26/11/19 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες υπό το καθεστώς του Ν.4172/2013 και επί τη βάσει αποφάσεων της ΔΕΔ

Γεώργιος Λαζαρίδης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΣΟΛ ΑΕΟΕ

(Η εργασία αυτή είναι αφιερωμένη στον αγαπητό και εξαίρετο φίλο μου Νίκο Παπαγιάννη, αρωγό μου στην προσπάθεια αυτή)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία αφορά σε μια συλλογή και ταξινόμηση αποφάσεων της ΔΕΔ οι οποίες αναφέρονται σε εξετάσεις διαφορών σε αντικείμενα σχετικά με δαπάνες φορολογουμένων. Οι αποφάσεις αυτές αναφέρονται σε περιπτώσεις δαπανών του Ν. 4172/2013, δηλαδή σε διαφορές των φορολογικών ετών 2014 και μετά.

Δεν περιλαμβάνονται αποφάσεις σχετικές με δαπάνες οικονομικών ετών που ενέπιπταν στις διατάξεις του Ν.2238/1994 επειδή ήδη οδεύει προς κανονική παραγραφή και το τελευταίο οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) κατά το οποίο εφαρμοζόταν ο νόμος αυτός.

Η παρούσα εργασία αφορά στην παράθεση των κυριότερων (κατά την κρίση μου) σημείων κάθε απόφασης, στα οποία και στηρίζεται η τελική κρίση της επιτροπής. Προς οικονομία του χώρου αποφεύχθηκε η παράθεση επαναλαμβανόμενων αιτιολογικών, όπως λ.χ των γνωστών διατάξεων των άρθρων 22 – 26 του Ν. 4172/2013 και των συναφών με αυτά εγκυκλίων (1113/2015, 1096/2016, 1073/2015, 1103/2015, 1075/2016, 1056/2015 κ.λπ).

Παρά ταύτα συνιστάται όπως ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος χρήστης για να αποκτήσει σφαιρικότερη αντίληψη σε σχέση με κάποια απόφαση να προστρέξει στο σύνολο του κειμένου αυτής αναζητώντας την στη σελίδα της ΑΑΔΕ.

Περαιτέρω θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι αποφάσεις της ΑΑΔΕ μπορεί να ληφθούν με κριτήριο όχι κάποιο λόγο ουσίας, αλλά κάποιο τυπικό λόγο. Παράδειγμα η μη προσκόμιση στην Επιτροπή αποδεικτικού υλικού από τον προσφεύγοντα φορολογούμενο συνιστά λόγο απόρριψης της προσφυγής (σχετικά άρθρο 65 Ν. 4174/2013). Από την άλλη φορολογούμενος μπορεί να δικαιωθεί λόγω πλημμελούς αιτιολογίας από τον έλεγχο. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 49 παρ. 5 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α 287/31.12.2013) και του άρθρου 4 παρ. 3 της ΠΟΛ 1064/2017 σε περίπτωση που η πράξη ακυρώνεται για λόγους τυπικής πλημμέλειας, η αρμόδια φορολογική αρχή ενεργεί εκ νέου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Τέλος επισημαίνεται ότι κατά των αποφάσεων επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή τους.

ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

ΔΕΔ 826/8.3.2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεν αναγνωρίσθηκε από τον έλεγχο για έκπτωση, από τα ακαθάριστα έσοδα ποσό 2.051,54 €, διότι «αφορούν σε δαπάνες για πρόστιμα , τέλη και φόρους».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1113/2015 -αρθ. 23, οι φόροι που δεν εκπίπτουν απαριθμούνται περιοριστικά στις υπόψη υποπεριπτώσεις και κατά συνέπεια, λοιποί φόροι που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές εκπίπτουν (π.χ. ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, τέλη χαρτοσήμου, ανταποδοτικά τέλη υπέρ Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ.λπ.

Επειδή από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:

«Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου.»

Επειδή από την οικία έκθεση ελέγχου δεν προκύπτει αναλυτικά ανά δαπάνη του λογαριασμού 63 σαφής, ειδική και επαρκής αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την μη αναγνώριση προς έκπτωση ποσού 2.051,54€ από τα ακαθάριστα έσοδα της προσφεύγουσας, με συνέπεια να μην αποδεικνύεται η συνδρομή των κατά νόμο προϋποθέσεων που απαιτούνται, για τη θεώρηση του ποσού αυτού ως λογιστική διαφορά.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της κρινόμενης προσφυγής κατά το μέρος που αφορά την συγκεκριμένη λογιστική διαφορά των 2.051,54€ (8.599,79 -6.548,25) και την ολοσχερή διαγραφή της, λόγω πλημμελούς αιτιολογίας από τον έλεγχο.

ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΔ 826/8.3.2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεν αναγνωρίσθηκε από τον έλεγχο για έκπτωση, από τα ακαθάριστα έσοδα ποσό 1.274,51 € επειδή «.δεν είναι παραγωγικές και δεν αποβλέπουν στο συμφέρον της επιχείρησης..»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή τα ως άνω ποσά δεν περιλαμβάνονται σε αυτά που δεν εκπίπτουν και που απαριθμούνται περιοριστικά στις διατάξεις του άρθ. 23 του ν. 4172/2013 και σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1113/2015.

Επειδή από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:

«Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου.».

Επειδή από την οικία έκθεση ελέγχου δεν προκύπτει σαφής, ειδική και επαρκής αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την μη αναγνώριση προς έκπτωση ποσού 1.274,51€ από τα ακαθάριστα έσοδα της προσφεύγουσας, με συνέπεια να μην αποδεικνύεται η συνδρομή των κατά νόμο προϋποθέσεων που απαιτούνται, για τη θεώρηση του ποσού αυτού ως λογιστική διαφορά.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της κρινόμενης προσφυγής κατά το μέρος που αφορά την συγκεκριμένη λογιστική διαφορά.

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΕΔ 826/8.3.2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου, αφορά σε δαπάνη για προβολή και διαφήμιση, για το οποίο δεν πληρώθηκε το αναλογών τέλος διαφήμισης και ως εκ τούτου δεν αναγνωρίστηκε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ Επειδή η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε δικαιολογητικά στοιχεία ούτε με την έκθεση ελέγχου ούτε με την ενδικοφανή προσφυγή της προκειμένου ν’ αποδείξει τους ισχυρισμούς της, ορθώς ο έλεγχος δεν το αναγνώρισε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτό το αίτημα της προσφεύγουσας για την διαγραφή της εν λόγω λογιστικής διαφοράς

ΔΕΔ 355/24.1.2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

δεν αναγνωρίσθηκαν για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα τα παραπάνω ποσά, με την αιτιολογία, ότι ‘’ συνιστούν έξοδα προβολής και διαφήμισης, . για τα οποία δεν έχει αποδοθεί το αναλογούν δημοτικό τέλος διαφήμισης (2%) όπως ορίζει ρητά το άρθρο 9 του ν. 2880/2001 και της ΠΟΛ 1113/06-06-2015 ..’’

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ Επειδή, η προσφεύγουσα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν απέδωσε το αναλογούν τέλος διαφήμισης, οι δαπάνες αυτές δεν είναι εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, ο δε ισχυρισμός ‘’περί μη αναγραφής επί των τιμολογίων της υποχρέωσης απόδοσης του δημοτικού τέλους’’, απορρίπτεται ως νόμω και ουσία αβάσιμος.

ΔΕΔ 247/28.1.2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Από το σύνολο του ως άνω 1ου λογ/μου δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση το ποσό των 1.750,00 € που αντιστοιχεί στα κάτωθι παραστατικά: Τ,Π.Υ. .../9.5.16 1.065 € & .../9.5.16 685 € εκδόσεως της επιχ/σης «. ...» ΑΦΜ ... και αφορούν σε διαφημιστική καταχώρηση στον ετήσιο οδηγό νεφρικής νόσου 2016 και σε σχεδίασμα της διαφημιστικής μακέτας για την ανωτέρω καταχώρηση, για το λόγο ότι δεν καταβλήθηκε το σχετικό αγγελιόσημο ( Άρθ. 12 Ν.2328/1995).

Δεν αναγνωρίστηκε προς έκπτωση το ποσό των 1.750,00 ευρώ που αντιστοιχεί στα υπ΄ αριθ. .../9-5-16 αξίας 1.065,00 € και .../9-5-16 αξίας 685,00 €, Τ.Π.Υ. πλέον ΦΠΑ συνολικού ποσού 402,50 €, εκδόσεως της επιχείρησης «.» Α.Φ.Μ. .., που αφορούν σε διαφημιστική καταχώρηση στον ετήσιο οδηγό νεφρικής νόσου 2016 και σε σχεδιασμό της διαφημιστικής μακέτας για την ανωτέρω καταχώρηση, δεδομένου ότι δεν καταβλήθηκε το σχετικό αγγελιόσημο, ενώ υφίστατο υποχρέωση, καθόσον οι ως άνω διατάξεις επιβολής του αγγελιοσήμου καταργήθηκαν κατά την 01/08/2016, με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του Ν.4387/2016 και συνεπώς ο έλεγχος ορθά συμπεριέλαβε τα ως άνω ποσά στις λογιστικές διαφορές.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

• Ως προς τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας ότι δεν αναγνωρίστηκε προς έκπτωση από το σύνολο του λογαριασμού ...-0000 «διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης», το ποσό των 1.750,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 402,50 € στο 2016.

Επειδή, με το άρθρο 15 του Α.Ν.248/30-12-1967, επιβλήθηκε αγγελιόσημο σε ποσοστό «20% επί του τιμήματος εκάστης διαφημίσεως ή παντός επί πληρωμή δημοσιεύματος καταχωρημένων εις μη ημερησία εφημερίδα εκδιδομένη εν Αθήναις και Θεσσαλονίκη», ενώ στην παρ. 2 του ως άνω άρθρου περιέχεται ορισμός της μη ημερήσιας εφημερίδας για την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης. Κατά τη διάταξη αυτή, μη ημερήσια εφημερίδα θεωρείται «κάθε έντυπο που εκδίδεται με οποιαδήποτε μορφή ή εμφάνιση μέχρι και τρεις φορές τουλάχιστον ετησίως».

Επειδή περαιτέρω, στο άρθρο 8 παρ. 1 του ν.δ/τος 1344/1973 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 285/1969», προβλέφθηκε ότι «το περί ου η παρ. 1 του Α. Ν.248/1967 αγγελιόσημο επιβάλλεται και επί των διαφημίσεων και επί πληρωμή, δημοσιεύσεων, των καταχωριζομένων εις μη ημερήσιας εφημερίδας και περιοδικά, εκδιδόμενα εν τη περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης».

Επειδή περαιτέρω, με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 2328/95, ορίζεται ότι: «1. Απαγορεύεται η καταχώριση ή η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή η ανάληψη χορηγίας εκπομπής ή η διάθεση χώρου σε έντυπο ή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού χρόνου για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, χωρίς την έκδοση τιμολογίου, που εκδίδεται κατά τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (νυν Ε.Λ.Π.) και επί του οποίου αναγράφεται και το ποσό του αγγελιοσήμου που αναλογεί». Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ. 12 του ίδιου ως άνω άρθρου, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί από τον διαφημιστή ή τον διαφημιζόμενο εγκαίρως και προσηκόντως το αγγελιόσημο επί των διαφημίσεων, ανεξάρτητα από τις άλλες συνέπειες, οι σχετικές διαφημιστικές δαπάνες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του διαφημιστή και του διαφημιζομένου, έστω και αν στη δεύτερη περίπτωση μεσολαβεί διαφημιστής.

Τέλος με την ΠΟΛ. 1094/2016, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του αγγελιοσήμου, οι σχετικές διαφημιστικές δαπάνες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του διαφημιστή και του διαφημιζομένου, κατά ρητή διατύπωση του N.2328/1995.

Επειδή σε κάθε περίπτωση αρμόδιο όργανο να χαρακτηρίσει το έντυπο που εκδίδεται ως υπαγόμενο, ή μη, σε αγγελιόσημο είναι το ΤΣΠΕΑΘ και ως εκ τούτου, σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να ζητηθεί έγγραφη απαλλαγή από την συγκεκριμένη υπηρεσία.

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση δεν αναγνωρίστηκε προς έκπτωση το ποσό των 1.750,00 ευρώ που αντιστοιχεί στα υπ΄ αριθ. .../9-5-16 αξίας 1.065,00 € και .../9-5-16 αξίας 685,00 €, Τ.Π.Υ. πλέον ΦΠΑ συνολικού ποσού 402,50 €, εκδόσεως της επιχείρησης «.» Α.Φ.Μ. .., που αφορούν σε διαφημιστική καταχώρηση στον ετήσιο οδηγό νεφρικής νόσου 2016 και σε σχεδιασμό της διαφημιστικής μακέτας για την ανωτέρω καταχώρηση, δεδομένου ότι δεν καταβλήθηκε το σχετικό αγγελιόσημο, ενώ υφίστατο υποχρέωση, καθόσον οι ως άνω διατάξεις επιβολής του αγγελιοσήμου καταργήθηκαν κατά την 01/08/2016, με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του Ν.4387/2016 και συνεπώς ο έλεγχος ορθά συμπεριέλαβε τα ως άνω ποσά στις λογιστικές διαφορές.

Επομένως ο ως άνω ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται ως αβάσιμος.

ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΔΕΔ 826/8.3.2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεν αναγνωρίσθηκε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Επειδή, για τον τεταρτοβάθμιο λογαριασμό «Έξοδα ταξιδίων εξωτερικού» συνολικού ποσού 1.975 €, η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία, ούτε με την έκθεση ελέγχου ούτε με την ενδικοφανή προσφυγή της, προκειμένου ν’ αποδείξει την επαγγελματική σκοπιμότητα των εν λόγω ταξιδίων στο εξωτερικό, ήτοι αν πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης, ορθώς το ως άνω ποσό θεωρήθηκε από τον έλεγχο λογιστική διαφορά.

ΔΕΔ 585/2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΛΟΓ. . ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.108,71€

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, η απλή προσκόμιση τιμολογίου για έξοδα ταξιδιών (τιμολόγιο Νο /2016 από την αξίας 1.629,45€) δεν αποδεικνύει την παραγωγικότητα των δαπανών και την πραγματοποίηση τους για το συμφέρον της προσφεύγουσας.

Επίσης, δεν προσκομίστηκε κανένα στοιχείο, που να συνδέει τις δαπάνες αυτές (ποσού 6.108,71€), με την παραγωγική διαδικασία της προσφεύγουσας ( όπως στοιχεία επαγγελματικών συνεδρίων, τουριστικών - επιχειρηματικών προβολών ή εκθέσεων), (άρθρο 31 του Ν. 2238/94).

Συνεπώς, από τα ανωτέρω προκύπτει ορθός υπολογισμός των λογιστικών διαφορών που αφορούν δαπάνες ποσού 6.108,71€(λογ. .. ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) και εκ τούτου ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας είναι απορριπτέος.

ΔΕΔ 1137/2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Σύμφωνα με τον έλεγχο δεν προκύπτουν στοιχεία όπως email, φυλλάδια συμμετοχής σε εκθέσεις ή συμβάσεις που να αποδεικνύουν επαγγελματική δραστηριότητα εκείνη την χρονική περίοδο για δαπάνες που σχετίζονται με έξοδα επαγγελματικών ταξιδιών.

Οσον αφορά το ταξίδι στο Ισραήλ και στο Ντουμπάι ο έλεγχος έλαβε υπόψη του τις δαπάνες μετακίνησης της μονοπρόσωπου εταίρου, ενώ έκρινε ότι οι υπόλοιπες δαπάνες αφορούν προσωπικές μετακινήσεις των μελών της οικογένειάς της.

Δεν προσκομίσθηκαν επαρκή στοιχεία που να προσδίδουν επαγγελματικό χαρακτήρα στα ταξίδια εσωτερικού των οποίων οι δαπάνες αποκλείστηκαν για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Σε κανένα από τα τιμολόγια που εξαιρέθηκαν από τον έλεγχο και αφορούν έξοδα ταξιδίων εσωτερικού ή εξωτερικού (π.χ. διαμονή σε ξενοδοχεία, εισιτήρια κλπ) δεν αναγράφονται ονόματα υπαλλήλων της εταιρίας και συνεπώς ο ισχυρισμός περί επαγγελματικών ταξιδίων που δικαιολογούν τα έξοδα αυτά ως παραγωγικά για την επιχείρηση δεν αποδεικνύεται.

Σχετικά με τη δαπάνη της διαμονής του κ. . Στο ξενοδοχείο .. η οποία επιμερίσθηκε και έγινε δεκτή κατά το ήμισυ ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι αναγκάσθηκε να μείνει σε δίκλινο δεν ευσταθεί γιατί το τιμολόγιο αναγράφει διαμονή δύο ατόμων και όχι την ένδειξη δίκλινο. Συνεπώς εφόσον δεν κατονομάζεται το όνομα του δευτέρου ατόμου που να ανήκει στο προσωπικό της εταιρείας ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας είναι αναπόδεικτος και αβάσιμος.

ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΔΕΔ 826/8.3.2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεν αναγνωρίσθηκε επειδή ο έλεγχος αναφέρει ότι αφορούν σε γραφική ύλη, είδη σπιτιού και αγορές τροφίμων, ήτοι ότι αφορούν σε προσωπικές δαπάνες και καταβλήθηκαν από ελευθεριότητα, δεν είναι παραγωγικές και δεν συμβάλλουν στην επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού της προσφεύγουσας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή τα ως άνω ποσά δεν περιλαμβάνονται σε αυτά που δεν εκπίπτουν και που απαριθμούνται περιοριστικά στις διατάξεις του άρθ. 23 του ν. 4172/2013 και σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1113/2015.

Επειδή από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:

«Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου.».

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της κρινόμενης προσφυγής κατά το μέρος που αφορά την συγκεκριμένη λογιστική διαφορά των 7.854,07€ και την ολοσχερή διαγραφή της, λόγω πλημμελούς αιτιολογίας από τον έλεγχο.

ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΕΔ 826/8.3.2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεν αναγνωρίσθηκε ΕΠΕΙΔΉ ο έλεγχος έλαβε υπ΄ όψιν του την στον όρο 1.8. της σύμβασης χρονική διάρκεια των 120 μηνών και ως αρχής γενομένης την 29.04.2002, θεώρησε ότι δεν υφίστατο δανειακή σύμβαση. (σ.σ. οι τόκοι αφορούν στο φορολογικό έτος 2014)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, σύμφωνα με τον όρο 2.02. της δανειακής σύμβασης προκύπτει ρητώς η δυνατότητα παράτασης αυτής επ΄ αόριστον,

Επειδή, στο όρο 1.2 της σύμβασης αναγράφεται ότι ο σκοπός αυτής είναι η «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ».

Επειδή, στον όρο 2.01. «..Ο Οφειλέτης θα δικαιούται να αναλαμβάνει με σκοπό την χρηματοδότηση τρεχόντων εξόδων ή αναγκών ή έναντι εισπρακτέων απαιτήσεων (κεφάλαιο κίνησης) ..»).

Επειδή, στον σκοπό (όρος 1.2.) αναφέρεται ρητώς, ότι η σύμβαση δύναται «να μεταβάλλεται σε Α.Α.Λ. (ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό)».

Επειδή, εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν αφορά τυπική σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου, η οποία εκτελείται με την εκταμίευση του δανείσματος και την τοκοχρεωλυτική απόσβεση του από τον οφειλέτη σε συγκεκριμένες δόσεις και εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, αλλά, αφορά σε σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό (κατά κανόνα αορίστου χρόνου), όπου ο οφειλέτης, αναλόγως των χρηματοδοτικών του αναγκών, αντλεί χρηματοδότηση και προβαίνει σε χρεώσεις και πιστώσεις του λογαριασμού, το δε υπόλοιπο προσδιορίζεται κατά το κλείσιμο του λογαριασμού.

Επειδή, η τυχόν ύπαρξη ιδίας ρευστότητας σε οποιαδήποτε εταιρεία, δεν την κωλύει στην απόφαση λήψης δανειακών κεφαλαίων, όπως θεωρεί ο έλεγχος, προκειμένου να υποστηριχθεί το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας.

Επειδή, εκ των ανωτέρω συνάγεται τόσο η νόμιμη ύπαρξη δανειακής σύμβασης όσο και η λογιστική τεκμηρίωση των καταβληθέντων χρεωστικών τόκων ως αναγνωριζόμενη λογιστική δαπάνη.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της κρινόμενης προσφυγής κατά το μέρος που αφορά την συγκεκριμένη λογιστική διαφορά των 16.193,63 € και την ολοσχερή διαγραφη της εν λόγω λογιστικής διαφοράς.

ΔΕΔ 4809/27.11.2018 ΑΘΗΝΑ

Θέμα: Υποβολή από φορολογούμενο που τηρεί απλογραφικά βιβλία τροποποιητικής δήλωσης το 2017 για μείωση κερδών του 2014 λόγω μη καταχώρησης τόκων δανείων

ΕΛΕΓΧΟΣ

δεν δύναται να προσδιορίσει αν οι τόκοι του δανείου ύψους 35.009,09€ καταχωρήθηκαν εμπρόθεσμα στα τηρούμενα βιβλία εσόδων εξόδων της επιχείρησης και ως εκ τούτου ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. απέρριψε την ως άνω τροποποιητική δήλωση.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, από την υπ’αριθμ. 57 βεβαίωση της τράπεζας με τίτλο « ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΕΩΘΕΝΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ» που προσκομίστηκε από τον προσφεύγοντα αποδεικνύεται ότι οι τόκοι καταχωρήθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο του πραγματικού, καθώς αναγράφεται πάνω στην βεβαίωση η ένδειξη «ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ 31/12/2014», ενώ η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης είναι η 15/07/2016.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

ΔΕΔ 1410/13-5-2019

ΕΛΕΓΧΟΣ

Καταλόγισε λογιστικές διαφορές για δαπάνες:

- Καλάθια με ποτά τις ημέρες των Χριστουγέννων και σοκολατένια αυγά τις ημέρες του Πάσχα, και άλλα δώρα σε στελέχη του κατ’ εξοχήν προμηθευτή της .

- Γεύματα συνεργασίας με υψηλόβαθμα στελέχη των ..

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Ως προς τις ανωτέρω δαπάνες η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 καθώς πραγματοποιήθηκαν για το συμφέρον της επιχείρησης, αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και εγγράφονται στα λογιστικά αρχεία. Συγκεκριμένα αφορούν δαπάνες για καλάθια με ποτά τις ημέρες των Χριστουγέννων και σοκολατένια αυγά τις ημέρες του Πάσχα, τα οποία αποστέλλονται σε στελέχη του κατ’ εξοχήν προμηθευτή της . Ενώ στο φορολογικό έτος 2015 δύο (2) τιμολόγια αξίας 1.387,55€ (τα με αριθμ. και . τιμολόγια) ισχυρίζεται ότι αφορούν γεύματα συνεργασίας με υψηλόβαθμα στελέχη των ......... προκειμένου να αποκτήσει το νέο υποκατάστημα επί της οδού .. στο ..

Επειδή ωστόσο οι ανωτέρω ισχυρισμοί της προσφεύγουσας εταιρείας δεν τεκμηριώνονται καθώς όσον αφορά τα δώρα που αφορούν σε ποτά και σε σοκολατένια αυγά, από τα προσκομισθέντα στοιχεία (κατάσταση με παραλήπτες δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα) δεν προκύπτει καμία συσχέτιση μεταξύ των συγκεκριμένων παραστατικών δαπανών και των παραληπτών που αναφέρονται στην προαναφερθείσα κατάσταση, μέσω σχετικών παραστατικών αποστολής. Ομοίως και για τα τιμολόγια με αριθμ/2015 εκδόσεως της επιχείρησης «..» ποσού 350,55 ευρώ και /03.05.2015 εκδόσεως της «» ποσού 1.037,00 ευρώ, τα οποία αφορούν σε γεύματα διαφόρων προσώπων δεν τεκμηριώθηκε ο αριθμός καθώς η ταυτότητα και η ιδιότητα των συμμετεχόντων.

Δεδομένου ότι δεν υφίσταται συγκεκριμένη και επαρκή πληροφόρηση από την οποία να προκύπτει ότι οι εν λόγω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό και για το συμφέρον της επιχείρησης, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην οικεία έκθεση μερικού ελέγχου προσδιορισμού φορολογίας εισοδήματος της ελέγκτριας του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., .. .. επί της οποίας εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φορολογίας εισοδήματος κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την απόρριψη

ΔΕΔ 559/5.2.2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Το υπ. αριθμ. /2016 Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο εκδόσεως της εταιρείας «» αφορά την προμήθεια 380,15 lt καυσίμου. Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι αφορά πετρέλαιο για τη λειτουργία ενός μηχανήματος – αεροσυμπιεστή, το οποίο χρησιμοποιούσε στην επαγγελματική της δραστηριότητα, προσκομίζοντας αντίγραφα των σελίδων 1 και 3 από σύμβαση που είχε υπογράψει με την «...» για την κατασκευή μεταλλικής δεξαμενής καθώς και το αντίστοιχο τιμολόγιο. Στην έκθεση ελέγχου αναφέρεται ότι η παράδοση του καυσίμου έγινε σε οικία στο ...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή στο άρθρο 65 «Βάρος απόδειξης» του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου.»

Επειδή στην υπό κρίση περίπτωση, η προσφεύγουσα εταιρεία δεν προσκόμισε κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να στηρίξει τη θέση της ως προς το ότι η εν λόγω δαπάνη ήταν πραγματική και αφορούσε καύσιμο που χρησιμοποιήθηκε σε αεροσυμπιεστή που χρησιμοποιούταν σε αναληφθέντα από την προσφεύγουσα έργα. Πιο συγκεκριμένα η

προσφεύγουσα δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία για την κατοχή και χρήση του εν λόγω μηχανήματος, ούτε μητρώο παγίων που να περιλαμβάνεται το εν λόγω μηχάνημα, ούτε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης κλπ Επιπλέον, δεν αποδεικνύεται με κάποιο έγγραφο ότι το δοχείο καυσίμων του εν λόγω μηχανήματος είναι αντίστοιχης χωρητικότητας, με την προμήθεια των 380,15 lt. Επομένως, ορθώς ο έλεγχος απέρριψε την εν λόγω δαπάνη ως μη εκπιπτόμενη δαπάνη της χρήσης 2016.

ΔΕΔ 2242/2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

«Από τον έλεγχο δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα οι παρακάτω δαπάνες λόγω προσωπικής χρήσης. Οι δαπάνες της ελεγχόμενης που αφορούν διάφορα έξοδα για τα οποία διενεργήσαμε ελεγκτικές επαληθεύσεις στα στοιχεία της ελεγχόμενης και διαπιστώσαμε την ύπαρξη δαπανών διάφορες δαπάνες οι οποίες δεν

είναι παραγωγικές. Από τον έλεγχο δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα οι παρακάτω λογιστικές διαφορές. Δαπάνες λόγω προσωπικής χρήσης. Τα καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από τα βιβλία της ελεγχόμενης , αναμορφώνονται με την προσθήκη των πιο κάτω ποσών ως λογιστικών διαφορών, που προέκυψαν από τον έλεγχο των αποτελεσματικών λογαριασμών και τα οποία δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 22Α, 23 & 49 του Ν. 4172/2013..»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Ωστόσο, πέραν της αναφοράς των εφαρμοστέων διατάξεων, ήτοι τις διατάξεις των άρθρων 22, 22Α, 23 & 49 του Ν. 4172/2013, η φορολογική διοίκηση δεν ανήγαγε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης σε φορολογικές διατάξεις και δεν αιτιολόγησε με τρόπο σαφή, ειδικό και επαρκή τις ως άνω προκύπτουσες λογιστικές διαφορές, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει με βεβαιότητα ο τρόπος προσδιορισμού αυτών.

Επειδή, από τα προαναφερθέντα καθίσταται σαφές ότι η αιτιολογία της προσβαλλόμενης υπ' ./2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 01/07/2015 – 30/06/2016, όπως αυτή αποτυπώνεται στην με ημερομηνία θεώρησης 31/01/2019 έκθεση μερικού φορολογικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, στερείται σαφήνειας, ειδικότητας και πληρότητας. Πιο συγκεκριμένα, από την έκθεση ελέγχου δεν προκύπτει με βεβαιότητα ο λόγος για τον οποίο ορισμένες δαπάνες κρίθηκαν από τον έλεγχο μη εκπεστέες, Η γενική και αόριστη αναφορά ότι οι δαπάνες που δεν αναγνωρίσθηκαν από τον έλεγχο κρίθηκαν ως μη παραγωγικές λόγω προσωπικής χρήσης, δεν δύναται να αποτελέσει αιτιολογία επαρκή και ικανή να στοιχειοθετήσει την ανακρίβεια την υποβληθείσας από την προσφεύγουσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων, η κρίση του φορολογικού ελέγχου, όπως αυτή αποτυπώνεται στην από 31/01/2019 έκθεση μερικού φορολογικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, που αποτελεί την αιτιολογία της προσβαλλόμενης πράξης, καταλείπει κενά και αμφιβολίες ως προς την ορθότητά της, με αποτέλεσμα η προσβαλλόμενη πράξη να στερείται σαφούς, ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν.4174/2013 , όπως προστέθηκε με το άρθρο 49 παρ. 5 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α 287/31.12.2013) και του άρθρου 4 παρ. 3 της ΠΟΛ 1064/2017 σε περίπτωση που η πράξη ακυρώνεται για λόγους τυπικής πλημμέλειας, η αρμόδια φορολογική αρχή ενεργεί εκ νέου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Επειδή η προσφεύγουσα με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή προβάλει ισχυρισμό σχετικά με την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της προσβαλλόμενης πράξεως.

