθεματικών διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, από α.ε μη εισηγμένων στο χ.α. και ε.π.ε., και τρόποι κεφαλαιοποιήσεως από αυτές]

(Εφαρμόζονται για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 01.01.2020 και μετά)

27

παρ. 4

71Γ

Α

Παρ. 2

Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη εισηγμένων εταιρειών και Ε.Π.Ε.

[Μείωση του φορολογικού συντελεστή, από 10% σε 5%, στα κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά]

(Εφαρμόζονται για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 01.01.2020 και μετά)

27

παρ. 5

71Γ

Α

Παρ. 4

εδ. α΄

Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη εισηγμένων εταιρειών και Ε.Π.Ε.

[Όμοια με την περίπτωση της παρ. 5 εδ. α΄ του άρθρου 71Β]

(Εφαρμόζονται για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 01.01.2020 και μετά)

27

παρ. 6

71Γ

Α

Παρ. 5

εδ. α΄

Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη εισηγμένων εταιρειών και Ε.Π.Ε.

[Όμοια (αλλά για ε.π.ε.), με την περίπτωση της παρ. 5 εδ. α΄ του άρθρου 71Β]

(Εφαρμόζονται για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 01.01.2020 και μετά)

27

παρ. 7

71Γ

Κ

Παρ. 6

Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη εισηγμένων εταιρειών και Ε.Π.Ε.

Κατάργηση της παρ. 6 του άρθρου 71Γ, για τα μέχρι και τις 31.12.2020 κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά, καθώς και για αποθεματικά που θα κεφαλαιοποιούντο από 01.01.2020 μέχρι και τις 31.12.2020, όπου ο συντελεστής είχε καθορισθεί σε 20%

67 παρ. 8

72

Α

Παρ. 33

περ. α΄

Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

[Με την διάταξη της παρ. 34 (και όχι παρ. 33 όπως εσφαλμένα αναφέρεται), αναστέλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022 η ισχύς του άρθρου 41 «Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας»]

28

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013 - Άρθρα 29 έως και 37 και άρθρα 44 και 67)

ΚΦΕ (Ν. 4174/2013)

ΤΙΤΛΟΣ

Ν. 4646

ΑΡΘΡΟ

ΠΑΡ./

ΕΔΑΦ./ΠΕΡ.

ΑΡΘΡΟ/

ΠΑΡ

15

Π

Παρ. 3α΄

Πληροφορίες από τρίτους

[Δυνατότητα της Φορολογικής Διοικήσεως να ζητά, από κάθε διαχειριστή ψηφιακής πλατφόρμας οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με πρόσωπα που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ως πωλητές, για τα οποία προκύπτουν φορολογικές υποχρεώσεις στην ημεδαπή]

29

παρ. 1

15Α

Π

Παρ. 1, 2 και 3α΄

Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών από τρίτους

[Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. δεδομένα των εκδιδομένων λογιστικών αρχείων-στοιχείων, των τηρουμένων λογιστικών αρχείων-βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί]

30

36

Π

Παρ. 2 νέα περ. δ΄

Παραγραφή

[Περί αιτήματος Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού του άρθρου 63Α ν. 4174/2013]

[βλ. και άρθρο 66 παρ. 26 του ν. 4646]

31

36

Α

Παρ. 2

περ. α΄

Παραγραφή

[Περί παρατάσεως της προθεσμίας εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής, εφόσον υποβάλλεται αρχική ή τροποποιητική δήλωση ή περιέρχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοικήσεως νέα στοιχεία σε υπόθεση που έχει διενεργηθεί πλήρης έλεγχος ή σε κάθε άλλη περίπτωση περιέρχονται σε γνώση της πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή εκτός Φορολογικής Διοικήσεως, από τις οποίες προκύπτει φορολογική οφειλή και μόνο για το ζήτημα στο οποίο αφορούν, για περίοδο ενός έτους από τη λήξη της πενταετίας]

32

παρ. 1

36

Α

Παρ. 3

περ. α΄ και β΄

Παραγραφή

[Μείωση των ετών για την κατ’ εξαίρεση έκδοση πράξεως διοικητικού, εκτιμωμένου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, από 20 σε 10, από την λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της δηλώσεως, και περιπτώσεις αυτής και επιβολή προστίμου σε ορισμένες περιπτώσεις]

[βλ. και άρθρο 66 παρ. 27α΄ του ν. 4646]

32

Παρ. 2΄

43

Κ

Παρ. έως και 8

Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών – τμηματικής καταβολής σε δόσεις

[Κατάργηση του άρθρου 43 από 01.04.2020]

67

παρ. 4

46

Α

Παρ. 5

τρίτο εδ.

Λήψη διασφαλιστικών μέτρων

[Δέσμευση του 50% των πάσης φύσεως τραπεζικών καταθέσεων και λογαριασμών, των παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων, και κατ' ανώτατο μέχρι του διπλασίου του ποσού για το οποίο διαπιστώνεται ο σκοπός μη πληρωμής ή η είσπραξη επιστροφής, για την διασφάλιση των εισπράξεων φόρων]

[βλ. και άρθρο 66 παρ.28 του ν. 4646]

33

παρ. 1


Γ΄. ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Φ.ΠΑ. (Ν. 2859/2000 – Άρθρα 39 έως και 40 και άρθρο 79)

ΚΦΕ (Ν. 4174/2013)

ΤΙΤΛΟΣ

Ν. 4646

ΑΡΘΡΟ

ΠΑΡ./

ΕΔΑΦ./ΠΕΡ.