Επειδή εν προκειμένω λόγω της αόριστης αιτιολογίας των προσβαλλόμενων πράξεων, η προσφεύγουσα στερήθηκε του δικαιώματος να αντικρούσει επαρκώς την καταλογιζόμενη σε αυτήν παραβίαση της φορολογικής νομοθεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 12/03/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου . ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας

ΔΕΔ 1137/2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Λογ/σμός 64-98-0127 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΦΠΑ 23%- ΦΟΡ/ΑΜΑΜ) ποσού 9.491,36 ευρώ.

Ο παραπάνω λογαριασμός ενώ έπρεπε να ενσωματωθεί στη φορολογική αναμόρφωση ,δεν έχει συμπεριληφθεί

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Η αγορά ρολογιού ROLEX (TIM ) ουδόλως μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ένα απλό δώρο στο προσωπικό της επιχείρησης που αποσκοπεί στην επίτευξη εργασιακού ζήλου και την επιβράβευση του προσωπικού.

Επιπλέον η αγορά καλλυντικών και ειδών πολυτελείας όπως π.χ. είναι τα τιμολόγια . (LUIS VUITON) και ΤΔΑ . (SEPHORA GREECE) καταχωρημένα στον λογαριασμό 64-98-0127 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΦΠΑ 23%) ουδόλως μπορούν να χαρακτηρισθούν ως δώρα στο προσωπικό για την επίτευξη εργασιακού ζήλου ειδικά σε μια επιχείρηση που το προσωπικό είναι αποκλειστικά ανδρικό και η δραστηριότητα της είναι η φύλαξη και η ασφάλεια.

Επιπρόσθετα τα τιμολόγια στις πλείστες των περιπτώσεων αναγράφουν «τεμάχια 1» στα είδη που είναι καταχωρημένα, γεγονός που δεν συνάδει με τον ισχυρισμό ότι αποτελούν δώρα προς το προσωπικό αφού σε μια τέτοια περίπτωση θα αναμενόταν τα τεμάχια να ισοδυναμούν τουλάχιστον με το πλήθος των εργαζομένων.

ΔΕΔ 1780/2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Από τα οικεία νόμιμα φορολογικά στοιχεία καθώς και από τα λοιπά έγγραφα, στοιχεία και δικαιολογητικά που ετέθησαν στη διάθεση του ελέγχου είτε δεν προκύπτουν οι Λήπτες των ως άνω αγαθών ή/και η όποια σχέση τους με την εταιρία σας, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η διενέργεια των αναγκαίων ελεγκτικών επαληθεύσεων, είτε δεν παρασχέθηκε κανένα πρόσφορο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησής σας προκειμένου για τη διεύρυνση του κύκλου εργασιών της και όχι για την εξυπηρέτηση προσωπικών καταναλωτικών αναγκών ή δαπανών ψυχαγωγίας μη σχετιζομένων με τις εμπορικές δραστηριότητές της».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, περαιτέρω, ο έλεγχος δεν αναγνώρισε προς έκπτωση δαπάνες για καφέδες, ροφήματα, ποτά, σνακ, γεύματα, δώρα κ.ά., για τις οποίες (α) δεν επεδείχθησαν στον έλεγχο τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία, (β) δεν αναγράφονται τα πρόσωπα / λήπτες στα οποία αφορούν ή / και (γ) διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν σε μη εργάσιμες ημέρες (Σάββατο ή Κυριακή ή Αργία) χωρίς να μπορεί να αποδειχθεί εάν πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης, προκειμένου για τη διεύρυνση του κύκλου εργασιών της και όχι για την εξυπηρέτηση προσωπικών καταναλωτικών αναγκών ή δαπανών ψυχαγωγίας μη σχετιζόμενων με τις εμπορικές δραστηριότητές της.

Επειδή, επίσης, δεν αναγνωρίστηκε προς έκπτωση ο Φ.Π.Α. που αναλογεί σε έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας και δώρα, που πραγματοποίησε η προσφεύγουσα εταιρεία, των οποίων η παραγωγικότητα απερρίφθη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 περ. ζ’.

Επειδή, η προσφεύγουσα εταιρεία καταχώρησε σε χρέωση του λογαριασμού 64.98.01.0000 - ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ δαπάνη, ποσού € 100,00, που αφορά σε χορηγία στα ημερολόγια προς τον Αθλητικό και ., για την οποία προσκομίστηκε στον έλεγχο η με αριθμό ../2014 Απόδειξη είσπραξης για την είσπραξη του ποσού χωρίς όμως να προσκομιστεί σχετικό φορολογικό στοιχείο (τιμολόγιο) ούτε κανένα πρόσφορο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη δαπάνη πραγματοποιήθηκε προς το συμφέρον της προσφεύγουσας επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της.

Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω παρατιθέμενων διατάξεων και πραγματικών περιστατικών, οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας επιχείρησης αναφορικά με τις ως άνω λογιστικές διαφορές κρίνονται αβάσιμοι.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 28/01/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία ..», ΑΦΜ.ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΕΔ 1200/2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Η προσφεύγουσα διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις τις οποίες ιδιοχρησιμοποιεί. Ο έλεγχος διαπίστωσε ότι το ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα της ιδιόχρησης υπολογίστηκε μόνο επί της αντικειμενικής αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων γραφείων (οδός ,.. όροφος) και δεν συμπεριέλαβε το σύνολο των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων. Η επιπλέον αντικειμενική αξία υπολογίστηκε αναλυτικά ως εξής:

Κατόπιν, το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. καταλόγισε με την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού εισοδήματος και πράξη επιβολής προστίμου φορολογικού έτους 01/01/2014 - 31/12/2014 του Προϊσταμένου του, ως τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση ακινήτων ποσό €297.379,41, ενώ παράλληλα δεν το αναγνώρισε ως ισόποση δαπάνη λόγω του ότι δεν έχει καταχωρηθεί στα τηρούμενα από την προσφεύγουσα βιβλία.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή στο άρθρο 64 «Επαρκής Αιτιολογία» του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου.»

Επειδή στην υπό κρίση περίπτωση, ο έλεγχος διαπίστωσε ότι η προσφεύγουσα εταιρεία υπολόγισε το ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα της ιδιόχρησης μόνο επί της αντικειμενικής αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων γραφείων (οδός ., ) και δεν συμπεριέλαβε το σύνολο των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων. Κατόπιν, υπολόγισε την επιπλέον αντικειμενική αξία ως εξής: Αντικειμενική αξία γης και κτισμάτων Χ 3%, ήτοι 9.912.647 Χ 3%=297.379,41 €. Έπειτα, καταλόγισε με την πράξη 612/27-11-2018 ως τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση ακινήτων το ποσό των 297.379,41 €, ενώ παράλληλα δεν αναγνώρισε ως ισόποση δαπάνη το ποσό αυτό, δεδομένου ότι δεν πληρούνται αθροιστικά οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα του άρθ. 22 του ν. 4172/2013, ήτοι δεν έχει καταχωρηθεί η εν λόγω τεκμαρτή δαπάνη στα τηρούμενα βιβλία.

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1069/23.3.2015 το εισόδημα που τεκμαίρεται από ιδιοχρησιμοποίηση υπόκειται σε φορολογία στο όνομα του νομικού προσώπου, ενώ εκπίπτει το τεκμαρτό μίσθωμα κατά το μέτρο που δεν υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το αποτέλεσμα του ανωτέρω χειρισμού στην περίπτωση της ιδιοχρησιμοποίησης γης ή ακινήτου είναι φορολογικά αδιάφορο για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες. Συνεπώς, η εμφάνιση του συγκεκριμένου εισοδήματος στα έσοδα και στα έξοδα δεν επηρεάζει το λογιστικό ούτε και το φορολογικό αποτέλεσμα.

Επειδή, σύμφωνα με την απόφαση του ΣΛΟΤ 1239/2016 από λογιστική σκοπιά, τα τεκμαρτά έσοδα και έξοδα από ιδιόχρηση δεν επηρεάζουν τα ποσά των κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, καθώς δε λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και συνεπώς δεν διογκώνουν ούτε τα έξοδα ούτε τα έσοδα. Έχουν λογιστική βάση μηδέν και φορολογική βάση το ποσό που προκύπτει από τη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 39, ν. 4172/2013).

Επειδή επιπρόσθετα, στην ανωτέρω απόφαση του ΣΛΟΤ 1239/2016 αναφέρεται ότι η καταγραφή των σχετικών ποσών στα διάφορα φορολογικά έντυπα (Ε1, Ε3, κλπ.), τα οποία συνιστούν μέρος των λογιστικών αρχείων κατά το Ν. 4308/2014 είναι ένας κατάλληλος τρόπος παρακολούθησης δεδομένου ότι διασφαλίζει απολύτως τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων. Συμπερασματικά λοιπόν, βάσει της γνωμοδότησης του ΣΛΟΤ δεν είναι υποχρεωτική η καταχώρηση των τεκμαρτών εισοδημάτων και δαπανών στα βιβλία της εταιρείας.

Επειδή η προσφεύγουσα δεν είχε καταχωρήσει είτε στα βιβλία της, είτε σε οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό, για την φορολογική αρχή, στοιχείο (π.χ. έντυπο Ε1, Ε3, Ν κλπ) το συνολικό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση καθώς και την αντίστοιχη τεκμαρτή δαπάνη του μισθώματος.

Επειδή η τιθέμενη στο άρθρο 22 παρ. β του Ν. 4172/2013 προϋπόθεση της καταχώρησης της δαπάνης στα τηρούμενα βιβλία προκειμένου αυτή να αναγνωριστεί, αφορά πραγματικές και όχι τεκμαρτές δαπάνες.

Επειδή η παράλειψη αυτή συνιστά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας που επισύρει αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν. 4174/13 (περί ανακριβούς υποβολής δήλωσης), ως προς τα πληροφοριακά στοιχεία και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει το φορολογικό αποτέλεσμα.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 20/12/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου .. ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας «», ΑΦΜ . και την ακύρωση της με αριθμ. ../2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης επιβολής προστίμου φορολογικού έτους 01/01/2014 - 31/12/2014.

ΔΕΔ 1696/2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεν αναγνωρίσθηκε έκπτωση του τεκμαρτού ενοικίου ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτων, επειδή απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή αυτού στα βιβλία της επιχείρησης. (Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο υπολογισμός και η αναγραφή του εσόδου από ιδιοχρησιμοποίηση και της δαπάνης αντίστοιχα στα βιβλία των επιχειρήσεων είναι υποχρεωτική και όχι δυνητική).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή η τιθέμενη στο άρθρο 22 παρ. β του Ν. 4172/2013 προϋπόθεση της καταχώρησης της δαπάνης στα τηρούμενα βιβλία προκειμένου αυτή να αναγνωριστεί, αφορά πραγματικές και όχι τεκμαρτές δαπάνες.

Επειδή η παράλειψη αυτή συνιστά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας που επισύρει αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 54 του Ν. 4174/13. Ως εκ τούτου, ως προς τις εν λόγω λογιστικές διαφορές ο προβαλλόμενος ισχυρισμός της προσφεύγουσας εταιρείας γίνεται δεκτός (σχετ. και η υπ’ αριθμ.1200/2019 Απόφαση της Υπηρεσίας μας).

ΔΕΔ 2322/18.7.2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Το ανωτέρω ποσό των 11.104.095,32€ που αφορά το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση των ακινήτων της προσφεύγουσας και ανέρχεται σε 3% επί της αντικειμενικής τους αξίας,

δεδομένου ότι ο υπολογισμός και η αναγραφή του εσόδου από ιδιοχρησιμοποίηση και της αντίστοιχης δαπάνης στα βιβλία της είναι υποχρεωτική και όχι δυνητική ( ΠΟΛ. 1069/2015), πρόσθεσε το έσοδο στις λογιστικές διαφορές ελέγχου, καθόσον δεν είχε διενεργήσει στα βιβλία της καμία εγγραφή εσόδου. Επιπλέον, δεν αναγνώρισε το αντίστοιχο έξοδο καθόσον δεν είχε καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία της, (περίπτωση γ’ του άρθρου 22 του ν.4172/2013).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, σύμφωνα με την απόφαση του ΣΛΟΤ 1239/2016 από λογιστική σκοπιά, τα τεκμαρτά έσοδα και έξοδα από ιδιόχρηση δεν επηρεάζουν τα ποσά των κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, καθώς δε λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και συνεπώς δεν διογκώνουν ούτε τα έξοδα ούτε τα έσοδα. Έχουν λογιστική βάση μηδέν και φορολογική βάση το ποσό που προκύπτει από τη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 39, ν.4172/2013).

Επειδή η τιθέμενη στο άρθρο 22 παρ. β του ν. 4172/2013 προϋπόθεση της καταχώρησης της δαπάνης στα τηρούμενα βιβλία προκειμένου αυτή να αναγνωριστεί, αφορά πραγματικές και όχι τεκμαρτές δαπάνες.

Επειδή η παράλειψη αυτή συνιστά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας που επισύρει αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/13 (περί ανακριβούς υποβολής δήλωσης), ως προς τα πληροφοριακά στοιχεία και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει το φορολογικό αποτέλεσμα.

Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει δεκτός ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ως προς την προσβαλλόμενη λογιστική διαφορά του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιόχρηση ακινήτων,

Κατόπιν αυτών, παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων της παρούσας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αποδοχή

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΕΔ 255/28.1.2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Σύμφωνα με το πόρισμα του ελέγχου, η επιχείρηση σχημάτισε πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης για οφειλές προηγούμενων ετών του πελάτη της στο εξωτερικό με την επωνυμία «.» με ΑΦΜ, ποσό ύψους 353.630,34€, το οποίο στη συνέχεια μετέφερε στα Αποτελέσματα Χρήσης του φορολογικού έτους 2014 μειώνοντας έτσι τα φορολογητέα κέρδη της εν λόγω χρήσης ισόποσα, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4172/2013, ήτοι, της ανάληψης των κατάλληλων ενεργειών για τη διασφάλιση της οφειλής και της μη κάλυψης των απαιτήσεων από ασφάλιση ή οποιαδήποτε εγγυοδοσία ή άλλη ενοχική ή εμπράγματη ασφάλεια . Κατόπιν τούτου, δεν αναγνώρισε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα το ποσό των επισφαλών απαιτήσεων ύψους 353.630,34 €, και αναμόρφωσε τα φορολογητέα κέρδη του φορολογικού έτους 2014 προσαυξάνοντάς τα ισόποσα με το ως άνω ποσό.

Η ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ

Επίσης υποστηρίζει, ότι η εταιρεία με την επωνυμία «.» (πελάτης εξωτερικού), για τα τιμολόγια της οποίας, σχημάτισε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, τέθηκε εκουσίως σε καθεστώς εκκαθάρισης, ήτοι, διέκοψε την παραγωγική της δραστηριότητα, και ανέλαβαν οι εκκαθαριστές της να εισπράξουν τις απαιτήσεις της, να ρευστοποιήσουν τα τυχόν περιουσιακά στοιχεία της και να πληρώσουν τις οφειλές της στα πλαίσιο συλλογικών διαδικασιών. Συνεπώς, μετά τη θέση της εταιρίας σε καθεστώς υπό εκκαθάρισης, δεν είχε καμία δυνατότητα να προβεί σε ενέργειες για τη δικαστική επιδίκαση της απαιτήσεως της, καθότι δεν είχε τη νομική δυνατότητα να ασκήσει ατομικό ένδικο βοήθημα, δεδομένου ότι αυτό θα ανακοπτόταν από το Δικαστήριο ή και τον εκκαθαριστή σύμφωνα με το ισχύον Δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, εν προκειμένω, η προσφεύγουσα, παρότι το ύψος της απαίτησής της από την εταιρία με την επωνυμία «.», ήταν ιδιαίτερα σημαντικό και ο χρόνος πίστωσης τουλάχιστον δύο ετών, εντούτοις, δεν προέβη σε καμία απολύτως ενέργεια διασφάλισης του δικαιώματος είσπραξης της ως άνω οφειλής, τόσο κατά το παρελθόν όσο και μετά την 1.1.2014. Επειδή, το μοναδικό στοιχείο που η προσφεύγουσα προσκόμισε στην υπηρεσία μας, προκειμένου να αποδείξει την αφερρεγγυότητα της οφειλέτιδος εταιρίας και ότι αυτή βρίσκεται σε κατάσταση εκούσιας εκκαθάρισης, είναι ένα αντίγραφο επίσημα μεταφρασμένης επιστολής της εταιρίας με την επωνυμία «.», σχετικά με το

θέμα της μη εξασφάλισης απαιτήσεων της εταιρίας με την επωνυμία «.». Επειδή το ως άνω ιδιωτικό έγγραφο, έχει πληροφοριακό και μόνο χαρακτήρα και δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση ενέργεια διασφάλισης της είσπραξης οφειλής.

Περαιτέρω, επειδή από τα προσκομιζόμενα με αριθμ. . ασφαλιστήρια συμβόλαια, μεταξύ της προσφεύγουσας και της εταιρίας «.» προκύπτει, η ύπαρξη ασφάλισης πιστώσεων για την παρακολούθηση φερεγγυότητας κατονομαζόμενων αγοραστών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, γεγονός που αποκλείει το σχηματισμό προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, ενώ το προσκομισθέν αντίγραφο της εταιρίας «.» προς την προσφεύγουσα, αποτελεί απάντηση, σε έρευνα που πραγματοποίησε σε πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της οφειλέτιδας εταιρίας με την επωνυμία «.».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την απόρριψη

ΔΕΔ 1780/2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

η εταιρεία προσκόμισε στον έλεγχο:

(1) αλληλογραφία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι με ημερομηνία 12/09/2018, ήτοι ημερομηνία μεταγενέστερη του σχηματισμού πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων, σύμφωνα με την οποία «.. σας ενημερώνουμε πως με βάση τις διαθέσιμες και ανοιχτές πηγές πληροφόρησης (ιστοσελίδα Υπουργείου Οικονομικών Ρουμανίας, Εμπορικού Μητρώου – ONRC, Εφορίας – ANAF), προκύπτουν τα εξής στοιχεία για τις εταιρείες με τις οποίες έχετε συνεργασία:

- .., έχει διαγραφεί από το Εμπορικό μητρώο από τις 22.11.2013

- .., έχει διαγραφεί από το Εμπορικό μητρώο από τις 30.09.2015

- , έχει διαγραφεί από το Εμπορικό μητρώο από τις 30.09.2015.

- ., η εν λόγω εταιρεία υφίσταται και λειτουργεί. Φαίνεται να έχει

ιδρυθεί στις 15.03.2007 ωστόσο δεν έχει δημοσιευμένους Ισολογισμούς. Επισυνάπτουμε τα στοιχεία επικοινωνίας όπως προκύπτουν από τον επιχειρηματικό οδηγό . ».

(2) έγγραφο βάσει του οποίου η εταιρεία που εδρεύει στη Λιθουανία έχει καταθέσει αίτηση πτώχευσης.

(3) αλληλογραφία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια με ημερομηνία 08/10/2018, ήτοι ημερομηνία μεταγενέστερη του σχηματισμού πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων, σύμφωνα με την οποία «.. Αναζητήσαμε πληροφορίες για τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στο αίτημά σας, τόσο στο μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων που διατηρεί το Υπουργείο Τουρισμού της Βουλγαρίας όσο και στη βάση δεδομένων .. που διατηρεί το Γραφείο μας και επιβεβαιώνουμε ότι: . 4) Για την εταιρεία . δεν βρέθηκαν στοιχεία /πληροφορίες. Έχω επισυνάψει τα σχετικά αρχεία (δυστυχώς είναι διαθέσιμα μόνο στη βουλγαρική γλώσσα) τόσο από το μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων όσο και από τη βάση δεδομένων .., ενώ έχω συμπεριλάβει και τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου τμήματος στο Υπουργείο Τουρισμού της Βουλγαρίας.».

(4) αλληλογραφία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια με ημερομηνία 08/10/2018, ήτοι ημερομηνία μεταγενέστερη του σχηματισμού πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων, σύμφωνα με την οποία «.. Αναζητήσαμε πληροφορίες για τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στο αίτημά σας, τόσο στο μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων που διατηρεί το Υπουργείο Τουρισμού της Βουλγαρίας όσο και στη βάση δεδομένων που διατηρεί το Γραφείο μας και επιβεβαιώνουμε ότι: 1) Η εταιρεία . δεν διαθέτει πλέον έγκυρη ασφάλιση και επομένως έχει διακόψει τη λειτουργία της, 2) Για την εταιρεία .. (και όχι .), διαπιστώθηκε ότι η άδεια λειτουργίας της εταιρείας έχει λήξει (χωρίς να ανανεωθεί) από τις 3.5.2018, 3) Για την εταιρεία ., διαπιστώθηκε ότι η άδεια λειτουργίας της είναι μεν ακόμη σε ισχύ (λήγει στις 28.11.2018) αλλά ότι το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας υπολείπεται κατά πολύ του κατώτατου ορίου που πρέπει να δηλώσει μια εταιρεία ώστε να μπορεί να λειτουργεί νόμιμα στη Βουλγαρία»

(5) αίτηση εις την αγγλική γλώσσα, επί του οποίου δεν υφίσταται σφραγίδα που να αποδεικνύει ότι έχει κατατεθεί καθώς και την ακριβή ημερομηνία κατάθεσης, που απευθύνεται στο δικαστήριο του Βουκουρεστίου προκειμένου να αναγγελθεί στον πίνακα κατάταξης δανειστών έναντι της εταιρείας για ποσό 22.664,28 ευρώ.

Επιπλέον, από τον έλεγχο των λογιστικών αρχείων και στοιχείων προκύπτει ότι το ποσό της

απαίτησης από τον εν λόγω πελάτη προκύπτει από τιμολογήσεις στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2014 συνεπώς η εν λόγω απαίτηση έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών και μικρότερο των 18 μηνών συνεπώς σε κάθε περίπτωση το ποσοστό της σχηματισμένης πρόβλεψης θα έπρεπε να ανέρχεται σε 50%, σύμφωνα με την παρ. 1β’ του άρθρου 26 του Ν. 4172/2013, και όχι σε 100%.

(6) αίτηση (κήρυξης εκτελεστότητας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής) προς το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης για την εταιρεία .. η οποία ωστόσο φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας σχηματισμού της πρόβλεψης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, συνεπώς, τα ανωτέρω προσκομισθέντα στοιχεία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ρητά στην ΠΟΛ. 1056/2015, και ορθώς ο έλεγχος δεν αναγνώρισε προβλέψεις, συνολικού ποσού 52.539,37 €, για το φορολογικό έτος 2014, και 40.808,79 €, για το φορολογικό έτος 2015.

ΔΕΔ 5180/2018 ΑΘΗΝΑ

Περίπτωση

Η προσφεύγουσα με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να αναγνωριστεί ότι η ζημία που προέκυψε από τη μείωση οφειλής πελάτη έπειτα από συμβιβασμό ή αναγνώριση οφειλής πρέπει να αναγνωριστεί προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα

ΕΛΕΓΧΟΣ

η προσφεύγουσα υπέβαλε εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017 (01/10/2016 - 30/09/2017) και στη συνέχεια και εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών προέβη στην υποβολή της με αρ. πρωτ. /04-04-2018 αίτησης επιφύλαξης της περί τροποποίησης της φορολογικής δήλωσης της με την έκπτωση των δαπανών που προκύπτουν από διαγραφές εμπορικών απαιτήσεων και αποτελούν μέρος των δηλωθέντων λογιστικών διαφορών της φορολογικής της αναμόρφωσης συνολικής αξίας 783.364,39 € για το φορολογικό έτος 2017 (01/10/2016 - 30/09/2017), προσκομίζοντας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών αντίγραφο της δήλωσης που είχε υποβληθεί ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, έτσι ώστε η Δ.Ο.Υ. να αποφανθεί για τη σχετική επιφύλαξη. Με την πάροδο απράκτου τριμήνου από την υποβολή στη της ως άνω αίτησης επιφύλαξης της απορρίφθηκε το αίτημα της προσφεύγουσας για έκπτωση των συγκεκριμένων δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα της.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Ν. 4172/2013:

«4. Απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς μόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο,

β) έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου και

γ) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης.»

Επειδή από την εξέταση των λογιστικών εγγραφών και των δικαιολογητικών που προαναφέρθηκαν, τα οποία προσκομίστηκαν με τη κατάθεση της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής καθώς και των υπομνημάτων, προέκυψε ότι πληρούνται οι δύο πρώτες προϋποθέσεις του άρθρου 26 του 4172/2013, ήτοι οι υπό κρίση διαγραφείσες απαιτήσεις της προσφεύγουσας από τις εταιρείες και έχουν αρχικά εγγραφεί στα βιβλία της προσφεύγουσας ως έσοδο και στη συνέχεια έχουν διαγραφεί από τα βιβλία της.

Επειδή όσον αφορά την τρίτη σωρευτική προϋπόθεση του άρθρου 26 του 4172/2013, που αναφέρει να έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης, από τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου δεν προέκυψε θεώρηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. α)του ιδιωτικού συμφωνητικού συμβιβασμού μεταξύ της προσφεύγουσας και της εταιρείας και β)του ιδιωτικού συμφωνητικού αναγνώρισης οφειλή και διακανονισμού αποπληρωμής αυτής μεταξύ της προσφεύγουσας και της εταιρείας . Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι με την υπ’ αριθμ. /2001 απόφαση του Αρείου Πάγου κρίθηκε, ότι τα συμφωνητικά που υπογράφονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων είναι ισχυρά και νόμιμα, ακόμα και αν δεν υποβληθούν για θεώρηση στην αρμόδια εφορία και ότι όσον αφορά το συμφωνητικό μεταξύ της προσφεύγουσας και της εταιρείας , αυτό έχει αποκτήσει βέβαια χρονολογία από την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης χαρτοσήμου.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16, του άρθρου 8, του Ν. 1882/1990, «Συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οιανδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της ημερομηνίας καταρτίσεως και υπογραφής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., άλλως είναι ανίσχυρα και δεν έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Κατ' εξαίρεση, δεν θεωρούνται τα συμφωνητικά του προηγούμενου εδαφίου που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, τις τράπεζες, τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους δήμους και τις κοινότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986»

Επειδή στο άρθρο 16 παρ 5 του ν.2523/1997, ορίζεται ότι: «Τα έγγραφα που δεν είναι νόμιμα χαρτοσημασμένα είναι απαράδεκτα ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε αρχής και εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία χαρτοσήμανσης τους πρέπει να προσκομιστούν ενώπιον της αρμόδιας φορολογικής αρχής για την κατά νόμο επιβολή του τέλους χαρτοσήμου και των νόμιμων κυρώσεων. Εφόσον το έγγραφο χαρτοσημανθεί με πράξη της φορολογικής αρχής, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από τα δικαστήρια ή άλλη αρχή το νόμιμο της χαρτοσήμανσής του. Τα προσαγόμενα ενώπιον οποιασδήποτε αρχής αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, που υπόκεινται κατά νόμο σε τέλος χαρτοσήμου, για να γίνουν αποδεκτά απαιτείται να φέρουν επίσημη βεβαίωση ότι το πρωτότυπο χαρτοσημάνθηκε νόμιμα. Αν ελλείπει η βεβαίωση αυτή, το προσαγόμενο αντίγραφο υποβάλλεται στο τέλος χαρτοσήμου και στον πρόσθετο φόρο ως πρωτότυπο.»

Επειδή όσον αφορά το ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης οφειλής και διακανονισμού αποπληρωμής αυτής που υπογράφηκε μεταξύ της προσφεύγουσας και της εταιρείας , η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής χαρτοσήμου καθώς η σύμβαση δεν αποτελεί συμβιβασμό, καθώς εν προκειμένω, μόνο το ένα μέρος () παραιτείται από κάποια απαίτηση διακανονίζοντας την όμως και εξασφαλίζοντας μέρος της συνολικής απαίτησης.

Επειδή στη σελίδα 8 του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού αναφέρεται ότι η προσφεύγουσα θα προβεί σε άφεση του εναπομείναντος υπολοίπου της Οφειλής (το οποίο ισούται με το ποσό που απομένει αφαιρούμενου του Μέρους της Οφειλής από την Οφειλή), ήτοι του συνολικού ποσού των τρακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων ΕΥΡΩ και δέκα τριών ΛΕΠΤΩΝ (346.444,13 €) σύμφωνα με το άρθρο 484 ΑΚ.

Για τη σύναψη της συμφωνίας άφεσης χρέους δεν απαιτείται κάποιος συγκεκριμένος τύπος. Η κατάρτιση της σύμβασης παρότι δεν καθίσταται υποχρεωτική κατά τον Αστικό Κώδικα, κρίνεται σκόπιμη η υπογραφή και κατάθεσή της στην αρμόδια οικονομική εφορία. Όπως κάθε σύμβαση, έτσι και εδώ για τη σύναψή της πρέπει ο οφειλέτης να αποδεχθεί την παραίτηση του δανειστή, και η πρόταση αυτή προς τον οφειλέτη πρέπει να είναι σαφής και αναμφίβολη. Η σύμβαση αυτή ως αυτοτελής πράξη υπόκειται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τελών και Χαρτοσήμου σε χαρτόσημο 3% (πλέον 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου) εφόσον αναφέρεται σε αστική σχέση και 2% (πλέον 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου) εφόσον αναφέρεται σε εμπορική σχέση, κατά τις διακρίσεις των άρθρων 13 παρ. 1α ή 15 παρ. 1α του Κώδικα Χαρτοσήμου. Η υποχρέωση για την καταβολή του τέλους χαρτοσήμου και το βάρος της δαπάνης αυτού, ελλείψει διαφορετικής συμφωνίας, βαρύνει τον οφειλέτη κατά τον Α.Κ.

Επομένως εν προκειμένω το υπό κρίση συμφωνητικό υπόκειται σε χαρτόσημο 2% (πλέον 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου) εφόσον αναφέρεται σε εμπορική σχέση.

Επειδή όσον αφορά το ιδιωτικό συμφωνητικό συμβιβασμού (εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς και τερματισμού διαμάχης) που υπογράφηκε μεταξύ της προσφεύγουσας και της εταιρείας , η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι το συμφωνητικό αυτό έχει αποκτήσει βέβαια χρονολογία από την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης χαρτοσήμου. Ωστόσο κι ενώ στη σελίδα 2 του συμφωνητικού ρητά αναφέρεται ότι καταβλήθηκε χαρτόσημο 2,4%, το οποίο υπολογίστηκε επί της μεγαλύτερης εκ των συμβιβαζόμενων απαιτήσεων μεταξύ των δύο εταιρειών, ωστόσο από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, ήτοι τις με γενικό αριθμό κατάθεσης /2013 και /2013 αγωγές από τις οποίες παραιτείται η εταιρεία , όπου αναφέρονται συνολικά ποσά απαίτησης ύψους 7.624.738,18 € και 3.458,591,66 € αντίστοιχα, καθώς και την με γενικό αριθμό κατάθεσης /2014 αγωγή από την οποία παραιτείται η προσφεύγουσα εταιρεία, όπου αναφέρεται συνολικό ποσό απαίτησης ύψους 705.585,77 € πλέον του νόμιμου τόκου υπερημερίας, δεν προκύπτει ο τρόπος υπολογισμού της αξίας συναλλαγής της δήλωσης τελών χαρτοσήμου. Δεν προκύπτει δηλαδή ότι η αξία συναλλαγής που υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου ύψους 3.698,948,03 €, όπως αυτή αναφέρεται στη προσκομιζόμενη δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου, είναι η μεγαλύτερη εκ των συμβιβαζόμενων απαιτήσεων μεταξύ των δύο εταιρειών.

Επειδή από έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τις εταιρείες και στα μηχανογραφικά συστήματα elenxis και taxis, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για δύο φερέγγυες ενεργές εταιρείες, με μεγάλο κύκλο εργασιών, με κερδοφορία και με μηδενικά χρέη προς την εφορία. Ωστόσο από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου δεν προκύπτει ότι από μέρους της προσφεύγουσας ελήφθησαν όλες οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος της είσπραξης των απαιτήσεων από τις ως άνω εταιρείες, όπως για παράδειγμα σφράγιση επιταγών, λήψη ασφαλιστικών μέτρων, κατάσχεση κινητής περιουσίας, κατάσχεση απαιτήσεων εις χείρας τρίτων κτλ.

Επειδή από τα προαναφερόμενα κι εφόσον α)δεν ελήφθησαν όλες οι κατάλληλες ενέργειες από μέρους της προσφεύγουσας για τη διασφάλιση του δικαιώματος της είσπραξης των εν λόγω απαιτήσεων της, β)δεν προκύπτει θεώρηση των υπό κρίση συμφωνητικών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και γ) δεν έχει πληρωθεί χαρτόσημο για το ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης οφειλής και διακανονισμού αποπληρωμής αυτής μεταξύ της προσφεύγουσας και της εταιρείας , κρίνεται ότι δεν πληρείται η τρίτη σωρευτική προϋπόθεση της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Ν. 4172/2013 για διαγραφή απαίτησης για φορολογικούς σκοπούς.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΚΡΑΤΗ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ( Αρθρο 23ιγ Ν. 4172/2013)

ΔΕΔ 1033/7-5-2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν αναγνώρισε τις δαπάνες αυτές, διότι όπως προκύπτει από τη διαδικασία του ελέγχου της Δ.Ο.Υ Ξάνθης (ανταλλαγή Πληροφοριών με Βουλγαρία) αφορούν μη συνήθεις συναλλαγές μεταξύ της προσφεύγουσας και της μητρικής αλλοδαπής εταιρίας.

Η αλλοδαπή εταιρία, όπως προκύπτει από το έγγραφο ανταλλαγής πληροφοριών με τις αρχές της Βουλγαρίας, δεν ασκεί ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα στην αλλοδαπή με την έννοια ότι δεν διαθέτει εγκαταστάσεις και προσωπικό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή για τις επίμαχες δαπάνες δεν προσκομίσθηκαν τέτοια στοιχεία από τα οποία να προκύπτει σαφώς ότι το καταβληθέν τίμημα συντελέστηκε μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Οι παραπάνω δαπάνες αφορούν αγορές εμπορευμάτων που πραγματοποίησε η προσφεύγουσα από την μητρική εταιρία, ενώ για την απόδειξη του τρόπου εξόφλησης τους προσκομίσθηκαν αντίγραφα κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού που διατηρεί η μητρική εταιρία στη Βουλγαρία. Από τα αντίγραφα των κινήσεων προκύπτουν κάποιες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον (ο οποίος είναι Νόμιμος εκπρόσωπος της προσφεύγουσας και ταυτόχρονα ο διευθυντής και μοναδικός μέτοχος της αλλοδαπής εταιρίας) , οι οποίες όμως δεν έχουν επαρκή αιτιολογία με την έννοια ότι δεν προκύπτει ότι οι καταθέσεις αφορούν την εξόφληση των επίμαχων συναλλαγών και των τιμολογίων που εκδόθηκαν γι αυτές.

Συνεπώς ορθώς η Δ.Ο.Υ ΞΑΝΘΗΣ που διενήργησε το φορολογικό έλεγχο, δεν αναγνώρισε τα παραπάνω παραστατικά συνολικής αξίας € για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα και καταλόγισε αυτά ως λογιστικές διαφορές, στη φορολογική περίοδο 1/1/2016-31/12/2016 στην προσφεύγουσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΦΕΔΕΣ

ΔΕΔ 1328/4-11-2016

Αν και η απόφαση αφορά σε υπόθεση του πλαισίου του Ν. 2238/1994 εντούτοις είναι ενδιαφέρουσα η θέση της ΔΕΔ σύμφωνα με την οποία:

Επειδή με την ΣΤΕ 3325/2015 έγινε δεκτή η κρίση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ότι η δαπάνη για αγορά ειδών καθαριότητος καθώς και για αναψυκτικά καφέδες για το προσωπικό και τους πελάτες της επιχείρησης είναι παραγωγική κατά το νόμο. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του εφετείου οι εν λόγω δαπάνες είναι παραγωγικές και εκπεστέες καθώς πρόκειται για μικροέξοδα που καλύπτονται από νόμιμα παραστατικά. Κατά κοινή δε πείρα, τα είδη καθαρισμού χρειάζονται για τη λειτουργία ενός χώρου επαγγελματικού ή μη, ενώ η κάλυψη της δαπάνης αγοράς καφέδων, αναψυκτικών κ.λ.π. για το προσωπικό της και τους πελάτες της, γίνονται προς το συμφέρον της επιχείρησης αφενός διότι συμβάλλουν στην καλύτερη απόδοση των υπαλλήλων της και αφετέρου διότι συντελούν στην ανάπτυξη των εργασιών της.

ΔΕΔ 1137/2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση τα είδη καθαριότητας που αφορούν οικιακή και όχι επαγγελματική χρήση.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Δεν αναγνωρίσθηκαν ως παραγωγικές δαπάνες διότι αφορούν είδη οικιακής χρήσης άσχετα με τα είδη καθαριότητας που επικαλείται η προσφεύγουσα. Ο έλεγχος στην περίπτωση που αναφερόταν είδη καθαρισμού στα τιμολόγια αυτά το αναγνώρισε και δεν αφαίρεσε όλη την αξία αυτών, αλλά μέρος της αξίας αυτής.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΕΔ 1740/27.5.2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχος έκρινε ότι το απασχολούμενο προσωπικό της ελεγχόμενης οντότητας απασχολήθηκε κυρίως για τις εργασίες και το συμφέρον άλλης οντότητας (της ανωτέρω Ο.Ε.) και η δαπάνη δεν είναι πλήρως παραγωγική.

Στη συνέχεια, επιμέρισε τις δαπάνες αμοιβών προσωπικού, χρησιμοποιώντας ως κριτήριο μερισμού το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων των δύο οντοτήτων στις επίμαχες διαχειριστικές περιόδους, λογίζοντας και καταλογίζοντας ως λογιστική διαφορά, το μέρος της δαπάνης που δεν αφορά τις εργασίες και το συμφέρον της ελεγχόμενης οντότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή από τον συνδυασμό όλων των ανωτέρω, προκύπτει ότι η φορολογική αρχή δεν θεμελίωσε με επαρκή αποδεικτικά στοιχεία την κρίση της ότι οι επίμαχες δαπάνες της ατομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν για το συμφέρον της ομόρρυθμης εταιρείας.

Αντιθέτως από τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα προκύπτει ότι οι κρινόμενες δαπάνες αμοιβών προσωπικού πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 22 του ν.4172/2013, ενώ παράλληλα δεν εμπίπτουν στον περιοριστικό κατάλογο των μη εκπιπτόμενων δαπανών του άρθρου 23 του ίδιου νόμου.

Επειδή, από τα προαναφερθέντα καθίσταται σαφές ότι η αιτιολογία των προσβαλλόμενων οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, όπως αυτή αποτυπώνεται στην από 24/12/2018 έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, στερείται νομικής και ουσιαστικής βάσης ως προς την απόρριψη δαπανών αμοιβών προσωπικού και, επίσης, στερείται σαφήνειας, ειδικότητας και πληρότητας, κατά τα αναλυτικώς εκτεθέντα παραπάνω. Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας περί μη νόμιμης απόρριψης των δαπανών, έχει νομικό έρεισμα, προβάλλεται βάσιμα και γίνεται αποδεκτός.

ΔΕΔ 1150/2.2.2018 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεν αναγνωρίσθηκαν για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα τα παραπάνω ποσά, με την αιτιολογία, ότι ‘’ Τα ως άνω ποσά αφορούν τις αποζημιώσεις λόγω απόλυσης που κατέβαλλε η ελεγχόμενη στους υπαλλήλους της.. η ελεγχόμενη επιχείρηση υπολόγισε: Α) την πραγματική καταβληθείσα αποζημίωση στους δικαιούχους, Β) τη νόμιμη αποζημίωση με βάση τις διατάξεις του N. 2112/1920) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Γ) το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο καταβαλλόμενης αποζημίωσης με βάση τον Αναγκαστικό Νόμο 3198/55 (άρθρο 5 παρ. 1), Τα ποσά των αποζημιώσεων που κατέβαλε στους δικαιούχους και είναι πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του Αναγκαστικού Νόμου 3198/55

(άρθρο 5 παρ. 1), η ελεγχόμενη τα καταχώρησε στον λογαριασμό 81.00.98.00 «Αποζημιώσεις Απολύσεως Προσωπικού άνω των νόμιμων».

Από τον έλεγχο δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα το σύνολο της χρέωσης του λογαριασμού 81.00.98.00 «Αποζημιώσεις Απολύσεως Προσωπικού άνω των νόμιμων» ποσό 1.483.581,56 ευρώ, το οποίο αφορά ποσά αποζημίωσης απόλυσης που κατέβαλλε η ελεγχόμενη στους ανωτέρω υπαλλήλους της και υπερβαίνουν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του Αναγκαστικού Νόμου 3198/55, γιατί ο έλεγχος διαπίστωσε ότι, η δαπάνη αυτή καταβλήθηκε από ελευθεριότητα και όχι από συμβατική ή άλλη υποχρέωση και δεν συμβάλλει στην απόκτηση φορολογητέου εισοδήματος (σχετ. άρθρο 31 παρ. 1 περ. α’ και παρ.15 του Ν. 2238/1994, ΠΟΛ. 1029/17-02-2006 και αποφάσεις του ΣτΕ 3727/1990 και 1823/1994).’’

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή,τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν από την προσφεύγουσα,στους συγκεκριμένους υπαλλήλους της, λόγω καταγγελίας της εργασιακής σχέσης,σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις τις αποφάσεις του ΣτΕκαι του ΑΠ, ακόμα κι αν υπερβαίνουν την αποζημίωση που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις εκπίπτουν, καθόσον το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων αυτών φορολογήθηκε στο όνομα των δικαιούχων απολυόμενων υπαλλήλων (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος) και περαιτέρω καταβλήθηκαν σε αυτούς ως ανταπόδοση για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην επιχείρηση.Τόσο η Φορολογική Διοίκηση όσο και η νομολογία αναγνωρίζει ως πλήρως παραγωγική και εκπεστέα δαπάνητην καταβαλλόμενη αποζημίωση σε απολυθέντες υπαλλήλους επιχείρησης ως υποχρέωση που απορρέει από τον νόμο καθώς και του ποσού που καταβάλλεται πέραν της προβλεπόμενης εκ των διατάξεων, ως ανταπόδοση της παρεχόμενης εργασίας.Βάσει των ανωτέρω, τα ποσά των υπό κρίση αποζημιώσεων, που πράγματι καταβλήθηκαν στο προσωπικό (λόγω νόμιμης καταγγελίας) αποτελούν παραγωγική δαπάνη για την προσφεύγουσα, και συνεπώς, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.Επειδή,γενομένου δεκτού του ανωτέρω πρώτου λόγου, παρέλκει η εξέταση των υπόλοιπων προβαλλόμενων με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή λόγων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. ............./05.10.2017 ενδικοφανούς προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία .............,

Σ.Σ Η ως άνω απόφαση αναφέρεται σε περίπτωση του προηγούμενου καθεστώτος Ν. 2238/1994.

ΔΕΔ 1279/23.4.2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Διενεργήθηκε μερικός επιτόπιος έλεγχος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ με τον οποίο προέκυψαν λογιστικές διαφορές (ως μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες) μη

αναγνωρισμένες από τον έλεγχο ύψους 55.000,00 € που αντιστοιχούσαν σε αμοιβές των εταίρων πού έχουν αυξήσει ισόποσα το μισθοδοτικό κόστος, επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα χρήσης.

Ο έλεγχος έκρινε ότι η συγκεκριμένη δαπάνη συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της εταιρικής εργασιακής σχέσης και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, αφού δεν αποτελεί δαπάνη της εταιρείας, αλλά ουσιαστικά απολήψεις έναντι κερδών που αναλογούν στους εταίρους λόγω της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή σύμφωνα, με την ΠΟΛ. 1113/2.6.2015 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι οι αμοιβές φυσικού προσώπου μέλους προσωπικής ή αστικής εταιρείας το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες που απορρέουν από τη συμμετοχή του στην εταιρεία δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι ανωτέρω αμοιβές προκύπτουν από την προσωπική εργασία των εταίρων αυτών ως εταιρική εισφορά τους προς την εταιρεία βάσει του εμπορικού νόμου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας που περιγράφονται ως άνω (παροχή υπηρεσίας σύμφωνα με τις εντολές και τον έλεγχο του εργοδότη, αναφορικά με τον τρόπο, χρόνο και τον τόπο παροχής αυτής, που είναι δεσμευτικές για τον εργαζόμενο).

Επειδή «σύμφωνα με τους όρους του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού ίδρυσης και λειτουργίας της προσφεύγουσας δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον ειδικότερο χειρισμό των κερδών της εταιρείας. Συγκεκριμένα το άρθρο 7 παράγραφος 8 «Διαχείριση - Εκπροσώπηση» του καταστατικού της ελεγχόμενης εταιρείας αναφέρει: Οι διαχειριστές δεν δικαιούνται ιδιαίτερη αμοιβή για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους» Τουναντίον, υφίσταται απαγορευτικός όρος στο ισχύον καταστατικό περί καταβολής ιδιαίτερης αμοιβής για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους Ως εκ τούτου η προσφεύγουσα εταιρεία στερείται του δικαιώματος έκπτωσης των ανωτέρω ποσών από τα ακαθάριστα έσοδά της, ως αμοιβές μελών για υπηρεσίες διαχειρίσεως ή/και εκπροσώπησης της εταιρείας, δεδομένου ότι:

Επειδή από κανένα σημείο της ελεγκτικής διαδικασίας, ούτε από τον φάκελο πού βρίσκεται στην διάθεση της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ο ακριβής τρόπος καταβολής των επίδικων αμοιβών (καταβολή μετρητών ή καταβολή αυτών με μεταφορά ποσών από επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό της προσφεύγουσας σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των μελών).

..

Επειδή ο έλεγχος θεωρεί ότι οι ανωτέρω αμοιβές προκύπτουν από την προσωπική εργασία των εταίρων ως εταιρική εισφορά αυτών προς την εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της όπως η υποχρέωσή τους προκύπτει βάσει του εμπορικού νόμου ως εκ τούτου ο έλεγχος αποφάνθηκε ότι ορθώς δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστά έσοδα της προσφεύγουσας..»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 09/01/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου .. ενδικοφανούς προσφυγής της προσφεύγουσας με την επωνυμία « », ΑΦΜ : ..

1) Την απόρριψη αυτής ως προς την προσδιορισθείσα από τον έλεγχο λογιστική διαφορά ύψους 55.000,00 € που αφορά σε αμοιβές των εταίρων.

ΔΕΔ 836/2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

δεν αναγνωρίστηκε ποσό ύψους 5.590, 06 ευρώ, το οποίο αφορά αμοιβές προσωπικού, λόγω του ότι σύμφωνα με έγγραφο του ΕΦΚΑ το σύνολο των αμοιβών προσωπικού της προσφεύγουσας για το ελεγχόμενο φορολογικό έτος ανήρχετο σε 186.706,77 ευρώ και όχι όπως είχε δηλώσει η προσφεύγουσα σε 192.296,83 ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, όσον αφορά τις αποδοχές των εργαζομένων καθώς και τις καταβληθείσες κατά την φορολογική περίοδο 2016 εισφορές, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε βάσει των προσκομισθέντων βιβλίων και στοιχείων της προσφεύγουσας καθώς και βάσει του υπ΄αριθμ. ./02-07-2018 απαντητικού εγγράφου του ΕΦΚΑ Καλαμάτας, το οποίο εμφάνιζε διαφορές ως προς τις καταβληθείσες εισφορές της προσφεύγουσας σε σχέση με τις εισφορές που είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης κατά το ποσό των 5.590,06 ευρώ. Επειδή, βάσει του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενη δαπάνη, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι αυτές καταβλήθηκαν εκ των υστέρων και για το λόγο αυτό πρέπει να αναγνωριστούν, απορρίπτεται ως αβάσιμος.

(Σ.Σ. Προφανώς υπήρξε παρανόηση καθώς η διαφορά αφορά σε αμοιβές, ενώ η απόφαση της ΔΕΔ ανάγει τη διαφορά σε μη καταβληθείσες εισφορές)

ΔΕΔ 471/25.2.2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Μη έκπτωση δαπάνης μισθοδοσίας του 2016 ποσού 116.617,90 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τραπεζικό μέσο. Κατά την αιτιολογία ποσό 116.627,90 ευρώ που δεν εξοφλήθηκε στην υπό κρίση περίοδο κρίνονται οριστικά ως προς την εκπεσιμότητά τους στο φορολογικό έτος που θα λάβει χώρα η εξόφληση αυτών. Ειδικότερα:

Πραγματοποιήθηκε μερική εξόφληση των δαπανών μισθοδοσίας η οποία έγινε μέσω τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί η ελεγχόμενη στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ. Ο λογαριασμός «Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες» πιστώθηκε με ποσό 441.470,35€ στα βιβλία της προσφεύγουσας. Με βάση τα τραπεζικά έγραφα αποδείχθηκε ότι καταβλήθηκαν μισθοί 324.842,50€ οι οποίοι αναγνωρίστηκαν προς έκπτωση ενώ ποσό 116.627,90€ που δεν εξοφλήθηκε μέσα στην υπό κρίση περίοδο ούτε προσκομίστηκαν δικαιολογητικά για την εξόφλησή του δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα με την αιτιολογία ότι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους αλλά δεν έχουν εξοφληθεί στο έτος αυτό, κρίνονται οριστικά, ως προς την εκπεσιμότητά τους, στο φορολογικό έτος που θα λάβει χώρα η εξόφληση αυτών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση:

Για την αναγνώριση της δαπάνης μισθοδοσίας δεν απαιτείτο η εξόφληση αυτής (όπως για τις ασφαλιστικές εισφορές βάσει της περ. γ΄ του άρθρου 23 του Ν.4172/2013) και δη με τραπεζικό μέσο, διότι η περ. ιδ΄ του άρθρου 23 του Ν.4172/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4446/2016 και σε συνδυασμό με την ΠΟΛ.1061/2017, έχει εφαρμογή για μισθούς που αφορούν περιόδους μετά την 01/01/2017 και συνεπώς εσφαλμένα η ελεγκτική αρχή δεν αναγνώρισε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα ποσό 116.627,90€ (καταχωρηθέν στον λογαριασμό 60.00 ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, που δεν προκύπτει να εξοφλήθηκε μέσα στη φορολογική περίοδο 01/01/2016 - 31/12/2016. Για την αναγνώριση της ως άνω δαπάνης αρκεί να είναι βέβαιη, δεδουλευμένη και εκκαθαρισμένη, πραγματική και να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία, προϋποθέσεις που δεν αμφισβητούνται από τον έλεγχο ότι πληρούνται.

ΔΕΔ 471/29-1-2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

μη αναγνώριση από τον έλεγχο του ποσού ετησίως ύψους 72.000,00€ που αφορά σε αμοιβές των εταίρων (3.000,00€ δια έκαστο μέλος μηνιαία) και έχουν αυξήσει ισόποσα το μισθοδοτικό κόστος, επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα χρήσης και το οποίο στο σύνολο του ο έλεγχος έκρινε ότι συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της εταιρικής εργασιακής σχέσης και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, αφού δεν αποτελεί δαπάνη της εταιρίας, αλλά ουσιαστικά απολήψεις έναντι κερδών που αναλογούν στους εταίρους λόγω της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

μη αναγνώριση από τον έλεγχο του ποσού ύψους 1.707,29€ λόγω ισόποσης απόκλισης μεταξύ του ύψους των ακαθάριστων αποδοχών, η οποία έχει συμπεριληφθεί στα λογιστικά αρχεία στο άθροισμα των λον/σμών 60.00 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, 60.01 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ 60.05 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ, επιβαρύνοντας ανάλογα τα αποτελέσματα χρήσης, και του ύψους των ακαθάριστων αποδοχών χρήσης βάσει των υποβληθεισών δηλώσεων Φ.Μ.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή στο Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 ‘’Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ’’, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α) ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ως διευθυντής ή μέλος του Δ.Σ. εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. 2. Επισημαίνεται ότι, οι ΕΠΕ έχουν μέλη και διαχειριστές οι οποίοι είτε είναι και οι ίδιοι μέλη της εταιρίας είτε όχι και παρέχουν υπηρεσίες, όπως διαχείριση εταιρικών υποθέσεων και εκπροσώπηση της εταιρίας απέναντι σε τρίτους, όπως και οι διευθυντές ή μέλη ΔΣ εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Ομοίως, οι ΟΕ και ΕΕ έχουν εκπροσώπους και εταίρους που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες. 3. Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται δεκτό ότι οι αμοιβές μελών και διαχειριστών ΕΠΕ, καθώς και οι αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων ΟΕ και ΕΕ για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρίες, εξομοιώνονται με τις αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ. εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Κατά συνέπεια, αυτές χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.

Επειδή σύμφωνα με τη ΠΟΛ. 1139/30-6-2015: Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών μετά την έκδοση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, ορίζονται τα εξής:

4. Με το αριθ. ΔΕΑΦ 1064780 ΕΞ2015/11.05.2015 έγγραφό μας έγινε δεκτό ότι οι αμοιβές μελών και διαχειριστών ΕΠΕ, καθώς και οι αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων ΟΕ και EE για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρείες, εξομοιώνονται με τις αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Κατά συνέπεια, αυτές χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.

Κατόπιν των ανωτέρω οι εν λόγω υπηρεσίες αποτελούν παρεπόμενη εργασιακή σχέση, η οποία υφίσταται μεταξύ του εταίρου που παρέχει υπηρεσίες διαχειρίσεως ή/και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, ως όργανό της έμμισθο ή άμισθο (διοικητής της), και της εταιρείας. Οι εν λόγω αμοιβές είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.

5. Περαιτέρω, με την ΠΟΛ. 1113/2.6.2015 εγκύκλιό μας διευκρινίστηκε ότι οι αμοιβές φυσικού προσώπου μέλους προσωπικής ή αστικής εταιρείας το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες που απορρέουν από τη συμμετοχή του στην εταιρεία δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι ανωτέρω αμοιβές προκύπτουν από την προσωπική εργασία των εταίρων αυτών ως εταιρική εισφορά τους προς την εταιρεία βάσει του εμπορικού νόμου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας που περιγράφονται ως άνω (παροχή υπηρεσίας σύμφωνα με τις εντολές και τον έλεγχο του εργοδότη, αναφορικά με τον τρόπο, χρόνο και τον τόπο παροχής αυτής, που είναι δεσμευτικές για τον εργαζόμενο).

Επειδή με την ΠΟΛ. 1113/2-6-2015:’’Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄), ορίζεται ότι:

γ) Ως προς τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών που δεν προέρχονται από τα κέρδη:

i)αμοιβές φυσικού προσώπου μέλους προσωπικής ή αστικής εταιρείας, το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (μέσω ατομικής επιχείρησης) και λαμβάνει αμοιβή από την εταιρεία για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που αυτή του ανέθεσε στα πλαίσια της άσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.

ii) Οι αμοιβές φυσικού προσώπου μέλους προσωπικής ή αστικής εταιρίας το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες που απορρέουν από τη συμμετοχή του στην εταιρεία δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.

Επειδή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1139/30-6-2015 «η παροχή εργασίας ενός εταίρου προς την εταιρεία πέραν της εταιρικής του εισφοράς (πλην παροχής υπηρεσιών διαχείρισης/εκπροσώπησης) θα πρέπει να εξετάζεται ως ζήτημα πραγματικό από τις αρμόδιες για τον έλεγχο φορολογικές υπηρεσίες για το αν ενέχει εν τοις πράγμασι τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας και αν οι υπόψη αμοιβές εκπίπτουν εν τέλει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας.»

Επειδή εν προκειμένω όπως προκύπτει από την ως άνω έκθεση μερικού φορολογικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος της ελεγκτού της ιδίας Δ.Ο.Υ.., ο έλεγχος έκρινε ότι το ποσό ύψους 72.000,00€ που αφορά σε αμοιβές των εταίρων (3.000,00€ δια έκαστο μέλος μηνιαία) που έχει αυξήσει ισόποσα το μισθοδοτικό κόστος, επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα χρήσης, συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της εταιρικής εργασιακής σχέσης και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, αφού δεν αποτελεί δαπάνη της εταιρίας, αλλά ουσιαστικά απολήψεις έναντι κερδών που αναλογούν στους εταίρους λόγω της συμμετοχής τους στην εταιρεία, καθόσον:

- Για την ελεγχόμενη χρήση το ποσό της μηνιαίας αμοιβής διαχείρισης ανήλθε σε 3.000,00€ σε έκαστο μέλος, οι οποίοι αποτελούν επιπρόσθετα και έγγαμο ζευγάρι.

- Δεν συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών που βασίζεται σε αρκούντως εξειδικευμένα καθήκοντα, τα οποία απαιτούν καταβολή ιδιαίτερης προσπάθειας κατά τα οριζόμενα ανωτέρω (π.χ. τεχνικός ασφαλείας κ.ά)

- Για τις συγκεκριμένες αμοιβές δεν έχει αποδοθεί το χαρτόσημο και Ο ΓΑ χαρτοσήμου 1,2% ( ΠΟΛ 1213/25-9-2014), καθώς δεν εμπεριέχεται σχετική εγγραφή στον λογ/σμό 54.03.02, και αντίστοιχη δήλωση στο ΤΑΧΙS.

Επειδή η προσφεύγουσα εταιρεία οι αμοιβές των διαχειριστών - μισθωτών ή των εξομοιούμενων με αυτές ρυθμίζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. Οι εν λόγω αμοιβές αντιστοιχούν σε ευρύ φάσμα καθηκόντων, αφού στην επιχείρηση, ελλείψει διευθυντή προσωπικού, οικονομικού διαχειριστή, εμπορικού διευθυντή και άλλων διοικητικών στελεχών, τα συγκεκριμένα καθήκοντα ασκούνται αποκλειστικά και αδιάλειπτα από τους δυο διαχειριστές της εταιρείας.

Το ποσό των 3.000€ το οποίο καταβάλλεται μετά από κοινή συμφωνία αντιστοιχεί στο διευθυντικό έργο, δεν παρουσιάζει αυξομειώσεις, καταβάλλεται τακτικά, υποβάλλεται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ΦΜΥ και σε ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ, όπως διαπίστωσε και ο έλεγχος, και κατατίθεται διατραπεζικά προς αποφυγή αμφισβητήσεων, μελλοντικής αντιδικίας των εταίρων και για λόγους διαφάνειας, για να είναι σύμφωνα με την φορολογική και εργατική νομοθεσία. Το ποσό των 72.000€ αντιστοιχεί στο 1,8% του συνολικού τζίρου. Συμπερασματικά, το ποσό είναι απόλυτα εύλογο προς το παραγόμενο έργο, και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις των αρ. 22 και 23 του ν. 4172/2013 ( ΠΟΛ.1139/2015, ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 ).