ΑΡΘΡΟ/

ΠΑΡ

46

Α

Παρ. 6

α΄εδ.

Λήψη διασφαλιστικών μέτρων

[Τα μέτρα της παρ 5 του άρθρου 46 επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των ομορρύθμων εταίρων προσωπικών εταιρειών καθώς και σε βάρος των προσώπων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του Κ.Φ.Δ.]

[βλ. και άρθρο 66 παρ.28 του ν. 4646]

33

παρ. 2

48

Π

Παρ. 6 και 7

Αναγκαστική εκτέλεση

[Διαδικασίες για την διαγραφή από την Φορολογική Διοίκηση ανεισπράκτων ή βεβαιωμένων βασικών οφειλών]

44

50

Α

Παρ. 1 και 2

Αλληλέγγυα ευθύνη

[Προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη προσώπων, που δεσμεύουν και εκπροσωπούν ν.π. και ν.ο. για την πληρωμή φόρων, τόκων προστίμων, προσαυξήσεων και προϋποθέσεις για την επιβολή κυρώσεων επ’ αυτών]

[βλ. και άρθρο 66 παρ.29 του ν. 4646]

34

παρ. 1 και 2

50

Κ

Παρ. 3, 4 και 5

Αλληλέγγυα ευθύνη

[Κατάργηση, από 12.12.2019, των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου50]

67

παρ 3

54Α

Α

Παρ. 4 β΄εδ.

Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

[Είναι δυνατή, μετά από αίτηση του υποχρέου, η χορήγηση πιστοποιητικού για μεταβίβαση συγκεκριμένου ακινήτου με παρακράτηση και απόδοση του συνολικά οφειλομένου ποσού κύριων και προσθέτων φόρων και προσαυξήσεων για όλα τα ακίνητα για τα οποία είναι υπόχρεος, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από Ε.Ν.Φ.Ι.Α.]

[βλ. και άρθρο 66 παρ.30 του ν. 4646]

36

παρ. 1

54Α

Α

Παρ. 6

Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

[Οι συμβολαιογράφοι, οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων, που παραβαίνουν τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις, υπόκεινται σε πρόστιμο ανά συμβολαιογραφική πράξη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμβαλλομένων, των ακινήτων ή των δικαιωμάτων επ' αυτών, το οποίο ορίζεται σε 2% (έναντι του ισχύοντος 1%ο) επί της διαφοράς της αξίας των ακινήτων ή δικαιωμάτων για τα οποία επισυνάπτεται ανακριβές πιστοποιητικό, το οποίο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 100 (έναντι 300) και ανώτερο από χίλια (1.000) ευρώ……….]

[βλ. και άρθρο 66 παρ.30 του ν. 4646]

36

παρ. 2

54Δ

Π

Παρ.1έως και 4

Κυρώσεις για τη μη παροχή πληροφοριών ή στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού

[Συνέπειες από την μη ανταπόκριση στο αίτημα της Φορολογικής Διοικήσεως για παροχή πληροφοριών από τρίτους, και επιβολή προστίμων]

29

παρ. 2

55Α

Α

Παρ. 1

Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη

[Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., σε περίπτωση τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης εγκλήματος φοροδιαφυγής]

35

παρ. 1

58

Π

Παρ. 1

Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολή δήλωσης

[Μετά την φράση «επί της διαφοράς» προστίθεται η φράση «που προκύπτει προς καταβολή]

[βλ. και άρθρο 66 παρ.30 του ν. 4646]

35

παρ. 2

65Α

Α

Παρ. 1 έως και 4

Φορολογικό πιστοποιητικό

[Αναδιατύπωση των διατάξεων]

(Έχουν εφαρμογή και στις υποθέσεις στις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η επιβολή του προστίμου που προβλέπεται από τις καταργούμενες διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του νόμου]

37

ΦΠΑ (Ν. 2859/2000)

ΤΙΤΛΟΣ

Ν. 4646

ΑΡΘΡΟ

ΠΑΡ./

ΕΔΑΦ./ΠΕΡ.

ΑΡΘΡΟ/

ΠΑΡ

6

Π

Παρ. 4

περ. α΄

Παράδοση ακινήτων

[Υποχρεωτική αναστολή μέχρι 31.12.2022 στον φόρο του κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, έπειτα από σχετική αίτησή του]

39

παρ. 1

6

Π

Παρ. 2

περ. β΄

Παράδοση ακινήτων

[Μη υπαγωγή στον φόρο, κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση προς τον οικοπεδούχο, όταν ο υποκείμενος κατασκευαστής έχει υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής του φόρου]

39

παρ. 2

6

Α

Παρ. 5

περ. α΄

και β΄

Παράδοση ακινήτων

[Σχετικές με τις διατάξεις του άρθρου 6 και της παρ. 4α αυτού, αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών]

39

παρ. 3

30

Π

Παρ. 1

νέο εδ.

Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου

[Αναστολή καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου, του δικαιώματος εκπτώσεως του φόρου, για τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής της παραγράφου 4α του άρθρου 6]

39

παρ. 4

33

Π

Παρ. 1

νέα εδ.

Διακανονισμός εκπτώσεων

[Για τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς αναστολής της παρ. 4α του άρθρου 6, ο εκπεσθείς, πριν την έναρξη της αναστολής φόρος, διακανονίζεται κατά τον χρόνο της παραδόσεως του κάθε ακινήτου αναστολής]

39

παρ. 5

33

Παρ. 1 προτελ. εδ.

Το ποσό του Φ.Π.Α. που διακανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 33 του .Φ.Π.Α., (προηγούμενη περίπτωση) εκπίπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 κατά το φορολογικό έτος του διακανονισμού.

39

παρ. 8

36

Α

Παρ. 4

περ. α΄

Υποχρεώσεις των υποκειμένων στον φόρο

[Υποχρέωση του υποκειμένου στον φόρο, να τηρεί και ειδικό βιβλίο κοστολογίου οικοδομών]

39

παρ. 6

38

Π

Παρ. 11Α

Δήλωση και συναφείς υποχρεώσεις

[Καταβολή με έκτακτη δήλωση του φόρου που πρέπει να διακανονιστεί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 33, από τον κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, που παραδίδει ακίνητο υπαγόμενο στην αναστολή της παραγράφου 4α του άρθρου 6,

39

παρ. 7

Παράρτημα ΙΙΙ

Α

Συμπληρώσεις και αντικαταστάσεις στα «ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ» (παρ. 1 του άρθρου 21)

(εφαρμόζονται από 01.01.2020 και μετά)

40

παρ. 1 και 2

Παράρτημα ΙΙΙ

Α

Αντικατάσταση της παρ. 37, με συντελεστή 6% σε φάρμακα, εμβόλια και ανοσολογικά προϊόντα]

79


Δ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α. Ν. 1521/1950 «Περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων» (ΦΕΚ Α΄ 245/29.10.1950) [όπως κυρώθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 1587/1950 (ΦΕΚ Α΄ 294/22.12.1950)]

· Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 7, για τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων πριν από κάθε μεταβίβαση με επαχθή αιτία. [Άρθρο 47 παρ. 1]

· Κατάργηση των παρ. 3, 4, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 7, περί υποβολής δηλώσεως μεταβιβάσεως, και προσθήκη νέας παρ. 12, για τον καθορισμό του τρόπου, του χρόνου και της διαδικασία υποβολής της δηλώσεως, με τα στοιχεία που συμπληρώνονται για την ακριβή περιγραφή του ακινήτου. [Άρθρο 47 παρ. 2]

· Κατάργηση της παρ. 6 και αντικατάσταση των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 8, σχετικά με τον φόρο μεταβιβάσεως για ακίνητα, τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας [Άρθρο 47 παρ. 3]

· Προσθήκη περιπτ. ε' και στ' στην παρ. 2 του άρθρου 13, με τις υποχρεώσεις του συμβολαιογράφου. [Άρθρο 47 παρ. 4]

· Προσθήκη νέου εδαφίου στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 13, για την ευθύνη του συμβολαιογράφου. [Άρθρο 47 παρ. 5]

· Προσθήκη παρ. 5 και 6 στο τέλος του άρθρου 13, για την επιβολή, ή μη, προστίμου στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 13. [Άρθρο 47 παρ. 6]

· Διαγραφή της φράσεως «ως και των οριστικών συμβολαίων», στην περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 14. [Άρθρο 47 παρ. 7]

Εφαρμογή όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων από 01.01.2020 και μετά [Άρθρο 66 παρ. 37]

Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (ΦΕΚ Α΄ 27/31.01.1970)

Αντικατάσταση φράσεως στην παρ. 1 του άρθρου 51 [Άρθρο 65 παρ. 1]

Για τους διενεργουμένους από τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διευθύνσεως Ελέγχου Συγχρηματοδοτουμένων Προγραμμάτων και της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος και τα δικαιολογητικά για την καταβολή αποζημιώσεως [Άρθρο 65 παρ. 4 και 5]

Ν. 27/1975 «Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 77/22.04.1975)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ

· Προσδιορισμός και καταβολή τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων [Άρθρο 57]

· Αντικατάσταση των διατάξεων των άρθρων 12 και 17του ν. 27/1975, σχετικά με ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 [Άρθρο 58 παρ. 1 και 2]

· Εφαρμογή των ανωτέρω δύο τροποποιήσεων, για την εκμετάλλευση πλοίων, από 01.01.2020 και μετά [Άρθρο 66 παρ. 40]

· Αντικατάσταση (αναδιατύπωση) του εδαφίου 1 της παρ. 1 του άρθρου 25, περί ρυθμίσεων για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων [Άρθρο 59 παρ. 1]

· Αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 25, για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 791/1978 και επί των αλλοδαπών εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων ή ναυλωτριών γυμνών πλοίων ή μισθωτριών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση, με προϋποθέσεις [Άρθρο 59 παρ. 2]