Η φορολογική αρχή δεν απέδειξε, με βάση κανένα απολύτως πραγματικό γεγονός ή αποδεικτικό στοιχείο, ότι οι διαχειριστές της επιχείρησης δεν προσέφεραν πραγματική και καθημερινή εργασία, πέραν της ιθύνουσας ηγετικής εργασίας, που συγκαταλέγεται στις συνήθεις υποχρεώσεις ενός εταίρου.

Δεν έχουν προσληφθεί υπάλληλοι με διευθυντικά καθήκοντα, ακριβώς επειδή οι διαχειριστές έχουν την πλήρη, συστηματική και απόλυτη διεύθυνση και την διαχείριση της οργάνωσης της επιχείρησης και τυγχάνουν μάλιστα και πτυχιούχοι τουριστικών επαγγελμάτων. Όταν, επίσης, αποδεικνύεται ότι εργάζονται καθημερινά, επί αμέτρητες ώρες ημερησίως, για την επιχείρηση και ο όγκος και η βαρύτητα της εργασίας τους δικαιολογούν απολύτως τους μισθούς τους, όταν η εταιρεία παρουσιάζει ετήσιο τζίρο ανώτερο των 4.000.000,00€.

Επειδή η προσφεύγουσα κατά την κρινόμενη χρήση έχει τη μορφή της ΟΕ με αντικείμενο εργασιών τις υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία – σουβλατζίδικα με παροχή σερβιρίσματος.

Επειδή οι κρινόμενες αμοιβές των δύο εταίρων προκειμένου να εκπεστούν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας θα πρέπει να είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της.

Επειδή η παροχή εργασίας ενός εταίρου προς την εταιρεία πέραν της εταιρικής του εισφοράς (πλην παροχής υπηρεσιών διαχείρισης/εκπροσώπησης) θα πρέπει να εξετάζεται ως ζήτημα πραγματικό από τις αρμόδιες για τον έλεγχο φορολογικές υπηρεσίες για το αν ενέχει εν τοις πράγμασι τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας και αν οι υπόψη αμοιβές εκπίπτουν εν τέλει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας.

Επειδή στην ως άνω έκθεση μερικού φορολογικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος αναφέρεται ότι «με βάση την από 23/9/2015 ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ τροποποίησης καταστατικού, προστέθηκε στο άρ. 6 παράγραφος, με την οποία προβλέπεται ότι οι διαχειριστές θα λαμβάνουν έκαστος αμοιβή, το ποσό της οποίας θα αποφασίζεται κατ'έτος από την συνέλευση των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρία παρουσιάζει κέρδη.»

Επειδή ως εκπρόσωποι – διαχειριστές της εταιρείας οφείλουν να παρέχουν υπηρεσίες σε αυτήν, οι οποίες αποτελούν παρεπόμενη εργασιακή σχέση, η οποία υφίσταται μεταξύ του εταίρου που παρέχει υπηρεσίες διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως ως οργάνου μη έμμισθου και της εταιρείας. Οι εν λόγω αμοιβές είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής εταιρείας ( ΠΟΛ. 1113/2015).

Κατά συνέπεια οι σχετικοί ισχυρισμοί της προσφεύγουσας εταιρείας επί της προσδιορισθείσας από τον έλεγχο λογιστικής διαφοράς ύψους 72.000,00 € που αφορά σε αμοιβές των εταίρων, είναι βάσιμοι.

Επειδή ως προς τη προσδιορισθείσα από τον έλεγχο λογιστική διαφορά ύψους 1.707,29€ οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 07/08/2018 έκθεση μερικού φορολογικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος της ελεγκτού της ιδίας Δ.Ο.Υ. .., επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού εισοδήματος/επιβολής προστίμου, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Χανίων, φορολογικού έτους 01/01-31/12/2016, κρίνονται βάσιμες.

Αποφασίζουμε

Την μερική αποδοχή

ΔΕΔ 247/28-1-2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεν αναγνωρίζεται το σύνολο του ως άνω λογαριασμού για έκπτωση για το λόγο ότι αφορά μισθόλογική δαπάνη μίας (1) υπαλλήλου (..), με ημερομηνία πρόσληψης την 21-03-2014 και ειδικότητα υπαλλήλου Γραμματείας, η οποία δεν συνέβαλλε στην επίτευξη του σκοπού της επιχείρησης και στην απόκτηση εισοδήματος, επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα απασχόλησης της ως άνω υπαλλήλου στην επιχείρηση, η οποίο: άρχισε να λειτουργεί μετά την υπογραφή της σύμβασης για παροχή υπηρεσιών υγείας με τον «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» στις 11-6-2015, καθώς στο μισθωμένο ακίνητο-έδρα της προσφεύγουσας, πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης και διαμόρφωσης του χώρου, κατά συνέπεια τη μη αναγνώριση προς έκπτωση (άρθ.22 & 23 Ν.4172/13).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, στο άρθρο 65 του Ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου».

• Ως προς τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας ότι το σύνολο του λογαριασμού ...-00-00-0000, «τακτικές αποδοχές έμμισθου προσωπικού», δεν αναγνωρίστηκε για έκπτωση, δεδομένου ότι αφορά μισθολογική δαπάνη της υπαλλήλου ., με ημερομηνία πρόσληψης την 21 -3-2014 και ειδικότητα υπαλλήλου Γραμματείας, η οποία συνέβαλλε στην επίτευξη του σκοπού της επιχείρησης και στην απόκτηση εισοδήματος.

Επειδή στην υπό κρίση περίπτωση ο έλεγχος δεν αναγνώρισε δαπάνες ύψους 16.504,22 € και 5,568,08 € στα φορολογικά έτη 2014 και 2015 αντίστοιχα, που αφορούν σε τακτικές αποδοχές, (δαπάνες μισθοδοσίας), της υπαλλήλου ..., με ημερομηνία πρόσληψης την 21-03-2014 και ειδικότητα υπαλλήλου Γραμματείας, θεωρώντας ότι δεν συνέβαλλε στην επίτευξη του σκοπού της προσφεύγουσας επιχείρησης και στην απόκτηση εισοδήματος, δεδομένου ότι κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα από 21-03-2014 έως και 11-06-2015, πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης και διαμόρφωσης του χώρου.

Επειδή «το συμφέρον της επιχείρησης δεν έχει δυνατότητα να το κρίνει ο ελεγκτής, εκτός εάν πρόκειται για καταβολές που συνιστούν ποινικό αδίκημα. Συγκεκριμένα, στις δαπάνες της περίπτωσης αυτής εμπίπτει κάθε δαπάνη, που κρίνεται απαραίτητη από τον επιχειρηματία ή τη διοίκηση της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν αυτή πραγματοποιείται δυνάμει νόμιμης ή συμβατικής υποχρέωσης, για την επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού, την ανάπτυξη των εργασιών, τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά, εφόσον αυτή ενεργείται στα πλαίσια της οικονομικής αποστολής της ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της και μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία εισοδήματος ή άλλως αποβλέπει στη διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματος της (ΣτΕ 2033/2012) ή στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δεν επιτρέπεται, δε, στη φορολογική αρχή να ελέγχει τη σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών (ΣτΕ 2963/2013.ΣτΕ 1729/2013,ΣτΕ 1604/2011, κ.ά.), εκτός αν τούτο ορίζεται ρητά και ειδικά στον νόμο (π.χ. ενδοομιλικές συναλλαγές)». (Δ. Σταματόπουλος-Α. Καραβοκύρης, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ , - Άρθρο 22 - Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες-Αθήνα 2017- ΤΟΜΟΣ Α΄- σελ 362).

Επειδή η κρίση του «σκοπίμου» της πραγματοποιήσεως της δαπάνης ανήκει εις τον επιχειρηματία φορολογούμενο και δεν υπόκειται εις τον έλεγχο της φορολογικής αρχής και των φορολογικών δικαστηρίων, εκτός αν αποδεικνύεται δια συγκεκριμένων στοιχείων, η προσαγωγή των οποίων βαρύνει τη φορολογούσα αρχή, ότι δεν έλαβε χώρα η πραγματοποίηση της δαπάνης ή ότι εγένετο αυτή δια άλλη αιτία (ΣτΕ 1513/68 και Φορ.Εφετ.4733/70).

Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες εγγράφηκαν στα βιβλία της προσφεύγουσας, αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά και δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται στη φορολογική αρχή, κατά τα νομολογιακώς κριθέντα, να ελέγχεται η σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών, εκτός αν τούτο ορίζεται ρητά και ειδικά στο νόμο, ο ως άνω ισχυρισμός της προσφεύγουσας, ως προς την αναγνώριση των τακτικών αποδοχών έμμισθου προσωπικού, γίνεται αποδεκτός.

ΔΕΔ 247/28-1-2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Λογ/σμός ...-...-00-0001 «Ασφαλιστικές εισφορές Τ.Σ.Α.Υ.» 13.108,01 €.

Δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση το συνολικό ποσό του λογαριασμού που αφορά σε εργοδοτικές εισφορές σύνταξης των ιατρών: .. .. ΑΦΜ ..., .. . ΑΦΜ .. και . . ΑΦΜ .., οι οποίοι έχουν συμβληθεί με την ελεγχόμενη ΙΚΕ με σχέση εργασίας κατά πράξη και περίπτωση, και ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ιατρού. Ειδικότερα οι δύο πρώτες ασκούν ιατρικό επάγγελμα βάσει του άρθ.12παρ.2στ΄ "μπλοκάκια" και εκπίπτουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές χωρίς δικαίωμα έκπτωσης των δαπανών του αρθ. 22 ΚΦΕ και φορολογούνται ως μισθωτοί, ενώ και ο τρίτος λειτουργεί έχοντας έδρα- ιατρείο με ιδιωτική πελατεία, εκπίπτοντας όλες τις προβλεπόμενες δαπάνες του ΚΦΕ. Οι ιατροί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αποδίδουν οι ίδιοι τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές ανάλογα με την ασφαλιστική) κατηγορία που έχουν επιλέξει, ανεξάρτητα από το ύψος των αμοιβών τους. Εφόσον λοιπόν ο ιατρός παρέχει τις υπηρεσίες του ως ελεύθερος επαγγελματίας, δεν έχει καμία σχέση με κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές επί των αμοιβών του. Δεν προκύπτει από διάταξη νόμου η υποχρέωση της ελεγχόμενης να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές των ιατρών με τους οποίους συνεργάζεται κατά πράξη ή περίπτωση, πράμα που δεν συνέβη κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος 2015, ενώ υφίστατο εργασιακή σχέση βάσει των εκδοθέντων Τ.Π.Υ., κατά συνέπεια αυτές (εισφορές) καταβλήθηκαν για λόγους ελευθεριότητας και κρίνεται η μη έκπτωσή τους από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

• Ως προς τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας ότι το σύνολο του λογαριασμού 61-95-00-0001, «ασφαλιστικές εισφορές ΤΣΑΥ», δεν αναγνωρίστηκε για έκπτωση, δεδομένου ότι αφορά, σε εργοδοτικές εισφορές σύνταξης τριών γιατρών στο 2016.

Επειδή η απόφαση του ΔΣ του ΤΣΑΥ που επικαλείται η προσφεύγουσα και η οποία καθόριζε την ασφάλιση των υγειονομικών εμμίσθων, καταργήθηκε και ισχύουν πλέον τα οριζόμενα με τις γενικές διατάξεις του 4387/2016 και εν προκειμένω, στο άρθρο 39.

Επειδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες (ιατροί, λογιστές, δικηγόροι, μηχανικοί, κ.α.) οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 39 Ν.4387/2016 εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα τους τις ασφαλιστικές εισφορές (περίπτωση ιατρού . .), ο οποίος λειτουργεί με ιδιωτικό ιατρείο και εκπίπτει φορολογικά όλες τις δαπάνες του άρθρου 22 του ΚΦΕ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές με βάση την παράγραφο 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 (μπλοκάκια), εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του ελευθέριου επαγγέλματός τους το ποσοστό των εισφορών που αντιστοιχεί στον συμβαλλόμενο (περίπτωση των ιατρών .... και ..). Περαιτέρω διαπιστώθηκε από τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων των ως άνω δύο ιατρών, ότι φορολογήθηκαν ως μισθωτοί, βάσει του άρθρου 12 παρ.2 στ΄ του ν. 4172/2013. (μπλοκάκια). Ακολούθως ο έλεγχος διαπίστωσε ότι κατά το φορολογικό έτος 2015 η προσφεύγουσα καταχώρησε στα βιβλία της αμοιβές ιατρών ύψους 17.000,00 ευρώ που αφορούν στην περίπτωση της ιατρού . και του ιατρού, χωρίς ωστόσο να καταχωρήσει τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, ούτε να επιδείξει δικαιολογητικά καταβολών τους.

Επειδή με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή δεν προσκομίστηκαν από την προσφεύγουσα περαιτέρω στοιχεία, ήτοι οι συμβάσεις όπου αναφέρεται το ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής και η διάρκεια τους, βάσει των οποίων έχει προβεί σε κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα, ούτε οι υποβληθείσες. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), ώστε να προκύπτει αδιαμφισβήτητα η εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών αυτών ύψους 13.108,01 €.

Συνεπώς ο ως άνω ισχυρισμός της προσφεύγουσας, ως προς τις λογιστικές διαφορές των ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΑΥ, απορρίπτεται ως αβάσιμος.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΜΕΣΑ (Αρθρο 23β Ν.4172/2013)

ΔΕΔ 355/28.1.2019

ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεν αναγνωρίσθηκαν για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα τα παραπάνω ποσά, με την αιτιολογία, ότι ‘’ η επιχείρηση προέβη σε εξόφληση δαπανών άνω των 500 ευρώ με μετρητά (σχ άρθρο 23 ν.4172/2013) όπως αναλύεται εκτενώς στο κεφ. 6.1 «μη εκπιπτόμενες δαπάνες αρ. 23 ν. 4172/2013»’’

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, με το αρ. πρωτ. Δ.Ε.Δ ΕΞ 2019 ΕΜΠ/16.01.2019 έγγραφό μας, ζητήσαμε από την προσφεύγουσα να μας προσκομίσει περαιτέρω στοιχεία και διευκρινήσεις για τον τρόπο εξόφλησης ή μη των ως άνω προμηθευτών.

Επειδή, η προσφεύγουσα, αμφισβητεί τη καταλογιζόμενη λογιστική διαφορά, φέρουσα δε το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου, όφειλε να αποδείξει τους ισχυρισμούς της, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4174/2013.

Πλην, όμως δεν προσκόμισε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να ανατρέπει και να αντικρούει τους ισχυρισμούς του φορολογικού ελέγχου, αόριστα επικαλείται τις σχετικές διατάξεις, την έκτακτη διακοπή των εργασιών, τη θέση αυτής σε εκκαθάριση, τη μη διατήρηση πλήρους λογιστηρίου και άμεσης λογιστικής παρακολούθησης και μη νόμιμης κοινοποίησης των προσβαλλόμενων πράξεων.

Επειδή, η προσφεύγουσα, δεν εξόφλησε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τους ως άνω προμηθευτές μέσω τραπέζης, οι σχετικέ δαπάνες δεν είναι εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, οι δε ισχυρισμοί της απορρίπτονται ως νόμω και ουσία αβάσιμοι.

ΔΕΔ 559/5.2.2019

ΕΛΕΓΧΟΣ

Για τις εν λόγω δαπάνες των Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών Τ.Π.Υ και έκδοσης της εταιρείας «...» στις απόψεις της φορολογικής αρχής προς την υπηρεσία μας, σημειώνονται τα εξής:

- Δεν υποβάλλονται αποδεικτικά της εξόφλησής τους με τραπεζικό μέσο πληρωμής

- Τα τιμολόγια και οι επισυναπτόμενες πιστοποιήσεις δεν περιλαμβάνουν ακριβή περιγραφή του έργου.

- Το συμφωνητικό που υποβάλλεται δεν περιλαμβάνει ακριβή περιγραφή των έργων που ανατίθενται στον υπεργολάβο. Συγκεκριμένα στο άρθρο 1 του συμφωνητικού όπου περιγράφεται το αντικείμενο εργασιών, αναφέρεται ότι «Ο εργολάβος αναθέτει στον υπεργολάβο εργασίες σε απολογιστική βάση»

- Δεν επισυνάπτονται Δελτία Αποστολής και Τιμολόγια αγοράς υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στα έργα που επικαλείται η προσφεύγουσα ή καταστάσεις του προσωπικού και των ωρών που απασχολήθηκε.

- Ο παρακρατούμενος φόρος εργολάβων 3% που αναφέρεται στο σώμα των τιμολογίων δεν αποδόθηκε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή στο Άρθρο 23. «Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες» του Ν. 4172/13 ορίζεται ότι:

«Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:

..β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής..»

Επειδή εν προκειμένω, η προσφεύγουσα για τις συναλλαγές που είχε με την εταιρεία «.» συνολικής καθαρής αξίας € 45.000,00, δεν προσκόμισε κάποιο κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο το οποίο να καταδεικνύει την εξόφληση των υπό κρίση τιμολογίων με χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, ορθώς η φορολογική αρχή απέρριψε τις εν λόγω δαπάνες ως μη εκπιπτόμενες δαπάνες της χρήσης 2016.

ΔΕΔ 1792/2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

μη αναγνώριση δαπανών άνω των 500,00€ που φέρονται να εξοφλήθηκαν χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου, καθώς ουδέν στοιχείο προσκόμισε .. προς απόδειξη του ισχυρισμού του ότι το υπ' αριθ. 399/18.03.2014 Τιμολόγιο - δελτίο αποστολής, καθαρής αξίας 902,40€ πλέον ΦΠΑ 117,31€, ήτοι συνολικής αξίας 1.019,71€, εκδόσεως του........... εξοφλήθηκε διατραπεζικά.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή.. β) Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. Για την περίπτωση αυτή έχουν παρασχεθεί αναλυτικές οδηγίες με τις ΠΟΛ.1216/2014 και ΠΟΛ.1079/2015 εγκυκλίους μας.».

Επειδή, ο ισχυρισμός περί πλημμέλειας του ελέγχου λόγω μη αναγνώρισης δαπανών άνω των 500,00€ που φέρονται να εξοφλήθηκαν χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου προβάλλεται αναπόδεικτα, καθώς ουδέν στοιχείο προσκόμισε ο προσφεύγων προς απόδειξη του ισχυρισμού του ότι το υπ' αριθ. 399/18.03.2014 Τιμολόγιο - δελτίο αποστολής, καθαρής αξίας 902,40€ πλέον ΦΠΑ 117,31€, ήτοι συνολικής αξίας 1.019,71€, εκδόσεως του........... εξοφλήθηκε διατραπεζικά.

ΔΕΔ 1411/2019

ΕΛΕΓΧΟΣ

Η λογιστική διαφορά αφορά τις κάτωθι αγορές εμπορευμάτων εσωτερικού των οποίων η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. β του άρθρου 23 του ν. 4172/2013:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΤ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

31/12/2016

..

..

588,00

31/12/2016

..

..

756,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.344,00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι τα παραπάνω ποσά αφορούσαν δαπάνες που δίδονταν για πώληση λαχείων σκρατς, οι οποίες δίνονταν μεμονωμένα και τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και ήταν συναλλαγές κάτω του ποσού των 500,00 ευρώ, απλώς στα βιβλία της, λόγω της φύσης της συναλλαγής, αποτυπώνονταν συγκεντρωτικά.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4172/2013, όπως ίσχυε για το φορολογικό έτος 2015:

«Άρθρο 23 Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:

..

β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, ..»

Επειδή στα παραστατικά με τα οποία πραγματοποιήθηκαν οι εγγραφές στα βιβλία της προσφεύγουσας που επιδείχθηκαν στον έλεγχο, δεν αναγράφονταν τμηματικές συναλλαγές, αλλά ούτε συνοδεύονταν από έγγραφα, ώστε να αποδεικνύεται ότι αφορούν τμηματικές συναλλαγές κάτω των 500,00 ευρώ, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται ως αναπόδεικτος.

ΔΕΔ 1057/2018 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Από τον έλεγχο θεωρήθηκε ότι οι επιμέρους συναλλαγές (η κάθε μια με καθαρή αξία μικρότερη των 500 ευρώ) με την επιχείρηση που είχαν πραγματοποιηθεί εντός μιας ημέρας αποτελούσαν ενιαία συναλλαγή ανώτερη των 500 ευρώ για την οποία η καταβολή της αμοιβής θα έπρεπε να γίνει με τραπεζικό μέσο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η προσφεύγουσα προβάλει τους παρακάτω λόγους:

1) Ο έλεγχος, εντελώς αυθαίρετα και αναιτιολόγητα, θεώρησε ότι οι επιμέρους συναλλαγές (η καθεμία με καθαρή αξία μικρότερη των 500 €) με την επιχείρηση «.. » που είχαν πραγματοποιηθεί εντός μίας ημέρας αποτελούσαν ενιαία συναλλαγή ανώτερη των 500 € για την οποία η καταβολή της αμοιβής θα έπρεπε να γίνει με τραπεζικό μέσο. Κάθε τιμολόγιο αντιστοιχούσε σε διαφορετική διακίνηση και μεταφορά με διαφορετικό μέσο.

2) Η μη εξόφληση των δαπανών με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής δεν συνιστά, από μόνη της, εικονικότητα ως προς τη συναλλαγή. Συνεπώς, εσφαλμένως, αυθαίρετα και αναιτιολόγητα, δεν αναγνωρίστηκαν οι συγκεκριμένες δαπάνες ως εκπεστέες από τα έσοδα του.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου.»

Επειδή, ο ισχυρισμός της φορολογικής αρχής περί κατακερματισμού των ημερησίων συναλλαγών δεν είναι αυθαίρετος, αφού η από . έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ περιέχει πληροφορίες και διαπιστώσεις, διέπεται από αντικειμενικότητα, ακρίβεια και πληρότητα, αναφέρεται αναλυτικά στους λόγους που οδήγησαν τον έλεγχο στο ότι τα πάνω από ένα τιμολόγια έκδοσης της ίδιας ημέρας αφορούν μία και μοναδική διακίνηση και ως εκ τούτου μία και μοναδική συναλλαγή και τα πορίσματα είναι διατυπωμένα με τρόπο σαφή και αιτιολογημένο, όπως ενδεικτικά αναλύονται κατωτέρω:

α) από τον έλεγχο των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από την Βουλγαρική επιχείρηση

«.. » προκύπτει ότι εμφανίζονται κατά την ίδια μέρα δύο ή και παραπάνω τιμολόγια (έως και

οκτώ τιμολόγια εντός της ίδιας ημέρας) τα οποία μεμονωμένα αφορούν ποσά κάτω των πεντακοσίων ευρώ, αθροιζόμενα όμως ημερησίως υπερβαίνουν το ποσό αυτό,

β) ο προσφεύγων με βάση την από υπεύθυνη δήλωσή του δήλωσε ότι τιμολόγια που αφορούν τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που έγιναν στα φορολογικά έτη 2015-2016 μέσω της εταιρίας . η οποία εδρεύει στο . Βουλγαρίας, εξοφλήθηκαν με μετρητά στην έδρα της ατομικής του επιχείρησης κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων. Επιπροσθέτως, στην με αριθ. Πρωτ. υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνει ότι όλες οι πληρωμές έγιναν σε ευρώ και ότι το αντίτιμο το εισέπραττε πάντα ο κ Σύμφωνα με τα ανωτέρω συνάγεται ότι όλες τις παραδόσεις έχουν πραγματοποιηθεί από τον κ. (πράγμα αδύνατο και αντιφατικό με τον ισχυρισμό του ίδιου του προσφεύγοντα ότι διαφορετικές συναλλαγές πραγματοποιούνται την ίδια μέρα με διαφορετικές διακινήσεις),

γ) δεν προσκομίστηκαν αποδείξεις που να τεκμηριώνουν ότι πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από μία διακινήσεις ανά ημέρα,

δ) δεν προσκομίστηκαν μεταφορικά έγγραφα και φορολογικά στοιχεία διακίνησης από τα οποία να προκύπτει η φυσική μεταφορά από την Βουλγαρία στην Ελλάδα,

ε) βάσει των εκδοθέντων από την βουλγαρική επιχείρηση τιμολογίων και αποδείξεων ταμειακής μηχανής (όσα έχουν εκδοθεί την ίδια μέρα φέρουν την ίδια ώρα έκδοσης) προκύπτει ότι η αποστολή των εμπορευμάτων πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα, ενώ τα εμπορεύματα αυτά έχουν τιμολογηθεί με δύο ή και παραπάνω τιμολόγια ανά ημέρα,

στ) βάσει της χιλιομετρικής απόστασης μεταξύ αγοραστή και πωλητή, δεν δύναται να πραγματοποιούνται δύο ή και παραπάνω διακινήσεις ανά ημέρα.

Επειδή, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντα περί εικονικότητας, είναι αόριστος και αβάσιμος καθόσον η φορολογική αρχή δεν αποφάνθηκε περί εικονικότητας συναλλαγών.

Συνεπώς, καθίσταται σαφές ότι τα τιμολόγια που εκδόθηκαν σε μία μέρα αφορούν σε μία διακίνηση και ως εκ τούτου σε μία συναλλαγή και όχι σε παραπάνω. Κατά συνέπεια, ο ανωτέρω κατακερματισμός των ημερήσιων συναλλαγών έγινε με σκοπό η αξία τους να μην υπερβαίνει το όριο των πεντακοσίων ευρώ, ώστε να αποφευχθεί η εξόφληση με τραπεζικό μέσο. Βάσει των ανωτέρω, ορθά η φορολογική αρχή αναμόρφωσε τα καθαρά κέρδη του προσφεύγοντα με την προσθήκη της αξίας των ανωτέρω συναλλαγών ως λογιστικών διαφορών, δη αξία 13.248,58 € για τη φορολογική περίοδο 1/1-31/12/2015 και 160.688,54 € για τη φορολογική περίοδο 1/1-31/12/2016.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της υπ΄ αριθ. Πρωτ../.. ενδικοφανούς προσφυγής του ., ΑΦΜ

ΜΗ ΑΠΟΓΡΑΦΕΝΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΔΕΔ 355/28.1.2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

δεν αναγνωρίσθηκαν για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα τα παραπάνω ποσά, με την αιτιολογία, ότι ‘’ η ελεγχόμενη αγόρασε εμπορεύματα με το αρ. /31.12.2016 τιμολόγιο αγοράς από . , το οποίο καταχώρησε στα βιβλία της . Τα εμπορεύματα αυτά , τα πώλησε στις 5-1-2017 .. και έπρεπε, αφού υφίστανται την 31-12-2016, να τα απογράψει στο αρχείο αποθεμάτων γεγονός που δεν έγινε. τα καταχώρησε στις αγορές της, με αποτέλεσμα να υπολογιστούν στο κόστος πωληθέντων αλλά στο τέλος της χρήσης δεν τα συμπεριέλαβε στη απογραφή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα, να μειώσει τα κέρδη της. ( αρ. 25 ν.4172/2013).’’

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, η προσφεύγουσα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν απέγραψε τα εμπορεύματά της στην απογραφή λήξης, αλλά ούτε και στο αρχείο αποθεμάτων, με αποτέλεσμα να εμφανίσει στα βιβλία της μεγαλύτερο κόστος πωληθέντων κατά το ποσό των 89.271,28 €, το ως άνω ποσό προστίθεται ως λογιστική διαφορά, οι δε ισχυρισμοί της απορρίπτονται ως νόμω και ουσία αβάσιμοι

ΔΕΔ 355/28.1.2019 ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεν αναγνωρίσθηκαν για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα τα παραπάνω ποσά, με την αιτιολογία, ότι ‘’ κατά τον υπολογισμό των οικονομικών της αποτελεσμάτων υπολόγισε και ποσό αποσβέσεων 483,44 ευρώ τις οποίες δεν διενήργησε αλλά ούτε και καταχώρησε στα λογιστικά της αρχεία (Γ.Η. – Αρχείο ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων) με αποτέλεσμα ο έλεγχος να μην αναγνωρίζει το ποσό . (άρθρ. 22 παρ. β ν. 4172/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, η προσφεύγουσα, δεν διενήργησε αλλά και ούτε καταχώρησε στα λογιστικά της βιβλία το ως άνω ποσό των αποσβέσεων, πλην όμως υπολόγισε αυτές για τα οικονομικά της αποτελέσματα, και σύμφωνα με τις ως άνω ισχύουσες διατάξεις, το ποσό αυτό προστίθεται ως λογιστική διαφορά, οι δε ισχυρισμοί της απορρίπτονται ως νόμω και ουσία αβάσιμοι.

ΔΕΔ 585/2019

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΛΟΓ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤ/ΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 15.800,32€

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, στο Ε2 του έτους 2016 η επιχείρηση ΄΄ .. ΄΄ με ΑΦΜ εμφανίζεται να μισθώνει από την προσφεύγουσα την επιφάνεια του εστιατορίου.

Η προσφεύγουσα μη διαθέτοντας δική της μονάδα εστίασης και για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της, εξυπηρετείται από προμηθευτές (εταιρείες εκμετάλλευσης εστιατορίων) με σχετική ανάλυση στις εγγραφές διαμονής. Από το μητρώο παγίων στη χρήση 2016 φαίνεται ότι δαπανήθηκαν 15.800,32€ για την αγορά εξοπλισμού εστιατορίου. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, από τα ακαθάριστα έσοδα εκπίπτουν οι αποσβέσεις των παγίων χρήσης και εστιατορίου (λογ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤ/ΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ).

Η προσφεύγουσα πραγματοποίησε για το έτος 2016 αποσβέσεις παγίων για αντικείμενο δραστηριότητας (εστιατορίου) που δεν ασκούσε (αρ. δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας .,./2016). Εξ άλλου με τα προσκομιζόμενα στοιχεία στον έλεγχο, και συγκεκριμένα με την υπ' αριθμ πρωτ. ../19-06-2017 άδεια λειτουργίας επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος και αναψυχής σε ιδιοκτησία της .. , αποδεικνύεται ότι η άδεια λειτουργίας του εστιατορίου στο όνομα της επιχείρησης ΄΄ .΄΄ δόθηκε το έτος 2017 και όχι κατά το έτος ελέγχου, ήτοι το 2016.

Συνεπώς, από τα ανωτέρω προκύπτει ορθός υπολογισμός των λογιστικών διαφορών που αφορούν δαπάνες ποσού 15.800,32€ (λογ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤ/ΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) και εκ τούτου ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας είναι απορριπτέος.

ΔΕΔ 1792/2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ο προσφεύγων διενήργησε επιπρόσθετες αποσβέσεις πέραν των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις, συνολικού ποσού 1.203,22€ και 36.954,43€, για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 αντιστοίχως, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4172/2013.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, με την ΠΟΛ.1073/2015 παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013 και διευκρινίστηκε ότι μετην παρ. 5 του εν λόγω άρθρου, ορίζεται ότι η διενέργεια των φορολογικών αποσβέσεων για κάθε έτος με τους καθορισθέντες νέους συντελεστές αποσβέσεων της παρ.4 γίνεται σε ετήσια βάση, είναι υποχρεωτική και δεν επιτρέπεται η μεταφορά αποσβενόμενων ποσών μεταξύ οικονομικών χρήσεων (φορολογικών ετών). Υπόχρεοι είναι φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους πάγια περιουσιακά στοιχεία, ανεξαρτήτως αν τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι ή τα εκμισθώνουν ή τα εκμεταλλεύονται με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και ο μισθωτής σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης της παρ.2. Σε περίπτωση, που διενεργηθούν αποσβέσεις αλλά με συντελεστή μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο, οι επιπλέον αποσβέσεις δεν αναγνωρίζονται φορολογικά και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να αναμορφώσουν τα προκύψαντα αποτελέσματα με την προσθήκη αυτών ως λογιστική διαφορά, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν διενεργηθούν ή διενεργηθούν με συντελεστή μικρότερο από τον προβλεπόμενο, η επιχείρηση χάνει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει στο μέλλον τις αποσβέσεις που όφειλε να διενεργήσει και δεν διενήργησε. Με την παρ.6 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι η φορολογική απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από τον φορολογούμενο κατ' αναλογία με τους συντελεστές της παραγράφου 4 και όχι από το μήνα που αυτό άρχισε να χρησιμοποιείται ή να λειτουργεί.

Επειδή, με την ΠΟΛ.1116/2015 παρασχέθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και συγκεκριμένα διευκρινίζεται ότι οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων (σχετική η 1040321/10238/Β0012/ ΠΟΛ.1093/1992 εγκύκλιος που έδινε οδηγίες εφαρμογής του ν.1892/1990).

Συνεπώς, οι Αγροτικές Επιδοτήσεις Παγίων - Κάλυψης Δαπανών μειώνουν το κόστος κτήσης τους. Επιπρόσθετα, στην ΠΟΛ.1059/2015 εγκύκλιο, διευκρινίζεται ότι όσον αφορά στις επιχορηγήσεις που εισπράττονται στα πλαίσια αναπτυξιακών νόμων (π.χ. ν.1892/1990, ν.3299/2004) συνεχίζουν να ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις καθώς και τις οδηγίες που έχουν δοθεί για την εφαρμογή τους, ενώ για τις επιχορηγήσεις που καταβάλλονται για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, αυτές δεν προσαυξάνουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε (π.χ. οι επιχορηγήσεις από τον ΟΑΕΔ για την καταπολέμηση της ανεργίας αποτελούν μειωτικό στοιχείο της δαπάνης για αμοιβές προσωπικού).

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την οικεία έκθεση ελέγχου εισοδήματος, ο προσφεύγων διενήργησε επιπρόσθετες αποσβέσεις πέραν των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις, συνολικού ποσού 1.203,22€ και 36.954,43€, για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 αντιστοίχως, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4172/2013.

ΔΕΔ 1780/2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

όπως προκύπτει από την οικεία έκθεση ελέγχου, η εταιρεία σε προγενέστερες των ελεγχόμενων χρήσεων εντάχθηκε στα κάτωθι επιδοτούμενα προγράμματα:

1. Στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στη ψηφιακή ασφάλεια (esecurity) » του Π.Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης. Με το με Α.Π. ./2011 έγγραφο του φορέα . ο συνολικός επιλέξιμος χρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός ανήλθε σε € 14.500,00 ενώ ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανήλθε σε € 13.894,74 με αναλογούσα επιχορήγηση € 9.726,32, ήτοι ποσοστό επιχορήγησης 70%. Η καταχώρηση του ποσού της χρηματοδότησης έγινε σε πίστωση του λογαριασμού 41.10.00.0002 «.». Το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού παραμένει ακίνητο κατά τη διάρκεια των εξεταζόμενων φορολογικών ετών.

2. Στο πρόγραμμα «Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013» του Π.Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης. Με το με Α.Π. /2011 έγγραφο της ., ειδοποιήθηκε ότι ο συνολικός επιλέξιμος χρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε € 60.675,30 ενώ ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε € 59.434,00 με αναλογούσα ενίσχυση (δημόσια χρηματοδότηση) € 32.668,70, ήτοι ποσοστό χρηματοδότησης 55%.

Η καταχώρηση του ποσού της χρηματοδότησης έγινε σε χρέωση του λογαριασμού 33.14 «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» με πίστωση του λογαριασμού 41.10.00.0003 «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013». Το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού παραμένει ακίνητο κατά τη διάρκεια των εξεταζόμενων φορολογικών ετών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, η προσφεύγουσα εταιρεία όφειλε στο τέλος κάθε χρήσης να μεταφέρει από το λογαριασμό 41.10 με χρέωση αυτού, στον αποτελεσματικό λογαριασμό 81.10 «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα» με την ειδικότερη διάκριση 81.10.05 «Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», ποσό ίσο με τις τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων που διενεργήθηκαν και καταχωρήθηκαν στους σχετικούς λογαριασμούς και οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία των αποσβέσιμων παγίων στοιχείων που χρηματοδοτήθηκαν με τα ποσά των επιχορηγήσεων (ΕΣΥΛ 194/1994, αρ. πρωτ: 1057838/ 10689πε/Β0012/2008 Έγγραφο).

Επειδή, ορθώς ο έλεγχος, αναγνώρισε από τις αποσβέσεις των επιχορηγηθέντων παγίων

στοιχείων μόνο αυτές που αναλογούν στην αξία των παγίων που δεν επιχορηγήθηκε.

Επειδή, αντίθετα με τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, ο έλεγχος δεν επικαλείται διατάξεις παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων προκειμένου να τεκμηριώσει την εν λόγω λογιστική διαφορά, αλλά αναφέρει ότι ο ανωτέρω λογιστικός χειρισμός των επιχορηγήσεων των παγίων επενδύσεων ακολουθείται σε κάθε περίπτωση είσπραξης επιχορήγησης είτε βάσει αναπτυξιακών νόμων είτε από την ΕΟΚ.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την απόρριψη

ΔΕΔ 646/2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η προσφεύγουσα εταιρεία προέβη στη διενέργεια:

1) Εφάπαξ αποσβέσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων με αποσβέσιμη αξία μικρότερη των 1.500,00 €. Ποσό ύψους 260.306,52€ από τις διενεργηθείσες αποσβέσεις δεν αναγνωρίστηκε από τον έλεγχο, καθώς τα πάγια στα οποία αφορούν, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο που αναφέρεται στο λοιπό εξοπλισμό και δεν επιδέχονται επιμέρους κατάτμηση (π.χ. ύφασμα επιπλώσεων).

2) Απόσβεσης ποσοστού 10% σε έργο τέχνης (πίνακας reception) αξίας 2.000,00€, ήτοι 200,00€ η οποία δεν αναγνωρίστηκε από τον έλεγχο, καθώς σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τα έργα τέχνης δεν υπόκεινται σε αποσβέσεις.

3) Αποσβέσεων ποσού 42.351,54€ επί υπομισθωμένου ακινήτου (αυτοτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα .................) στα πλαίσια της από 1/6/2011 έγγραφης συμφωνίας χρηματοοικονομικής μίσθωσης, που δεν αναγνωρίστηκαν από τον έλεγχο, με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρ. 24 του ν. 4172/2013 και της ΠΟΛ.1073/31-3-2015, καθόσον για συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί προ της έναρξης ισχύος του Ν 4172/2013, ήτοι προ της 01/01/2014, η παρ. 2 του άρ. 24 του ν. 4172/2013 βάσει της οποίας οι αποσβέσεις διενεργούνται πλέον από το μισθωτή παρά το γεγονός ότι δεν είναι κύριος του παγίου και όχι από τον εκμισθωτή όπως ίσχυε με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος ν. 2238/1994, τίθεται σε ισχύ από τη 01/01/2019.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου που αναγράφονται στην από 03/09/2018 έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος της ελεγκτού της Δ.Ο.Υ. Χανίων ..., ο έλεγχος προσδιόρισε τη ζημία του φορολογικού έτους 2016 στο ποσό των 213.489,40€, έναντι του δηλωθέντος ποσού ύψους 516.347,46 €, ήτοι διαφορά 302.858,06 €. Η εν λόγω διαφορά αφορά στις μη αναγνωρισθείσες από τον έλεγχο αποσβέσεις, σύμφωνα με τις ανωτέρω διαπιστώσεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν 4174/2013, ορίζεται ότι:

Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου.

Επειδή στη από στην από 03/09/2018 έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος της ελεγκτού της Δ.Ο.Υ. Χανίων .., αναγράφεται ότι «Συνεπώς ποσό ίσο προς 260.306,52€ από τις διενεργηθείσες αποσβέσεις δεν αναγνωρίζεται, καθώς τα παραπάνω πάγια σε κάθε γραμμή αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο παγίου που αναφέρεται στον λοιπό εξοπλισμό και δεν επιδέχονται επιμέρους κατάτμηση.»

Επειδή το μοναδικό κριτήριο για την εφάπαξ απόσβεση κάθε τέτοιου παγίου είναι η αξία κτήσης του και μόνο. Άρα η απόκτηση πολλών τέτοιων παγίων με ένα στοιχείο, π.χ. με ένα τιμολόγιο, δεν επηρεάζει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αποσβέσουν το καθένα από αυτά είτε εφάπαξ είτε τμηματικά.

Επειδή εν προκειμένω στον ως άνω πίνακα αναγράφονται πάγια τα οποία δεν αποτελούν ενιαίο σύνολο και επιδέχονται επιμέρους κατάτμηση (τραπέζια, κομοδίνα, απλίκες κλπ).

Επειδή ο προσφεύγων με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή βάσιμα ισχυρίζεται ότι είναι εσφαλμένη η κρίση της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής ότι πρόκειται για ένα ενιαίο σύνολο παγίου και δεν επιδέχεται επιμέρους κατάτμηση.

Επειδή με την παρούσα απόφαση γίνεται δεκτό ότι ορθώς διενεργήθηκαν εφάπαξ αποσβέσεις των παγίων που αναφέρονται στον ως άνω πίνακα στοιχείων με αποσβέσιμη αξία εκάστου μικρότερη των 1.500,00€ , πλην των κατωτέρω αναγραφομένων τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο παγίου και δεν επιδέχονται επιμέρους κατάτμηση:

Επειδή στη από στην από 03/09/2018 έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος της ελεγκτού της Δ.Ο.Υ. Χανίων .. .., αναγράφεται ότι:

«3.4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

..

β) υπομισθωμένο Ξενοδοχείο Τόπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων - Πόλης κατηγορίας 2 **

δυναμικότητας 65 διαμερισμάτων (157 κλινών) με τον τίτλο στην περιοχή του

.. από την υπεκμισθώτρια .. με ΑΦΜ

.. βάσει του από 1/6/2011 ιδιωτικού συμφωνητικού επαγγελματικής

μίσθωσης δεκαπενταετούς διάρκειας με μηνιαίο μίσθωμα ύψους 25.111,12€. Συνολικά το σύνολο των μισθωμάτων ανέρχεται σε 4.520.000,00€.

..

Αναφορικά με το παραπάνω ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης, σημειώνουμε ότι η .. υπογράφει ως μισθώτρια με δικαίωμα υπεκμίσθωσης δυνάμει της με αρ. /2011 σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων από την ανώνυμη εταιρία ΑΤΕ LEASING Α.Ε. Η εν λόγω σύμβαση συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της χρηματοοικονομικής μίσθωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρ. 24 τουν. 4172/2013, καθώς πληρούται το κριτήριο (δ), ήτοι κατά τη σύναψη της σύμβασης, η παρούσα αξία των μισθωμάτων ανέρχεται τουλάχιστον στο 90% της αγοραίας αξίας του περιουσιακού στοιχείου που εκμισθώνεται. Το γεγονός αυτό προκύπτει από το άρθρο (2) του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, όπου στην περιγραφή του τρόπου καταβολής των μισθωμάτων συμφωνήθηκε η εκχώρηση του μισθώματος στην εκμισθώτρια (ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ).

3.'Ελεγχος ορθού προσδιορισμού φορολογητέων κερδών

..

Επίσης, στις αποσβέσεις έχει συμπεριληφθεί ποσό αποσβέσεων ύψους 42.351,54€ στον λογ. παγίου .. που αφορά την απόσβεση με συντελεστή 4% των κτιριακών

εγκαταστάσεων στο ακίνητο ... Όπως προαναφέρθηκε το ακίνητο αυτό έχει υπομισθωθεί από την ελεγχόμενη στα πλαίσια έγγραφης συμφωνίας χρηματοοικονομικής μίσθωσης με ημερομηνία 1/6/2011.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρ. 24 του ν. 4172/2013 και στην ΠΟΛ1073/31-3-2015 «Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρ. 24 του ν. 4172/2013» ισχύει ότι «...στην περίπτωση που η μίσθωση χαρακτηρίζεται ως χρηματοοικονομική, οι αποσβέσεις διενεργούνται πλέον από τον μισθωτή, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ο κύριος του παγίου, και όχι από τον εκμισθωτή, όπως ίσχυε με τις διατάξεις του προϊσχύοντος ν. 2238/94 .για συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, ήτοι πριν την 1/1/2014, η παρ. 2 του άρ. 24 του ν. 4172/2013 τίθεται σε ισχύ από την 1/1/2019. με βάση τις διατάξεις της παρ. 7 του άρ. 26 του ν. 4223/2013. με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος στο άρ. 72 του ν.4172/2013....»

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι εσφαλμένα η ελεγχόμενη διενήργησε αποσβέσεις ύψους 42.351,54€ που αφορούν το υπομισθωμένο ακίνητο.»

Επειδή από το από 01/06/2011 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης το οποίο κατατέθηκε στην Δ.Ο.Υ. Χανίων και έλαβε αριθμό κατάθεσης .. και ημερομηνία κατάθεσης 02/06/2011, με συμβαλλόμενους την προσφεύγουσα (Υπομισθώτρια) και τον .. .. του ., ΑΦΜ .., με την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία (Υπεκμισθώτρια) και αφορά το υπομισθωμένο με τον τίτλο . στην περιοχή του . δεν προκύπτει χρηματοοικονομική μίσθωση.

Αντιθέτως χρηματοοικονομική μίσθωση για το ίδιο ακίνητο έχει συναφθεί μεταξύ της και της ανώνυμης εταιρείας . δυνάμει της με

αριθμό ./2011 σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων. Η εκχώρηση του μισθώματος στην εκμισθώτρια (ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ), δεν αποτελεί κριτήριο για να χαρακτηρισθεί η μίσθωση, με συμβαλλόμενους την προσφεύγουσα και την εταιρείας με την επωνυμία, χρηματοοικονομική.

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν 4172/2013 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ. 1103/11-5-2015, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από το μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή, εφόσον ο μισθωτής ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, εκπίπτουν ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδά του, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 4172/2013, επιμεριζόμενες στα έτη της μίσθωσης.

Κατά συνέπεια οι σχετικοί ισχυρισμοί που προβάλλονται με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, είναι βάσιμοι.

ΔΕΔ 247/28.1.2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, τα κάτωθι ποσά αποσβέσεων που διενεργήθηκαν στα ακόλουθα πάγια περιουσιακά στοιχεία:

Κωδικός παγίου

Περιγραφή ποσό απόσβεσης

ήμερομ. Κτήσης

14-09-0039

Σύστημα πυροσβεστήρων

226,01

04-03-2014

14-09-0040

Σύστημα πυρόσβεσης

1.304,79

21-02-2014

14-09-0041

Σύστημα φωτιστικών Double

1.292,74

24-02-2014

14-09-0042

Φωτιστικό σύστημα

1.300,79

21-02-2014

14-09-0043

Φωτιστικό σύστημα

515,51

21-02-2014

14-09-0044

Φωτιστικό σύστημα

106,51

25-02-2014

14-09-0045

Φωτιστικό σύστημα

30,77

25-02-2014

Σύνολο αποσβέσεων:

4.777,12 €

για το λόγο ότι τα ανωτέρω πάγια ήδη περιλήφθηκαν στο λογαριασμό 01- 0000 «κτίρια-εγκατ. κτιρ.-τεχν.έργα υπό εκτέλεση», μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό .......-00-0000 «κτίρια-εγκατ.κτιρίων σε ακίνητα τρίτων» και αποσβέσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ΚΦΕ με την έκπτωσή τους από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2014, επιμεριζόμενα στα εννέα (9) έτη της μίσθωσης (σχετ. ΠΟΛ.1103/15).

Δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, το παρακάτω ποσό απόσβεσης που διενεργήθηκε στο ακόλουθα πάγιο περιουσιακό στοιχείο:

12-00-0001 Κλίβανος υγρασ. 50L 3.600,00 4-5-15 360,00 10%

Βάσει του άρθ.24 ΚΦΕ η φορολογική απόσβεση του παγίου αρχίζει από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιούνται ή τίθενται σε λειτουργία, οπότε εάν γίνει η παραδοχή ότι το ανωτέρω πάγιο τέθηκε σε χρήση από την ημερομηνία αγοράς του, η απόσβεση επιμερίζεται σε όσα δωδέκατα αυτό χρησιμοποιήθηκε, ήτοι: 360 - (8/12 X 360 =240) = 120,00 €

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Ως προς τον ισχυρισμό ότι δεν αναγνωρίστηκε προς έκπτωση από το σύνολο του λογαριασμού 66-04 «αποσβέσεις επίπλων & λοιπού εξοπλισμού», το ποσό των 5.072,61€ στο 2016.

Επειδή, με την παρ. 9 της ΠΟΛ.1103/11-5-2015, αφενός διευκρινίστηκε για την παρ. 5.δ της ΠΟΛ.1073/31-3-2015 ότι στην περίπτωση ανέγερσης ακινήτου σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή με δαπάνες του μισθωτή, ο μισθωτής, εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά του τις δαπάνες που πραγματοποίησε για την ανέγερση του ακινήτου, ισόποσα επιμεριζόμενες στα έτη της μίσθωσης, καθότι η ωφέλεια από τη χρήση του μισθίου εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη. Αφετέρου ανακλήθηκε (εν μέρει) η παρ. 5.ε της ΠΟΛ.1073/31-3-2015 και ορίστηκε ότι στην περίπτωση βελτίωσης ή/και επέκτασης σε μισθωμένο ακίνητο, με δαπάνες του μισθωτή, ο μισθωτής εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά του τις δαπάνες που πραγματοποίησε για τις βελτιώσεις ή επεκτάσεις, ισόποσα επιμεριζόμενες στα έτη της μίσθωσης.

Επειδή εν προκειμένω, από την εκτύπωση του Μητρώου Παγίου Ενεργητικού, που τέθηκε υπόψη του διενεργηθέντος ελέγχου προέκυψε ότι τα εν λόγω πάγια ήδη περιλήφθηκαν στο λογαριασμό . -0000 «κτίρια-εγκατ. κτιρ.-τεχν. έργα υπό εκτέλεση», μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό . -0000 «κτίρια-εγκατ. κτιρίων σε ακίνητα τρίτων» και αποσβέσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ΚΦΕ με την έκπτωσή τους από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2014, επιμεριζόμενα στα εννέα (9) έτη της μίσθωσης. Περαιτέρω με την παρ.6 του άρθρου 24 του Ν.4174/2013, ορίζεται ότι η φορολογική απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από τον φορολογούμενο. κατ΄ αναλογία με τους συντελεστές της παραγράφου 4 και όχι από το μήνα που αυτό άρχισε να χρησιμοποιείται ή να λειτουργεί.

Συνεπώς οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί από την προσφεύγουσα προβάλλονται αβάσιμα και καταχρηστικά.

ΤΕΚΜΑΡΤΟΙ ΤΟΚΟΙ ΕΣΟΔΑ

ΔΕΔ 1422/13.5.2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Α. Από τον έλεγχο του λογαριασμού 33.02.00.0001 “.. διαπιστώθηκε η καταβολή καταναλωτικού δανείου σε υπάλληλο της επιχείρησης σε προγενέστερα έτη της ελεγχόμενης χρήσης, με αποτέλεσμα κατά την 1/1/2014 να υπάρχει υπόλοιπο από απογραφή ποσού 483.000,00€, το οποίο παρέμεινε ανεξόφλητο ως τις 31/12/2014.

Για το συγκεκριμένο δανειακό λογαριασμό υπολογίστηκαν από την προσφεύγουσα τόκοι με επιτόκιο 2,24% ύψους 10.819,20€ (ήτοι 483.000€ x 2,24%), το οποίο συμπεριέλαβε στην φορολογική αναμόρφωση των κερδών της υποβληθείσας δήλωσης, ενώ από τον έλεγχο, αφού ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις της ΠΟΛ. 1034/2014, τα επιτόκια που ίσχυαν κατά την αντίστοιχη περίοδο και δημοσιεύτηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και το είδος δανείου, υπολογίστηκαν τόκοι με επιτόκιο 7%, ύψους 33.810,00€ (ήτοι 483.000€ x 7%), και έτσι προέκυψε λογιστική διαφορά ποσού 22.990,80€ (ήτοι 33.810,00€ - 10.819,20€).

Β. Από τον έλεγχο των λογαριασμών 33.07.00.0000 “Λογ/σμός Δανείου ΕΠΙ’’ και 33.08.00. 0000 “.. διαπιστώθηκε ότι η προσφεύγουσα είχε προβεί σε δανεισμό στον Κο .., εταίρο και διαχειριστή της εταιρείας, βάσει δανειακών συμβάσεων, στις οποίες δεν προβλέπονταν επιτόκιο δανεισμού.

Βάσει των συμβάσεων αυτών η προσφεύγουσα παρείχε δάνεια στον ως άνω εταίρο και διαχειριστή της, η είσπραξη των οποίων εκκρεμούσε έως την 31.12.2013 ύψους 1.590.000€.

Από την προσφεύγουσα υπολογίστηκαν τόκοι με επιτόκιο 2,24% ύψους 42.599,35€, ποσό το οποίο συμπεριέλαβε στην φορολογική αναμόρφωση των κερδών της υποβληθείσας δήλωσης, ενώ από τον έλεγχο, αφού ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις της ΠΟΛ. 1034/2014, τα επιτόκια που ίσχυαν κατά την αντίστοιχη περίοδο και δημοσιεύτηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και το είδος δανείου, υπολογίστηκαν τόκοι με επιτόκιο 7%, ύψους 111.535,46€, και έτσι προέκυψε λογιστική διαφορά ποσού 68.936,11€ (ήτοι 111.535,46€ - 42.599,35€).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

3.1 Ως προς την παροχή δανείου στον διαχειριστή και εταίρο της

Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η προσφεύγουσα είχε χορηγήσει δάνεια στον κο .., εταίρο και διαχειριστή της, η είσπραξη των οποίων εκκρεμούσε έως την 31.12.2013 ύψους 1.590.000€, ενώ κατά την ελεγχόμενη χρήση 2014 εκταμιεύτηκε ποσό δανείου ύψους 36.883,00€. Για τα ποσά αυτό η προσφεύγουσα χρέωσε τον δανειζόμενο με τόκους ποσού 6.983,35€, ενώ προέβη σε φορολογική αναμόρφωση των κερδών της δήλωσης, καθ’ υπόδειξη των ορκωτών λογιστών, για ποσό 35.616,00€, το οποίο αποτελούσε το ποσό των τεκμαρτών τόκων με επιτόκιο 2,24% (ήτοι 1.590.000€ x 2,24%)

Επειδή από 01/01/2014 και μετά, καταργήθηκαν οι διατάξεις του ν. 2238/1994, άρα και των άρθρων 25§3 και 105 με τις οποίες προβλεπόταν ότι αποτελούσε εισόδημα της εταιρείας το ποσό των τεκμαρτών τόκων επί του χορηγηθέντος δανείου με επιτόκιο που ίσχυε για τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου τρίμηνης διάρκειας,

Επειδή ο κος .., κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 περ. ζ’ του ν. 4172/2013, είναι πρόσωπο συνδεδεμένο με την προσφεύγουσα, δεδομένου ότι είναι διαχειριστής αυτής, και η χορήγηση των εν λόγω δανείων προς το συνδεδεμένο πρόσωπο, έγινε με οικονομικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων (ήτοι περιελήφθη στα κέρδη της ποσό εσόδων από τόκους ποσού 42.599,35€), ενώ αν το δάνειο χορηγείτο σε μη συνδεδεμένο πρόσωπο, θα αποκόμιζε έσοδα από τόκους υπολογιζόμενους με επιτόκιο 7% (που αποτελεί το μέσο επιτόκιο της αγοράς για το συγκεκριμένο είδος δανείου), ήτοι θα αποκόμιζε έσοδα ποσού 111.535,46€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4172/2013 (όπως ο υπολογισμός αυτός προκύπτει από την έκθεση ελέγχου σελ. 31-32), η δε διαφορά ποσού 68.936,11€ αποτελεί λογιστική διαφορά, η οποία πρέπει να προστεθεί στα κατ’ έλεγχο αποτελέσματα της χρήσης.

Ως εκ τούτου ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, δεδομένου ότι από τον έλεγχο έγινε εφαρμογή των άρθρων 2 και 50 του ν. 4172/2013 και όχι του άρθρου 13 του ίδιου νόμου.

3.2 Ως προς την παροχή δανείου στον υπάλληλό της

Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η προσφεύγουσα είχε χορηγήσει δάνειο στον υπάλληλό της κο .., η είσπραξη του οποίου εκκρεμούσε έως την 31.12.2013 ύψους 483.000€. Για το ποσό αυτό η προσφεύγουσα προέβη σε φορολογική αναμόρφωση των κερδών της δήλωσης, καθ’ υπόδειξη των ορκωτών λογιστών, για ποσό 10.819,20€, το οποίο αποτελούσε το ποσό των τεκμαρτών τόκων με επιτόκιο 2,24% (ήτοι 483.000€ x 2,24%)

Επειδή από 01/01/2014 και μετά, καταργήθηκαν οι διατάξεις του ν. 2238/1994, άρα και των άρθρων 25§3 και 105 με τις οποίες προβλεπόταν ότι αποτελούσε εισόδημα της εταιρείας το ποσό των τεκμαρτών τόκων επί του χορηγηθέντος δανείου με επιτόκιο που ίσχυε για τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου τρίμηνης διάρκειας,

Επειδή ο κος .., στον οποίο χορηγήθηκε το δάνειο από την προσφεύγουσα ήταν υπάλληλος της, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13§3 του ν. 4172/2013, καθόσον το ποσό του τόκου αποτελεί παροχή σε είδος για τον υπάλληλο, και δεν αποτελεί έσοδο για την επιχείρηση. Ως εκ τούτου, το ποσό της λογιστικής διαφοράς που καταλογίστηκε από τον έλεγχο, δεν αποτελεί εισόδημα για την επιχείρηση, αλλά ούτε και για τον εργαζόμενο σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που δόθηκαν με την ΠΟΛ 1219/2014, όπου αναφέρεται ότι η διάταξη αυτή δεν καταλαμβάνει τα ποσά που είχαν καταβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013,

Ως εκ τούτου ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας, πρέπει να γίνει δεκτός, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4172/2013, το ποσό των τεκμαρτών τόκων με το μέσο επιτόκιο της αγοράς, αποτελεί εισόδημα για τον λήπτη του δανείου και όχι για την επιχείρηση.

Επειδή, πέραν των προαναφερομένων, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως καταγράφονται στην από 07/12/2018 έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας Εισοδήματος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την μερική αποδοχή της 11/01/2019

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΔΕΔ 559/5.2.2019

ΕΛΕΓΧΟΣ

Το υπ. αριθμ. ./2016 Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο εκδόσεως της εταιρείας «...» αφορά την προμήθεια μηχανής συγκόλλησης, το οποίο η προσφεύγουσα καταχώρησε ως δαπάνη της χρήσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή το α/α 1 μηχάνημα αποτελεί πάγιο περιουσιακό στοιχείο, κατά την έννοια των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, αφού προορίζεται για διαρκή χρήση που θα αποφέρει οφέλη πέραν της μιας ετήσιας περιόδου.

Επειδή η αξία του α/α 1 μηχανήματος ανέρχεται σε ποσό 2.500 €, αξία μεγαλύτερη του ποσού 1.500 € που ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 24 του Ν. 4172/13.

Επειδή το εν λόγω φορολογικό στοιχείο θα έπρεπε να καταχωρηθεί ως αγορά πάγιου περιουσιακού στοιχείου και στη συνέχεια στο μητρώο παγίων της προσφεύγουσας και να διενεργηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις, ορθώς ο έλεγχος απέρριψε το εν λόγω στοιχείο ως μη εκπιπτόμενη δαπάνη της χρήσης 2016.