· Αντικατάσταση των παρ. 2 και 5 του άρθρου 26, σχετικά με ρυθμίσεις για την φορολογία πλοίων υπό ξένη σημαία [Άρθρο 60 παρ.1 και 2]

· Αντικατάσταση της παρ. 9 του άρθρου 26, για τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου της δηλώσεως του φόρου με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής [Άρθρο 60 παρ.3]

· Αντικατάσταση της παρ. 11 του άρθρου 26, για την εξάντληση κάθε υποχρεώσεως, καθώς και των απαλλαγών από κάθε φόρο η μεταβίβαση, των πλοιοκτητριών εταιρειών γενικά, έπειτα από την επιβολή του φόρου [Άρθρο 60 παρ.4]

· Προσθήκη νέων άρθρων 26β και 26γ, με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πλοιοκτήτη ή της πλοιοκτήτριας ναυλώτριας εταιρείας και την φορολογική μεταχείριση αυτών [Άρθρο 61 παρ. 1]

· Εφαρμογή των ανωτέρω επτά τροποποιήσεων, για την εκμετάλλευση πλοίων, από 01.01.2020 και μετά [Άρθρο 66 παρ. 41]

Ν. 791/1978 «Περί διατάξεων αφορωσών το εν Ελλάδι καθεστώς των κατά το δίκαιον αλλοδαπής Πολιτείας συσταθεισών ναυτιλιακών εταιρειών» (ΦΕΚ Α΄ 109/06.07.1978)

Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 1, για τις ναυτιλιακές εταιρίες, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους αλλοδαπών κρατών, εφόσον είναι ή ήταν πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες πλοίων ή ναυλομεσιτικές ή ναυλώτριες γυμνών πλοίων ή μισθώτριες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση, υπό ελληνική ή ξένη σημαία ή είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων σχετικών νόμων, διέπονται ως προς την σύσταση και την ικανότητα δικαίου από το δίκαιο του κράτους της καταστατικής τους έδρας, ανεξάρτητα από τον τόπο από τον οποίο διευθύνονται ή διευθύνονταν, συνολικώς ή μερικώς οι υποθέσεις τους. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν και για τις εταιρείες χαρτοφυλακίου (holding companies) των παραπάνω εταιρειών [Άρθρο 61 παρ. 3]

Ν. 814/1978 «Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως φορολογικών και άλλων τινών συναφών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 144/13.09.1978)

Αντικατάσταση του άρθρου 35, για την απαλλαγή του εισοδήματος, που αποκτάται από εταίρους ή μετόχους Εταιρειών Χαρτοφυλακίου (holding companies), από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, μετά την απόδειξη ότι έχουν άμεσα ή έμμεσα, μετοχές εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων με ελληνική σημαία ή ξένη σημαία ή μετοχές ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου (bareboat charterers) ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (ship lessees), εφόσον οι πλοιοκτήτριες εταιρείες είναι συμβεβλημένες με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ή η εκμετάλλευση ή διαχείριση των σχετικών πλοίων γίνεται από ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα [Άρθρο 61 παρ. 2]

Ν. 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43/05.04.1982)

· Αντικατάσταση (αναδιατύπωση) των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 41 [Άρθρο 51 παρ. 1]

· Αντικατάσταση (αναδιατύπωση) των διατάξεων της παρ. 1Α του άρθρου 41 [Άρθρο 51 παρ. 2]

· Αντικατάσταση (αναδιατύπωση) των διατάξεων της παρ. 1Β του άρθρου 41 [Άρθρο 51 παρ. 3]

· Αντικατάσταση (αναδιατύπωση) των διατάξεων της παρ. 1Γ του άρθρου 41 [Άρθρο 51 παρ. 4]

· Κατάργηση από 12.12.2019 της παρ. 1Δ του άρθρου 41, για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων [Άρθρο 67 παρ. 6α΄]

· Κατάργηση από 12.12.2019 της 4 του άρθρου 41, την καταβολή της αποζημιώσεως στα μέλη των επιτροπών της παρ. 1.Γ, που δεν είναι δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι [Άρθρο 67 παρ. 6β΄]

Ν. 2523/1997 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/11.09.1997)

Κατάργηση από 12.12.2019 της παρ. 4του άρθρου 4, που αφορά στην επιβολή διοικητικού προστίμου, από τον Υπουργό Οικονομικών, στους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. και της κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 8 του ίδιου άρθρου και Κώδικα, από 10.000 έως 100.000 ευρώ, αναλόγως με την βαρύτητα της παραβάσεως και την ενδεχόμενη υποτροπή [Άρθρο 67 παρ. 5α΄]

Ν. 2579/1998 «Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31/17.02.1998)

Τροποποίηση του ν. 2579/1998 για την παράταση του τρόπου φορολογήσεως οχημάτων δημοσίας χρήσεως, μέχρι και την 01.12.2022 [Άρθρο 46]

Ν.2778/1999 «Αμοιβαία Κεφαλαία Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 295/30.12.1999)

· Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 31, για τον τρόπο φορολογήσεως των εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία [Άρθρο 53]

· Αντικατάσταση (αναδιατύπωση) της παρ. 2 του άρθρου 20, για τον τρόπο φορολογήσεως των αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων [Άρθρο 54]

Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 265/22.11.2001)

· Αντικατάσταση του β΄ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 153 του Εθν. Τελων. Κώδικα, (βλ. ανωτέρω αντικατάσταση του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Δ.) [Άρθρο 38]

· Επιστροφή ή διαγραφή του Ειδικού Φόρου Καταναλώσεως και των λοιπών συνεισπραττομένων που βεβαιώθηκαν για κρασί παραγωγής των μικρών οινοπαραγωγών, τα οποία μέχρι και την 31.12.2018 δεν είχαν διατεθεί στην κατανάλωση, είτε, έπειτα από σχετική αίτησή, είτε επιστρέφονται στον οινοπαραγωγό είτε διαγράφονται: [Άρθρο 41 παρ. 1 και 2]

· Δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4152/2013 για την ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών από Ειδικό Φόρο Καταναλώσεως και λοιπών συνεισπραττομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα [Άρθρο 66 παρ. 34]

Ν. 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία» (ΦΕΚ Α΄ 266/22.11.2001)

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

· Κατάργηση των άρθρων 46 έως και 57 και της παρ. 2 του άρθρου 86 καταργούνται και διαγράφεται ο όρος προίκα και οι λοιποί σχετικοί όροι, στον τίτλο και σε όλες τις επιμέρους διατάξεις του Κώδικα. [Άρθρο 48 παρ. 1]

· Κατάργηση του άρθρου 8, της παρ. 2 του άρθρου 40, της ενότητας Β' του άρθρου 61, της παρ. 1 του άρθρου 64, του άρθρου 65, της ενότητας Β του άρθρου 85 και της παρ. 7 του άρθρου 86, περί μεταθέσεως του χρόνου γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως, δηλώσεως με επιφύλαξη και υποχρέων σε δήλωση. [Άρθρο 48 παρ. 2]

· Αντικατάσταση φράσεως στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 41. [Άρθρο 48 παρ. 3]

· Διαγραφή από τον τίτλο του άρθρου 61 των λέξεων «Δήλωση με επιφύλαξη», και προσθήκη νέας παρ. 10, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση συντάξεως συμβολαιογραφικού εγγράφου, η δήλωση συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη. [Άρθρο 48 παρ. 4]

· Αντικατάσταση των περιπτ. α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 62, για την αύξηση της χρονικής προθεσμίας για την υποβολή αρχικής ή νέας δηλώσεως, από 6 μήνες, σε 9 μήνες. [Άρθρο 48 παρ. 5]

· Αντικατάσταση της περιπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 63, σχετικά με τον χρόνο της προθεσμίας υποβολής της δηλώσεως. [Άρθρο 48 παρ. 6]

· Αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 67, για την υποχρέωση προσκομίσεως στον συμβολαιογράφο, όλων των αναγκαίων στοιχείων που απαιτούνται για την ορθή σύνταξη της δηλώσεως και των νομίμων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοικήσεως. [Άρθρο 48 παρ. 7]

· Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 73, για την ίδια εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 στις εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου κληρονομιάς. [Άρθρο 48 παρ. 8]

· Προσθήκη νέας παρ. 3 στο άρθρο 84, για την έκδοση από την Φορολογική Διοίκηση, πράξεως προσδιορισμού του φόρου, μετά από την υποβολή τροποποιητικής δηλώσεως, εφόσον προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των (300 ευρώ. [Άρθρο 48 παρ. 9]

· Διαγραφή από τον τίτλο του άρθρου 85 των λέξεων «Δήλωση με επιφύλαξη», διαγραφή στην ενότητα Α, του τίτλου «Υπόχρεοι σε δήλωση» και προσθήκη νέου εδαφίου μετά το πρώτο εδάφιο, για την συμπλήρωση της δηλώσεως από τον συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη. [Άρθρο 48 παρ. 10]

· Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 88, για την υποχρέωση προσκομίσεως στον συμβολαιογράφο, όλων των αναγκαίων στοιχείων που απαιτούνται για την ορθή σύνταξη της δηλώσεως και των νομίμων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοικήσεως. [Άρθρο 48 παρ. 11]

· Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 112, για την εντός 15 εργασίμων ημερών από την σύνταξη του συμβολαίου δωρεών, γονικών παροχών και αποδοχής κληρονομιάς, στο οποίο προσαρτάται και αντίγραφο της δηλώσεως, υποχρέωση του συμβολαιογράφου να ενημερώσει την Φορολογική Διοίκηση για τον αριθμό και την ημερομηνία συντάξεως και τον τρόπο καταβολής του ποσού και να αποστείλει αντίγραφο αυτού, εφόσον πρόκειται για χρηματικές δωρεές ή γονικές παροχές. [Άρθρο 48 παρ. 12]

· Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 112, για τις ευθύνες του συμβολαιογράφου ως προς την ορθή συμπλήρωση της δηλώσεως, με βάση τα στοιχεία που προσκόμισαν οι υπόχρεοι, και επιβολή αυτοτελούς προστίμου 100 ευρώ ανά παράβαση, όταν η διαφορά μεταξύ της αξίας που δηλώθηκε και αυτής που προσδιορίσθηκε οριστικά ή με βάση το σύστημα των συγκριτικών στοιχείων δεν υπερβαίνει το 10% και η διαφορά φόρου δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ. [Άρθρο 48 παρ. 13]