ΕΞΟΔΑ ΕΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕΔ 559/5.2.2019

ΕΛΕΓΧΟΣ

Τα υπό κρίση στοιχεία αφορούν φωτοαντίγραφα από αποδείξεις διοδίων και αποδείξεις λιανικής πώλησης καυσίμων που δεν αναφέρουν αριθμό κυκλοφορίας οχήματος ενώ πολλές εξ’ αυτών είναι ξεθωριασμένες χωρίς να μπορούν να διακριθούν τα αναγραφόμενα δεδομένα. Η φορολογική αρχή αναφέρει πως η προσφεύγουσα εταιρεία διαθέτει ένα μεταφορικό μέσο μάρκας .. το καύσιμο του οποίου είναι αμόλυβδη βενζίνη. Στις προσκομιζόμενες αποδείξεις πολλές εξ’ αυτών αφορούν προμήθεια πετρελαίου. Εξάλλου, κάποιες εξ’ αυτών των αποδείξεων καταχωρούνται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της εταιρείας με μεγάλα ποσά έως και 4.000 €, ποσά τα οποία δεν μπορούν να αιτιολογηθούν βάσει του μεταφορικού μέσου που έχει στην κατοχή της η εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή στο άρθρο 65 «Βάρος απόδειξης» του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου.»

Επειδή το βάρος της απόδειξης της πραγματοποίησης των εν λόγω δαπανών προς το συμφέρον της επιχείρησης το φέρει η προσφεύγουσα.

Επειδή εν προκειμένω η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν την άποψή της ότι οι εν λόγω δαπάνες αφορούν εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες της εταιρείας που έγιναν προς το συμφέρον αυτής. Πιο συγκεκριμένα, δεν αποδεικνύεται από τις κατατεθειμένες αποδείξεις, ποιο όχημα αφορούν, αν το όχημα το οποίο ανεφοδιάστηκε ανήκει στην εταιρεία και αν αυτό το όχημα έχει δοχείο χωρητικότητας καυσίμου αντίστοιχο με τις υπό κρίση προμήθειες. Επιπλέον, οι αποδείξεις προμήθειας πετρελαίου, εφόσον η προσφεύγουσα δεν διαθέτει αντίστοιχο όχημα, αποτελούν εξ’ ορισμού μη εκπιπτόμενες δαπάνες. Εξάλλου, τα παραστατικά των υπό κρίση δαπανών είναι αποδείξεις λιανικής πώλησης και όχι τιμολόγια πώλησης. Επομένως, ορθώς ο έλεγχος απέρριψε την εν λόγω δαπάνη ως μη εκπιπτόμενη δαπάνη της χρήσης 2016.

ΕΞΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΔ 585/7.2.2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΛΟΓ. Παροχές τρίτων ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ (αιτιολογία ΄΄ ενοίκια΄΄) 264.000,00€

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.9 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι:

«Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών οι οποίες: α).......................β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.»

Στο ισοζύγιο αναλυτικών καθολικών εμφανίζεται ο λογαριασμός .. Παροχές τρίτων ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝ ΕΡΓΩΝ με αιτιολόγηση εγγραφών «ενοίκια» από Ιανουάριο μέχρι και Δεκέμβριο... συνολικού ποσού 264.000,00€. Οι λογιστικές εγγραφές γίνονται με πίστωση του προμηθευτή (λογ).

Με το από 16/12/2015 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης μεταξύ της επιχείρησης ΄΄ .΄΄ και της επιχείρησης ΄΄ .΄΄, η πρώτη υπεκμισθώνει στη δεύτερη ένα οικόπεδο 1.093,50τ.μ. μετά της επ' αυτού διώροφης κατοικίας με υπόγειο και πισίνα στην .. Η εκμίσθωση του συγκεκριμένου ακινήτου δεν σχετίζεται με την παραγωγική διαδικασία της προσφεύγουσας, διότι ενώ εμφανίζεται ότι εκμισθώνεται για χρήση τουριστικού καταλύματος, ουδέποτε δηλώθηκε ως επαγγελματική εγκατάσταση, ούτε εμφανίζεται ότι χρησιμοποιήθηκε το έτος 2016 σύμφωνα με τις λογιστικές εγγραφές.

Στον έλεγχο δεν προσκομίστηκαν αποδεικτικά δαπανών για τις εγγραφές αυτές, οι οποίες δεν σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία.

Συνεπώς, από τα ανωτέρω προκύπτει ορθός υπολογισμός των λογιστικών διαφορών που αφορούν δαπάνες ποσού 264.000.00€ (λογ. .. Παροχές τρίτων ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝ ΕΡΓΩΝ με αιτιολόγηση εγγραφών «ενοίκια») και εκ τούτου ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας είναι απορριπτέος.

ΕΞΟΔΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΔΕΔ 1792/2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

από τις οικείες εκθέσεις ελέγχου εισοδήματος και ΦΠΑ, ο προσφεύγων έλαβε και καταχώρησε στα τηρούμενα βιβλία, μεταξύ άλλων, για το φορολογικό έτος 2014, ογδόντα δύο (-82-) αποδείξεις λιανικής πώλησης για δαπάνες καυσίμων, συνολικής αξίας 4.279,16€ και για το φορολογικό έτος 2015, ενενήντα δύο (-92-) αποδείξεις λιανικής πώλησης για δαπάνες καυσίμων, συνολικής καθαρής αξίας 3.287,13€ πλέον ΦΠΑ 756,04€, στις οποίες δεν αναγράφονταν ο ΑΦΜ ή τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης και της επωνυμίας ή ο αριθμός κυκλοφορίας του εφοδιαζόμενου με καύσιμα οχήματος, με συνέπεια την αδυναμία συσχέτισης των υπό κρίση συναλλαγών με τη δραστηριότητα του προσφεύγοντα και τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η παραγωγικότητά τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, με το άρθρο 6 της υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε' του ν.4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.) ορίζεται ότι: «1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπα εκτός της χώρας, για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, εκδίδεται τιμολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο... 9. Στο τιμολόγιο αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης αυτού, τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, η ημερομηνία της συναλλαγής, εφόσον δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, και τα στοιχεία αυτής. 10. Ως πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων νοούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ.. Για το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με αυτό πρόσωπα, καθώς και για τους διεθνείς οργανισμούς και τις ξένες αποστολές, αναγράφεται τουλάχιστον η επωνυμία και η διεύθυνση, καθώς και ο Α.Φ.Μ... 16. Εξομοιώνονται με τιμολόγια:. γ) Η απόδειξη λιανικής, στην οποία αναγράφεται γενική περιγραφή του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών ή η γενική περιγραφή του είδους που προκύπτει από το αντικείμενο εργασιών που εμφανίζεται στα στοιχεία του εκδότη για τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και τις πωλήσεις μη εμπορεύσιμων αγαθών για τον αγοραστή υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., αξίας κάθε συναλλαγής μέχρι εκατό (100) ευρώ...».

Επειδή, με την ΠΟΛ.1091/2010 αναφορικά με την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) από πρατηριούχους για την εμπορία πετρελαίου κίνησης και βενζίνης με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988, είτε ενσωματωμένων στις αντλίες (που λειτουργούν δηλαδή αυτόματα με τη ροή του καυσίμου), είτε όχι, διευκρινίστηκε ότι για τις μεμονωμένες (παράδοση από αντλία) χονδρικές πωλήσεις πετρελαίου κίνησης ή βενζίνης έως και τριακόσια (300) ευρώ ανά συναλλαγή γίνεται δεκτό να εκδίδεται σε κάθε περίπτωση Α.Λ.Π. για να διευκολυνθεί και η σύνδεση των αντλιών με φορολογικό μηχανισμό έκδοσης αποδείξεων. Η Α.Λ.Π. αυτή δεν αντικαθίσταται με τιμολόγιο, στο πίσω μέρος δε αυτής τίθεται η σφραγίδα του εκδότη της και αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του εφοδιαζόμενου με καύσιμα οχήματος, οι δε λήπτες - επιτηδευματίες για τα φορολογικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις κάνουν χρήση των παραπάνω Α.Λ.Π. οι οποίες επέχουν θέση τιμολογίου.

Επειδή, με την ΠΟΛ.1203/2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 3130), με την οποία τροποποιήθηκε η κοινή υπουργική απόφαση ΠΟΛ.1009/2012 (ΦΕΚ 72Β') «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού», ορίζεται ότι: «Στην περίπτωση που εφοδιάζονται με καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) οχήματα επιτηδευματιών, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, δεν απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερου δελτίου αποστολής - τιμολογίου πώλησης, εφόσον στην ανωτέρω απόδειξη εκτυπώνεται και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία. Ειδικά, στην περίπτωση αυτή, όταν η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α., υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ απαιτείται και η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία... 3.3. Για τις πωλήσεις καυσίμων προς επιτηδευματίες, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, οι οποίες δεν καλύπτονται από την προηγούμενη περίπτωση (π.χ. πωλήσεις καυσίμων σε δοχεία σε επιτηδευματίες κ.λπ.) ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην περίπτωση αυτή, εφόσον στη σχετική απόδειξη αναγράφεται, σε κάθε περίπτωση, και ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία και τα καύσιμα κατά τη διακίνησή τους συνοδεύονται από τη σχετική απόδειξη εσόδου.».

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τις οικείες εκθέσεις ελέγχου εισοδήματος και ΦΠΑ, ο προσφεύγων έλαβε και καταχώρησε στα τηρούμενα βιβλία, μεταξύ άλλων, για το φορολογικό έτος 2014, ογδόντα δύο (-82-) αποδείξεις λιανικής πώλησης για δαπάνες καυσίμων, συνολικής αξίας 4.279,16€ και για το φορολογικό έτος 2015, ενενήντα δύο (-92-) αποδείξεις λιανικής πώλησης για δαπάνες καυσίμων, συνολικής καθαρής αξίας 3.287,13€ πλέον ΦΠΑ 756,04€, στις οποίες δεν αναγράφονταν ο ΑΦΜ ή τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης και της επωνυμίας ή ο αριθμός κυκλοφορίας του εφοδιαζόμενου με καύσιμα οχήματος, με συνέπεια την αδυναμία συσχέτισης των υπό κρίση συναλλαγών με τη δραστηριότητα του προσφεύγοντα και τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η παραγωγικότητά τους. Επομένως, ορθώς η ελεγκτική αρχή απέρριψε τις ανωτέρω δαπάνες ως λογιστικές διαφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΕΔ 907/2017 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. /09-02-2016 εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου του , διενεργήθηκε στην Εταιρεία φορολογικός έλεγχος για τη φορολογική περίοδο 01.01.2014 – 31.12.2014 για την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου της , με την οποία προσδιορίζεται διαφορά φορολογητέας ζημίας ύψους 682.836,86 Ευρώ και διαφορά ποσού φόρου προς επιστροφή ύψους 20.637,65 Ευρώ. Η προσφεύγουσα δεν προβάλει κανένα ισχυρισμό για λογιστικές διαφορές ύψους 231.418,29 (βλέπε σελίδα 20 έκθεσης ελέγχου) που προσδιορίστηκαν από τον έλεγχο. Το σύνολο των λογιστικών διαφορών που προσδιόρισε ο έλεγχος ανήλθε σε σύνολο στις 682,836,68, και αυτές για τις οποίες προβάλει λόγους είναι παρακάτω :

Λογ. 64.02.05 ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ 300.693,15 ευρώ

Λογ 64.02.99 Διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ 150.779,.42 ευρω

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, η προσφεύγουσα με την προσφυγή της, δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο σύμφωνα και με την ΠΟΛ. 1094/2016 (αν και της ζητήθηκε και κατά τη διάρκεια του ελέγχου) από το οποίο να προκύπτει ότι η οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό έγινε μετά από έγκριση του Εθνικού Οργανισμού φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), δεδομένου ότι οι ενημερωτικές ημερίδες ή συνέδρια οργανώνονται μετά από προηγούμενη έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ) (ρθρο 31 παρ. 3 του ν. 1316/83, σχ. Εγκυκλιος ΕΟΦ Αριθ. πρωτ 66500/30-9-2010 ).

Επειδή , από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 22 και 23 Ν 4172/2013 προβλέπεται η έκπτωση από τ’ ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης δαπανών, οι οποίες, ενόψει του σκοπού για τον οποίο διατίθενται και των εκάστοτε ειδικών συνθηκών, συμβάλλουν στη διεύρυνση των εργασιών και στην αύξηση του εισοδήματος της επιχείρησης, διαφορετικά, στη βελτίωση γενικά της απόδοσής της (πρβλ.Σ.τ.Ε. 1559/2008, 650/2005, 3451, 1224/1995, 2046/1994, 888/1991, 1282/1989) και, πάντως, πρωτίστως, δεν καταβάλλονται σε εξυπηρέτηση παράνομων πράξεων στο πλαίσιο της οικονομικής αποστολής της επιχείρησης, δηλ. πράξεων που αντιβαίνουν σε διαδικαστική ή ουσιαστική διάταξη νόμου, ακόμη κι’ αν ο νόμος αυτός δεν εισάγει φορολογικές ρυθμίσεις.(Διοκ εφ Αθηνών 1290/2011)

Επειδή,οι δαπάνες που προσβάλλονται διενεργήθηκαν στα πλαίσια ιατρικών συνεδρίων εσωτερικού και εξωτερικού (μεταφορά ιατρών, διαμονή , οργάνωση κλπ) για τα οποία απαραίτητη προϋπόθεση για να κριθεί το δικαίωμα έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 22 Ν 4172/2013, είναι η έγκριση των συνεδρίων από τον Εθνικό Οργανισμό φαρμάκων (Ε.Ο.Φ) , αρμόδια αρχή για την έγκριση και τον έλεγχο των δαπανών αυτών , όσον αφορά την νομιμότητα τους. Επειδή, ως προς τις λοιπές λογιστικές διαφορές ύψους 231.418,29 , που προσδιόρισε ο έλεγχος (βλέπε σελ 20 έκθεσης ελέγχου, σύνολο λογιστικών διαφορών 682.836,86 ), καθώς και ως προς την μείωση του παρακρατούμενου φόρου κατά 20.637,65 ευρώ (σελίδα 19 έκθεσης ελέγχου) από την προσφεύγουσα δεν προβάλλεται κανένας λόγος με την προσφυγή και ως προς τα ποσά αυτά η προσφυγή κρίνεται αναιτιολόγητη. Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 25/07/2016 Έκθεση Μερικού Φορολογικού Ελέγχου φορολογίας εισοδήματος , επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενης πράξη, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της από 30/09/2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου 25551 ενδικοφανούς προσφυγής της , ΑΦΜ ..

ΔΕΔ 247/29.1.2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ
Ως προς τον ισχυρισμό ότι δεν αναγνωρίστηκε προς έκπτωση από το σύνολο του λογαριασμού ...-0000 «έξοδα συνεδρίων δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων», το ποσό των 1.492,52 € στο 2015.

Επειδή σύμφωνα τις διατάξεις της περ ι΄ του άρθρου 23 οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης.

Επειδή δεν αναγνωρίστηκε από τον έλεγχο προς έκπτωση ολόκληρο το ποσό των 2.439,02 €, που αντιστοιχεί στο υπ΄ αριθ. . /17-12-2015 Τιμολόγιο εκδόσεως της επιχείρησης «.. ... » Α.Φ.Μ. .. και αφορά σε έξοδα για την τέλεση των εγκαινίων της προσφεύγουσας και το ολόκληρο ποσό των 160,00 €, που αντιστοιχεί στο υπ΄ αριθ. .../12-12-15 ΤΔΑ εκδόσεως της επιχείρησης «...», καθώς και τα ποσά των 560,98 € και 36,80 € αντίστοιχα, που αντιστοιχούν στον Φ.Π.Α. των ως άνω τιμολογίων. Στην υπό κρίση περίπτωση η συνολική δαπάνη εορταστικών εκδηλώσεων ανέρχεται στο ποσό των 3.196,80 ευρώ (2.439,02+160,00+560,98+36,80), ενώ το ποσό που δύναται να εκπεσθεί για δαπάνες διεξαγωγής εορταστικών εκδηλώσεων είναι σε συνάρτηση του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος και ανέρχεται στο ποσό των 1.704,28 ευρώ (ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα: 340.856,87€ Χ 0,5%). Κατά συνέπεια, η διαφορά των 1.492,52 ευρώ (3.196,80€ -1.704,28€) ορθά δεν αναγνωρίστηκε προς έκπτωση.

Συνεπώς ο ως άνω ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται ως αβάσιμος.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΕΔ 836/2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Εκ του γεγονότος αυτού, ο έλεγχος δεν αναγνώρισε στις εκπιπτόμενες δαπάνες της επιχείρησης τρία τιμολόγια παροχής υπηρεσιών συνολικής καθαρής αξίας 33.495,24 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 8.038,86 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού ύψους 41.533,60 ευρώ, τα οποία είχαν εκδοθεί κατά το ελεγχόμενο φορολογικό έτος και είχαν καταχωρηθεί στα τηρούμενα απλογραφικά βιβλία της προσφεύγουσας με την αιτιολογία ότι αυτά εξοφλήθηκαν ταμειακά 13 μήνες μετά την οριστική λύση και διακοπή της εταιρείας και κατά συνέπεια αποτελούν μη νόμιμες εξοφλήσεις, λόγω του ότι με τον τελικό ισολογισμό εκκαθαρίσεως έχουν τελειώσει όλες οι πράξεις ρευστοποιήσεως των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, όλα τα πάγια και κυκλοφορούντα στοιχεία έχουν πωληθεί και έχει εισπραχθεί το τίμημά τους, επίσης έχουν εισπραχθεί όλες οι απαιτήσεις και έχουν εξοφληθεί όλες οι υποχρεώσεις της προς τρίτους.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, σύμφωνα με τις προεκτεθείσες διατάξεις και οδηγίες η λύση των προσωπικών εταιρειών δεν προϋποθέτει εκ του νόμου αναγκαστική περίοδο εκκαθάρισης, πράγμα που ισχύει για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες. Ως εκ τούτου, λύση και εκκαθάριση στις προσωπικές εταιρείες μπορεί να συμπίπτει και ο τελικός ισολογισμός να αποτελέσει ισολογισμό λήξης και εκκαθάρισης όπως στην παρούσα περίπτωση.

Επειδή, η ελέγκτρια της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας διενήργησε μερικό φορολογικό έλεγχο στην προσφεύγουσα επιχείρηση βάσει της υπ΄αριθμ. ./2018 εντολής ελέγχου, προκειμένου να εξακριβωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων επιστροφής παρακρατηθέντων φόρων της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016-31/12/2016, που ζήτησε η προσφεύγουσα με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθώς και η εν γένει ορθή τήρηση των διατάξεων περί φορολογίας εισοδήματος. Από τον εν λόγω έλεγχο δεν αναγνωρίστηκαν στις εκπιπτόμενες δαπάνες της επιχείρησης τα ακόλουθα τιμολόγια: α) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ./30-12-2016 εκδόσεως ., Α.Φ.Μ. . συν. αξίας 9.963,65 ευρώ, β) Τιμολόγιο πώλησης αριθμ. ./23-06-2016 εκδόσεως . Α.Φ.Μ. . συν. αξίας 1.190,40 ευρώ και γ) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αριθμ. ./31-12-2016 εκδόσεως ., αξίας 30.380,05 ευρώ, τα οποία – όπως αναφέρεται στην οικεία Έκθεση Ελέγχου – «αφορούσαν δαπάνες της εταιρείας κατά την ελεγχόμενη φορολογική περίοδο και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εσόδων – εξόδων της και κατά συνέπεια και στις υποβληθείσες δηλώσεις εξοφλήθηκαν 13 μήνες μετά την οριστική λύση και διακοπή της εταιρείας και κατά συνέπεια αποτελούν μη νόμιμες εξοφλήσεις της ελεγχόμενης επιχείρησης αφού αυτή δεν υφίστατο και σύμφωνα με τον υποβληθέντα ισολογισμό εκκαθάρισης είχε εξοφλήσει ήδη κατά την ημερομηνία διακοπής της, ήτοι την 06/06/2017 όλες τις υποχρεώσεις προς τρίτους.»

Επειδή, στις προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013 ορίζονται επακριβώς οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό μιας δαπάνης ως εκπιπτόμενης ή μη. Από το πλέγμα των εν λόγω διατάξεων σε συνδυασμό με τις προεκτεθείσες ΠΟΛ1113/2015 και 1216/2014 δεν προκύπτει χρονικός ορίζοντας για την ταμειακή εξόφληση των δαπανών. Αντιθέτως, με τα διαλαμβανόμενα στην ΠΟΛ 1216/2014 δεν αναγνωρίζονται τα τιμολόγια άνω των 500 ευρώ τα οποία εξοφλήθηκαν μεταγενέστερα με μετρητά και όχι όσα δεν έχουν εξοφληθεί τα οποία κρίνονται οριστικά, ως προς την εκπεσιμότητά τους, στο φορολογικό έτος που θα λάβει χώρα η εξόφληση αυτών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δαπάνες αυτές εξοφλήθηκαν με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Επειδή, τα υπό κρίση τιμολόγια καταχωρήθηκαν στα τηρούμενα απλογραφικά βιβλία της προσφεύγουσας επιχείρησης κατά τον χρόνο που προέκυψαν όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Εν προκειμένω, ο έλεγχος δεν αμφισβητεί τη φύση των συγκεκριμένων δαπανών ούτε αναφέρει άλλα στοιχεία (π.χ. εικονικότητα συναλλαγής, πληρωμή με μετρητά, κλπ.) των συγκεκριμένων τιμολογίων που θα μπορούσαν να καταστήσουν αυτά μη εκπεστέα, πέραν του γεγονότος ότι αυτά εξοφλήθηκαν μετά την διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας της προσφεύγουσας επιχείρησης. Λαμβάνοντας υπόψη τους υπόλοιπους προσδιοριστικούς παράγοντες όπως το γεγονός ότι κατά την διάρκεια λειτουργίας της προσφεύγουσας επιχείρησης δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη παραβάσεων και παρατυπιών και δεδομένων των οικονομικών συνθηκών της χώρας θα ήταν αντίθετο, προς την αρχή της χρηστής διοίκησης, η οποία επιτάσσει την άσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, να απορριφθούν από τις εκπιπτόμενες δαπάνες της επιχείρησης τα εν λόγω τιμολόγια εκ του γεγονότος και μόνο ότι αυτά εξοφλήθηκαν κατόπιν της ημερομηνίας διακοπής της προσφεύγουσας επιχείρησης. Επειδή, όπως προκύπτει από την οικεία έκθεση ελέγχου τα υπό κρίση τιμολόγια αποτελούν παραγωγικές δαπάνες της επιχείρησης και εξοφλήθηκαν με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, επομένως πρέπει αυτά να αναγνωριστούν και να αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα της ελεγχόμενης χρήσης.

Σ.Σ. Η απόφαση λήφθηκε υπό το πρίσμα ότι η προσφεύγουσα αφορά σε προσωπική εταιρεία. Πιθανόν να ήταν διαφορετική η αντιμετώπιση εφόσον η προσφυγή γινόταν από κεφαλαιουχική εταιρεία.

ΔΕΔ 1780/2019 ΑΘΗΝΑ (ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΥ)

ΕΛΕΓΧΟΣ

Σύμφωνα με την έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, το εν λόγω κονδύλι (ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ) δεν πρέπει να εκπίπτει, διότι αφορά τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του μηνός Δεκεμβρίου (ΠΡΟΗΓ ΕΤΟΥΣ).

Σύμφωνα με την έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, το εν λόγω κονδύλι (ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ) δεν πρέπει να εκπίπτει, διότι αφορά ΑΣΦΆΛΙΣΤΡΑ του επόμενου έτους που πρκαταβλήθηκαν (ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1223/2015 με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. ( ν. 4172/2013): «3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται, ότι ο φόρος που επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., αφορά σε εισόδημα που αποκτήθηκε το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ΄ εξαίρεση, για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο, χρόνος απόκτησης του εν λόγω εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που εισπράττονται, εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο.

Με βάση την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 8 του Ν.4172/2013, με τις πιο πάνω διατάξεις τίθεται ως γενικός κανόνας για το χρόνο κτήσης του εισοδήματος το σύστημα της δεδουλευμένης βάσης, ήτοι ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης του εισοδήματος, όπως άλλωστε ίσχυε και με τις προϊσχύσασες διατάξεις του Ν.2238/1994, εν αντιθέσει με το σύστημα της ταμειακής βάσης το οποίο εφαρμόζεται κατά ρητή διατύπωση του νόμου μόνο για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για την υπαγωγή εισοδήματος σε φόρο απαιτείται να συντρέχουν για το εισόδημα αυτό σωρευτικά δύο προϋποθέσεις: α) να έχει καταστεί δεδουλευμένο εντός του οικείου φορολογικού έτους και β) να έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής του εντός του ίδιου έτους. Οι δύο αυτές προϋποθέσεις για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2015 και μετά είναι ανάλογες με τις τιθέμενες από τα άρθρα 11 και 13 του Ν.4308/2014 προϋποθέσεις σχετικά με το χρόνο έκδοσης τιμολογίου ή στοιχείου λιανικής πώλησης. Επομένως, το εισόδημα θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι αποκτάται στο χρόνο που υπάρχει υποχρέωση έκδοσης των προβλεπόμενων παραστατικών, καθόσον κατά το χρόνο αυτό πληρούνται και οι δύο ως άνω προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που το σχετικό παραστατικό εκδίδεται εντός του επόμενου φορολογικού έτους, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4308/2014 (μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα), αλλά αφορά το προηγούμενο φορολογικό έτος, το σχετικό εισόδημα θεωρείται ότι έχει αποκτηθεί στο φορολογικό έτος το οποίο αφορά, δηλαδή το προηγούμενο.

Εξαίρεση από τα προαναφερόμενα αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία έχει εκδοθεί εντός του φορολογικού έτους το προβλεπόμενο παραστατικό χωρίς ωστόσο να έχει καταστεί δεδουλευμένο το σχετικό εισόδημα (π.χ. απόκτηση δικαιώματος λήψης υπηρεσίας όπως συμβαίνει σε γυμναστήρια, υπηρεσίες οδικής βοήθειας, κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή το σχετικό εισόδημα αποκτάται στο φορολογικό έτος που καθίσταται δεδουλευμένο, ήτοι στο χρόνο που παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες. Ομοίως, ποσά που εισπράττονται σε ένα φορολογικό έτος ως προκαταβολή δεν θεωρούνται έσοδα του φορολογικού έτους στο οποίο εισπράχθηκαν, αλλά αυτού το οποίο αφορούν και καθίστανται δεδουλευμένα.

Όταν δεν έχει αποκτηθεί δικαίωμα είσπραξης για παροχή υπηρεσίας που διαρκεί πέραν του φορολογικού έτους, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η παροχή του συνόλου ή μέρους της υπηρεσίας αυτής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του προβλεπόμενου παραστατικού (β΄ προϋπόθεση), το εισόδημα που καθίσταται λογιστικώς δεδουλευμένο δεν θεωρείται εισόδημα του φορολογικού έτους εντός του οποίου καθίσταται λογιστικώς δεδουλευμένο, αλλά του φορολογικού έτους εντός του οποίου ολοκληρώνεται το σύνολο ή μέρος της παροχής και υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του σχετικού παραστατικού.»

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω συνιστούν τον γενικό κανόνα έκπτωσης των δαπανών, καθόσον κάθε δαπάνη πρέπει να εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση, από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 4 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του Ν.4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.), η ενημέρωση των διπλογραφικών Βιβλίων γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, π.χ. για το μήνα Δεκέμβριο γίνεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επομένου έτους, από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού.

Επειδή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Κ.Φ.Ε. (1η Ιανουαρίου 2014), καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 2238/94, με τις οποίες υφίστατο η δυνατότητα τροποποίησης των φορολογικών εγγραφών μεταξύ των ελεγχόμενων ετών, και η Φορολογική Αρχή δε δύναται πλέον να μεταφέρει φορολογητέα ύλη από ένα φορολογικό έτος σε άλλο.

Επειδή, εν προκειμένω, ο έλεγχος δεν αναγνώρισε προς έκπτωση α) δαπάνες που αφορούν σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία σχετίζονται με λογαριασμούς που εκδόθηκαν την πρώτη εβδομάδα του μηνός Ιανουαρίου του επόμενου έτους (εντός δηλ. του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων) και αφορούν την περίοδο Δεκεμβρίου, β) δαπάνες που αφορούν σε λογαριασμούς ασφαλίστρων επόμενης περιόδου που έπρεπε να εγγραφούν σε μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και όχι σε λογαριασμό εξόδου και γ) δαπάνη ποσού € 300,00 που αφορά σε συνδρομή 2013, (ημερομηνία λογιστικής εγγραφής 17/02/2014) δηλαδή ανάγεται σε προηγούμενη φορολογική περίοδο.

Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω παρατιθέμενων διατάξεων και πραγματικών περιστατικών, οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας επιχείρησης αναφορικά με τις ως άνω λογιστικές διαφορές κρίνονται αβάσιμοι.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 28/01/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία ..», ΑΦΜ .

ΔΕΔ 1411/2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Η προσφεύγουσα για το φορολογικό έτος 2014 δεν τήρησε, ως όφειλε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.) και της ερμηνευτικής ΠΟΛ. 1004/2013, τον «Λογαριασμό 94» για το φορολογικό έτος 2014, ο έλεγχος των αποθεμάτων έγινε με την μέθοδο της κλειστής αποθήκης κατά την 29/12/2014, 30/12/2014 και την 31/12/2014 και προέκυψαν για 63 είδη διαφορές συνολικού ποσού 266.634,97 ευρώ. Ο έλεγχος θεώρησε ότι όλες οι διαφορές στις ποσότητες των ειδών αυτών, όπως καταγράφονται αναλυτικά στις σελ. 72-74 της οικείας έκθεσης ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, πουλήθηκαν τουλάχιστον σε μία περίπτωση χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού στοιχείου πώλησης. Συνεπώς η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ποσού 266.634,97 ευρώ προστέθηκε ως λογιστική διαφορά στα φορολογητέα κέρδη της προσφεύγουσας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι δεν υφίσταται φοροδιαφυγή ούτε απόκρυψη συναλλαγής, αντίθετα υπήρχαν φορολογικά στοιχεία που δεν είχαν από προφανές σφάλμα καταχωρηθεί. Συγκεκριμένα, δεν καταχωρήθηκαν τα υπ’ αριθμ.. -27/01/2014 και .. /15-12-2014 τιμολόγια της εταιρίας .., αξίας 136.183,26 ευρώ και 119.359,75 ευρώ αντίστοιχα. Σε ότι αφορά τη μη καταχώρηση τους, αυτή δε συνιστά απόκρυψη φορολογητέας ύλης, αλλά δαπάνη εκπεστέα. Συνεπώς σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να τεθεί θέμα φορολογικής παράβασης, ούτε βέβαια η εν λόγω δαπάνη μπορεί να αντιμετωπισθεί ως αποκρυβέν εισόδημα, καθώς το έλλειμμα οφείλεται συγκεκριμένα σε μη καταχώρηση δαπανών και δε μπορεί να γίνει αναγωγή σε παράβαση μη έκδοσης.

Επειδή τα παραπάνω τιμολόγια της εταιρίας .. που επικαλείται η προσφεύγουσα αφενός δεν αντιστοιχούν στις ημερομηνίες που έγινε ο έλεγχος της κλειστής αποθήκης, δηλαδή κατά την 29/12/2014, 30/12/2014 και την 31/12/2014, και αφετέρου αν λαμβάνονταν υπόψη από τον έλεγχο, η διαπιστωθείσα διαφορά δε θα καλυπτόταν αλλά θα αυξανόταν (επειδή θα αυξανόταν η ποσότητα των αγορών), ο παραπάνω ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται ως αβάσιμος.

ΔΕΔ 1411/2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ως προς τις λογιστικές διαφορές του λογαριασμού 20-00-00-0000 «Αγορές εμπορευμάτων εσωτερικού χωρίς ΦΠΑ»:

α) το ποσό 315.680,44 ευρώ αφορά αγορές εμπορευμάτων, οι οποίες καταχωρήθηκαν δύο φορές στα βιβλία της προσφεύγουσας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην οικεία έκθεση ελέγχου, οι συναλλαγές με αριθμό εγγραφής ημερολογίου .., .. και .. δεν πληρούν την προϋπόθεση που ορίζεται με την περίπτωση β’ του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 (ήτοι δεν αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή) και δεν αναγνωρίστηκαν προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της προσφεύγουσας.

β) το ποσό 18.817,01 ευρώ προέκυψε καθώς η προσφεύγουσα στην υποβληθείσα με αριθμ. .. /13-08-2018 τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 συμπεριέλαβε για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος αγορές, οι οποίες δεν ήταν καταχωρημένες στα τηρούμενα βιβλία της και συνεπώς δεν αναγνωρίστηκαν προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ του άρθρου 22 του ν.4172/2013.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή η προσφεύγουσα επικαλείται έγγραφη βεβαίωση του μηχανικού που ήταν υπεύθυνος για το μηχανογραφικό σύστημα του λογιστηρίου που τηρούσε τα βιβλία της, από την οποία προκύπτει ότι υπήρχε τεχνικό σφάλμα με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται κάποιες εγγραφές, ενώ άλλες να εμφανίζονται διπλές. Μετά την παραμετροποίηση και την διόρθωση της βάσης δεδομένων οι εγγραφές εμφανίζονται κανονικά. Τα μη καταχωρηθέντα ποσά υπερέβαιναν σε αξία κατά 17.101,35 ευρώ τα φερόμενα ως διπλοκαταχωρημένα, από το οποίο σαφώς προκύπτει ότι δεν υπήρξε πρόθεση φοροδιαφυγής αλλά τεχνικό σφάλμα. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία υπέβαλε την υπ’ αριθμ. ../13-08-2018 τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 που απεικόνιζε την πραγματική φορολογητέα ύλη για την οποία η εταιρεία έπρεπε να καταβάλει φόρο.

Επειδή στο άρθρο 22 του ν.4172/2013 ορίζεται:.

Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από τα πραγματικά δεδομένα, και αναλυτικά περιγράφεται στην από 26/11/2018 έκθεση μερικού ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., για τις επίμαχες δαπάνες συνολικού ποσού 334.497,45 ευρώ του λογαριασμού 20-00-00-0000 «Αγορές εμπορευμάτων εσωτερικού χωρίς ΦΠΑ», δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 και της ΠΟΛ 1113/2015 και επομένως δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις έκπτωσης τους από τα ακαθάριστα έσοδα. Επιπλέον η προσφεύγουσα, ενώ είχε την υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π., δεν προέβη στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει την αξιοπιστία του λογιστικού της συστήματος και των λογιστικών της αρχείων, και κατ’ επέκταση των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων (επαληθεύσεις, συμφωνίες καταστάσεων με προμηθευτή κτλ.). Όσον αφορά τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας εταιρείας ότι ο έλεγχος έσφαλε διότι δεν έλαβε υπόψη του τη διάταξη του άρθρου 19 του ν.4174/2013 περί υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, αυτός απορρίπτεται ως αβάσιμος, καθώς ο έλεγχος δε θεώρησε ότι η υπ’ αριθμ. ../13-08-2018 τροποποιητική της δήλωση για το φορολογικό έτος δεν ήταν νόμιμη, αλλά ότι τα δεδομένα της ότι δεν αντιστοιχούν στα δεδομένα των βιβλίων, μη δεχόμενος τον ισχυρισμό της περί τεχνικού σφάλματος. Συνεπώς το φορολογητέο αποτέλεσμα βάσει ελέγχου προσδιορίσθηκε με βάση τα αρχικώς παραδοθέντα ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία ταυτίζονταν απόλυτα με τις αρχικώς υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά (Ε3, κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης κλπ) και τους Ισολογισμούς για όλα τα φορολογικά έτη 2014, 2015 και 2016, και τα πρόσθετα στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν τροποποίησαν την αρχική κρίση του ελέγχου.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη

ΔΕΔ 1411/2019 ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ως προς τη λογιστική διαφορά του λογαριασμού 38-00-00-0000 «Ταμείο» ποσού 301.276,09 ευρώ, ο έλεγχος διαπίστωσε ότι η προσφεύγουσα είχε καταχωρήσει στα βιβλία της την παρακάτω εγγραφή:

Αριθμός εγγραφής

Ημερομηνία

Παραστατικό

Λογαριασμός

Περιγραφή

Ποσό Χρέωσης

Ποσό Πίστωσης

91754

01/12/2015

ΑΝΕΥ

38-00-00-0000

ΤΑΜΕΙΟ

281.354,65

91754

01/12/2015

ΑΝΕΥ

50-00-00-0001

..

281.354,65

για την οποία δεν υφίσταται παραστατικό, ενώ από τα δεδομένα που στάλθηκαν στον έλεγχο από την επιχείρηση .., δεν υφίσταται η ανωτέρω καταβολή χρημάτων ποσού 281.354,65 ευρώ προς την προσφεύγουσα. Επιπρόσθετα στα πλαίσια του ελέγχου ως προς την φορολογία του ΦΠΑ διαπιστώθηκε ότι η προσφεύγουσα καταχώρησε στα βιβλία της την ακόλουθη εγγραφή :

Αριθμός εγγραφής

Ημερομηνία

Παραστατικό

Λογαριασμός

Περιγραφή

Ποσό Χρέωσης

Ποσό Πίστωσης

99386

31/12/2015

ΑΝΕΥ

38-00-00-0000

ΤΑΜΕΙΟ

19.921,44

99386

31/12/2015

ΑΝΕΥ

54-00-99-0000

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΠΑ

19.921,44

για την οποία δεν υφίσταται παραστατικό, ενώ από τα στοιχεία που είχε στη διάθεση του ο έλεγχος δεν προέκυπτε ποσό 19.921,44 ευρώ «Απόδοση – εκκαθάριση ΦΠΑ» που να εισπράχθηκε από την προσφεύγουσα από οποιαδήποτε αιτία.

Με βάση τα παραπάνω, οι ως άνω εγγραφές με αριθμό 91754 και 99386 δε λήφθηκαν υπόψη από τον έλεγχο και το ποσό αυτών συνολικού ύψους 301.276,09 ευρώ θεωρήθηκε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη και προστέθηκε ως λογιστική διαφορά στα καθαρά κέρδη της προσφεύγουσας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.3296/2004, με βάση την οποία ο έλεγχος καταλόγισε τη λογιστική διαφορά, εκδόθηκε στα πλαίσια του προγενέστερου συστήματος του Κ.Φ.Ε., ήτοι του ν. 2238/1994, και έχει παύσει να ισχύει μετά την 01/01/2004 και την εφαρμογή του ν. 4172/2013. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος έπρεπε να περιοριστεί αποκλειστικά στο ποσό απόκλισης (της θετικής ή αρνητικής διαφοράς) του πραγματικού ταμείου και λογαριασμού ταμείου, για τον έλεγχο του ταμείου απαιτούνταν να γίνει καταμέτρηση των ταμειακών διαθεσίμων, προκειμένου να προκύπτει η τυχούσα πραγματική διαφορά, με βάση το σύνολο των στοιχείων, ενώ μόνο το κόκκινο ταμείο μπορεί να θεωρηθεί ως απόκλιση άρα και λογιστική διαφορά.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.5 του ν. 4308/2014:

«5. Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά (τεκμήρια)

Επειδή, περαιτέρω, στις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 3296/2004, σχετικά με θέματα φορολογικών ελέγχων, ορίζεται:

«2. Κατά τους διενεργούμενους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις φορολογικούς ελέγχους επί επιτηδευματιών με βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., διενεργείται υποχρεωτικώς έλεγχος ταμείου και αξιογράφων, ο οποίος και προηγείται των λοιπών ελεγκτικών επαληθεύσεων. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης αρνητικών ή θετικών διαφορών με βάση τον παραπάνω έλεγχο, οι διαφορές αυτές, πέραν των λοιπών συνεπειών και ανεξαρτήτως της προέλευσής τους, προστίθενται ως διαφορές καθαρών κερδών και παράλληλα προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα του υπόχρεου, προκειμένου τα έσοδα αυτά να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες.»

Επειδή από καμία διάταξη των νόμων 4172/2013 και 4174/2013 δεν προκύπτει η κατάργηση της διάταξης της παρ. 2του άρθρου 28 του ν. 3296/2004, αντίθετα σύμφωνα με τις ΠΟΛ. 1124/2015 και 1036/2017, με βάση τις οποίες διενεργήθηκε ο έλεγχος και αφορούν ελέγχους επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, απαιτείται να γίνει έλεγχος ταμείου για διαπίστωση πιστωτικών υπολοίπων ή διαφορών. Εξάλλου οι εγγραφές στα βιβλία απεικονίζουσες, κατ’ επιταγή των διατάξεων του ν. 4172/2013 και ν.4308/2014, τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης, πρέπει να εμφανίζουν την πραγματική κατάσταση των ταμειακών διαθεσίμων αυτής.

..

Επειδή, με βάση όλα τα ανωτέρω και τις ισχύουσες διατάξεις ορθώς ο έλεγχος θεώρησε το ποσό των 301.276,09 ευρώ αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη και το πρόσθεσε ως λογιστική διαφορά στα καθαρά κέρδη της προσφεύγουσας.

ΔΕΔ 1256/2018 ΑΘΗΝΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Claw back & rebate)

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014

Λοιπές Προβλέψεις εκμετάλλευσης λογ. 68.09 Ποσό: 1.553.449,05 €

Το ως άνω ποσό αφορά σχηματισμό προβλέψεων για περικοπές του ΕΟΠΠΥ (Claw back & rebate) ετών 2013 και 2014 και περιλαμβάνεται στο κόστος υπηρεσιών της χρήσης 2014. Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. «»/28-05-2014 έγγραφο του ΕΟΠΠΥ, το ποσό της αυτόματης επιστροφής (Claw back) και επιστροφής (rebate) για το έτος 2013 ανέρχεται στο ποσό των 1.876.564,44 €, ήτοι rebate ποσού 491.935,08 € και Claw back ποσού 1.394.629,36 €. Η προσφεύγουσα εταιρεία προσκόμισε στο έλεγχο φωτοτυπίες των με αριθμούς 77 έως και 82 πιστωτικών τιμολογίων που εξέδωσε την 16/10/2015, συνολικού ποσού 1.876.564,44 €, ήτοι καθαρής αξίας 1.694.736,57 € πλέον ΦΠΑ 181.827,87 € που αντιστοιχεί σε rebate ποσού 491.935,08 € και Claw back ποσού 1.394.629,36 €.

Με την έκδοση των ως άνω πιστωτικών τιμολογίων την 16/10/2015 μειώθηκαν τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2015 όπως αυτό προκύπτει από το ισοζύγιο γενικών αναλυτικών καθολικών και των ημερολογιακών εγγραφών του έτους 2015 και με το σχηματισμό πρόβλεψης μειώθηκαν τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης της χρήσης 2014.

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. «»/18-11-2014 έγγραφο του ΕΟΠΠΥ, το ποσό της αυτόματης επιστροφής (Claw back) και επιστροφής (rebate) για το α΄ εξάμηνο του έτους 2014 ανέρχεται στο ποσό των 947.934,21€, ήτοι rebate ποσού 255.460,87 € και Claw back ποσού 692.473,34€.

Η προσφεύγουσα εταιρεία δεν προσκόμισε στο έλεγχο πιστωτικά τιμολόγια για τα ως άνω ποσά rebate και Claw back που αφορούν το α΄ εξάμηνο του έτους 2014.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

Λοιπές Προβλέψεις εκμετάλλευσης λογ. 68.09 Ποσό: 942.517,13 €

Το ως άνω ποσό αφορά σχηματισμό προβλέψεων για περικοπές του ΕΟΠΠΥ (Claw back & rebate) ετών 2014 και 2015, περιλαμβάνεται στο κόστος υπηρεσιών και επηρεάζει τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης της χρήσης 2015. Με το υπ΄αριθμ. πρωτ. Οικ. «»/04-04-2017 έγγραφο του ΕΟΠΠΥ, η προσφεύγουσα εταιρεία έλαβε τις ακόλουθες βεβαιώσεις που αφορούν ποσά αυτόματης επιστροφής (Claw back) και επιστροφής (rebate) για τα έτη 2014 και 2015:

Α) Με αρ. πρωτ. «»/02.07.2915 Βεβαίωση ποσού αυτόματης επιστροφής (Claw back) και επιστροφής (rebate) έτους 2014 σε αντικατάσταση προηγούμενου υπολογισμού συνολικού ποσού 490.000,34 € (201859,07 € rebate και 288.141,27 € Claw back).

Β) Με αρ. πρωτ. «»/07.10.2915 Βεβαίωση ποσού αυτόματης επιστροφής (Claw back) και επιστροφής (rebate) β΄ εξαμήνου 2014 συνολικού ποσού 310.927,54 € (79.104,96 € rebate και 231.822,58 € Claw back).

Γ) Με αρ. πρωτ. «»/21.12.2915 Βεβαίωση ποσού αυτόματης επιστροφής (Claw back) και επιστροφής (rebate) α΄ εξαμήνου 2015 συνολικού ποσού 435.412,18 € (105.283,91 € rebate και 330.128,27 € Claw back).

Δ) Με αρ. πρωτ. «»/11.02.2916 Βεβαίωση ποσού αυτόματης επιστροφής (Claw back) και επιστροφής (rebate) α΄ εξαμήνου 2015 συνολικού ποσού 195.598,62 € (90.051,90 € rebate και 105.546,72 € Claw back).

Ε) Με αρ. πρωτ. «»/06.04.2916 Βεβαίωση ποσού αυτόματης επιστροφής (Claw back) και επιστροφής (rebate) β΄ εξαμήνου 2015 συνολικού ποσού 641.910,54 € (166.168,86 € rebate και 475.741,68 € Claw back).

Η προσφεύγουσα δεν έχει εκδώσει τα σχετικά φορολογικά στοιχεία (πιστωτικά τιμολόγια) βάσει των ως άνω βεβαιώσεων του ΕΟΠΠΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1113/2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014)

Επειδή με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι:

..

Επειδή με τις διατάξεις της παραγράφου 1 περ. δ΄ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι:

Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:

δ) προβλέψεις εκτός των οριζομένων στο άρθρο 26,

Επειδή με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι:

..

Επειδή με την ΠΟΛ. 1191 /12-8-2014: ‘’Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013’’, ορίζεται ότι:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

5. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι η έκπτωση που χορηγεί διαγνωστικό κέντρο στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός της διαχειριστικής περιόδου 2013 με την έκδοση σχετικού πιστωτικού τιμολογίου εντός αυτής, για υπηρεσίες υγείας που είχαν παρασχεθεί σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τις διαχειριστικές περιόδους 2010 και 2011, μειώνει τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας χορηγείται η εν λόγω έκπτωση με την έκδοση του σχετικού πιστωτικού τιμολογίου, ήτοι της χρήσης 2013 (σχετ. τα αριθ. Δ12Β 1090116 ΕΞ 2013/3.6.2013 και Δ12Β 1138837 ΕΞ2013/11.9.2013 έγγραφα μας).

7. Ενόψει των ανωτέρω, όταν τα παραπάνω ποσά επιστροφής κατ` εφαρμογή των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 100του ν.4172/2013 μπορούν να προβλεφθούν στη χρήση που αφορούν, βαρύνουν τη χρήση αυτή, διαφορετικά θα μειώσουν τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας εκκαθαρίζονται και εκδίδονται τα σχετικά στοιχεία.

(Σ.Σ. η παρ. 7 αφορά σε υποθέσεις προ του 2013)

Επειδή με την ΠΟΛ.1113/2-6-2015:Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄) ορίζεται ότι:

vii) Όσον αφορά στα ποσά εκπτώσεων που χορηγούνται από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ κατ΄ εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης πληρωμής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των ποσοστών του ΕΟΠΥΥ (rebate) με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 100 του ν.4172/2013, αυτά μειώνουν τα ακαθάριστα έσοδα του έτους εντός του οποίου εκκαθαρίζονται και εκδίδονται τα σχετικά στοιχεία.

2. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2014 και μετά.

Επειδή για τα ποσά των εκπτώσεων που χορηγούνται από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εκδίδονται πιστωτικά τιμολόγια τη χρήση εντός της οποίας εκκαθαρίζονται και χορηγούνται οι εν λόγω εκπτώσεις (π.χ. 2014), ανεξάρτητα εάν αφορούν συναλλαγές προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου (π.χ. 2013) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013. Κατά συνέπεια ορθώς εξέδωσε η προσφεύγουσα εταιρεία πιστωτικά τιμολόγια συνολικού ποσού 1.876.564,44 €, ήτοι καθαρής αξίας 1.694.736,57 € πλέον ΦΠΑ 181.827,87 € που αντιστοιχούν σε rebate ποσού 491.935,08 € και Claw back ποσού 1.394.629,36 € έτους 2013, καθόσον με βάσει τη υπ΄αριθμ. «»/28-05-2014 βεβαίωση του ΕΟΠΠΥ, τα σχετικά ποσά καταστήθηκαν βέβαια και εκκαθαρισμένα.

Επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζουν διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν.4172/2013 και των ως άνω σχετικών διατάξεων προκειμένου να σχηματισθούν προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων ύψους 1.553.449,05 € στο φορολογικό έτος 2014 που να αφορούν τα έτη 2013 και 2014, καθόσον στη προσφεύγουσα εταιρεία εστάλησαν:

α) η υπ΄αριθμ. «»/28-05-2014 βεβαίωση του ΕΟΠΠΥ, στη οποία περιλαμβάνονται τα ως άνω ποσά αυτόματης επιστροφής (Claw back) και επιστροφής (rebate) έτους 2013.

β) το υπ΄αριθμ. πρωτ. «»/18-11-2014 έγγραφο του ΕΟΠΠΥ, στο οποίο περιλαμβάνονται τα ποσά της αυτόματης επιστροφής (Claw back) και επιστροφής (rebate) για το α΄ εξάμηνο του έτους 2014, για τα οποία η προσφεύγουσα εταιρεία δεν εξέδωσε πιστωτικά τιμολόγια προκειμένου να μειωθούν τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας εκκαθαρίζονται.

Κατά συνέπεια ορθώς ο έλεγχος καταλόγισε ως λογιστική διαφορά το ποσό των 1.553.449,05 € στο φορολογικό έτος 2014.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

Επειδή από την από 07/09/2017 έκθεση μερικού φορολογικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος των ελεγκτών της ίδιας Δ.Ο.Υ. «» και «», που συντάχθηκε κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου βάσει της με αριθμό «»/2017 εντολή του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων και αφορά το φορολογικό έτος 2015, προκύπτει ότι:

Με το υπ΄αριθμ. πρωτ. Οικ. «»/04-04-2017 έγγραφο του ΕΟΠΠΥ, η προσφεύγουσα εταιρεία έλαβε τις ακόλουθες βεβαιώσεις που αφορούν ποσά αυτόματης επιστροφής (Claw back) και επιστροφής (rebate) για τα έτη 2014 και 2015:

Α) Με αρ. πρωτ. «»/02.07.2915 Βεβαίωση ποσού αυτόματης επιστροφής (Claw back) και επιστροφής (rebate) έτους 2014 σε αντικατάσταση προηγούμενου υπολογισμού συνολικού ποσού 490.000,34 € (201859,07 € rebate και 288.141,27 € Claw back).

Β) Με αρ. πρωτ. «»/07.10.2915 Βεβαίωση ποσού αυτόματης επιστροφής (Claw back) και επιστροφής (rebate) β΄ εξαμήνου 2014 συνολικού ποσού 310.927,54 € (79.104,96 € rebate και 231.822,58 € Claw back).

Γ) Με αρ. πρωτ. «»/21.12.2915 Βεβαίωση ποσού αυτόματης επιστροφής (Claw back) και επιστροφής (rebate) α΄ εξαμήνου 2015 συνολικού ποσού 435.412,18 € (105.283,91 € rebate και 330.128,27 € Claw back).

Δ) Με αρ. πρωτ. «»/11.02.2916 Βεβαίωση ποσού αυτόματης επιστροφής (Claw back) και επιστροφής (rebate) α΄ εξαμήνου 2015 συνολικού ποσού 195.598,62 € (90.051,90 € rebate και 105.546,72 € Claw back).

Ε) Με αρ. πρωτ. «»/06.04.2916 Βεβαίωση ποσού αυτόματης επιστροφής (Claw back) και επιστροφής (rebate) β΄ εξαμήνου 2015 συνολικού ποσού 641.910,54 € (166.168,86 € rebate και 475.741,68 € Claw back).

Επειδή η προσφεύγουσα εταιρεία δεν έχει εκδώσει τα σχετικά φορολογικά στοιχεία (πιστωτικά τιμολόγια) βάσει των ως άνω βεβαιώσεων του ΕΟΠΠΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1113/2015, ώστε να μειωθούν τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας εκκαθαρίζονται, εν προκειμένω του φορολογικού έτους 2015.

Επειδή η προσφεύγουσα εταιρεία προέβη σε σχηματισμό προβλέψεων για περικοπές του ΕΟΠΠΥ (Claw back & rebate) ετών 2014 και 2015 ποσού 942.517,13 €, το οποίο περιλαμβάνεται στο κόστος υπηρεσιών και επηρεάζει τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης της χρήσης 2015.

Επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζουν διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν.4172/2013 προκειμένου να σχηματισθούν προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων ύψους 942.517,13 €, στο φορολογικό έτος 2015 καθόσον στη προσφεύγουσα εταιρεία εστάλησαν οι ως άνω βεβαίωσεις του ΕΟΠΠΥ, στις οποίες περιλαμβάνονται τα εκκαθαρισμένα ποσά αυτόματης επιστροφής (Claw back) και επιστροφής (rebate) έτους 2014 και 2015. Κατά συνέπεια ορθώς ο έλεγχος καταλόγισε ως λογιστική διαφορά το ποσό των 942.517,13 €, στο φορολογικό έτος 2015.

ΔΕΔ 471/25.2.2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ταχυδρομικά – Προμήθειες με παραστατικά αόριστης αιτιολογίας -Τέλη καθαριότητας και φωτισμού – Τηλεφωνικά

ΕΛΕΓΧΟΣ

2. Καταχωρήθηκε στα βιβλία της προσφεύγουσας συνολικό ποσό για τηλεφωνικά έξοδα 76.440,80€ από το οποίο αναγνωρίστηκε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4172/2013, ποσό 44.596,39€, ενώ δεν αναγνωρίστηκε προς έκπτωση ποσό 31.844,41€ για τον λόγο ότι αφενός αφορούν τηλεφωνικά έξοδα της φορολογικής περιόδου 01/01/2015 - 31/12/2015 αφετέρου δεν επιδείχθηκαν όλα τα παραστατικά.

3. Δεν αναγνωρίστηκαν για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνες που καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό 62.03.02 «έξοδα ταχυμεταφορών» στα βιβλία της προσφεύγουσας, ποσού 19.660,34€ εκ συνόλου 39.320,68€ για τον λόγο ότι δεν πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της.

4. Δεν αναγνωρίστηκαν για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνες που καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό 61.02.00 «Λοιπές προμήθειες τρίτων» και αφορούν την καταβολή προμήθειας σε τρίτους για την προώθηση των πωλήσεων της για την οποία λήφθηκαν τα υπ΄ αριθ. 1477/31.12.2016 και 1454/30.11.2016 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, εκδόσεως του προμηθευτή .. ΜΕΠΕ, συνολικής αξίας 20.017,00€, καθώς αναγράφεται αόριστη αιτιολογία, δεν αναφέρονται ποιες είναι οι συγκεκριμένες πωλήσεις, ο τρόπος υπολογισμού της προμήθειας και δεν γίνεται παραπομπή σε ιδιωτικό συμφωνητικό. Η παράλειψη αυτή, δεν μπορεί να καλυφθεί από εξωλογιστικά στοιχεία που δεν αναφέρονται επί του φορολογικού στοιχείου (ΣτΕ 1018/1996). Η αόριστη αιτιολογία στα εν λόγω ΤΠΥ έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων, ώστε να αποδειχθεί το ύψος της δαπάνης, η πραγματοποίησή της, καθώς και αν πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της.

5. Δεν αναγνωρίστηκαν για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνες που καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό 63.04.00 «Τέλη καθαριότητας και φωτισμού» στα βιβλία της προσφεύγουσας, ποσού 1.645,75€ εκ συνόλου 3.291,44€ για τον λόγο ότι η εταιρία μισθώνει χώρο 650 τ.μ. και καταβάλλει στη ΔΕΗ δημοτικά τέλη που αναλογούν σε χώρο 1.087 τ.μ. και επομένως, δεν πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της.

6. Δεν αναγνωρίστηκαν για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνες που καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό 62.98.00 «ΔΕΗ» στα βιβλία της προσφεύγουσας, ποσού 8.114,95€ εκ συνόλου 16.228,39€ για τον λόγο ότι δεν πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, με το άρθρο 65 του Ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου».

2. Στα λογιστικά αρχεία της προσφεύγουσας (λογ. 62.03 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ) έχει καταχωρηθεί ποσό 76.440,80€ από το οποίο η ελεγκτική αρχή αναγνώρισε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα ποσό 44.596,39€, ενώ δεν αναγνώρισε προς έκπτωση ποσό 31.844,41€ για τον λόγο ότι αφενός αφορούν τηλεφωνικά έξοδα της φορολογικής περιόδου 01/01/2015 -31/12/2015 αφετέρου δεν επιδείχθηκαν όλα τα παραστατικά. Για την αναγνώριση δαπανών εξόδων τηλεφωνίας η προσφεύγουσα προσκόμισε τους υπ΄ αριθ. 0666514/01.02.2016, 1200741/01.03.2016, 1791296/01.04.2016, 2373827/01.05.2016, 2956522/01.06.2016, 3551234/01.07.2016, 4104861/01.08.2016, 4714558/01.09.2016, 5301686/01.10.2016, 5893554/01.11.2016 και 6512596/01.12.2016 λογαριασμούς της εταιρίας παροχής τηλεπικοινωνιών V., καθαρής αξίας 2.152,02€, 4.118,15€, 4.356,15€, 4.885,21€, 4.236,00€, 6.072,90€, 4.289,22€, 5.557,81€, 5.635,02€, 8.153,35€ και 11.039,88€ αντιστοίχως, τους υπ΄ αριθ. 0368458Χ/29.02.2016, 0368678Χ/29.02.2016, 0377664Χ/30.03.2016, 0387208Χ/30.04.2016, 0396552Χ/30.05.2016, 0406555Χ/30.06.2016, 0415881Χ/30.07.2016, 0424852Χ/30.08.2016, 0434079Χ/30.09.2016, 0443619Χ30.10.2016, 0452409Χ/30.11.2016 και 0461624Χ/30.12.2016 λογαριασμούς της εταιρίας παροχής τηλεπικοινωνιών F.. , καθαρής αξίας 2,56€, 100,11€, 471,61 €, 512,92€, 198,21€, 1.176,80€, 892,54€, 1.212,90€, 1.368,48€, 1.503,08€, 1.588,04€ και 1.375,90€, και τους υπ΄ αριθ. Α240010754/23.03.2016, Α242700630/23.05.2016, Α245782212/23.07.2016, Α248845587/23.09.2016, Α251744770/23.11.2016, Α239362914/08.03.2016, Α242170517/08.05.2016, Α245215124/08.07.2016, Α247934052/08.09.2016, Α250973363/08.11.2016, Α238759559/01.03.2016 και 13177166-3/01.05.2016 λογαριασμούς της εταιρίας παροχής τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ, καθαρής αξίας 115,25€, 114,20€, 114,20€, 120,67€, 167,10€, 140,38€, 107,20€, 107,20€, 107,20€, 158,33€, 117,66€ και 117,94€ αντιστοίχως, ήτοι συνολικής καθαρής αξίας 72.386,19€, που αφορούν αποκλειστικά χρεώσεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς την προσφεύγουσα που δραστηριοποιείται στο πεδίο των τηλεφωνικών πωλήσεων, εντός της φορολογικής περιόδου 01/01/2016 - 31/12/2016. Συνεπώς, εκ της καταχωρηθείσας δαπάνης τηλεφωνικών εξόδων συνολικού ποσού 76.440,80€, διά της παρούσης απόφασης αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2016, ποσό 72.386,19€ που τεκμηριώνεται από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά πρωτογενών εγγραφών, ενώ ποσό δαπάνης 4.054,61€ ορθά δεν αναγνωρίζεται από τη φορολογική αρχή.