· Αντικατάσταση του άρθρου 119, για την έκδοση αποφάσεως από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (αντί του Υπουργού Οικονομικών) για τον καθορισμό κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού. [Άρθρο 48 παρ. 14]

Εφαρμογή όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων από 01.01.2020 και μετά [Άρθρο 66 παρ. 38]

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

· Προσθήκη νέας παρ. 6 στο τέλος της ενότητας Α' του άρθρου 34, όπου για την επιβολή του φόρου, δεν θεωρείται δωρεά η κτήση περιουσίας που συνιστά εισόδημα κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. [Άρθρο 48]

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

· Αντικατάσταση της φράσεως του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 58, με την οποία ορίζεται, πλέον, ότι ο παρακρατηθείς φόρος 15%, επί των επάθλων που αποδίδονται στους ερασιτέχνες ιδιοκτήτες αλόγων, αποδίδεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δεύτερου μήνα (έναντι μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα). [Άρθρο 48 παρ. 1]

· Αντικατάσταση του άρθρου 92, ως προς την υποβολή της δηλώσεως μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μηνός από την καταβολή του κέρδους στον δικαιούχο (έναντι εντός 30 ημερών) [Άρθρο 48 παρ. 2΄]

· Διαγραφή των λέξεων «και 84» στο άρθρο 95 [Άρθρο 48 παρ. 3΄]

Ν. 3091/2002 «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 330/24.12.2002)

· Τροποποιήσεις άρθρου 15 ν. 3091/2002 για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων [Άρθρο 50]

· Οι διατάξεις της περιίπτ. γ΄ της παρ. 2 έχουν εφαρμογή και στις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Φορολογικής Διοικήσεως ή των Δικαστικών Αρχών για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση [Άρθρο 66 παρ. 38]

Αντικατάσταση των περιπτ. στ΄ της παρ. 2, με εφαρμογή από 01.01.2013 και δ΄ της παρ. 3, με εφαρμογή από 01.01.2012 του άρθρου 15, με την εξαίρεση, υπό προϋποθέσεις, από την υποχρέωση καταβολής ειδικού φόρου επί των ακινήτων [Άρθρο 82 παρ. 2]

Ν. 3182/2003 «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 220/12.09.2003)

Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 41, για τον φόρο που επιβάλλεται στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα τουριστικά ημερόπλοια με ελληνική σημαία, καθώς και τις απαλλαγές και οι μειώσεις από τον φόρο, που ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του ν. 27/1975, δεν ισχύουν για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα τουριστικά ημερόπλοια, με εξαίρεση την απαλλαγή που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του νόμου αυτού. [Άρθρο 58 παρ. 3]

Ν. 3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178/14.07.2005)

Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 39, (αναδιατύπωση) για τον τρόπο φορολόγησης των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου [Άρθρο 55]

Ν. 3427/2005 «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 312/27.12.2005)

Προσθήκη νέας παρ. 1α΄ στο άρθρο 23, για την υποχρέωση του συμβολαιογράφου σε υποβολή δηλώσεως στοιχείων ακινήτων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας των συμβαλλομένων, εντός 30 ημερών μετά την σύνταξη υποσχετικής ή εκποιητικής δικαιοπραξίας, με την οποία συστήνοντας μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου, και επιβολή αυτοτελούς προστίμου 200 ευρώ, σε περίπτωση παραβάσεως αυτής. [Άρθρο 49 παρ. 1]

Ν. 3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 27/16.02.2009)

Αντικατάσταση και εφαρμογή για πληρωμές τόκων από 01.01.2020, της περιπτ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 69, όπου υπόχρεος για την παρακράτηση φόρου επί των τόκων που προκύπτουν από καλυμμένες ομολογίες, είναι ο φορέας πληρωμής που προβαίνει στις καταβολές των τόκων και δεν υποχρεούται σε παρακράτηση ο εκδότης των ομολόγων. (Με την ισχύουσα μέχρι τώρα διάταξη, υπόχρεος για παρακράτηση φόρου είναι ο φορέας πληρωμής. Ακόμη, Όταν οι τόκοι αυτοί καταβάλλονται σε μονίμους κατοίκους εξωτερικού απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.) [Άρθρο 52]

ΠΟΛ. 1159/2011 «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ( ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α' 174)[ΒΛ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ] [όπως τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ 1034/2016 και 1148/2018» (ΦΕΚ Β΄ 1657/22.07.2011)

Κατάργηση από 12.12.2019 της παρ. 8 του άρθρου 10, που αφορά στην επιβολή του διοικητικού προστίμου από 10.000 έως 100.000 ευρώ στον Νόμιμον Ελεγκτή και στο ελεγκτικό γραφείο, εφόσον από μεταγενέστερο έλεγχο της Φορολογικής Διοικήσεως προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις, σε σχέση με τα φορολογικά αντικείμενα [Άρθρο 67 παρ. 5β΄]

Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 249/25.11.2011)

Παράταση της προθεσμίας της παρ. 14 του άρθρου 39, έως 03.11.2020 για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς [Άρθρο 65 παρ. 2]

Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ ΕΚ, 2004/ 113/ΕK. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012)

Αντικατάσταση (αναδιατύπωση) της παρ. 3 του άρθρου 103, για τον τρόπο φορολόγησης των ΟΣΕΚΑ [Άρθρο 56]

Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 18/25.01.2013)

Προσθήκη νέου εδαφίου στην υποπερίπτ. ii της παρ. 1 του άρθρου 44, με την εξαίρεση από το φορολογικό έτος 2019 και εξής, της επιβολής του φόρου πολυτελούς διαβιώσεως και των ι.χ.ε. πολυτέκνων με 4 τουλάχιστον εξαρτώμενα τέκνα [Άρθρο 80]

Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ Α΄ 107/09.05.2013)

Τροποποιήσεις και εφαρμογή από 01.01.2020, των περιπτ. 1, 3, 4, 7, 9, 12 και 15 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 για την αύξηση των δόσεων της παγίας ρυθμίσεως [Άρθρο 43 παρ. 1 και 2]

Ν. 4173/20113 «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» (ΦΕΚ Α΄ 169/26.07.2013)

Κατάργηση της παρ. 10 του άρθρου 16Α και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθεισών αποφάσεων, αναφορικά με την σύσταση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της ειδικής διαχειρίσεως της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της που καταργήθηκαν με την υπ' αριθμ. 2/11.06.2013 κ.υ.α. του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό όπως ισχύει [Άρθρο 74 παρ. 3]

Κ.Υ.Α. 2/2013 «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ Α.Ε.)»» (ΦΕΚ Β΄ 1414/11.06.2013)

Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 4Α και με ισχύ, πλην του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, από 29.04.2019, για τον διορισμό ειδικού διαχειριστή, που θα διαχειρίζεται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της, που μεταβιβάζονται στο Δημόσιο [Άρθρο 74 παρ. 1 και 2]

Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 185/10.03.2013)

Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3Α, για τις συμβάσεις προμηθείας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτελέσεως έργων, συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών, βοηθών και συνοδών έργων, οι οποίες συνάπτονται από φορείς του δημοσίου τομέα, ή έργων από ιδιώτες προς τους δημοσίους αυτούς φορείς δεν θεωρούνται δημόσιες συμβάσεις [Άρθρο 75]

Ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 287/31.12.2013)

· Αντικατάσταση και εφαρμογή από 01.01.2014 της περιπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, για την απαλλαγή από τον ε.φ.ι.α. των ν.π.δδ., ν.π.ι.δ. και ο.τ.α., και για χρησιμοποιούμεναι αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας ακίνητα. [Άρθρο 81]

· Κατάργηση του τελευταίου εδαφίου της περιπτ. α' της παρ. 3 του άρθρου 6, σύμφωνα με την οποία, για την σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή, από 01.01.2015 και εφεξής, στα εμπράγματα δικαιώματα ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δηλώσεως στοιχείων ακινήτων εντός 30 ημερών, πλην της κληρονομικής διαδοχής, για την οποία ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός 30 ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς. [Άρθρο 49 παρ. 2]

· Κατάργηση της παρ. 1 του άρθρου 29, σχετικά με το ποσό ή ποσοστό παρακρατήσεως μέρους των πιστώσεων από τους τακτικούς προϋπολογισμούς υπουργείων. [Άρθρο 70 παρ. 3]

Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014)

· Προσθήκη νέας παρ. 5 στο άρθρο 14, για την μορφή του πρότυπου έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου, η οποία ορίζεται με απόφαση Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο149 του ν. 4601/2019 (ΦΕΚ Α' 44/09.03.2019). [Άρθρο 45 παρ. 1]

· Αντικατάσταση της περιπτ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 15, σχετικά με την εκκαθάριση συναλλαγών πωλήσεων. [Άρθρο 45 παρ. 2]

Ν. 4321/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 32/21.03.2015)

Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 31, περί αλληλέγγυας ευθύνης για ασφαλιστικές εισφορές, νομίμων εκπροσώπων και λοιπών προσώπων διοικήσεως και εκκαθαριστών ν.π. και ν.ο. [Άρθρο 64]

ΠΟΛ. 1124/2015 «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 65 Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( N. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170 Α΄), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174 Α΄) [όπως συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ 1100/2016] και τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ1108/2017 και 1067/2018] [με την παρ. 5γ΄» (ΦΕΚ Β΄ 1196/22.06.2015)

Κατάργηση από 12.12.2019 της παρ. 6 του άρθρου 8, που αναφέρεται στο ίδιο θέμα με τις καταργηθείσες διατάξεις της παρ. 4 τουάρθρου 4 του ν. 2523/1997 και της παρ. 8 του άρθρου 10 της πολ. 1159/2011 [Άρθρο 67 παρ. 5γ΄]

Σημειώνεται ότι, με την παρ. 9 του ιδίου άρθρου 67, η παρ. 6 του άρθρου 8 της ΠΟΛ.1124/18.06.2015 (Β΄ 1196) καταργείται από την 01.01.2017.

Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις [όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4425/2016]» (ΦΕΚ Α΄ 94/27.05.16)

Τροποποίηση και εφαρμογή από 011.01.2019 και μετά, των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 62 του ν.4389/2016 για τη διαγραφή χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής αποφάσεως [Άρθρο 42]

Ν. 4410/2016 «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 141/03.08.2016)

Προσθήκη εδαφίου στο τέλος της παρ. 3γ του άρθρου 6, για την ανανέωση για ένα έτος από την ημερομηνία λήξεως της θητείας του προσωπικού, που έχει μετακινηθεί ή αποσπαστεί στο συντονιστικό επιχειρησιακό κέντρο. [Άρθρο 65 παρ. 3]

Ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 224/02.12.2016)

· Αντικατάσταση του άρθρου 15, για την δυνατότητα καλύψεως της δαπάνης μισθοδοσίας που προκαλείται από αποσπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού [Άρθρο 70 παρ. 1 και 2]

· Αντικατάσταση, και με εφαρμογή από 02.12.2016, της παρ. 4 του άρθρου 19, για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των αποσπάσεων και μετατάξεων για υπαλλήλους που προέρχονται από φορείς εντός Γενικής Κυβερνήσεως και για αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ από φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβερνήσεως [Άρθρα 71 και 72]

Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του N. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016)

Προσθήκη εδαφίου μετά το β΄ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 75, σχετικά με τα δικαιολογητικά για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και εξόφληση/τακτοποίηση των δαπανών του Δημοσίου, που θεωρούνται πρωτότυπα. [Άρθρο 69]

Π.Δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 181/23.11.2017)

· Αντικατάσταση του άρθρου 50, περί Ενιαίας Αρχής Πληρωμής [Άρθρο 62 παρ. 1, 2 και 3]

· Διατήρηση σε ισχύ των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως για την ανασυγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία της [Άρθρο 66 παρ. 42]

Μέχρι την έκδοση της αποφάσεως για την ανασυγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, με την οποία θα οριστεί η έναρξη ισχύος των παρ. 1 και 2 του άρθρου 62 του ν. 4646/2019, εξακολουθούν να ισχύουν οι επιχειρησιακοί στόχοι και οι αρμοδιότητες της Ε.Α.Π., όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 50 του π.δ. 142/2017 πριν από την τροποποίησή του με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 62 του παρόντος

Ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ EE ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 139/30.07.2018)

· Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8, αναφορικά με την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδοτήσεως της τρομοκρατίας και της χρηματοδοτήσεως της διαδόσεως όπλων μαζικής καταστροφής [Άρθρο 68]

· Αντικατάσταση της υποπεριπτ. αα) της περιπτ. α) της παρ. 2 του άρθρου 48, για την συγκρότηση της Α΄ αυτοτελούς Μονάδος της Αρχής [Άρθρο 63 παρ. 1]

· Διαγραφή λέξεων στην υποπερίπτ. αα) της περιπτ. α) της παρ. 4 του άρθρου 48 [Άρθρο 63 παρ. 2]

· Προσθήκη λέξεων στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της περιπτ. β) της παρ. 4 του άρθρου 48 [Άρθρο 63 παρ. 3]

Ν. 4587/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 218/24.12.2018)

Προσθήκη εδαφίου μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 59, με την διευκρίνιση ότι, ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται οι εκκρεμείς ενώπιον των φορολογικών ή των δικαστικών αρχών, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί κατά την 12.12.2019 αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου [Άρθρο 82 παρ. 1]

Ν. 4607/2019 «I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 65/24.04.2019)

Κατάργηση, του άρθρου 63, αναφορικά με την εισφορά του άρθρου 1 του ν. 128/1975 (ΦΕΚ Α΄ 178/28.08.1975), που έχει επιβληθεί στις πάσης φύσης χορηγήσεις πιστώσεων, στα υπόλοιπα αυτών, καθώς και στις πάσης φύσης χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ισοδύναμου αποτελέσματος προς την παροχή πιστώσεων, από χρηματοδοτικά ιδρύματα. Η κατάργηση ισχύει από την πρώτη του μηνός, που έπεται από την δημοσίευση του νόμου στο Φ.Ε.Κ. (12.12.2019) [Άρθρο 67 παρ. 1]

Ν. 4613/2019 «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 78/24.05.2019)

· Κατάργηση από 12.12.2019 του άρθρου 22, αναφορικά με την αποζημίωση που καταβάλλεται στους επιθεωρητές, ελεγκτές και εμπειρογνώμονες των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου [Άρθρο 67 παρ. 7]

· Αποζημιώσεις που οφείλονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 σε μέλη ελεγκτικών ομάδων που έχουν συγκροτηθεί πριν την 12.12.2019, καταβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 65του ν. 4646/2019 [Άρθρο 66 παρ. 43]

Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167/30.10.2019)

Αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 139, όπου έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας [Άρθρο 65 παρ. 6]

Παραχώρηση δημοσίων κτημάτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων [Άρθρο 83 παρ. 1 έως και 4]

Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2019 [Άρθρο 85 παρ. 1 έως και 3]

comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Διατάξεις ΚΦΔ, Τροποποίηση άρθρων, Διατάξεις ΦΠΑ, Φορολογία Εισοδήματος, Φορολογικό νομοσχέδιο, ΚΦΕ