3. Δεν αναγνωρίστηκαν για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνες που καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό 62.03.02 «έξοδα ταχυμεταφορών» στα βιβλία της προσφεύγουσας, ποσού 19.660,34€ εκ συνόλου 39.320,68€ για την αιτιολογία ότι δεν πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της. Ωστόσο, η ελεγκτική αρχή απέρριψε, συλλήβδην και αορίστως, το ανωτέρω ποσό, χωρίς η κρίση της αυτή να είναι επαρκώς αιτιολογημένη, σαφής και ειδική, ήτοι να αναφέρει διακριτά τα μη εκπιπτόμενα φορολογικά στοιχεία, τα μη αναγνωριζόμενα ποσά και την αιτιολογική και νομική βάση για έκαστο εξ αυτών που θεμελιώνει την κρίση της αυτή. Επιπροσθέτως, η κύρια δραστηριότητα της προσφεύγουσας, όπως αυτή προκύπτει από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (Taxis), είναι οι υπηρεσίες αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας, που αμείβεται με προμήθεια επί των λογαριασμών των συνδρομητών, σύνδεσης, φερεγγυότητας πελατών, εταιρικών συνδέσεων, κοινής διαφήμισης, επίτευξης στόχων κλπ, καθώς και επί της επιδότησης της συσκευής, μέσω πραγματοποίησης απομακρυσμένων (τηλεφωνικών) πωλήσεων. Η εν λόγω άσκηση δραστηριότητας είναι συνυφασμένη με την αποστολή και την παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων, με τη χρήση υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier), για την ολοκλήρωση των πωλήσεων και αδιαμφισβήτητα η δαπάνη αυτή κρίνεται παραγωγική. Συνεπώς, εσφαλμένα και αναιτιολόγητα η ελεγκτική αρχή δεν αναγνώρισε για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνες για έξοδα ταχυμεταφορών ποσού 19.660,34€.

4. Τα υπ΄ αριθ. 1477/31.12.2016 και 1454/30.11.2016 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, καθαρής αξίας 9.108,00€ και 10.909,00€ αντιστοίχως, εκδόσεως της επιχείρησης . ΜΕΠΕ, που καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό 61.02.00 «λοιπές προμήθειες τρίτων», φέρουν την αόριστη αιτιολογία «πλήρη αίτηση Αθήνας, Δυσπρόσιτα, Επαρχίας» από την οποία δεν προκύπτει επαρκώς η προσφερόμενη υπηρεσία ή το είδος των υπηρεσιών, ούτε αναγράφεται επ΄ αυτών η οιαδήποτε παραπομπή στην από 19/09/2016 συναφθείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, που κατατέθηκε με την υπ΄ αριθ../19.10.2016 υποβληθείσα κατάσταση συμφωνητικών άρθρου 8 παρ. 16 Ν.1882/1990. Περαιτέρω δε, η προσφεύγουσα ουδέν στοιχείο προσκόμισε για τη δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων (ελεγκτικής αλυσίδας) προκειμένου να είναι δυνατή η διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων και να προσδιοριστεί το ύψος της δαπάνης, η πραγματοποίησή της, καθώς και η παραγωγικότητά της. Συνεπώς, ορθά η ελεγκτική αρχή δεν αναγνώρισε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα την καθαρή αξία των εν λόγω τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

5. Δεν αναγνωρίστηκαν για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα δημοτικά τέλη και φόροι που καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό 63.04.00 «τέλη καθαριότητας και φωτισμού» στα βιβλία της προσφεύγουσας, ποσού 1.645,75€ εκ συνόλου 3.291,44€ για τον λόγο ότι η εταιρία μισθώνει χώρο 650 τ.μ. και καταβάλλει, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, δημοτικά τέλη και φόρους που αναλογούν σε χώρο 1.087 τ.μ.. Περαιτέρω δε, η προσφεύγουσα ουδέν στοιχείο προσκόμισε για τη δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων (ελεγκτικής αλυσίδας) προκειμένου να είναι δυνατή η διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων και να προσδιοριστεί το ύψος των οφειλόμενων δημοτικών τελών και φόρων που αντιστοιχούν στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί για την άσκηση των δραστηριοτήτων της. Συνεπώς, ορθά η ελεγκτική αρχή αναγνώρισε προς έκπτωση δημοτικούς φόρους και τέλη που αντιστοιχούν στα τετραγωνικά μέτρα των μισθωμένων εγκαταστάσεων της προσφεύγουσας.

6. Δεν αναγνωρίστηκαν για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνες που καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό 62.98.00 «ΔΕΗ» στα βιβλία της προσφεύγουσας, ποσού 8.114,95€ εκ συνόλου 16.228,39€ για τον λόγο ότι δεν πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της. Ωστόσο, η ελεγκτική αρχή απέρριψε, συλλήβδην και αορίστως, το ανωτέρω ποσό, χωρίς η κρίση της αυτή να είναι επαρκώς αιτιολογημένη, σαφής και ειδική, ήτοι να αναφέρει διακριτά τα μη εκπιπτόμενα φορολογικά στοιχεία, τα μη αναγνωριζόμενα ποσά και την αιτιολογική και νομική βάση για έκαστο εξ αυτών που θεμελιώνει την κρίση της αυτή, όπως εν δυνάμει θα μπορούσε να αποτελέσει η διαπίστωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ίδια παροχή από όμορη επιχείρηση. Συνεπώς, εσφαλμένα και αναιτιολόγητα η ελεγκτική αρχή δεν αναγνώρισε για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, έξοδα λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ποσού 8.114,95€.

Επειδή, από την έκθεση ελέγχου δεν προκύπτει ούτε ο λόγος και η νομική βάση για τον οποίο ορισμένες δαπάνες κρίθηκαν από τον έλεγχο μη εκπεστέες, αλλά ούτε και το είδος αυτών των δαπανών (περιγραφή ή αναγραφή των σχετικών τιμολογίων). Η γενική και αόριστη αναφορά ότι οι δαπάνες που δεν αναγνωρίσθηκαν από τον έλεγχο κρίθηκαν ως μη παραγωγικές, δεν δύναται να αποτελέσει αιτιολογία επαρκή και ικανή να στοιχειοθετήσει την κατ΄ άρθρο 22 Ν.4172/2013 απόρριψη της έκπτωσής τους από το ακαθάριστο εισόδημα. Η τυχόν διάπραξη παραβάσεων, παραλείψεων ή παρατυπιών, άλλων διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας δεν συνιστά λόγο απόρριψης δαπάνης εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες στο άρθρο 22 του N.4172/2013 προϋποθέσεις και ειδικότερα να είναι πραγματική και να κρίνεται απαραίτητη από τον επιχειρηματία ή τη διοίκηση της επιχείρησης - ανεξάρτητα εάν αυτή πραγματοποιείται δυνάμει νόμιμης ή συμβατικής υποχρέωσης - για την επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού, την ανάπτυξη των εργασιών, τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά, εφόσον αυτή ενεργείται στα πλαίσια της οικονομικής αποστολής της ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της και αποβλέπει στη διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματός της ή στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ ο έλεγχος της σκοπιμότητας και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών δεν είναι επιτρεπτός από τη φορολογική αρχή.

Επειδή, από τα προαναφερθέντα καθίσταται σαφές ότι η αιτιολογία της προσβαλλόμενης οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, όπως αυτή αποτυπώνεται στην από 29/08/2018 έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, στερείται νομικής βάσης για τις δαπάνες μισθοδοσίας διότι δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. ιδ΄ του άρθρου 23 του N.4172/2013 κατά το υπό κρίση φορολογικό έτος, στερείται εν μέρει ουσιαστικής βάσης ως προς την απόρριψη δαπανών τηλεφωνικών εξόδων και επίσης, στερείται σαφήνειας, ειδικότητας και πληρότητας, κατά τα αναλυτικώς εκτεθέντα παραπάνω ως προς τα απορριφθέντα ταχυδρομικά έξοδα καθώς και έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας περί μη νόμιμης απόρριψης των δαπανών, έχει νομικό έρεισμα, προβάλλεται βάσιμα και γίνεται εν μέρει αποδεκτός, ως προς το ποσό δαπανών 172.192,99€ εκ του συνολικού ποσού των 205.603,50€ που δεν αναγνωρίστηκαν προς έκπτωση από τον έλεγχο.

ΔΕΔ 247/28.1.2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Από το σύνολο του ως άνω 1ου λογ/μου δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση το ποσό των 6.738,34 € που αντιστοιχεί σε παραστατικά εκδόσεως: α) της επιχ/σης «....» ΑΦΜ ... συνολικής αξίας 5.088,16 € και β) στο Τ.Π.Υ. Νο .../19.12.16 959,68 € εκδόσεως «...» ΑΦΜ ... και αφορούν σε ενοίκιο στάθμευσης αυτοκινήτων προς εξυπηρέτηση πελατείας (....) και έκδοση 17 μηνιαίων καρτών στάθμευσης (...) και γ) της επιχ/σης «... . & . .» ΑΦΜ ... Τ.Π.Υ. .../7.12.16 480€ (480X11/12=440 €) που αφορά σε υπηρεσίες ασφάλειας (security) για το χρονικό διάστημα 1/12/16-1/12/17, για το λόγο ότι από τα παραπάνω παραστατικά της περίπτωσης α΄ δεν προκύπτουν οι αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων, η ημερομηνία που στάθμευσαν στο πάρκινγκ, τα στοιχεία των ιδιοκτητών των αυτοκινήτων και ο συσχετισμός τους με τη λειτουργία της προσφεύγουσας, με δεδομένο ότι η προσφεύγουσα έχει στην κυριότητα της ένα (1) όχημα τύπου ασθενοφόρου (...), με συνέπεια να μην αποδεικνύεται η συμβολή της εν λόγω δαπάνης στην επίτευξη του παραγωγικού σκοπού της επιχείρησης. Επιπλέον και ειδικότερα για το ΤΠΥ Νο 13 δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση επειδή αφορά δεδουλευμένο έξοδο προηγούμενου φορολογικού έτους-Δεκεμβρίου 2015 (Αρθ.23 Ν.4172/2013). Αναφορικά με το παραστατικό της περίπτωσης β΄ ύψους 959,68€, πέραν των ανωτέρω επιχειρημάτων η απόρριψη του βασίζεται και στις διατάξεις του άρθ.23 β΄ του Ν.4172/13, καθόσον η εξόφλησή του δεν πραγματοποιήθηκε με τραπεζικό μέσο πληρωμής. Τέλος σχετικά με το παραστατικό της περίπτωσης γ΄ ο έλεγχος αναγνωρίζει τη δαπάνη που αφορά τον 12° μήνα του 2016 ήτοι 40€, και απορρίπτει τα υπόλοιπα 440 €, καθόσον σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας, η οποία ολοκληρώνεται το επόμενο φορολογικό έτος, ανεξάρτητα αν το σχετικό δικαιολογητικά εκδίδεται πριν ή μετά την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού, η σχετική δαπάνη εκπίπτει στο φορολογικό έτος εντός του οποίου ολοκληρώνεται η παροχή και υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του σχετικού δικαιολογητικού. (ΠΟΛ. 1113/15). Από τον ανώτερω 2ο λογ/μο δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση το ποσό των 1.592,26 € που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ των ανωτέρω παραστατικών για τους ίδιους προαναφερθέντες λόγους.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Ως προς τον ισχυρισμό ότι δεν αναγνωρίστηκε προς έκπτωση από το σύνολο του λογαριασμού 61-01-01-0000 «αμοιβές και έξοδα τρίτων άνευ ΦΠΑ», το ποσό των 6.738,34 €, πλέον 1.592,26 € στο 2016.

Επειδή με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.4308/2014, ορίζεται ότι όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων, που προκύπτουν στην τρέχουσα περίοδο αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή, βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, ήτοι ένα έξοδο αναγνωρίζεται όταν προκύπτει και όχι όταν διακανονίζεται ταμειακά. Με την παρ 2 δε του άρθρου 25 του Ν.4308/2014, καθιερώνεται η αρχή της αυτοτέλειας των φορολογικών ετών και δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός των αποτελεσμάτων ενός έτους με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ή των επόμενων ετών.

Επειδή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ β΄ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013, δεν αναγνωρίζεται και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, (σχετ. ΠΟΛ.1216/01.10.2014 και ΠΟΛ.1079/06.04.2015).

Επειδή ως προς το υπ΄ αριθ. ../19.12.2016 Τ.Π.Υ. καθαρής αξίας 959,68 €, πλέον ΦΠΑ, εκδόσεως της επιχείρησης «....» Α.Φ.Μ. .. που αφορά στην έκδοση 17 μηνιαίων καρτών στάθμευσης, ορθά δεν εκπέστηκε γιατί η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. Επίσης ορθά δεν εκπέστηκε το σύνολο της αξίας του υπ΄ αριθ. .../07.12.2016 Τ.Π.Υ. εκδόσεως της επιχείρησης «... & ...» Α.Φ.Μ. .., καθαρής αξίας 480,00 € πλέον ΦΠΑ, που αφορά σε παροχή υπηρεσιών ασφάλειας (security) για το χρονικό διάστημα 01/12/2016-01/12/2017 και ο έλεγχος αναγνώρισε μέρος της δαπάνης που αφορά στον 12ο μήνα του 2016, ήτοι 40,00 €, και απέρριψε το υπόλοιπο ύψους 440,00 €, καθόσον σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας, η οποία ολοκληρώνεται το επόμενο φορολογικό έτος, ανεξάρτητα αν το σχετικό δικαιολογητικό εκδίδεται πριν ή μετά την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού, η σχετική δαπάνη εκπίπτει στο φορολογικό έτος εντός του οποίου ολοκληρώνεται η παροχή και υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του σχετικού δικαιολογητικού. Επίσης ορθά δεν αναγνωρίστηκε προς έκπτωση το υπ΄ αριθ. υπ΄ αριθ. ../18.01.2016 Τ.Π.Υ. εκδόσεως της επιχείρησης «...» ΑΦΜ. .. που αφορά σε παρεχόμενη υπηρεσία (δεδουλευμένο έξοδο) του μηνός Δεκεμβρίου 2015 (προηγούμενου φορολογικού έτους).

Επειδή, με την ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιό της ΑΑΔΕ, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 22, 22Α και 23 του Ν. 4172/2013, διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι εκπίπτει όποια δαπάνη πληροί τα κριτήρια του άρθρου 22 και συγχρόνως δεν εμπίπτει στον περιοριστικό κατάλογο των μη εκπιπτόμενων δαπανών του άρθρου 23.

Επειδή με τη Λογιστική Οδηγία για τα ΕΛΠ ορίζεται ότι τα λογιστικά αρχεία είναι τα ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα, στα οποία περιέχονται πληροφορίες αναγκαίες για την κατάρτιση και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων βάσεις πρωτογενών πληροφοριακών δεδομένων, παραστατικά των συναλλαγών και γεγονότων (λογιστικά στοιχεία). Ως λογιστικά αρχεία θεωρούνται και τα στοιχεία (παραστατικά) που λαμβάνει η οντότητα από τρίτους, στα πλαίσια της λειτουργίας της, όπως στοιχεία διακίνησης αγαθών, τιμολόγια αγοράς, στοιχεία πληρωμών και εισπράξεων και αντίγραφα κίνησης λογαριασμών, οι παντός είδους συμβάσεις στις οποίες υπεισέρχεται η οντότητα στα πλαίσια της λειτουργίας της, καθώς και τα παντός είδους έγγραφα για την επικοινωνία με το προσωπικό της και τους τρίτους.

Ως προς τα υπ΄ αριθ. ../11.02.2016 αξίας 329,27 €, .../17.03.2016 αξίας 418,70 €, ../10.04.2016 αξίας 410,57 €, .../12.05.2016 αξίας 475,61 €, ../31.05.2016 αξίας 573,18 €, ../11.07.2016 αξίας 588,71, ./05.10.2016 αξίας 665,33 €, ./07.11.2016 αξίας 842,75 € και ../03.12.2016 αξίας 754,04 €. Τ.Π.Υ. ήτοι συνολικής αξίας 5.058,16 €, εκδόσεως της επιχείρησης «.» ΑΦΜ. .. , που αφορούν σε ενοίκιο στάθμευσης αυτοκινήτων προς εξυπηρέτηση πελατείας, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι δεν χρησιμοποίησε το παρκινγκ για προσωπικούς σκοπούς αλλά για διάφορα οχήματα με τα οποία εισέρχονταν οι πελάτες της. Δεδομένου ότι, το πελατολόγιο της αποτελείται από ασθενείς, (νεφροπαθείς), που δεν μπορούν να ψάχνουν με τις ώρες για παρκάρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ότι πολλές φορές ερχόντουσαν με κάποιο συνοδό, οπότε είναι πιθανό το όχημα να ανήκε σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια πραγματική δαπάνη και η οποία εξυπηρετεί άμεσα τους σκοπούς της. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αναγνωριστεί προς έκπτωση. (Προσκομίζονται το Συμφωνητικό με την ατομική επιχείρηση «. .» και αποδείξεις εισόδου στο παρκινγκ, όπου αναγράφονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων).

Επειδή, όπως εξάλλου, έχει κριθεί νομολογιακά, τα διοικητικά δικαστήρια μπορούν, στηριζόμενα στα διδάγματα της κοινής πείρας, να συναγάγουν από αποδεδειγμένα πραγματικά περιστατικά, συμπεράσματα περί της συνδρομής ή μη άλλων πραγματικών περιστατικών. Τούτο δε, διότι τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία δεν αποτελούν από μόνα τους αποδεικτικά μέσα, συνίστανται σε γενικές αρχές για την εξέλιξη των φυσικών φαινομένων και των βιοτικών σχέσεων, που συνάγονται επαγωγικά από την εμπειρία και τη συμμετοχή στις συναλλαγές και τις τεχνικές ή επιστημονικές γνώσεις του μέσης μορφώσεως ανθρώπου.

Λαμβάνοντας υπόψη το είδος της δραστηριότητας της προσφεύγουσας (νεφρολογική κλινική) και στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης ο ως άνω ισχυρισμός της γίνεται αποδεκτός ως προς το ποσό των 5.058,16 €, πλέον ΦΠΑ, που αφορά στις υπηρεσίες στάθμευσης.

ΔΕΔ 247/28.1.2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεν αναγνωρίζεται το σύνολο του ως άνω λογαριασμού που μειώνει τα ακαθάριστα έσοδα του Φορολογικού έτους 2016 και καταχωρήθηκε βάσει της υπ΄ αριθ..../6.4.16 Βεβαίωσης ποσού αυτόματης επιστροφής (claw back) και ποσού επιστροφής (rebate) του β΄ εξαμήνου 2015 που εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ, καθότι σύμφωνα με την αρ.πρωτ... ΕΞ 29.9.2016 απόφαση του ΣΛΟΤ, τα ποσά που δεν αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ λόγω REBATE και CLAWBACK, τα οποία αφορούν τη χρήση 2015 και είναι γνωστά μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων της εν λόγω χρήσης, από λογιστικής άποψης πρέπει να μειώσουν τα έσοδα της χρήσης 2015. Περαιτέρω σύμφωνα την ΠΟΛ.1113/15 οι δαπάνες των οποίων τα δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαμβάνονται έως την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν την κλειόμενη χρήση εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του έτους που αφορούν. (Αρθ.23 Ν.4172/13). Κατόπιν των ανωτέρω και αναφορικά με τη μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ΄ εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υγείας με βάση τις διατάξεις του άρθ.100 ν.4172/2013, συνάγεται ότι εφόσον οι εκκαθαρίσεις του ΕΟΠΥΥ εκδόθηκαν σε χρόνο πριν την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογικού έτους 2015, τα ποσά αυτά αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα του οικείου φορολογικού έτους που αφορούν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Ως προς τον ισχυρισμό ότι δεν αναγνωρίστηκε προς έκπτωση το σύνολο του λογαριασμού ...-00-0000 «εκπτώσεις πωλήσεων υπηρεσιών χονδρικά άνευ Φ.Π.Α.», ήτοι ποσό 29.381,25 €, που αφορά το μηχανισμό αυτόματης πληρωμής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού (rebate) στο 2016.

Επειδή, με την ΠΟΛ.1113/02.06.2015 ορίζεται ότι όσον αφορά στα ποσά εκπτώσεων που χορηγούνται από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ κατ΄ εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης πληρωμής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των ποσοστών του ΕΟΠΥΥ (rebate) με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 100 του Ν.4172/2013, αυτά μειώνουν τα ακαθάριστα έσοδα του έτους εντός του οποίου εκκαθαρίζονται και εκδίδονται τα σχετικά στοιχεία.

Επειδή περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1191/12.8.2014 ορίζεται ότι αναφορικά με την φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ΄ εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του N. 4172/2013, όταν τα παραπάνω ποσά επιστροφής μπορούν να προβλεφθούν στη χρήση που αφορούν, βαρύνουν τη χρήση αυτή, διαφορετικά θα μειώσουν τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας εκκαθαρίζονται και εκδίδονται τα σχετικά στοιχεία.

Επειδή με το Αρ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1052893/04-04-2016 απαντητικό έγγραφο της ΓΓΔΕ, με θέμα (Χρόνος φορολόγησης και φορολογική μεταχείριση των claw back και rebate ιατρού που έχει σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) διευκρινίστηκε ότι: «Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι εφόσον οι εκκαθαρίσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκδόθηκαν σε χρόνο πριν την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογικού έτους 2015, έχετε τη δυνατότητα να λάβετε υπόψη σας τα στοιχεία αυτά, έτσι ώστε από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2015 να έχουν αφαιρεθεί τα ποσά claw back και rebate που αφορούν το έτος αυτό».

Επειδή με το Αρ. Πρωτ.328/29-02-2016 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων Ν.Π.Δ.Δ. (ΣΛΟΤ), με θέμα (Έκδοση πιστωτικού λόγω REBATE - CLAWBACK), διευκρινίστηκε ότι: «7. Ενόψει των ανωτέρω, όταν τα παραπάνω ποσά επιστροφής κατ΄ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 100 του Ν.4172/2013 μπορούν να προβλεφθούν στη χρήση που αφορούν, βαρύνουν τη χρήση αυτή, διαφορετικά θα μειώσουν τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας εκκαθαρίζονται και εκδίδονται τα σχετικά στοιχεία».

Επειδή, το ως άνω ποσό ορθά δεν αναγνωρίστηκε προς έκπτωση, καθόσον αποτελεί μειωτικό στοιχείο των ακαθαρίστων εσόδων και εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους στο οποίο αφορά, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 23 ΚΦΕ, καταχωρήθηκε δε στα βιβλία της προσφεύγουσας, βάσει της υπ΄ αριθ. .../6-4-2016 Βεβαίωσης Ποσού Αυτόματης Επιστροφής, (clawback) και Ποσού Επιστροφής (rebate) του β΄ εξαμήνου 2015, που εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ, δικαιολογητικό το οποίο λήφθηκε πριν την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και πριν την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους και αφορά την κλειόμενη περίοδο (φορολογικό έτος 2015).

Συνεπώς ο ως άνω ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται ως νόμω και ουσία αβάσιμος και καταχρηστικώς προβαλλόμενος.

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΔΕΔ 1780/2019

ΕΛΕΓΧΟΣ

από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στα λογιστικά αρχεία της εταιρείας διαπιστώθηκε ότι χορήγησε άτοκα δάνεια στο συνδεδεμένο με αυτήν πρόσωπο κ. .. . (μέτοχο (100%), νόμιμο εκπρόσωπο και μέλος Δ.Σ. (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) για κάλυψη ατομικών και οικογενειακών καταναλωτικών αναγκών του ως ακολούθως:

1. ύψους € 73.000,00 με ημερομηνία συνομολόγησης 02/01/2014,

2. ύψους € 49.000,00 με ημερομηνία συνομολόγησης 02/01/2015 και

3. ύψους € 61.000,00 με ημερομηνία συνομολόγησης 01/01/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή ο κος . ., είναι πρόσωπο συνδεδεμένο με την προσφεύγουσα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 περ. ζ’ του ν. 4172/2013, δεδομένου ότι είναι μέτοχος αυτής (100%), νόμιμος εκπρόσωπος και μέλος Δ.Σ. (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος), και η χορήγηση των εν λόγω δανείων προς το συνδεδεμένο πρόσωπο, έγινε με οικονομικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων, ενώ αν το δάνειο χορηγείτο σε μη συνδεδεμένο πρόσωπο, θα αποκόμιζε έσοδα από τόκους, όπως αναλυτικά υπολογίζονται στις σελίδες 38 έως 50 της οικείας έκθεσης ελέγχου, συνολικού ποσού 22.372,58 € για τα τρία ελεγχόμενα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4172/2013.

Επειδή, για την εξεύρεση των επιτοκίων ο έλεγχος, αντίθετα με τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, δεν έδρασε αυθαίρετα, αλλά ανέτρεξε στα Στατιστικά Δελτία Οικονομικής Συγκυρίας της Τράπεζα της Ελλάδος, τεύχη 160 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2015), 166 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2016 και 172 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2017).

Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 13/12/2018 έκθεση ελέγχου της ελεγκτού του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. επί της οποίας εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, ορθώς ο Προϊστάμενος του ως άνω ελεγκτικού κέντρου προέβη στην έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων και η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΔΕΔ 1411/2019 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ

η προσφεύγουσα επιχείρηση συμμετέχει με ποσοστό 50%, ως ομόρρυθμο μέλος, στην επιχείρηση .. ΑΦΜ ... Κατά το φορολογικό έτος 2014 η προσφεύγουσα εισέπραξε ενδοομιλικά μερίσματα από την ανωτέρω επιχείρηση, ποσού 14.999,51 ευρώ. Όπως αναφέρεται και στην οικεία έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.:

  • Ως προς την καταβάλλουσα τα μερίσματα επιχείρηση αυτή:

α) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α΄ της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ,

β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους μέλους της ΕΕ, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δε θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός ΕΕ κατ’ εφαρμογή όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, και

γ) υπόκειται, χωρίς την δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο παράρτημα Ι Μέρος Β΄της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλον φόρο αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς.

  • Ως προς την προσφεύγουσα, λήπτη των μερισμάτων, αυτή:

α) κατέχει ποσοστό συμμετοχής 50%, επομένως πληροί την προϋπόθεση του ποσοστού συμμετοχής τουλάχιστον 10% της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού ή του βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου που διανέμει και

β) η ημερομηνία κτήσης της συμμετοχής είναι στις 09/05/2014.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΔ

Επειδή, με βάση τα ανωτέρω, η προσφεύγουσα κατά το χρόνο χορήγησης του φορολογικού πλεονεκτήματος, ήτοι προκειμένου για τα μερίσματα που διανέμουν οι προσωπικές εταιρίες κατά το χρόνο απόκτησης αυτών από τα μέλη τους, δηλαδή την 31/12/2014, δεν πληρούσε την προϋπόθεση διακράτησης του ποσοστού συμμετοχής (24 μήνες). Συνεπώς όφειλε, προκειμένου να τύχει απαλλαγής από από το φόρο εισοδήματος για τα εισπραττόμενα μερίσματα, να εκδόσει εγγυητική επιστολή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και να την καταθέσει χειρόγραφα στην αρμόδια φορολογική αρχή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1039/2015. Ωστόσο, αν και εξέδωσε τη με αριθμ. .. /29-07-2015 εγγυητική επιστολή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ποσού 6.044,80 ευρώ, ουδέποτε την κατέθεσε, ως όφειλε, χειρόγραφα στην αρμόδια φορολογική αρχή. Συνεπώς δε δύναται να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4172/2013 και η προσφεύγουσα έπρεπε να είχε φορολογηθεί για το ποσό των 14.991,51 ευρώ που εισέπραξε ως μερίσματα από την εταιρεία .. με ΑΦΜ ... Επομένως ορθώς ο έλεγχος αφενός πρόσθεσε ως λογιστική διαφορά το παραπάνω ποσό και αφετέρου δεν το αφαίρεσε κατά την διανομή των κερδών της, ώστε να παρακρατηθεί ο φόρος με συντελεστή 10%.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εκπιπτόμενες Δαπάνες, Μη εκπιπτόμενες δαπάνες, Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, ΔΕΔ